SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

Informácie podnikového výboru OZO SPP

19.6.2024

Dňa 19.6.2024 sa v Lučenci sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP a OZO SPP-D, ktoré viedol predseda POZ Pavol Korienek. Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • rokovanie k návrhu Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2023 a 2024. Členovia PV OZO SPP po prehodnotení jednotlivých bodov návrhu dodatku č. 2 tento schválili a odporučili predsedovi POZ predložiť návrh Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2023 a 2024 generálnemu riaditeľovi SPP, a.s. Následne členovia PV OZO SPP schválili členov komisie na kolektívne vyjednávanie za POZ: Pavol Korienek, Viera Uhrová, Ing. Miloš Dančo, Ing. Robert Maguth a Ing. Peter Vaštík. náhradník: Marcela Gajdošová.
 • rôzne

23.10.2023

Milé kolegyne, milí kolegovia,

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP Mgr. Miroslav Kulla a predseda Plynárenského odborového zväzu Pavol Korienek podpísali 23. októbra 2023 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. na roky 2023 až 2024. Dodatok je účinný od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024, s výnimkou ustanovenia – odchodné pri odchode do predčasného starobného dôchodku, ktoré je účinné od 23. 10. 2023.  

10.10.2023

Dňa 10.10.2023 sa konalo 2. kolo kolektívneho vyjednávania  o návrhu Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2023 a 2024, ktorý predložil POZ.

Vo väzbe na druhú odpoveď zamestnávateľa k upravenému návrhu Dodatku č.1 PV OZO SPP na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 5.10.2023 on-line, rozhodol o úprave pôvodného návrhu pri riešení mzdovej oblasti a predložení nového znenia Dodatku č.1 zamestnávateľovi.

Zástupkyňa zamestnávateľa uviedla, že predložený upravený návrh Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2023 a 2024 musí prerokovať s generálnym riaditeľom SPP. O výsledku bude informovať zástupcu POZ a dohodnú sa na ďalšom postupe pri kolektívnom vyjednávaní.

5.10.2023

Dňa 5.10.2023 sa konalo on-line prostredníctvom MS TEAMS zasadnutie podnikového výboru OZO SPP ktoré viedol predseda POZ Pavol Korienek. Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • rokovanie k druhému protinávrhu zamestnávateľa k Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2023 a 2024. Predseda POZ informoval členov PV OZO SPP o druhom protinávrhu zamestnávateľa k Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2023 a 2024. Po prehodnotení rôznych alternatív a úprav protinávrhu zamestnávateľa členovia PV OZO SPP schválili úpravu v časti odmeňovania. Zároveň odsúhlasili členom komisie na kolektívne vyjednávanie mandát na kolektívne vyjednávanie.
 • rôzne

3.10.2023

Predseda POZ prevzal od zamestnávateľa informáciu o stanovisku zamestnávateľa k upravenému Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2023 a 2024, o ktorom rokovali so zamestnávateľom na 1. kole kolektívneho vyjednávania dňa 20.9.2023.

20.9.2023

Dňa 20.9.2023 sa konalo 1. kolo kolektívneho vyjednávania  o návrhu Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2023 a 2024, ktorý predložil POZ.

Vo väzbe na odpoveď zamestnávateľa k pôvodne predloženému návrhu Dodatku č.1 PV OZO SPP na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 19.9.2023 v Lučenci, rozhodol o úprave pôvodného návrhu pri riešení mzdovej oblasti a predložení nového znenia Dodatku č.1 zamestnávateľovi.

Zástupkyňa zamestnávateľa uviedla, že predložený upravený návrh Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2023 a 2024 musí prerokovať s generálnym riaditeľom SPP. O výsledku bude informovať zástupcu POZ a dohodnú sa na ďalšom postupe pri kolektívnom vyjednávaní.

Za POZ sa kolektívneho vyjednávania zúčastnili členovia komisie pre kolektívne vyjednávanie: Pavol Korienek, Viera Uhrová, Ing. Miloš Dančo, Ing. Robert Maguth a Ing. Peter Vaštík.

