SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

Stanovy

 

Preambula

My, delegovaní členovia odborových základných organizácií, ktorí sú združení za účelom obhajoby práv a oprávnených záujmov členov odborov – odborárov, prejavujeme vôľu zotrvať v nezávislom odborovom združení

Plynárenský odborový zväz

Plynárenský odborový zväz ( ďalej – POZ) bude pri zabezpečovaní práv a záujmov svojich členov postupovať na princípoch demokracie, odborárskej solidarity a všetkých základných odborárskych práv.

POZ vychádza vo svojej činnosti tiež z medzinárodných zmlúv, dohôd, dohovorov, odporúčaní a iných dokumentov, ako aj z Ústavy Slovenskej republiky a z právnych predpisov, ktoré upravujú základné ľudské práva a slobody, odborové, hospodárske, sociálne a kultúrne práva.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 1

1.1    Združenie odborových základných organizácii má názov Plynárenský  odborový zväz.

1.2    Skrátený názov  Plynárenského odborového zväzu je POZ.

1.3    Sídlom združenia je, Mlynské Nivy  44/a, 825 11 Bratislava.

 

II.  POSTAVENIE A CIELE

ČLÁNOK 2

2.1    Plynárenský odborový zväz (ďalej len Zväz) je samostatnou, dobrovoľnou, nezávislou a otvorenou záujmovou organizáciou.

2.2     Zväz je slobodný, samostatný, dobrovoľný, nadstranícky, nezávislý a demokratický, organizovaný z rovnoprávnych odborových základných organizácií.

2.3    Zväz je právnickou osobou s právnou subjektivitou.

 

ČLÁNOK 3

3.1    Zväz združuje predovšetkým zamestnancov plynárenského odvetvia prostredníctvom odborových základných organizácii, odborárov bez rozdielu rasy, farby pleti, jazyka, pohlavia, sociálneho pôvodu, veku, náboženstva, povolania, politických alebo iných názorov, politickej príslušnosti, príslušnosti k národnosti alebo iného postavenia.

3.2    Zväz chráni, obhajuje a presadzuje zamestnanecké práva a ďalšie záujmy a potreby odborárov, ktoré vznikajú pri vykonávaní ich zamestnania a povolania alebo s ním bezprostredne súvisia.

 

ČLÁNOK 4

Postavenie, právomoci Odborových základných organizácií (ďalej len OZO) a ich orgánov, práva, povinnosti a výhody členov upravujú Stanovy POZ.

ČLÁNOK 5

Zväz vykonáva nezávislú, samostatnú, odborovú politiku voči štátnym orgánom, zamestnávateľom, politickým stranám a ostatným subjektom. Podporuje solidaritu zamestnancov, rozvíja spoluprácu s ostatnými zväzmi a združeniami i so zahraničnými centrálami.

 

ČLÁNOK 6

Zväz na základe rozhodnutia svojich orgánov, alebo z poverenia odborových základných organizácií je oprávnený najmä:

a)    rokovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy a inými právnymi subjektmi,

b)    so zamestnávateľom uzatvárať kolektívnu zmluvu (vyššieho stupňa, podnikovú), pričom nie je dotknuté právo OZO a podnikových výborov v oblasti kolektívneho vyjednávania.

 

III. ČLENSTVO VO ZVÄZE

ČLÁNOK 7

Členom Zväzu môže byť samostatná a nezávislá OZO pôsobiaca v SR, ktorá sa bude riadiť Stanovami POZ.

 

ČLÁNOK 8

Členstvo vo Zväze je dobrovoľné. Podmienkou vzniku členstva je písomná žiadosť, v ktorej žiadateľ osvedčí podmienky členstva, prejaví súhlas so Stanovami Zväzu a s jeho Programom a zaviaže sa plniť povinnosti vyplývajúce z členstva vo Zväze. Členstvo vo Zväze vznikne rozhodnutím Rady predsedov.

ČLÁNOK 9

Člen Zväzu vykonáva práva prostredníctvom svojho zástupcu alebo zástupcov. K jeho základným právam patrí najmä:
a)    zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov Zväzu,
b)    byť prizývaný na rokovania orgánov Zväzu, ak sa bezprostredne týkajú jeho práv, záujmov a povinností,
c)    voliť a byť volený do orgánov Zväzu,
d)    slobodne sa vyjadrovať k prerokúvaným otázkam, požadovať k nim vysvetlenia a podávať návrhy,
e)    žiadať o podporu svojich práv a oprávnených záujmov, bezplatné právne zastupovanie v oblasti pracovno-právnych sporov,
f)    byť informovaný o všetkých základných otázkach činnosti Zväzu a jeho orgánov,
g)    nahliadať do písomností, dát a archívov Zväzu.

ČLÁNOK 10.

Člen Zväzu je povinný najmä:
a)    dodržiavať Stanovy Zväzu, vnútorné predpisy schválené orgánmi Zväzu a rozhodnutia orgánov Zväzu,
b)    platiť členský príspevok v určenej výške a v stanovených termínoch počas trvania členstva vo Zväze,
c)    poskytovať Zväzu na jeho žiadosť jednotné údaje o počte členov a ďalšie informácie potrebné na plnenie úloh Zväzu, za správnosť týchto údajov a informácií plne zodpovedá,
d)    zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy Zväzu a jeho členov.

