SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

Zásady hospodárenia Plynárenského odborového zväzu

 

I. Všeobecné ustanovenia

Činnosť Plynárenského odborového zväzu sa riadi Stanovami POZ, potrebami a záujmami členov.

 

II. Tvorba finančných zdrojov

 1. členské príspevky 20% z členských OZO,
 2. peňažné dary,
 3. ostatné príjmy.

 

III. Použitie finančných zdrojov

Rada predsedov rozhoduje o použití finančných prostriedkov podľa schváleného  rozpočtu. V čase medzi zasadnutiami Rady predsedov rozhoduje o použití finančných prostriedkov do výšky 1 000,- € predseda Zväzu.

Zväz pre zabezpečenie svojej činnosti má v bankových inštitúciách vytvorené účty:

 • Bežný účet – hradenie organizačného zabezpečenia a činnosti Zväzu,
 • Termínované účty  a rezervný fond

 

Použitie finančných prostriedkov sa delí v zmysle rozpočtu na tieto položky:

 1. hospodárske a organizačné výdavky,
 2. mzdy a odmeny,
 3. zasadnutia a školenia,
 4. príspevky vyšším odborovým orgánom – doma a v zahraničí,
 5. rezervný fond.

 

 1. hospodárske a organizačné výdavky sa skladajú z poplatkov za nájomné, elektrinu, vodu, rozmnožovanie, poštovné a telekomunikácie, výdavky na propagáciu, nákup inventára, organizačné výdavky, drobný nákup, cestovné a ďalšie výdavky hromadného charakteru, tieto sú hradené z bežného účtu zväzu.

Ak pri účasti na akcii na základe pozvánky Plynárenským odborovým zväzom (POZ), prípadne služobnej cesty, o ktorej rozhodol orgán POZ, bude použité súkromné motorové vozidlo, uhradí POZ cestovné náhrady nasledovne:

   • V prípade motorového vozidla, v ktorom budú prepravované dve osoby vrátane vodiča (pričom aj vodič musí byť účastníkom akcie na základe pozvánky), bude vyplatená náhrada za spotrebované pohonné látky a 100% výšky sadzby na 1 km stanovenej zákonom o cestovných náhradách za každý km.
   • Ak bude motorové vozidlo  vyťažené len jednou osobou s pozvánkou na akciu  bude vyplatená náhrada za spotrebované pohonné látky a 50% výšky základnej náhrady na 1 km stanovenej zákonom o cestovných náhradách za každý km.
 1. Výdavky na mzdy a odmeny sa skladajú: zo základných miezd platených funkcionárov Zväzu, odmien, paušálnych náhrad, dohôd o vykonaní práce, odvodov na zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie, odvodov daní z miezd a ostatných náhrad charakteru mzdy.
 2. Položka zasadnutia a školenia obsahuje výdavky na zasadnutia Rady predsedov a revíznej komisie, kde výška úhrady stravného bude hradená v zariadení SPP podľa skutočnej stravovacej jednotky, v iných zariadeniach do výšky skutočných nákladov, pričom tieto náklady schvaľuje Rada predsedov. Tieto zásady platia aj v prípade zjazdu, alebo školení usporiadaných Zväzom. Na zasadnutia a porady mimo vyššie uvedených je vyčlenená pre predsedu Zväzu zúčtovateľná čiastka 1 000,- € ročne. V prípade mimoriadnych výdavkov môže prekročenie schváliť Rada predsedov.
 3. Príspevky vyšším odborovým orgánom t.j. KOZ SR, PSI a EPSU sa hradia podľa požiadaviek týchto orgánov schválených zjazdom pre KOZ SR a PSI a EPSU jeho výkonným výborom.
 4. Rezervný fond tvoria prostriedky uložené v bankových inštitúciách na termínovaných účtoch. Prostriedky slúžia na pokrytie výdavkov mimoriadneho charakteru. Ich použitie  podlieha schváleniu zjazdom a v medzizjazdovom období Radou predsedov.

 

IV.  Systém evidencie a práce s finančnými prostriedkami Zväzu

a) evidencia dokladov:
sa vykonáva v peňažnom denníku, ktorý vedie tajomník odborového zväzu. Peňažný denník musí byť riadne označený, musí mať riadne označené strany a musí mať označené obdobie, ktorého sa týka. Každý zápis v peňažnom denníku  obsahuje:

 •  poradové číslo dokladu,
 •  dátum uskutočnenia operácie,
 •  popis operácie,
 •  čiastku prijatých alebo vynaložených finančných prostriedkov

Opravy zápisov v peňažnom denníku je možné vykonať len spôsobom platným pre opravy účtovných zápisov.

V odôvodnených prípadoch môžu byť poskytnuté členom Zväzu zálohy v hotovosti na drobné a neodkladné výdavky.

b) práce s finančnými prostriedkami Zväzu ( finančné operácie)

Pri vykonávaní finančných operácií je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

 • viesť analytickú evidenciu o finančných operáciách
 • odvádzať peňažnú hotovosť presahujúcu limit 200,- € na bežný účet Zväzu.
 • v styku s peňažnými ústavmi a poštou uvádzať na dokladoch, na ktorých podklade sa odvádzajú alebo vyberajú prostriedky, symboly o platobnom styku,
 • zaisťovať bezpečnosť finančných prostriedkov pri manipulácii s nimi,
 • kontrolovať vykonávanie a dokumentáciu pri finančných operáciách

V každom prípade, ak je to hospodárnejšie a účelnejšie využívať predovšetkým bezhotovostný systém platobného styku.

c) pokladňa
Pokladňu spravuje a pokladničné operácie vykonáva pracovník poverený touto činnosťou predsedom Zväzu, s ktorým musí byť uzavretá dohoda o hmotnej zodpovednosti. Pri odovzdávaní a prevzatí funkcie musí byť vykonaná mimoriadna inventarizácia pokladničnej hotovosti.

Stanovený limit pokladničnej hotovosti môže byť prekročený v prípade:

 • ak prostriedky boli prijaté v čase, keď nemohli byť odvedené na bežný účet.

Kontrola hospodárenia Zväzu sa vykonáva dvakrát ročne revíznou komisiou a inventarizácia pokladne sa vykonáva štyrikrát ročne revíznou komisiu Zväzu. Revízna komisia o kontrole predloží záznam do Rady predsedov. Inventarizácia sa zaznamená v peňažnom denníku a súčasne sa zapíšu prípadne zistené diferencie. Zápis podpíšu všetci účastníci inventarizácie. Pri inventarizácii sa prepočíta pokladničná hotovosť a zistený stav sa porovná s údajmi v pokladničnej knihe. Súčasne sa vykoná overenie a správnosť údajov v peňažnom denníku a v pokladničnej knihe.

 

V.  Hmotný a nehmotný majetok

Za hmotný a nehmotný majetok Zväzu zodpovedá predseda Zväzu, s ktorým musí byť uzatvorená písomná dohoda o hmotnej zodpovednosti za zverený hmotný a nehmotný majetok.

 

VI.  Záverečné ustanovenia

 1. Zásady hospodárenia POZ nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia.
 2. Zmeny Zásad hospodárenia POZ v medzizjazdovom období môže vykonať Rada predsedov na základe návrhov revíznej komisie.