19.9.2023

Dňa 19.9.2023 sa v Lučenci konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP a OZO SPP-D, ktoré viedol predseda POZ Pavol Korienek. Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • rokovanie k protinávrhu zamestnávateľa k Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2023 a 2024. Predseda POZ informoval členov PV OZO SPP o protinávrhu zamestnávateľa k Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2023 a 2024. Po prehodnotení rôznych alternatív a úprav protinávrhu zamestnávateľa členovia PV OZO SPP schválili úpravu v časti odmeňovania. Zároveň odsúhlasili členom komisie na kolektívne vyjednávanie mandát na kolektívne vyjednávanie.
 • rôzne

14.9.2023

Poďakovanie – voľby člena Dozornej rady  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte nám, aby sme Vám v mene svojom aj v mene POZ a PV OZO SPP poďakovali za podporu pri voľbe člena Dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zároveň chceme poďakovať aj kolegyniam a kolegom, ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení volieb.

Na základe výsledkov volieb bol do Dozornej rady zvolený kandidát nominovaný POZ Ing. Miloš Dančo. Výsledok volieb a prejavená dôvera je pre nás záväzkom pri presadzovaní oprávnených záujmov a požiadaviek všetkých zamestnancov spoločnosti  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Ing. Miloš Dančo                                                                                                Pavol Korienek

predseda OZO Košice                                                                                         predseda POZ

13.7.2023

Dňa 13.7.2023 sa v Lučenci sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP a OZO SPP-D, ktoré viedol predseda POZ Pavol Korienek. Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • rokovanie k návrhu Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2023 a 2024. Členovia PV OZO SPP po prehodnotení jednotlivých bodov návrhu dodatku č. 1 tento schválili a odporučili predsedovi POZ predložiť návrh Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2023 a 2024 generálnemu riaditeľovi SPP, a.s.
 • rôzne

11.5.2023

Dňa 11.5.2023 sa v Lučenci sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP, ktoré viedol predseda POZ Pavol Korienek. Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • rokovanie k návrhu Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2023 a 2024
 • rokovanie k návrhom kandidátov za jednotlivé OZO pri POZ (PV OZO SPP) a schválenie nominácie kandidáta POZ pre voľby člena Dozornej rady spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava voleného zamestnancami spoločnosti v roku 2023.
 • rôzne

20.4.2023

Dňa 20.11.2023 sa členovia podnikového výboru OZO SPP sa zúčastnili Fóra sociálnych partnerov (FSP) so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP, a.s. Na FSP sa za PV OZO SPP zúčastnili Pavol Korienek, Peter Vaštík, Marcela Gajdošová, Alena Farská, Róbert Maguth a Miloš Dančo. Na FSP zástupcovia zamestnávateľa informovali členov PV OZO SPP o aktuálnej situácii v spoločnosti SPP, a.s.  FSP pokračovalo diskusiou o rôznych problémoch, týkajúcich sa zamestnancov.

Na Fóre sociálnych partnerov sa prerokovali nasledovné témy:

 • Aktuálna informácia o trendoch v energetike a informácia o projektoch SPP z pohľadu využitia zelenej energie
  • plyn ako prechodné palivo do roku 2030
  • využitie bioplynu
  • investície SPP do nových oblastí
 • Poradenstvo SPP zákazníkom (odberateľom plynu a elektrickej energie)
 • Riešenie kariérneho postupu v SPP
 • Z oblasti ľudských zdrojov:
  • možnosti výberu interných zamestnancov na neobsadené alebo vytvorené pozície
  • MP odmeňovanie
 • Diskusia

19.12.2022

Dňa 19.12.2022 generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Mgr. Miroslav Kulla a predseda Plynárenského odborového zväzu Pavol Korienek podpísali novú Kolektívnu zmluvu spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. na roky 2023 až 2024. Kolektívna zmluva je účinná od 1. januára 2023 do 31. decembra 2024, s výnimkou čl. 16 Odmeňovanie, ktorý je dohodnutý na obdobie 1 roka, do 31. decembra 2023. 

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo-POZ-e1601891696748.png

28.11.2022

Dňa 28.11.2022 sa konalo 4. kolo kolektívneho vyjednávania  o návrhu Kolektívnej zmluve SPP na roky 2023 a 2024 formou aplikácie MS TEAMS.

