SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

Informácie podnikového výboru OZO SPP-Distribúcia

19.3.2024

Dňa 19.3.2024 sa členovia podnikového výboru OZO SPP-D sa zúčastnili Fóra sociálnych partnerov (FSP) so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s. Na FSP za PV OZO SPP-D sa zúčastnili Korienek Pavol, Monika Juhos, Boris Milan, Petrovič Marián, Jakubík Roland, Kamenský Stanislav, Bartoš Miroslav, Krajčo Branislav a Pipka Anton. Na FSP zástupcovia zamestnávateľa informovali členov PV OZO SPP-D o aktuálnej situácii v spoločnosti SPP-Distribúcia, a.s.  FSP pokračovalo diskusiou o rôznych problémoch, týkajúcich sa zamestnancov.

Na Fóre sociálnych partnerov sa prerokovali nasledovné témy:

 • Vyhodnotenie roku 2023:
  • Celkové vyhodnotenie roku
  • Vyhodnotenie cieľov sekcií
  • Sekcia DU
  • Vybrané témy z oblasti ľudských zdrojov (BOZP, využitie fondu pracovného času)
 • Rok 2024
  • Ciele
  • Sekcia DU
 • Z oblasti ľudských zdrojov:
  • Rok 2023
   • Realizované aktivity
   • Odmeňovanie
   • Cieľová odmena za rok 2023
  • Rok 2024
   • Plánované aktivity
   • BOZP
   • ISO
   • Sociálny fond
   • Iné
 • Firemné podujatia
 • Diskusia

21.11.2023

Dňa 21.11.2023 oprávnení zástupcovia SPP – distribúcia, a.s. a  Plynárenského odborového zväzu podpísali nové znenie Kolektívnej zmluvy SPP – distribúcia, a.s. . Kolektívna zmluva nadobúda účinnosť 1.1.2024 a je dohodnutá na 2 roky, do 31.12.2025.

Pri podpise novej Kolektívnej zmluvy ocenili všetky zúčastnené strany konštruktívnu atmosféru kolektívnych rokovaní, v rámci ktorých bola hlavnou prioritou snaha dosiahnuť kompromisy s cieľom udržať vysoký štandard podmienok kolektívnej zmluvy v spoločnosti SPP-D.

14.11.2023

Dňa 14.11.2023 sa konalo 3. kolo kolektívneho vyjednávania ku Kolektívnej zmluve SPP-distribúcia, a.s. na roky 2024 – 2025. Za POZ sa kolektívneho vyjednávania zúčastnili členovia komisie pre kolektívne vyjednávanie: Pavol Korienek, Milan Boris, Ing. Miroslav Groško, Stanislav Kamenský a Roland Jakubík. Zástupcovia zamestnávateľa odprezentovali zástupcom POZ III. protinávrh zamestnávateľa k nedohodnutej na časti IV, článok 16 odmeňovanie, ods. 5.4 – Platenie pracovnej pohotovosti v návrhu Kolektívnej zmluvy SPP-D na roky 2024 – 2025 predloženého zo strany POZ na 2. kole kolektívneho vyjednávania dňa 7.112023. Zástupcovia POZ po zohľadnení III. protinávrhu zamestnávateľa a na základe schváleného mandátu pre kolektívne vyjednávanie v časti IV, článok 16 odmeňovanie, ods. 5.4 – Platenie pracovnej pohotovosti KZ SPP-D dohodli so zástupcami zamestnávateľa aj posledný otvorený bod KZ SPP-D na roky 2024 – 2025.

Termín podpísania novej Kolektívnej zmluvy SPPD na roky 2024 – 2025 je dohodnutý na 21.11.2023.

8.11.2023

Dňa 8.11.2023  sa konalo online (MS TEAMS) zasadnutie členov PV OZO SPP-D, ktoré viedol predseda POZ.   Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

Rokovanie k návrhu novej Kolektívnej zmluvy SPP-D na roky 2024 – 2025.

 • predseda POZ informoval prítomných o výsledkoch rokovaní na 2. kole kolektívneho vyjednávania, ktoré bolo 7.11.2023, na ktorom zamestnávateľ odprezentoval zástupcom POZ II. protinávrh zamestnávateľa k upravenému návrhu znenia Kolektívnej zmluvy SPP-D na roky 2024 – 2025 predloženého zo strany POZ po rokovaní PV PZO SPP-D v Lučenci dňa 19.10.2023.
 • protinávrh zamestnávateľa doručil predseda POZ členom PV OZO SPP-D na prerokovanie ďalšieho postupu pri kolektívnom vyjednávaní.
 • po prerokovaní nedohodnutej časti IV, článok 16 odmeňovanie, ods. 5.4 – Platenie pracovnej pohotovosti z II. návrhu KZ SPP-D na roky 2024 – 2025 zamestnávateľa a zohľadnení protinávrhu zamestnávateľa členovia PV OZO SPP-D schválili komisii na kolektívne vyjednávanie mandát pre kolektívne vyjednávanie v časti IV, článok 16 odmeňovanie, ods. 5.4 – Platenie pracovnej pohotovosti KZ SPP-D.

7.11.2023

Dňa 7.11.2023 sa konalo 2. kolo kolektívneho vyjednávania ku Kolektívnej zmluve SPP-distribúcia, a.s. na roky 2024 – 2025. Za POZ sa kolektívneho vyjednávania zúčastnili členovia komisie pre kolektívne vyjednávanie: Pavol Korienek, Milan Boris, Ing. Miroslav Groško, Stanislav Kamenský a Roland Jakubík. Zástupcovia zamestnávateľa odprezentovali zástupcom POZ II. protinávrh zamestnávateľa k upravenému návrhu znenia Kolektívnej zmluvy SPP-D na roky 2024 – 2025 predloženého zo strany POZ po rokovaní PV PZO SPP-D v Lučenci dňa 19.10.2023. Zástupcovia POZ na základe mandátu PV OZO SPP-D dohodli so zástupcami zamestnávateľa dôležité časti a články novej Kolektívnej zmluvy, ale zatiaľ sa nedohodli na časti IV, článok 16 odmeňovanie, ods. 5.4 – Platenie pracovnej pohotovosti. Zástupcovia POZ informovali zamestnávateľa o potrebe prehodnotenia protinávrhu zamestnávateľa ohľadom Platenia pracovnej pohotovosti na zasadnutí PV OZO SPP-D, ktoré bude 8.11. 2023, kde dostane komisia na kolektívne vyjednávanie mandát na vyjednávanie KZ SPP-D na roky 2024 – 2025. Na termíne 3. kola kolektívneho vyjednávania sa zástupcovia POZ a zamestnávateľa dohodli na 14.11.2023.