ČLÁNOK 11.

Člen Zväzu je povinný odvádzať mesačne 20% členského z prijatých členských príspevkov, pritom sa vychádza z povinnosti člena OZO platiť príspevok do OZO vo výške 1%  čistej mesačnej mzdy (max 21,- €)  Členovia na materskej dovolenke, dôchodcovia a nezamestnaní – bývalí zamestnanci organizácií združených v POZ budú odvádzať členský príspevok vo výške 5,- € ročne.

 

ČLÁNOK 12.

12.1    Členstvo vo Zväze zaniká:

a)    zánikom OZO,
b)    vystúpením OZO zo Zväzu,
c)    vylúčením OZO zo Zväzu.

12.2    OZO môže zaniknúť len dobrovoľným rozpustením, t.j. bez právneho nástupníctva.
12.3    Vylúčením OZO z dôvodu porušenia Stanov Zväzu. Za porušenie Stanov sa pokladá aj neplnenie ustanovení článku 11, po dobu dlhšiu ako 3 mesiace po predchádzajúcom upozornení.
12.4    Pri zániku členstva vo Zväze nemá OZO právo na podiel na majetku a majetkových právach Zväzu.
12.5    Zväz má právo kontroly správnosti vykazovania stavu členskej základne a s nimi spojenými odvodmi podľa predloženej pokladničnej knihy.

 

IV ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Organizačnú štruktúru a organizačné zložky tvoria:
a. Odborová základná organizácia.
b. Podnikový výbor.
c. Odborový zväz.

ČLÁNOK 13.

13.1    Odborová základná organizácia (OZO) vznikne združením najmenej 5 zamestnancov (občanov) a registráciou vo Zväze.
13.2    OZO je právnickou osobou a má odvodenú právnu subjektivitu.
13.3    Najvyšším orgánom OZO je členská schôdza, ktorá rozhoduje o všetkých zásadných otázkach činnosti OZO. Členská schôdza sa zvoláva podľa vecnej potreby (najmenej jedenkrát ročne). Výbor odborovej základnej organizácii (VOZO) môže rozhodovať, kedy sa namiesto členskej schôdze zvolá konferencia.
13.4    Člen OZO má právo:

 • zúčastňovať sa na rokovaniach VOZO, pokiaľ sa rokuje individuálne o jeho osobných záležitostiach,
 • byť prizývaný na rokovania VOZO, ak sa bezprostredne týkajú jeho práv, záujmov  a povinností,
 • voliť a byť volený do orgánov OZO,
 • byť informovaný o všetkých základných otázkach činnosti OZO a VOZO.

13.5    Člen OZO je povinný:

 • platiť členský príspevok v určenej výške a v stanovených termínoch počas trvania členstva v OZO,
 • zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy OZO a VOZO.

13.6    Pri vystupovaní alebo vylúčení člena z OZO, tomuto neprináleží finančné ani hmotné vysporiadanie z majetku OZO.

 

ČLÁNOK 14.

Pre zabezpečenie kontrolných úloh volí OZO revíznu komisiu a to na obdobie najviac šiestich rokov.
Revízna komisia:

 • kontroluje hospodárenie OZO podľa schválených zásad a rozpočtu a plnenie uznesení,
 • o svojich rokovaniach a záveroch pravidelne informuje členskú schôdzu, (konferenciu)
 • je oprávnená zrušiť rozhodnutia VOZO, ak je rozhodnutie v rozpore s platnými Stanovami, alebo so všeobecne záväznými predpismi,
 • ročný zápis o kontrole OZO a zápisy o kontrole pri ukončení funkčného obdobia VOZO, revízna komisia cez predsedu OZO zašle najneskôr do  2 mesiacov od revízie na POZ.

 

ČLÁNOK 15.

Podnikový výbor je deklarovaný v článku 26.

ČLÁNOK 16.

Odborový zväz je deklarovaný v článkoch 1 až 12.

 

V. ORGÁNY ZV ÄZU

Orgány Zväzu tvoria:
a. Zjazd
b. Rada predsedov
c. Predsedníctvo
d. Podnikový výbor
e. Odborová základná organizácia (OZO)
f.  Členská schôdza (konferencia)  OZO
g. Výbor OZO
h. Revízna komisia

 

ČLÁNOK 17.

Zjazd je najvyšším orgánom Zväzu.

 

ČLÁNOK 18.

18.1      Zjazd Zväzu zvolá Rada predsedov najmenej raz za 6 rokov.

18.2      Rada predsedov je povinná zvolať zjazd aj pred uplynutím tohto obdobia, ak o to požiadajú 2/3 členov Zväzu a musí sa uskutočniť do 90 dní od podania návrhu.

18.3      Delegátmi zjazdu s rozhodujúcim hlasom sú:

 • a) zvolení zástupcovia členských OZO,
 • b) členovia Rady predsedov.