Na kolektívnom vyjednávaní sa zúčastnili:

Za zamestnávateľa: Mgr. Miroslav Kulla predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Ing. Ľubomíra Radosová riaditeľka ĽZ a JUDr. Katarína Bareczová supervízor pre prac. práv.

Za POZ: Pavol Korienek, Viera Uhrová, Ing. Miloš Dančo, Ing. Robert Maguth a Ing. Peter Vaštík.

Zástupcovia zamestnávateľa zhodnotili priebeh predchádzajúcich vyjednávaní, návrhy zamestnávateľa a POZ. Následne predložili protinávrh zamestnávateľa, v ktorom uviedli, že protinávrh vychádza z toho, že zamestnávateľ chápe, že inflácia je vysoká a pre odborovú organizáciu sa javilo ako lepšie upraviť mzdy všetkým zamestnancom rovnako. Riešenie mzdového nárastu navrhujú len pre rok 2023, lebo inflácia v roku 2023 sa nedá predvídať. Navrhli časť odmeňovanie v kolektívnej zmluve  dohodnúť na obdobie 1 roka do 31.12.2023, ostatné časti na obdobie 2 rokov. 

Komisia pre kolektívne vyjednávanie za POZ odsúhlasila návrh zamestnávateľa vo všetkých bodoch. Pravidlá vyplatenia cieľovej odmeny budú ešte dohodnuté na ďalšom stretnutí, na ktorom budú prerokované aj ďalšie úpravy v kolektívnej zmluve. Bol dohodnutý termín podpisu kolektívnej zmluvy na 19. decembra 2022.   

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo-POZ-e1601891696748.png

23.11.2022

Dňa 23.11.2022 sa konalo 3. kolo kolektívneho vyjednávania  o návrhu Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2021 a 2022, ktorý predložil POZ.

Vo väzbe na návrh zamestnávateľa v upravenom protinávrhu zamestnávateľa z 22.11.2022 (na 2. kole Kolektívneho vyjednávania) PV OZO SPP na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 22.11.2022 kombináciou osobnej účasti (členovia komisie na kolektívne vyjednávanie) v Bratislave a ostatní účastníci s využitím aplikácie MS Teams, rozhodol o úprave návrhu zamestnávateľa v časti odmeňovanie. Zástupcovia POZ o schválenom protinávrhu informovali zástupcov zamestnávateľa.

Zástupkyňa zamestnávateľa uviedla, že predložený upravený protinávrh POZ v časti odmeňovanie musí prerokovať s generálnym riaditeľom SPP. Zároveň informovala zástupcov POZ o zmene v procese kolektívneho vyjednávania .  Na ďalšie obdobie nebude uzavretý dodatok, ako pôvodne navrhoval POZ ale kolektívna zmluva na roky 2023 a 2024, v ktorej mzdová časť kolektívnej zmluvy môže byť dohodnutá na obdobie 1 roka a ostatné časti na obdobie 2 rokov. Mzdová časť pre rok 2024 bude riešená vyjednávaním dodatku k novej KZ.  O výsledku bude informovať zástupcu POZ a dohodnú sa na ďalšom postupe pri kolektívnom vyjednávaní.

Za POZ sa kolektívneho vyjednávania zúčastnili členovia komisie pre kolektívne vyjednávanie: Pavol Korienek, Viera Uhrová, Ing. Miloš Dančo, Ing. Robert Maguth a Ing. Peter Vaštík.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo-POZ-e1601891696748.png

22.11.2022

Dňa 22.11.2022  sa konalo zasadnutie členov PV OZO SPP, ktoré viedol predseda POZ.  Rokovanie sa realizovalo kombináciou osobnej účasti v Bratislave (Pavol Korienek, Viera Uhrová, Peter Vaštík, Robert Maguth, Zuzana Lacová) a ostatní účastníci s využitím aplikácie MS Teams. Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • rokovanie k zamestnávateľom predloženého protinávrhu Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2021 a 2022 s predĺžením platnosti KZ a riešením mzdovej oblasti pre roky 2023 a 2024.

