SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

OSTATNÉ

21.11.2023

Konatelia spoločnosti Plynárenská metrológia, s.r.o. Ing. Marián Sanitra, Ing. Peter Ďuračka a predseda Plynárenského odborového zväzu Pavol Korienek, predseda PV OZO SPPD Milan Boris podpísali 21. novembra 2023 Kolektívnu zmluvu spoločnosti Plynárenská metrológia, s.r.o. na roky 2024 až 2025. KZ je účinná od 1. januára 2024 a platná do 31. decembra 2025.

2.11.2023

Dňa 2.11.2023 doručil predseda POZ sociálnemu partnerovi – zástupcom zamestnávateľa SPP CNG, s.r.o. návrh Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve na roky 2021 až 2022 v znení Dodatku č. 1 z roku 2022. Predmetom návrhu Dodatku č. 2 je riešenie valorizácie základných mesačných miezd pre rok 2024.

21.12.2022

Dňa 21.12.2022 zástupcovia Plynárenského odborového zväzu a zástupcovia zamestnávateľa SPP CNG, s.r.o. podpísali Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve SPP CNG, s.r.o. na roky 2021 až 2022. Kolektívna zmluva nadobudne účinnosť od 1.1.2023. Podpísaním Dodatku č. 1 sa predlžuje platnosť Kolektívnej zmluvy do 31.12.2024. Dohodla sa valorizácia základných mesačných miezd pre rok 2023.

22.12.2021

Dňa 22.12.2021 zástupca Plynárenského odborového zväzu a zástupcovia zamestnávateľa PROBUGAS, a.s. podpísali Kolektívnu zmluvu na roky 2022 až 2023. Kolektívna zmluva nadobudne účinnosť od 1.1.2022. Dohodla sa valorizácia základných mesačných miezd.

16.12.2021

Dňa 16.12.2021 zástupcovia Plynárenského odborového zväzu a zástupcovia zamestnávateľa Plynárenská metrológia, s.r.o. podpísali Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Plynárenská metrológia, s.r.o. na roky 2020 až 2021. Kolektívna zmluva nadobudne účinnosť od 1.1.2022. Podpísaním Dodatku č. 1 sa predlžuje platnosť Kolektívnej zmluvy do 31.12.2023. Dohodla sa valorizácia základných mesačných miezd pre roky 2022 a 2023.