20.10.2023

Dňa 19.10.2023  sa v Lučenci konalo zasadnutie členov PV OZO SPP-D, ktoré viedol predseda POZ.   Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie k návrhu novej Kolektívnej zmluvy SPP-D na roky 2024 – 2025.
  • predseda POZ informoval prítomných o výsledkoch rokovaní na 1. kole kolektívneho vyjednávania, ktoré bolo 10.10.2023, na ktorom zamestnávateľ oboznámil členov komisie pre kolektívne vyjednávanie za POZ formou prezentácie so svojimi protinávrhmi ku Kolektívnej zmluve SPP-D na roky 2024 -2025 a uviedol dôvody svojho rozhodnutia.
  • prezentáciu a protinávrh zamestnávateľa doručil predseda POZ členom PV OZO SPP-D na prerokovanie ďalšieho postupu pri kolektívnom vyjednávaní.
  • po prerokovaní všetkých bodov návrhu KZ SPP-D na roky 2024 – 2025 a zohľadnení protinávrhu zamestnávateľa členovia PV OZO SPP-D schválili komisii na kolektívne vyjednávanie mandát pre kolektívne vyjednávanie v zmysle prijatých zmien a úprav KZ SPP-D.

10.10.2023

Dňa 10.10.2023 sa konalo 1. kolo kolektívneho vyjednávania ku Kolektívnej zmluve SPP-distribúcia, a.s. na roky 2024 – 2025. Za POZ sa kolektívneho vyjednávania zúčastnili členovia komisie pre kolektívne vyjednávanie: Pavol Korienek, Milan Boris, Ing. Miroslav Groško, Stanislav Kamenský a Roland Jakubík. Zástupcovia zamestnávateľa odprezentovali zástupcom POZ protinávrh zamestnávateľa ku Kolektívnej zmluve SPP-D na roky 2024 – 2025 a zároveň odovzdali písomný protinávrh zamestnávateľa ku KZ. Zástupcovia POZ prevzali protinávrh Kolektívnej zmluvy na roky 2024 – 2025 od zamestnávateľa a informovali zamestnávateľa o potrebe prehodnotenia protinávrhu zamestnávateľa na zasadnutí PV OZO SPP-D, ktoré bude 19.10.2023, kde dostane komisia na kolektívne vyjednávanie mandát na vyjednávanie KZ SPP-D na roky 2024 – 2025. Na termíne 2. kola kolektívneho vyjednávanie sa zástupcovia POZ a zamestnávateľa dohodli na 7.11.2023.

12.9.2023

Na základe rozhodnutia PV OZO SPP-D doručil predseda POZ sociálnemu partnerovi – zástupcom zamestnávateľa SPP-distribúcia, a.s. návrh Kolektívnej zmluvy na roky 2024 – 2025 a zloženie členov komisie pre kolektívne vyjednávanie za POZ.

16.8.2023

Dňa 16.8.2023  sa v Lučenci konalo zasadnutie členov PV OZO SPP-D, ktoré viedol predseda POZ.   Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie k návrhu novej Kolektívnej zmluvy SPP-D na roky 2024 – 2025
 • V bode rôzne:
  • podpredseda OZO Košice Miroslav Groško informoval o požiadavke pracovníkov špeciálnej údržby ohľadom príspevku za prácu vykonávanú v týždňových turnusoch.
  • predseda PV OZO SPP-D informoval o spracovaní analýz ohľadom dopadu na požadovaný počet odpracovaných hodín na sekcii DU z pohľadu zavedenia štatistických zákaziek na výmenu meradiel. Spracovaním analýz sa hľadá riešenie na čo najmenší dopad z pohľadu zamestnanosti zamestnancov sekcie DU.

25.4.2023

Dňa 25.4.2023 sa členovia podnikového výboru OZO SPP-D sa zúčastnili Fóra sociálnych partnerov (FSP) so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s. Na FSP za PV OZO SPP-D sa zúčastnili Korienek Pavol, Boris Milan, Vadkerty Richard, Petrovič Marián, Jakubík Roland, Kamenský Stanislav, Bartoš Miroslav, Krajčo Branislav, Groško Miroslav a Bajtoš Róbert. Na FSP zástupcovia zamestnávateľa informovali členov PV OZO SPP-D o aktuálnej situácii v spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s.  FSP pokračovalo diskusiou o rôznych problémoch, týkajúcich sa zamestnancov.

Na Fóre sociálnych partnerov sa prerokovali nasledovné témy:

 • Vyhodnotenie roku 2022:
  • Ekonomika
  • Ciele
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Sekcia DU
  • Využitie fondu pracovného času
  • Iné
 • Rok 2023
  • Ciele
  • Sekcia DS
  • Sekcia DU
 • Z oblasti ľudských zdrojov:
  • Sekcia DL 2022
  • Odmeňovanie 2023
  • Cieľová odmena za rok 2022
  • Ochrana zdravia pri práci
  • Sociálny fond 2022 & 2023
  • Iné
 • Pomoc Ukrajine
 • Firemné podujatia
 • Diskusia

30.11.2022

Dňa 30.11.2022 sa členovia podnikového výboru OZO SPP-D sa zúčastnili Fóra sociálnych partnerov (FSP) so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s. Na FSP za PV OZO SPP-D sa zúčastnili Korienek Pavol, Boris Milan, Vadkerty Richard, Petrovič Marián, Jakubík Roland, Kamenský Stanislav, Bartoš Miroslav, Groško Miroslav a Bajtoš Róbert. Na FSP zástupcovia zamestnávateľa informovali členov PV OZO SPP-D o aktuálnej situácii v spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s.  FSP pokračovalo diskusiou o rôznych problémoch, týkajúcich sa zamestnancov.

Na Fóre sociálnych partnerov sa prerokovali nasledovné témy:

 • Zhrnutie aktuálnych výsledkov roka 2022:
  • Ekonomika
  • Sekcia distribučných služieb
  • Sekcia údržby a merania
  • Správa o vývoji v oblasti ľudských zdrojov 1- 9/2022
 • Situácia SPPD
 • Ciele v roku 2023
 • Z oblasti ľudských zdrojov:
  • Pracovný poriadok – novelizácia
  • MP odmeňovanie – nástupný bonus
  • MP stravovanie
  • OOPP nový IS
  • Škodová komisia
 • Integrovaný manažérsky systém v SPP-D
 • Ochrana osobných údajov
 • Úprava priestorov v Klingerke
 • Pomoc Ukrajine
 • Diskusia
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo-POZ-e1601891696748.png

30.3.2022

Dňa 30.3.2022 sa členovia podnikového výboru OZO SPP-D sa zúčastnili Fóra sociálnych partnerov (FSP) so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s. Účasť na FSP sa realizovala kombináciou osobnej účasti (Korienek Pavol, Boris Milan, Vadkerty Richard, Jakubík Roland, Kamenský Stanislav, Bartoš Miroslav a Groško Miroslav) a ostatní účastníci s využitím aplikácie MS Teams. Na FSP zástupcovia zamestnávateľa informovali členov PV OZO SPP-D o aktuálnej situácii v spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s.  FSP pokračovalo diskusiou o rôznych problémoch, týkajúcich sa zamestnancov.

