SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

Plynárenská pokladňa

Plynárenská pokladňa – neinvestičný fond

Plynárenská pokladňa, neinvestičný fond bola zriadená v súlade s ust. Zákona NR SR č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch. Jej zakladateľmi sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s. a Plynárenský odborový zväz. Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálnej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb.

Činnosť Plynárenskej pokladne, n. f. je zameraná na sociálnu výpomoc predovšetkým pre zamestnancov spoločností Slovenského plynárenského priemyslu, SPP CNG, s.r.o., SPP – distribúcia, a.s., Plynárenská metrológia, s.r.o., eustream, a.s., a ich rodinných príslušníkov k preklenutiu nepriaznivých sociálnych situácií.

V živote každého z nás sa môžu vyskytnúť nečakané krízové situácie, ktoré nás hlboko zasiahnu. Pomoc blízkych priateľov a kolegov v týchto situáciách je vždy veľkou psychickou podporou a určite dobre padne každému z nás.

Peňažnú pomoc vám v týchto situáciách môže poskytnúť Plynárenská pokladňa, formou sociálnych príspevkov z finančných prostriedkov neinvestičného fondu. Pomoc z plynárenskej pokladne smeruje hlavne k zamestnancom, ktorí sú dlhodobo práceneschopní a ich zdravotný stav si vyžaduje mimoriadne výdavky, často spojené s náročnými operáciami. Zamestnancom, ktorí majú zdravotne a telesne postihnuté deti sa poskytujú finančné príspevky na zakúpenie liekov, zdravotných pomôcok, hygienických potrieb, ošatenia a na náklady spojené s operáciami, dopravou na odborné vyšetrenia a na úpravu interiéru bytu.

Podmienky poskytnutia príspevku

Na poskytnutie príspevku z neinvestičného fondu má nárok zamestnanec Slovenského plynárenského priemyslu, SPP CNG, s.r.o., SPP – distribúcia, a.s., Plynárenská metrológia, s.r.o., eustream, a.s., resp. pozostalí zamestnanca na základe žiadosti predloženej správcovi neinvestičného fondu, ak spĺňa podmienky pre priznanie príspevku v súlade s pravidlami činnosti neinvestičného fondu.

Správna rada zasadá spravidla 1 x štvrťročne.

Správna rada na svojom zasadnutí posúdi opodstatnenosť žiadosti a rozhodne o poskytnutí, resp. zamietnutí žiadosti.

Príspevok poskytovaný žiadateľovi sa vypláca po predložení žiadosti s požadovanými dokladmi. Po splnení podmienok stanovených pre poskytnutie jednotlivých plnení (Pravidlá pre použite príspevku z Plynárenskej pokladne) je príspevok, po schválení Správnou radou neinvestičného fondu, zaslaný žiadateľovi nasledujúci mesiac.

Podmienky použitia príspevku sú zapracované v prílohe:

Pravidla_pre_pouzitie_prispevku_z_Plynarenskej_pokladne_1_1_2020

Podrobné informácie o využití príspevkov z Plynárenskej pokladne Vám poskytnú na pracoviskách HR jednotlivých spoločností.