Predseda POZ informoval členov PV OZO SPP o návrhu zamestnávateľa v časti odmeňovanie. Po prehodnotení rôznych alternatív a úprav návrhu zamestnávateľa členovia PV OZO SPP schválili protinávrh na riešenie časti odmeňovania v novej KZ na roky 2023 a 2024. Zároveň odsúhlasili členom komisie na kolektívne vyjednávanie mandát na kolektívne vyjednávanie.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo-POZ-e1601891696748.png

22.11.2022

Dňa 22.11.2022 sa po dlhšej prestávke, ktorá bola z dôvodu zmien vo vedení spoločnosti SPP a predstavenstva, konalo 2. kolo kolektívneho vyjednávania  o návrhu Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2021 a 2022, ktorý predložil POZ.

Zástupkyňa zamestnávateľa zhrnula priebeh predchádzajúcich kolektívnych vyjednávaní – návrh POZ, protinávrh zamestnávateľa a vyjednávanie 9. septembra 2022. Následne predložila návrh zamestnávateľa plnenia v časti odmeňovanie. V upravenom protinávrhu zamestnávateľa bolo navrhnuté plnenie v časti odmeňovania, na ktoré nemala komisia na kolektívne vyjednávanie mandát odsúhlasený  PV OZO SPP, preto zástupcovia POZ požiadali o prerušenie kolektívneho vyjednávania. Dôležité body KZ SPP, ktoré sa týkajú mzdovej oblasti,  CO a iných finančných plnení potrebujú prerokovať s členmi PV OZO SPP.  Zástupcovia oboch strán sa dohodli, že 3. kolo kolektívneho vyjednávania bude dňa 23. 11. 2022 v Bratislave.

Za POZ sa kolektívneho vyjednávania zúčastnili členovia komisie pre kolektívne vyjednávanie: Pavol Korienek, Viera Uhrová, Ing. Miloš Dančo, Ing. Robert Maguth a Ing. Peter Vaštík.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo-POZ-e1601891696748.png

9.9.2022

Dňa 9.9.2022 sa konalo 1. kolo kolektívneho vyjednávania  o návrhu Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2021 a 2022, ktorý predložil POZ.

Vo väzbe na odpoveď zamestnávateľa k pôvodne predloženému návrhu Dodatku č.2 PV OZO SPP na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 23.8.2022 v Lučenci, rozhodol o úprave pôvodného návrhu pri riešení mzdovej oblasti a predložení nového znenia Dodatku č.2 zamestnávateľovi.

Zástupkyňa zamestnávateľa uviedla, že predložený upravený návrh Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2021 a 2022 musí prerokovať s generálnym riaditeľom SPP. O výsledku bude informovať zástupcu POZ a dohodnú sa na ďalšom postupe pri kolektívnom vyjednávaní.

Za POZ sa kolektívneho vyjednávania zúčastnili členovia komisie pre kolektívne vyjednávanie: Pavol Korienek, Viera Uhrová, Ing. Miloš Dančo a Ing. Robert Maguth.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo-POZ-e1601891696748.png

23.8.2022

Dňa 23.8.2022 sa v Lučenci sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP, ktoré viedol predseda POZ Pavol Korienek. Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • rokovanie k zamestnávateľom predložen protinávrhu Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2021 a 2022 s predĺžením platnosti KZ a riešením mzdovej oblasti pre roky 2023 a 2024.
 • rôzne
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo-POZ-e1601891696748.png

1.7.2022

Dňa 1.7.2022 bola predsedovi POZ doručená odpoveď zamestnávateľa na návrh Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2021 a 2022 s predĺžením platnosti KZ a riešením mzdovej oblasti pre roky 2023 a 2024. Predseda s odpoveďou zamestnávateľa na návrh návrh Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2021 a 2022 oboznámil členov PV OZO SPP a navrhol zasadnutie PV OZO SPP k danej téme v Lučenci na 23.8.2022.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo-POZ-e1601891696748.png

13.6.2022

Dňa 13.6.2022 bol zamestnávateľovi doručený návrh Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2021 a 2022 s predĺžením platnosti KZ a riešením mzdovej oblasti pre roky 2023 a 2024.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo-POZ-e1601891696748.png

10.5.2022

Dňa 10.5.2022  sa v Lučenci konalo zasadnutie členov PV OZO SPP, ktoré viedol predseda POZ. Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie k návrhu novej Kolektívnej zmluvy SPP na roky 2023-2024
 • Rôzne

10.3.2022

Dňa 10.3.2022  sa konalo zasadnutie členov PV OZO SPP, ktoré viedol predseda POZ.  Rokovanie sa realizovalo kombináciou osobnej účasti v Bratislave (Korienek Pavol, Uhrová Viera, Lacová Zuzana) a ostatní účastníci s využitím aplikácie MS Teams. Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie k návrhu novej Kolektívnej zmluvy SPP na roky 2023-2024
 • Rôzne

7.3.2022

Dňa 7.3.2022 bol podpísaný dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve SPP na roky 2021 – 2022.