Na Fóre sociálnych partnerov sa prerokovali nasledovné témy:

 • Zhrnutie výsledkov roku 2021
 • Ciele v roku 2022
 • Z oblasti ľudských zdrojov:
  • Rok 2021
  • Odmeňovanie v roku 2021
  • Cieľová odmena za rok 2021
 • Sociálny fond:
  • Prehľad tvorby a čerpania v roku 2021
  • Plán tvorby a čerpania pre rok 2022
 • Dodatková dovolenka v roku 2022
 • Integrovaný manažérsky systém v SPP-D
 • Ochrana osobných údajov
 • Úprava priestorov v Klingerke
 • Pomoc Ukrajine
 • Diskusia

14.12.2021

Dňa 14.12.2021 zástupcovia Plynárenského odborového zväzu a zástupcovia zamestnávateľa SPP-distribúcia, a.s. podpísali Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve SPP-distribúcia , a.s. na roky 2020 a ž 2021. Kolektívna zmluva nadobudne účinnosť od 1.1.2022. Podpísaním Dodatku č. 1 sa predlžuje platnosť Kolektívnej zmluvy do 31.12.2023, dohodla sa valorizácia základných mesačných miezd pre roky 2022 a 2023 a dohodli sme sa na každoročnej (počas účinnosti kolektívnej zmluvy) úprave náhrady za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na inom dohodnutom mieste (mimo pracoviska) o infláciu predchádzajúceho kalendárneho roka vyhlásenú Štatistickým úradom SR (meranej indexom rastu spotrebiteľských cien).

Na fotografii sprava: Martin Hollý generálny riaditeľ SPP D, Milan Boris predseda
PV SPP D POZ, František Čupr predseda predstavenstva SPP D, Pavol Korienek
predseda POZ, František Kajánek riaditeľ sekcie ĽZ, kvality, BOZP a E

8.12.2021

Dňa 8.12.2021 sa konalo 3. kolo kolektívneho vyjednávania k zneniu Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve SPP-distribúcia, a.s. na roky 2020 – 2021. Zástupcovia POZ navrhli zamestnávateľovi výšku povinného nárastu ZMM zamestnanca pre rok 2022 (návrh bol odsúhlasený na zasadnutí PV OZO SPP-D dňa 2.12.2021). Zástupcovia zamestnávateľa po zhodnotení návrhu POZ ohľadom výšky povinného nárastu ZMM zamestnanca pre rok 2022 tento návrh odsúhlasili. Nakoľko sa na všetkých bodoch Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve SPP-distribúcia, a.s. na roky 2020 – 2021 zástupcovia POZ a zástupcovia zamestnávateľa dohodli, v priebehu 50. týždňa by mala byť Kolektívna zmluva SPP-distribúcia, a.s. na roky 2020 – 2021 v znení Dodatku č. 1 na roky 2022 – 2023 podpísaná.

2.12.2021

Dňa 2.12.2021  sa konalo zasadnutie členov PV OZO SPP-D, ktoré viedol predseda POZ.  Rokovanie sa realizovalo kombináciou osobnej účasti (Korienek Pavol, Boris Milan, Lacová Zuzana) a ostatní účastníci s využitím aplikácie MS Teams. Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie k protinávrhu Dodatku č. 1 ku KZ na roky 2020 – 2021. Predseda POZ informoval o priebehu kolektívneho vyjednávania, ktoré sa konalo 24.11.2021. Zápis z 2. kola kolektívneho vyjednávania bol poslaný všetkým členom PV OZO SPP-D. Nakoľko zamestnávateľ navrhol inú výšku povinného nárastu ZMM zamestnanca pre rok 2022 ako navrhol POZ, je potrebné, aby členovia PV OZO SPP-D odsúhlasili pre komisiu pre kolektívne vyjednávanie za POZ ďalší postup. Termín na 3. kolo kolektívneho vyjednávania je dohodnutý na 8.12.2021.
 • V bode rôzne:
  • pán Groško Miroslav sa opýtal, ako je to s uhrádzaním testovania zamestnancov v spoločnosti SPP-D. Predseda PV OZO SPP-D Milan Boris informoval o komunikácii k danej téme s riaditeľom ĽZ Ing. Kajánkom. Zamestnávateľ situáciu rieši, zamestnanci sa majú testovať v MOM-kách, a doklad o zaplatení si majú odložiť. Zamestnávateľ tieto doklady o zaplatení testovania zamestnancom preplatí. O celom postupe budú informovaní prostredníctvom Intranetu.
  • na záver rokovania poďakovali P. Korienek a M. Boris všetkým predsedom OZO za zdarný priebeh volieb do dozornej rady a za zvolenie zástupcov zamestnancov za odbory a sľúbili, že aj naďalej budú hájiť oprávnené požiadavky odborárov a získané informácie využívať v prospech kolektívneho vyjednávania a zachovania sociálnych istôt zamestnancov.

24.11.2021

Dňa 24.11.2021 sa konalo 2. kolo kolektívneho vyjednávania k zneniu Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve SPP-distribúcia, a.s. na roky 2020 – 2021. POZ doručilo vo svojom návrhu zo 4.11.2021 k protinávrhu zamestnávateľa reakciu na protinávrh zamestnávateľa z 1. kola kolektívneho vyjednávania na základe rozhodnutia PV OZO SPP-D zo dňa 26.10.2021 (návrat k pôvodnému návrhu v časti valorizácie základných miezd). Zástupca zamestnávateľa ocenil upravený návrh dohody zo strany POZ, ktorý je v súlade s filozofiou, s ktorou sa kolektívne vyjednávanie začalo. V prezentácii odprezentoval prehľad navyšovania ZMM zamestnancov v rokoch 2022 a 2023. Zároveň navrhol výšku povinného nárastu ZMM zamestnanca pre rok 2022. Z dôvodu, že zástupcovia POZ nemali mandát na návrh zamestnávateľa ohľadom výšky povinného nárastu ZMM zamestnanca pre rok 2022, bolo kolektívne vyjednávanie prerušené do doby prehodnotenia návrhu POZ na zasadnutí PV OZO SPP-D.

26.10.2021

Dňa 26.10.2021  sa konalo zasadnutie členov PV OZO SPP-D, ktoré viedol predseda POZ.  Rokovanie sa realizovalo kombináciou osobnej účasti (Korienek Pavol, Uhrová Viera, Lacová Zuzana) a ostatní účastníci s využitím aplikácie MS Teams. Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie k protinávrhu Dodatku č. 1 ku KZ na roky 2020 – 2021. Predseda POZ pripravil návrh spôsobu valorizácie základných miezd, ktorý doručil predsedom OZO na prerokovanie s členmi na jednotlivých OZO. Po prerokovaní návrhov k valorizácii základných miezd z jednotlivých OZO sa vyhodnotil a upravil návrh z OZO Košice, ktorý členovia PV OZO SPP-D schválili na predloženie zamestnávateľovi. Predseda POZ pripraví návrh spôsobu valorizácie základných miezd pre roky 2022 a 2023 a po skontrolovaní členmi PV OZO SPP-D doručí zamestnávateľovi. Na 1. kole kolektívneho vyjednávania zástupcovia POZ navrhli zamestnávateľovi úpravu textu článku 4.3 Mzdové zvýhodnenie za prácu na investičných projektoch… z pohľadu nároku na príspevok. Úprava textu bude navrhnutá zamestnávateľovi na 2. kole kolektívneho vyjednávania.
 • V bode rôzne:
  • odsúhlasenie Dohody o konte pracovného času na roky 2022 a2023. Členovia PV OZO SPP-D odsúhlasili predsedovi POZ a predsedovi PV OZO SPP-D podpísanie takto navrhnutej Dohody.
  • informácia členom PV OZO SPP-D o uskutočnení volieb do dozornej rady SPP-D v dňoch 22. a 23.11.2021.

6.10.2021

Dňa 6.10.2021 sa konalo 1. kolo kolektívneho vyjednávania k zneniu Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve SPP-distribúcia, a.s. na roky 2020 – 2021. POZ doručilo vo svojom návrhu z 8.9.2021 k protinávrhu zamestnávateľa reakciu na protinávrh zamestnávateľa z 28.6.2021 na základe rozhodnutia PV OZO SPP-D zo dňa 25.8.2021 (zmena spôsobu valorizácie základných miezd oproti prvému návrhu Dodatku č. 1 za POZ – hlavný dôvod zmeny bola narastajúca inflácia). Zástupca zamestnávateľa nesúhlasil s navrhnutým spôsobom valorizácie základných miezd oproti prvému návrhu Dodatku č. 1 za POZ a požiadal zástupcov POZ , aby sa vrátili k pôvodnému návrhu v časti valorizácie základných miezd. Z dôvodu, že zástupcovia POZ nemali mandát na ďalšie vyjednávanie ohľadom valorizácie miezd na roky 2022 a 2023, bolo kolektívne vyjednávanie prerušené do doby prehodnotenia návrhu POZ na zasadnutí PV OZO SPP-D.

25.8.2021

Dňa 25.8.2021  sa v Lučenci konalo zasadnutie členov PV OZO SPP-D, ktoré viedol predseda POZ.   Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie k protinávrhu zamestnávateľa k dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve SPP-D na roky 2020 -2021
 • V bode rôzne:
  • informácia o pripravovaných aktivitách KOZ SR protestné akcie plánované v Košiciach (4.9.2021), Žiline (11.9.2021) a Bratislave (18.9.2021) – ktoré boli z rozhodnutia Predstavenstva KOZ SR na rokovaní 18.8.2021 Predstavenstva KZO SR zrušené. Problematika protestov nie je uzatvorená, definitívne rozhodne Snem KOZ SR koncom septembra

29.6.2021

Dňa 29.6.2021 sa konalo úvodné stretnutie kolektívneho vyjednávania o dodatku č. 1 ku KZ SPP-D na roky 2020 a 2021, ktorým sa navrhuje predĺžiť súčasne platná KZ SPP-D na roky 2022 a 2023 (dodatkom sa má riešiť mzdový nárast pre roky 2022 a 2023). Na úvodnom stretnutí zamestnávateľ doručil komisii na kolektívne vyjednávanie za POZ svoj protinávrh k dodatku č. 1 a zároveň odprezentoval jednotlivé body svojho protinávrhu.

27.5.2021

Dňa 25.5.2021  sa v Lučenci konalo zasadnutie členov PV OZO SPP-D, ktoré viedol predseda POZ.   Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie k návrhu dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve SPP-D na roky 2020 -2021
 • V bode rôzne:
  • informácia o problematike nového spôsobu poskytovania stravného po 1.1.2022

27.4.2021

Dňa 27.4.2021 podpísali podľa § 111 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce zástupcovia zamestnancov (predseda POZ a predseda PV OZO SPP-D) so zástupcami zamestnávateľa Dohodu o určení hromadného čerpania dovolenky v rozsahu 5 pracovných dní od 27.12.2021 do 31.12.2021, t.j. na obdobie medzi vianočnými sviatkami 2021 a Novým rokom 2022. Hromadné čerpanie dovolenky v roku 2021 bolo prerokované na Fóre sociálnych partnerov dňa 20.4.2021.

20.4.2021

Dňa 20.4.2021 sa členovia podnikového výboru OZO SPP-D sa zúčastnili Fóra sociálnych partnerov (FSP) so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s. Účasť na FSP sa realizovala kombináciou osobnej účasti (Korienek Pavol, Boris Milan, Groško Miroslav,) a ostatní účastníci s využitím aplikácie MS Teams. Na FSP zástupcovia zamestnávateľa informovali členov PV OZO SPP-D o aktuálnej situácii v spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s.  FSP pokračovalo diskusiou o rôznych problémoch, týkajúcich sa zamestnancov.

Na Fóre sociálnych partnerov sa prerokovali nasledovné témy:

 • Zhrnutie výsledkov roku 2020
 • Ciele na rok 2021
 • Z oblasti ľudských zdrojov:
  • Rok 2021
  • Odmeňovanie zamestnancov SPPD
  • Využitie FPČ
 • Sociálny fond:
  • Prehľad tvorby a čerpania v roku 2020
  • Plán tvorby a čerpania pre rok 2021
 • Hromadné čerpanie dovolenky v roku 2021
 • Príspevok na stravovanie po novom
 • Diskusia

20.4.2021

Dňa 20.4.2021  sa konalo zasadnutie členov PV OZO SPP-D, ktoré viedol predseda POZ.  Na rokovaní sa za PV OZO SPP-D (Korienek Pavol, Boris Milan, Groško Miroslav, Uhrová Viera) a ostatní účastníci s využitím aplikácie MS Teams. Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

 • Vyhodnotenie nominácií kandidátov za zástupcov zamestnancov do Dozornej rady SPP-distribúcia, a. s.
 • V bode rôzne boli riešené nasledovné body:
  • pretrvávajúce problémy po zmene v smernici o pracovnom čase,
  • príprava tém na nasledujúce Fórum sociálnych partnerov.

17.3.2021

Dňa 17.3.2021 sa konalo  pracovné rokovanie zástupcov PV OZO SPP-D (Korienek, Boris, Vadkerty, Jakubík, Mikuška Juraj) a zástupcov zamestnávateľa (Kajánek František, Škradová, Horváth Miroslav, Klačko Ján) ohľadom prerokovania nových pravidiel pre „Štart z domu“ pre vybranú skupinu zamestnancov sekcie DU.  Zástupcovia zamestnávateľa odprezentovali nové pravidlá pre „Štart z domu“ a priebežne počas prezentácie odpovedali na otázky zástupcov PV OZO SPP-D.

16.3.2021

Dňa 16.3.2021 sa predseda POZ zúčastnil na pracovnom rokovaní s riaditeľom sekcie ĽZ, kvality, BOZP a E ohľadom nasledovných bodov:

 • komunikácia ohľadom  potreby testovania zamestnancov PCR testom po prekonaní COVID-19.
 • realizácia Rozvojových pohovorov v súčasnej dobe.
 • riešenie vydania respirátorov FFP2 zamestancom.
 • skompletizovanie Vitamínového balíčka pre zamestnancov SPP-D, kde nákup bude realizovaný zo SF.

24.2.2021

Dňa 24.2.2021  sa konalo zasadnutie členov PV OZO SPP-D, ktoré viedol predseda POZ.  Rokovanie sa realizovalo s využitím aplikácie MS Teams. Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

 • Príprava návrhu Kolektívnej zmluvy SPP-D na roky 2022 – 2023.
 • V bode rôzne boli riešené nasledovné body:
  • príprava volieb zástupcov zamestnancov do DR SPP-D za POZ,
  • informácia o Cieľovej odmene v SPP-D za rok 2020,
  • informácia o dianí v KOZ SR,
  • predsedníčka PV OZO SPP pani Uhrová informovala o dianí v SPP.