27.1.2022

Dňa 27.1.2022 sa konalo kolektívne vyjednávanie o návrhu dodatku č.1 ku kolektívnej zmluve SPP, ktorý predložil zamestnávateľ. Kolektívne vyjednávanie sa realizovalo s využitím aplikácie MS Teams. Za POZ vyjednávali členovia komisie pre kolektívne vyjednávanie v zložení: Pavol Korienek, Viera Uhrová, Ing. Miloš Dančo a Ing. Robert Maguth.

Predmetom kolektívneho vyjednávania v dodatku č. 1 ku KZ SPP boli nasledovné body platnej KZ:

 • zmena termínov na vyplatenie 13. platu a 14. platu a premenovanie na odmeny (Cieľová odmena a Vianočná odmena)
 • zosúladenie stravného s platnou legislatívou
 • upravená tabuľka mzdových úrovní, platná pre rok 2022

12.1.2022

Dňa 12.1.2022  sa konalo zasadnutie členov PV OZO SPP, ktoré viedol predseda POZ.  Rokovanie sa realizovalo kombináciou osobnej účasti v Bratislave (Korienek Pavol, Uhrová Viera, Boris Milan, Lacová Zuzana) a ostatní účastníci s využitím aplikácie MS Teams. Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie k návrhu zamestnávateľa k dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2021 -2022
 • Rokovanie k návrhu novej Kolektívnej zmluvy SPP na roky 2023-2024
 • V bode rôzne:
  • predsedníčka PV OZO SPP informovala o prerokovaní organizačných zmien v SPP, a.s. k 31.1.2022
  • predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris informovali o problémoch, ktoré vznikli pri podpisovaní dohôd o pohotovosti v spoločnosti SPP-D.

3.9.2021

Dňa 3.9.2021 boli so zamestnávateľom prerokované pravidlá poskytovania 1 dňa PKZ (voľno podľa kolektívnej zmluvy) naviac nad rámec voľna schváleného v KZ pre zamestnancov, ktorí sa už v tomto roku zaočkovali alebo sa dajú zaočkovať proti COVID-19.  Zaočkovaný zamestnanec si cez aplikáciu potvrdí čestné vyhlásenie o tom, že je očkovaný a môže si do 31.12.2021 vyčerpať 1 deň voľna PKZ ako tzv. voľno po očkovaní..

30.6.2021

Na pracovnom rokovaní zástupcov  POZ a zamestnávateľa informovali zástupcovia zamestnávateľa o pripravovaných organizačných zmenách v SPP s účinnosťou k 1.8.2021.  S organizačnou zmenou zástupcovia POZ vyjadrili nesúhlas.

29.6.2021

Dňa 29.6.2021 sa konalo stretnutie zástupcov zamestnancov (POZ) a zamestnávateľa za účelom prerokovanie Pravidiel čerpania príspevku na regeneráciu, starostlivosť o zdravie, šport a kultúru, vyplateného v súlade s článkom 17, bod 9 KZ SPP. Každý zamestnanec, ktorému vzniká na príspevok nárok podľa týchto pravidiel je povinný vyplniť si čestné vyhlásenie, ktoré zamestnanec dostal v maily.

16.6.2021

PV OZO SPP bola doručená Žiadosť o prerokovanie náhrady škody v zmysle §191 ZP, kde bola prerokovaná 1 zápisnica o škode – strata nového NB.

10.6.2021

Na pracovnom rokovaní zástupcov  POZ a zamestnávateľa bolo prerokované zavedenie nových interných pravidiel v oblasti odmeňovania – vyplácanie provízie za predaj produktov vybraným pozíciám divízie obchodu.

13.5.2021

Dňa 13.5.2021 sa konalo stretnutie zástupcov zamestnancov (POZ) a zamestnávateľa za účelom prerokovania zmien interného predpisu „Pracovný čas“ vo väzbe na zmeny Zákonníka práce a novej Kolektívnej zmluvy. Zmeny sa týkajú najmä zamestnancov pracujúcich v pružnom pracovnom čase, a to Základného pracovného času, kedy je zamestnanec povinný byť na pracovisku a vykonávať prácu – v čase od 09,00 hod. – do 14,30 hod. (5,5hod.). Voliteľný pracovný čas je stanovený od 06,00 hod. – do 9,00 hod. a od 14,30 hod. – do 19,00 hod. Vzhľadom na rozsiahlejšiu zmenu v dochádzkovom IT systéme, zmeny v internom predpise sú platné od 01.07.2021.

21.4.2021

Dňa 21.4.2021 sa konalo stretnutie zástupcov zamestnancov (POZ) a zamestnávateľa za účelom prerokovania a dohodnutia možnosti nahradiť používanie respirátora používaním rúška, v súlade s ods. 3) písm. f) Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 175/2021. Zástupcovia zamestnancov (POZ) a zamestnávateľa súhlasili s možnosťou nahradiť používanie respirátora používaním rúška.

Zároveň bola prerokovaná zmena smernice o pracovnom čase v súvislosti s pripravovaným otvorením nového zákazníckeho centra na AS Mlynské Nivy Bratislava, kde zamestnanci podobne ako v ZC Aupark Bratislava budú pracovať v režime nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času.

29.3.2021

Na pracovnom rokovaní zástupcov  POZ a zamestnávateľa informovali zástupcovia zamestnávateľa o pripravovaných organizačných zmenách v SPP s účinnosťou k 1.5.2021. Predsedovia OZO, v ktorých budú organizačné zmeny realizované, boli predsedníčkou PV OZO SPP informovaní.

17.12.2020

Dňa 17.12.2020 sa konalo pracovné rokovanie zástupcov POZ a zamestnávateľa. Na pracovnom rokovaní boli prerokované nasledovné témy:

 • poskytnutie kafetérie benefitov pre zamestnancov SPP za 4.Q 2020
 • Dohoda o prekážkach na strane zamestnávateľa v zmysle § 142 Zákonníka práce

10.12.2020

Predseda Plynárenského odborového zväzu Pavol Korienek a podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP Ing. Richard Prokypčák podpísali novú Kolektívnu zmluvu spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. na roky 2021 až 2022. Nová kolektívna zmluva je účinná od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022.

11.11.2020

Na pracovnom rokovaní zástupcov  POZ a zamestnávateľa bol prerokovaný interný predpis Pravidlá hodnotenia výkonu zamestnancov na vybraných pozíciách odboru tradingu.

28.10.2020

Dňa 28.10.2020 sa konalo v Bratislave 4. kolo kolektívneho vyjednávanie k zneniu Kolektívnej zmluvy SPP,a s. na roky 2021 až 2022. Predseda POZ odprezentoval zástupcom zamestnávateľa schválený upravený návrh KZ SPP na roky 2021 až 2022.  Na väčšine bodov návrhu KZ SPP sa členovia komisií na kolektívne vyjednávaní dohodli, ostal otvorený ešte jeden bod KZ.  Zástupkyňa zamestnávateľa uviedla, že tento bod musí prerokovať s generálnym riaditeľom SPP. O výsledku bude informovať zástupcu POZ a dohodnú sa na ďalšom postupe pri kolektívnom vyjednávaní.

27.10.2020

Do 27.10.2020 mali členovia PV OZO SPP termín hlasovať za spracovaný návrh Kolektívnej zmluvy SPP na roky 2021 až 2022 (podľa navrhovaných bodov POZ navrhuje platnosť KZ SPP len na dva roky).  Návrh KZ SPP na roky 2021 až 2022 bol spracovaný podľa protinávrhov zamestnávateľa a protinávrhov POZ, podľa možností ďalšieho postupu pri kolektívnom vyjednávaní. Hlasovaním dal PV OZO SPP komisii za POZ  na kolektívne vyjednávanie mandát vyjednávať o Kolektívnej zmluve SPP na roky 2021 až 2022 v súlade so schváleným upraveným návrhom KZ SPP po 3. kole kolektívneho vyjednávania ako celku s platnosťou KZ SPP na roky 2021 až 2022.