22.2.2021

Dňa 22.2.2021 sa predseda POZ zúčastnil na pracovnom rokovaní s riaditeľom sekcie ĽZ, kvality, BOZP a E ohľadom novelizácie zákonníka práce v § 152 Stravovanie zamestnancov ods. 7 – možnosť výberu medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Zástupca zamestnávateľa informoval o aktuálnom stave zabezpečovania stravných poukážok (CALIO karta), predpokladaných možnostiach v súlade so ZP na ďalšie obdobia (doba platnosti úpravy ZP od 1.3.2021, prechodné obdobie do 31.12.2021 a pod.). Taktiež informoval o absencii vykonávacej vyhlášky k predmetnej úprave ZP. Po vydaní vykonávacej vyhlášky zamestnávateľ plánuje zrealizovať k spôsobu zabezpečovania stravného  prieskum medzi zamestnancami SPP-D a na základe výsledku sa bude postupovať ďalej.

17.12.2020

Dňa 17.12.2020 sa predseda POZ a predseda PV OZO SPP-D zúčastnili na pracovnom rokovaní s riaditeľom sekcie ĽZ, kvality, BOZP a E ohľadom MP „Pracovný čas, zásady rozvrhnutia pracovného času a prestávok v práci“. Prediskutovali všetky problémy, ktoré sa ukázali počas využívania „štartu z domu“ u zamestnancov sekcie DU. Následne predložili zamestnávateľovi návrhy zmien v MP, ktoré spracoval predseda PV OZO SPP-D na základe návrhov členov PV OZO SPP-D. Zástupca zamestnávateľa informoval o možných zmenách v MP, kde aj zamestnávateľ pracuje na zmenách a potom spoločne so zástupcami zamestnancov budú pracovať na úprave MP.  Predpokladaný termín vydania novelizovaného MP je k 1.3.2021.

V druhom bode rokovania informoval zamestnávateľ o priebehu testovania zamestnancov v termíne december 2020 (testovanie ešte prebieha).  Zástupcovia zamestnancov informovali zástupcu zamestnávateľa o postrehoch už zrealizovaných testovaní a predložili návrhy členov PV OZO SPP-D.

11.12.2020

Dňa 11.12.2020 sa konalo rokovanie členov PV OZO SPP-D ohľadom pripravovaných zmien v Metodickom pokyne (ďalej len MP) o štarte z domu a pracovnom čase. Rokovanie sa realizovalo s využitím aplikácie MS Teams.  Členovia PV OZO SPP-D poukázali na problémy s vykazovaním dochádzky u zamestnancov so začiatkom pracovnej doby spôsobom „výjazd z domu“.  Na základe členov PV OZO SPP-D  pripomienok predseda PV OZO SPP-D vypracuje návrh zmien do MP „Pracovný čas, zásady rozvrhnutia pracovného času a prestávky v práci“. Návrhy zmien MP spolu s predsedom POZ predložia na pracovnom rokovaní s riaditeľom sekcie ĽZ, kvality,BOZP a E. 

Druhou témou rokovania bolo testovanie zamestnancov spoločnosti SPP-D v súlade s Metodickým usmernením pri zabezpečovaní periodického testovania v podmienkach spoločnosti SPP-distribúcia, a. s. za účelom predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19 spôsobeným  koronavírusom SARS-COV-2 a s cieľom chrániť zdravie zamestnancov na všetkých pracoviskách spoločnosti.. Členom PV OZO SPP-D predseda POZ vysvetlil dôvody, prečo zamestnávateľ vykonáva testovanie zamestnancov (sú to hlavne povinnosti zamestnávateľa v súlade so Zákonníkom práce § 147, zákonom č. 124/2006 o BOZP § 6 a NV SR č. 83/2013 Z.z.

3.12.2020

Dňa 3.12.2020 sa  konalo pracovné rokovanie predsedu POZ s riaditeľom sekcie ĽZ, kvality, BOZP a E na tému:

 • Vykazovanie údajov v dochádzkovom systéme u pracovníkov ktorých začiatok pracovnej doby je spôsobom „výjazd z domu“.
 • Informácia zamestnávateľa o výsledku auditu na vykazovanie dochádzky so začiatkom pracovnej doby spôsobom „výjazd z domu“.

28.10.2020

Dňa 28.10.2020 sa konalo pracovné rokovanie predsedu POZ a predsedu PV OZO SPP-D s riaditeľom sekcie ĽZ, kvality, BOZP a E na tému: Plošné testovanie obyvateľstva na COVID-19, ktoré sa bude realizovať od 31.10. do  1.11.2020. Predmetom rokovania boli otázky zamestnancov ohľadom dopadov na testovanie (netestovanie) a taktiež opatrenia v prípade výsledkov testov.

20.10.2020

Predseda POZ a predseda PV OZO SPP-D sa zúčastnili na Fóre sociálnych partnerov so zástupcami zamestnávateľa. Za zamestnávateľa sa zúčastnili generálny riaditeľ SPP-D a riaditeľ sekcie ĽZ, kvality, BOZP a E.  Počet zúčastnených bol ovplyvnený vyhlásením krízového štábu SR z 12.10.2020 (zákaz zhromažďovania sa viac ako šesť ľudí).

Na Fóre sociálnych partnerov sa prerokovali nasledovné témy:

– Vývoj ekonomických ukazovateľov 1-9/2020

– Ciele sekcií – plnenie k 30.9.2020

– Kvalita a efektivita údržby za 1-9/2020

– Využitie fondu pracovného času

– Informácia o vyplatení korekcie za efektivitu a kvalitu

– Informácia o opatreniach COVID-19

– Využitie HO počas obdobia 1-9/2020 a % na FPČ

– Čerpanie sociálneho fondu za 1-9/2020

– Využívanie pracovnej pohotovosti k 30.9.2020

– Návrh dohody o mimoriadnom čerpaní sociálneho fondu

– Informácia o projekte Klingerka


31.3.2020

Dňa 27.3.2020 sa konalo stretnutie predsedu POZ Pavla Korienka s riaditeľom sekcie ĽZ, kvality, BOZP a E SPP-D Ing. Kajánkom k téme –  COVID 19 – opatrenia zamestnávateľa na predchádzanie šíreniu COVID 19 v SPP-distribúcia,a.s.  Na stretnutí informoval  riaditeľ sekcie ĽZ, kvality, BOZP a E predsedu POZ o problémoch so zabezpečením OOPP (ochranné rúška, dezinfekčné gély, respirátory), ktoré sú dodávateľmi dodávané postupne. Zároveň informoval o spôsobe poskytovania týchto OOPP (prednostne sa poskytujú OOPP zamestnancom, ktorí majú prácu v teréne a až budú tieto OOPP vydané na týchto pracoviskách, následne budú ostatné OOPP vydané ostatným zamestnancom). Z dôvodu možných problémov pri dlhotrvajúcich opatreniach z dôvodu COVID 19  zamestnávateľ predložil návrh Dohody o zavedení KPČ pre pracovníkov najmä na pracovných miestach služieb podateľne, oddelení pre pripájanie a technikov technickej dokumentácie. Predseda POZ si vyžiadal čas na prerokovanie predloženého dokumentu na PV OZO SPP-D. Členovia PV OZO SPP-D v termíne do 30.3.2020 pripomienkovali a odsúhlasili predložený návrh Dohody o KPČ s pripomienkami (riešenie stravného počas Home Office, určenie limitu na čerpanie dovolenky na preklenutia obdobia na max. 15 dní a iné). Z 11 členov PV OZO SPP-D hlasovalo 10 členov za predložený návrh Dohody o KPČ s pripomienkami  a jeden člen sa zdržal hlasovania. Hlasovanie prebehlo spôsobom per rollam.

Dňa 31.3.2020 Dohodu o KPČ podpísali zástupcovia POZ a zástupcovia zamestnávateľa.


17.3.2020

Dňa 17.3.2020 sa konalo stretnutie predsedu POZ Pavla Korienka s riaditeľom sekcie ĽZ, kvality, BOZP a E SPP-D Ing. Kajánkom k téme –  COVID 19 – opatrenia zamestnávateľa na predchádzanie šíreniu COVID 19 v SPP-distribúcia,a.s.  Na stretnutí informoval  riaditeľ sekcie ĽZ, kvality, BOZP a E predsedu POZ o jednotlivých bodoch opatrení, prijatých na zasadnutiach Krízového štábu SPP-D v dňoch 13.3 a 16.3.2020. Zároveň informoval predsedu POZ o procese zabezpečenia OOPP (ochranné rúška, dezinfekčné gély, respirátory, hygienické opatrenia na vybraných pracoviskách a pod.). Zamestnávateľ na stretnutí predložil návrh Dohody o vymedzení vážnych prevádzkových dôvodov, pre prípad nepredvídaných udalostí alebo dlhotrvajúcich opatrení z dôvodu pokračovania situácie okolo COVID 19. Po telekonferencii s predsedom PV SPP-D Milanom Borisom sa zástupcovia POZ a zamestnávateľa dohodli na podpise vyššie menovanej dohody na dobu počas trvania mimoriadnych opatrení.


27.11.2019

Dňa 26.11.2019 zástupcovia Plynárenského odborového zväzu a zástupcovia zamestnávateľa SPP-distribúcia, a.s. podpísali novú Kolektívnu zmluvu SPP-distribúcia , a.s. na roky 2020 a ž 2021. Kolektívna zmluva nadobudne účinnosť od 1.1.2020.


14.11.2019

Vo Svite sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP-D, ktoré viedol  predseda POZ Pavol Korienek .  Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom

 • O priebehu 5. kola kolektívneho vyjednávania  informoval predseda POZ členov PV OZO SPP-D. Informácie doplnili aj ostatní členovia komisie na kolektívne vyjednávanie. Komisia na Kolektívne vyjednávanie oznámila členom PV OZO SPP-D, že Kolektívna zmluva SPP-D na roky 2020 a 2022 je so zamestnávateľom dohodnutá, ale s platnosťou na dva roky a 26.11.2019 bude podpísaná.
 • Rôzne.


13.11.2019

Dňa 13.11.2019 sa v Bratislave konalo 5. kolo kolektívneho vyjednávania k zneniu Kolektívnej zmluvy SPP-distribúcia, a.s. na roky 2020 až 2022 podľa návrhu POZ.   Zamestnávateľ požiadal členov komisie za POZ, aby sa vyjadrili k ostatným otvoreným bodom KZ  (mzdový nárast, príplatky za pohotovosť a ostatné mzdové náležitosti). Predseda POZ  na základe odsúhlaseného mandátu informoval zamestnávateľa o upravených návrhoch v otvorených bodoch KZ (mzdový nárast, príplatky za pohotovosť a ostatné mzdové náležitosti). Zamestnávateľ s návrhom POZ nesúhlasil a predložil svoj návrh v otvorených bodoch KZ. Kolektívne vyjednávanie sa viackrát prerušovalo z dôvodu diskusií v jednotlivých komisiách na kolektívne vyjednávanie.  Následne sa zástupcovia POZ a zamestnávateľa dohodli na konečnom znení KZ na roky 2020 a 2021. Zamestnávateľ nesúhlasil s platnosťou KZ na tri roky.

Zástupcovia oboch strán potvrdili, že týmto stretnutím bol cieľ kolektívneho vyjednávania dosiahnutý. Ocenili, že kolektívne vyjednávanie prebehlo v duchu otvorenej a konštruktívnej diskusie, bolo založené na argumentoch a vzájomne si poďakovali za efektívny sociálny dialóg.

Zamestnávateľ pripraví návrh textu KZ v znení všetkých zmien, na ktorých sa POZ a zamestnávateľ v rámci piatich kôl kolektívneho vyjednávania dohodli a pošle novú KZ na roky 2020 až 2021 na POZ k verifikácii.  Následne bude Kolektívna zmluva SPP-D na roky 2020 – 2021 podpísaná.


6.11.2019

V Lučenci sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP-D, ktoré viedol  predseda POZ Pavol Korienek .  Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom

 • O priebehu 4. kola kolektívneho vyjednávania informoval predseda POZ členov PV OZO SPP-D. Informácie doplnili aj ostatní členovia komisie na kolektívne vyjednávanie.
 • Rokovanie k ostatným otvoreným bodom KZ  (mzdový nárast, príplatky za pohotovosť a ostatné mzdové náležitosti).  Určenie ďalšieho postupu k rokovaniu o KZ SPP-D na roky 2020-2022 a nastavenie právomocí pre komisiu na kolektívne vyjednávanie za POZ.


22.10.2019

Dňa 22.10.2019 sa v Bratislave konalo 4. kolo kolektívneho vyjednávania k zneniu Kolektívnej zmluvy SPP-distribúcia, a.s. na roky 2020 až 2022 podľa návrhu POZ.   Zamestnávateľ požiadal členov komisie za POZ, aby sa vyjadrili k návrhom zamestnávateľa z 3. kola kolektívneho vyjednávania (k návrhom zamestnávateľa v bode kafetérie benefitov (zamestnávateľ stále trvá na krátení), odchodné a odstupné a DDS). Predseda POZ uviedol, že na základe hlasovania OZO dostali mandát súhlasiť s upravenou alternatívou v bode kafetérie benefitov, súhlasiť s návrhom zamestnávateľa v bode odstupné a odchodné a s upravenou alternatívou návrhu zamestnávateľa v bode DDS.

Zamestnávateľ s modifikovanou alternatívou v bode kafetérie benefitov súhlasil, zobral na vedomie súhlas POZ s návrhom odstupného a odchodného. Bod DDS zostal zatiaľ otvorený.

Zamestnávateľ na kolektívnom vyjednávaní predložil modifikovaný návrh v bode cieľová odmena, s ktorým členovia komisie za POZ nesúhlasili, ale následne v súlade odsúhlaseným mandátom v bode cieľová odmena predložili zamestnávateľovi protinávrh (v časti cieľová odmena v súčasnom znení). Zamestnávateľ súhlasí so zachovaním úpravy cieľovej odmeny v znení súčasnej kolektívnej zmluvy.