19.10.2020

Dňa 19.10.2020 sa konalo v Bratislave 3. kolo kolektívneho vyjednávania k zneniu Kolektívnej zmluvy SPP, a.s. na roky 2021 až 2023. Zástupkyňa zamestnávateľa predložila upravené protinávrhy zamestnávateľa proti písomnému návrhu POZ, ktorý bol odprezentovaný zamestnávateľovi na 2. kole kolektívneho vyjednávania.  V upravenom protinávrhu zamestnávateľa boli navrhnuté body KZ na ktoré nemala komisia na kolektívne vyjednávanie mandát odsúhlasený  PV OZO SPP, preto zástupcovia POZ požiadali o prerušenie kolektívneho vyjednávania. Dôležité body KZ SPP, ktoré sa týkajú mzdovej oblasti, 13. platu, CO a iných finančných plnení potrebujú prerokovať s členmi PV OZO SPP.  Zástupcovia oboch strán sa dohodli, že 4. kolo kolektívneho vyjednávania bude dňa 28. 10. 2020 v Bratislave.

14.10.2020

Dňa 14.10.2020 sa konalo v Bratislave 2. kolo kolektívneho vyjednávania k zneniu Kolektívnej zmluvy SPP, a.s. na roky 2021 až 2023. Predseda POZ predniesol stanovisko POZ k protinávrhu zamestnávateľa, ktoré bolo zamestnávateľovi doručené v písomnej podobe. Zástupkyňa zamestnávateľa uviedla, že návrh POZ, ktorý odznel na kolektívnom vyjednávaní je potrebné za zamestnávateľa prerokovať s generálnym riaditeľom SPP. Na ďalšom kolektívnom vyjednávaní sa zamestnávateľ vyjadrí k návrhu POZ. Zástupcovia oboch strán sa dohodli na termíne 3. kola kolektívneho vyjednávania na 19.10.2020 v Bratislave.

8.10.2020

Dňa 8.10.2020 sa v Bratislave konalo zasadnutie Podnikového výboru OZO SPP informoval predseda POZ členov PV OZO SPP o priebehu 1. kola kolektívneho vyjednávania ku KZ SPP na roky 2021 až 2023. Po objasnení zamestnávateľových návrhov je potrebné zo strany zástupcov zamestnancov prehodnotiť niektoré požiadavky a určiť ďalší postup pri kolektívnom vyjednávaní.  Na zasadnutí PV OZO SPP boli prerokované všetky otvorené body návrhu Kolektívnej zmluvy a bol členom komisie na kolektívne vyjednávanie za POZ odsúhlasený mandát na kolektívne vyjednávanie.

30.9.2020

Dňa 30.9.2020 sa v Bratislave konalo 1. kolo kolektívneho vyjednávania k zneniu Kolektívnej zmluvy SPP, a.s. na roky 2021 až 2023 (návrh POZ), Zamestnávateľ bližšie odôvodnil svoj protinávrh novej KZ na roky 2021 až 2022, ktorý bol doručený POZ dňa 17.9.2020. V rámci informácie o protinávrhu zástupcovia zamestnávateľa vysvetlili východiská predmetného protinávrhu najmä z pohľadu štatistík. Členovia komisie za POZ sa vyjadrili k protinávrhu KZ na roky 2021 až 2022, pričom bližšie uviedli, s ktorými bodmi protinávrhu KZ súhlasia, s ktorými bodmi  nesúhlasia a zároveň uviedli svoje návrhy a to v rozsahu mandátu, ktorý im bol udelený na zasadnutí PV OZO SPP dňa 24.9.2020. Zástupcovia oboch strán sa dohodli, že druhé kolo kolektívneho vyjednávania ku KZ bude dňa 14.10.2020 v Bratislave.

24.9.2020

V Lučenci sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP, ktoré viedol predseda POZ Pavol Korienek. Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • rokovanie k zamestnávateľom predloženého protinávrhu Kolektívnej zmluvy SPP na roky 2021-2022
 • rôzne