Zamestnávateľ vyzval členov komisie za POZ aby sa vyjadrili k ostatným otvoreným bodom KZ  (mzdový nárast, príplatky za pohotovosť a ostatné mzdové náležitosti).  Členovia komisie za POZ svoje návrhy v danej oblasti už prezentovali na 1. kole kolektívneho vyjednávania, na čo zamestnávateľ reagoval, že s návrhom POZ nesúhlasí a požaduje od zástupcov POZ prehodnotiť svoj návrh v daných bodoch. Členovia komisie za POZ nemali mandát na predloženie nových návrhov a požiadali zástupcov zamestnávateľa o prerušenie kolektívneho vyjednávania (z dôvodu prerokovania návrhov zamestnávateľa na PV OZO SPP-D). Zástupcovia oboch strán sa dohodli, že piate kolo kolektívneho vyjednávania ku KZ na roky 2020 až 2022 sa bude konať 13.11.2019.


11.10.2019

V Lučenci sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP-D, ktoré viedol  predseda POZ Pavol Korienek .  Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie k návrhom zamestnávateľa v bode kafetérie benefitov (zamestnávateľ stále trvá na krátení), odchodné a odstupné a DDS.  Určenie ďalšieho postupu k rokovaniu o KZ SPP-D na roky 2020-2022 a nastavenie právomocí pre komisiu na kolektívne vyjednávanie za POZ k návrhom zamestnávateľa v bodoch kafetérie benefitov (zamestnávateľ stále trvá na krátení), odchodné a odstupné a DDS.
 • O priebehu 3. kola kolektívneho vyjednávania vypracoval predseda POZ v spolupráci podpredseda OZO Košice Ing. Miroslav Groško prezentáciu a okruh otázok, ktorú majú predsedovia jednotlivých OZO použiť pri rokovaniach s členmi OZO, aby v termíne do 21.10.2019 poslali svoje stanoviská k navrhovaným alternatívam na predsedníctvo POZ.


3.10.2019

Dňa 3.10.2019 sa v Bratislave konalo 3. kolo kolektívneho vyjednávania k zneniu Kolektívnej zmluvy SPP-distribúcia, a.s. na roky 2020 až 2022 podľa návrhu POZ.   Zamestnávateľ požiadal členov komisie za POZ, aby sa vyjadrili k návrhom zamestnávateľa z 2. kola kolektívneho vyjednávania (alternatív 1 alebo 2). Predseda POZ uviedol, že na základe hlasovania OZO dostali mandát súhlasiť s upravenou alternatívou č. 2 (modifikácia alternatívy č. 2 za POZ spočíva vo zvýšení počtu dní PKZ zo 4 na 5 dní a v nesúhlase s krátením kafetérie benefitov.

Zamestnávateľ s modifikovanou alternatívou č. 2 súhlasil okrem časti kafetérie benefitov, kde stále trvá na krátení. Ku kafetérii benefitov doplnil zamestnávateľ ďalšie návrhy KZ v bodoch odchodné a odstupné a zároveň naznačil, aby  sa zástupcovia POZ vyjadrili aj k bodu DDS.

Členovia komisie za POZ sa vyjadrili k návrhom tém KZ  od zamestnávateľa, pričom bližšie uviedli, s ktorými bodmi návrhu  vybraných tém KZ zamestnávateľa súhlasia a s ktorými bodmi nesúhlasia a zároveň uviedli svoje návrhy a to v rozsahu mandátu, ktorý im bol udelený na zasadnutí Podnikového výboru dňa 17.9.2019. Členovia komisie za POZ nemali mandát na prijatie navrhnutých alternatív, požiadali zástupcov zamestnávateľa o prerušenie kolektívneho vyjednávania (z dôvodu prerokovania návrhov zamestnávateľa na PV OZO SPP-D). Zástupcovia oboch strán sa dohodli, že štvrté kolo kolektívneho vyjednávania ku KZ na roky 2020 až 2022 sa bude konať 22.10.2019.


17.9.2019

V Lučenci sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP-D, ktoré viedol  predseda POZ Pavol Korienek .  Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie k návrhom alternatív 1 a 2 Kolektívnej zmluvy SPP-distribúcia, a.s. na rok 2020 za zamestnávateľa SPP-D.  Určenie ďalšieho postupu k rokovaniu o KZ SPP-D na roky 2020-2022 a nastavenie právomocí pre komisiu na kolektívne vyjednávanie za POZ k navrhnutým alternatívam 1 a 2 vybraných tém od zamestnávateľa.
 • O priebehu 2. kola kolektívneho vyjednávania vypracoval podpredseda OZO Košice Ing. Miroslav Groško prezentáciu, ktorú majú predsedovia jednotlivých OZO použiť pri rokovaniach s členmi OZO, aby v termíne do 25.9.2019 poslali svoje stanoviská k navrhovaným alternatívam na predsedníctvo POZ.


2.9.2019

Dňa 2.9.2019 sa v Bratislave konalo 2. kolo kolektívneho vyjednávania k zneniu Kolektívnej zmluvy SPP-distribúcia, a.s. na roky 2020 až 2022 podľa návrhu POZ.   Zamestnávateľ zhrnul dôvody návrhu KZ za zamestnávateľa a navrhol, aby sa kolektívne vyjednávanie venovalo okruhu súvisiacich tém:

 • Dovolenka nad základnú výmeru v zmysle ZP
 • Odstránenie povinnosti zamestnávateľa doplácať príspevok na DDS za obdobie PN zamestnanca,
 • Odstránenie poskytovania sociálnej výpomoci počas dlhodobej PN
 • Voľno podľa kolektívnej zmluvy (sick days)

Členovia komisie za POZ sa vyjadrili k návrhom tém KZ  od zamestnávateľa, pričom bližšie uviedli, s ktorými bodmi návrhu  vybraných tém KZ zamestnávateľa súhlasia a s ktorými bodmi nesúhlasia a zároveň uviedli svoje návrhy a to v rozsahu mandátu, ktorý im bol udelený na zasadnutí Podnikového výboru dňa 17.5.2019.  Zamestnávateľ k vybraným témam následne predložil aj alternatívu     návrhov číslo 2. Členovia komisie za POZ nemali mandát na prijatie navrhnutých alternatív, požiadali zástupcov zamestnávateľa o prerušenie kolektívneho vyjednávania (z dôvodu prerokovania navrhnutých alternatív na PV OZO SPP-D). Zástupcovia oboch strán sa dohodli, že tretie kolo kolektívneho vyjednávania ku KZ na roky 2020 až 2022 sa bude konať 3.10.2019.


30.5.2019

Dňa 30.5.2019 sa v Bratislave konalo 1. kolo kolektívneho vyjednávania k zneniu Kolektívnej zmluvy SPP-distribúcia, a.s. na roky 2020 až 2022 podľa návrhu POZ.  Zamestnávateľ bližšie odôvodnil  svoj protinávrh novej KZ na rok 2020, ktorý poslal POZ listom dňa 29.4.2019. V rámci prezentácie vysvetlil pán F. Kajánek východiská predmetného protinávrhu najmä z pohľadu štatistík.  Členovia komisie za POZ sa vyjadrili k protinávrhu KZ na rok 2020 od zamestnávateľa, pričom bližšie uviedli, s ktorými bodmi protinávrhu KZ zamestnávateľa súhlasia a s ktorými bodmi nesúhlasia a zároveň uviedli svoje návrhy a to v rozsahu mandátu, ktorý im bol udelený na zasadnutí Podnikového výboru dňa 17.5.2019. Zástupcovia oboch strán sa dohodli, že druhé kolo kolektívneho vyjednávania ku KZ na roky 2020 až 2022 sa bude konať v mesiacoch júl alebo august 2019.


17.5.2019

V Lučenci sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP-D, ktoré viedol  predseda POZ Pavol Korienek (v zastúpení za predsedu PV OZO SPP-D).  Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie k protinávrhu Kolektívnej zmluvy SPP-distribúcia, a.s. na rok 2020 za zamestnávateľa SPP-D.  Určenie ďalšieho postupu k rokovaniu o KZ SPP-D na roky 2020-2022 a nastavenie právomocí pre komisiu na kolektívne vyjednávanie za POZ.
 • Rôzne. V bode rôzne boli prerokované nasledovné body:
  • Predseda OZO pri POZ Zvolen Stanislav Kamenský požiadal predsedu POZ a predsedu PV OZO SPP-D o vyžiadanie analýzy odpracovaných tzv. „dobrovoľníckych hodín“ od zamestnávateľa SPP-D. Týka sa to hlavne zamestnancov, ktorí pracujú v pohyblivom pracovnom čase.
  • Predseda OZO pri POZ Zvolen Stanislav Kamenský upozornil členov PV OZO SPP-D na nový ukazovateľ vo výpočte efektivity – časy na preventívnu údržbu podľa smernice – Pravidlá pre prevádzku plynárenských zariadení. Predseda PV OZO SPP-D k danej téme dohodne stretnutie s riaditeľom DU.


30.4.2019

Na POZ bol doručený protinávrh Kolektívnej zmluvy na rok 2020 za zamestnávateľa SPP-D.  Na základe protinávrhu KZ na rok 2020 za zamestnávateľa SPP-D predseda POZ Pavol Korienek spracoval materiál – porovnanie platnej KZ, návrh KZ za POZ na roky 2020 – 22 a protinávrh KZ na rok 2020 za zamestnávateľa SPP-D, ktorý predseda PV OZO SPP-D Milan Boris poslal ako informáciu pre členov PV OZO SPP-D k prerokovaniu na OZO pri POZ, ktoré sú členmi PV OZO SPP-D.   Ďalší postup k rokovaniu o KZ SPP-D na roky 2020-2022 bude schválený na zasadnutí PV OZO SPP-D v Lučenci dňa 17.5.2019.


16.4.2019

Členovia podnikového výboru OZO SPP-D sa zúčastnili Fóra sociálnych partnerov (FSP) so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s. Na FSP zástupcovia zamestnávateľa informovali členov PV OZO SPP-D o aktuálnej situácii v spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s.  FSP pokračovalo diskusiou o rôznych problémoch, týkajúcich sa zamestnancov.

Na FSP sa prerokovali nasledujúce témy:

 • Zhrnutie výsledkov roku 2018
 • Ciele v roku 2019                       
 • Z oblasti ľudských zdrojov

Ľudia

Odmeňovanie v roku 2018

Cieľová odmena za rok 2018

Benefity poskytované v súvislosti so stavebno – montážnou činnosťou

 • Sociálny fond

Prehľad tvorby a čerpania v roku 2018

Plán tvorby a čerpania pre rok 2019

 • Aplikácie

Dochádzkový systém

CALLIO karta

Rekreačný poukaz

 • Dodatková dovolenka v roku 2019
 • Prezentácia protinávrhu novej KZ (dôvody, ktoré viedli zamestnávateľa k predloženému protinávrhu KZ)
 • Diskusia


16.4.2019

V Bratislave sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP-D, ktoré viedol  predseda POZ Pavol Korienek (v zastúpení za predsedu PV OZO SPP-D).  Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

 • Príprava tém na nasledujúce fórum sociálnych partnerov SPP-D
 • Rôzne.


20.2.2019

Predseda POZ prevzal od zamestnávateľa stanovisko k návrhu novej Kolektívnej zmluvy na roky 2020-2022 za PV OZO SPP-distribúcia.  Zamestnávateľ vo svojom stanovisku vyjadril nesúhlas s návrhom novej Kolektívnej zmluvy na roky 2020-2022 za PV OZO SPP-distribúcia a neprijal žiaden z navrhovaných bodov.

Zamestnávateľ navrhol PV OZO SPP-distribúcia postup, ktorý podľa zamestnávateľa zabezpečí sociálny dialóg v spoločnosti SPP-distribúcia, a.s. Zamestnávateľ chce spracovať analýzu vývoja relevantných ukazovateľov vývoja spoločnosti, tieto prerokuje  a následne schváli v orgánoch spoločnosti. Následne vypracuje protinávrh Kolektívnej zmluvy na roky 2020-2022, ktorý predloží PV OZO SPP-distribúcia v 14. kalendárnom týždni roka 2019. Pred zahájením samotného kolektívneho vyjednávania chce zamestnávateľ svoj protinávrh Kolektívnej zmluvy na roky 2020-2022 odprezentovať členom PV OZO SPP-distribúcia na Fóre sociálnych partnerov, ktoré by sa malo uskutočniť v mesiaci apríl 2019.


25.1.2019

Podnikový výbor OZO SPP-distribúcia predložil prostredníctvom predsedu POZ návrh novej Kolektívnej zmluvy na roky 2020-2022 generálnemu riaditeľovi SPP-distribúcia, a.s. V súlade s platnou kolektívnou zmluvou očakávame do 20 pracovných dní stanovisko zamestnávateľa k návrhu novej Kolektívnej zmluvy na roky 2020-2022.


22.1.2019

V Bratislave sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP-D, ktoré viedol  predseda POZ Pavol Korienek (v zastúpení za predsedu PV OZO SPP-D).  Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie k návrhu Kolektívnej zmluvy SPP-distribúcia, a.s. na roky 2020 – 2022. V návrhu novej KZ na roky 2020-2022 za POZ boli zapracované požiadavky zamestnancov spoločnosti SPP-distribúcia, a.s. v oblasti odmeňovania, dovolenky nad rámec ZP, odstupného, odchodného, príplatku za pohotovosť, cieľovej odmeny,  náhrad príjmu počas PN a pod.
 • Rôzne. V bode rôzne boli prerokované nasledovné body:
  • Informácia o zámeroch zamestnávateľa k poskytovaniu zákonom stanoveného príspevku na rekreácie zamestnancov v zmysle Zákonníka práce, § 152/a). O zámeroch zamestnávateľa členov PV OZO SPP-D informoval riaditeľ sekcie ĽZ, kvality, BOZP a E Ing. Kajánek František. Spoločne s členmi PV OZO SPP-D prebrali návrh zamestnávateľa, kde sa urobili rôzne korekcie možností využitia Kafetérie benefitov aj na rekreačné poukazy. Samozrejme, všetko je na rozhodnutí zamestnanca, či bude využívať doterajšiu formu čerpania Kafetérie benefitov, alebo  sa rozhodne pre novú formu (časť Kafetérie benefitov využije na rekreačný poukaz). O všetkých alternatívach využitia Kafetérie benefitov bude zamestnávateľ informovať zamestnancov. Upravený návrh zamestnávateľa na doplnenie novej alternatívy využitia Kafetérie benefitov členovia PV OZO SPP-D schválili.
  • schválenie zástupcu za POZ do Komisie pre digitalizáciu a inteligentný priemysel pri KOZ SR.