18.4      Delegátmi zjazdu s poradným hlasom sú:

 • a) čenovial revíznej komisie

18.5      Organizačné zabezpečenie a program zjazdu určuje Rada predsedov v uznesení o zvolaní zjazdu a určuje kľúč na voľbu delegátov zjazdu Zväzu.

ČLÁNOK 19.

Zjazd Zväzu prerokováva a schvaľuje:
a)   Rokovací poriadok a Program zjazdu,
b)   Stanovy Zväzu, ich zmeny a doplnky,
c)   Program Zväzu,
d)   Správu o činnosti Zväzu,
e)   Správu o činnosti revíznej komisie a jej stanovisko k hospodáreniu Zväzu,
f)   Volebný poriadok orgánov Zväzu,
g)   prípadné zlúčenie Zväzu s iným odborovým zväzom,
h)   zvolených predsedov podnikových výborov.

ČLÁNOK 20.

20.1      Zjazd volí:        predsedu Zväzu, členov revíznej komisie Zväzu.

20.2      Za predsedu Zväzu, predsedu podnikového výboru, ktorý je súčasne podpredsedom Zväzu  a člena revíznej komisie Zväzu môže byť zvolený len člen OZO, ktorá je členom Zväzu. Návrh na kandidátov predkladá Rada predsedov, Podnikový výbor alebo jednotlivé OZO Zväzu.

20.3      Funkčné obdobie predsedu Zväzu, podpredsedov Zväzu a členov revíznej komisie Zväzu je šesťročné.

 

ČLÁNOK 21.

21.1      Zjazd je schopný uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s rozhodujúcim hlasom.

21.2      Na prijatie rozhodnutia zjazdu Zväzu je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. Na schválenie Stanov Zväzu, ich zmien a doplnkov a Programu Zväzu je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim.

 

ČLÁNOK 22

Rada predsedov je najvyšším orgánom Zväzu medzi jeho zjazdmi.

 

ČLÁNOK 23.

23.1      Radu predsedov tvoria: predseda Zväzu, predsedovia podnikových výborov, ktorí sú súčasne podpredsedovia Zväzu a predsedovia odborových základných organizácií, ktoré sú členmi Zväzu.

23.2      Na rokovaniach Rady predsedov sa s poradným hlasom zúčastňuje predseda revíznej komisie Zväzu, inšpektor BOZP a tajomník Zväzu.

23.3      Rada predsedov zasadá minimálne  2 x do roka.

23.4      Mimoriadna Rada predsedov sa koná najneskôr do 14 dní, ak o to požiada 1/3 jej členov, alebo predseda POZ.

 

ČLÁNOK 24.

Rada predsedov najmä:

a)   schvaľuje:

 • prijatie a vylúčenie členov Zväzu,
 • Zásady hospodárenia Zväzu a kontroluje ich dodržiavanie,
 • Rozpočet Zväzu na príslušný rok,
 • použitie finančných prostriedkov, ktoré je spojené s vyhlásením štrajkovej pohotovosti, štrajku a protestných akcií,
 • Rokovací poriadok Rady predsedov,
 • plat zamestnancom, ktorí sú k Zväzu v pracovno-právnom vzťahu a požitky odborovým funkcionárom, rozhoduje o priznaní a výške funkčného paušálu,
 • členstvo Zväzu v medzinárodných odborových centrálach, o tom rozhodnutí je povinná na najbližšom rokovaní informovať zjazd,

b)   koordinuje:

 • vyhlásenie štrajkovej pohotovosti, štrajku a protestných akcií,

c)   prerokúva:

 • správy revíznej komisie,

d)   volí:

 • predsedu Zväzu, ak sa jeho miesto uvoľní, voľba sa uskutočňuje najneskôr do troch mesiacov od uvoľnenia miesta, funkčné obdobie takto zvoleného predsedu trvá  do zvolania mimoriadneho zjazdu, alebo do konca funkčného obdobia určeného zjazdom,
 • členov revíznej komisie Zväzu, ak sa ich miesto uvoľní, voľba sa uskutoční najneskôr do troch mesiacov od uvoľnenia miesta.

 

24.1      Rada predsedov môže vysloviť nedôveru predsedovi Zväzu, dvojtretinovou väčšinou členov Rady predsedov. V prípade vyslovenia nedôvery je funkcionár povinný ihneď odstúpiť.

24.2      Rada predsedov je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, ak Stanovy Zväzu neurčujú inak.

24.3      Súhlas dvojtretinovej väčšiny členov Rady predsedov je potrebný na prijatie rozhodnutia vo veciach:

a)   zvolania zjazdu Zväzu, alebo mimoriadneho zjazdu Zväzu,
b)   vyhlásenia krízového stavu, ďalších nátlakových a protestných akcií a s tým spojené použitie finančných prostriedkov,
c)   schválenie Zásad hospodárenia Zväzu,
d)   schválenie Rozpočtu Zväzu na príslušný kalendárny rok.

24.4      Uznesenia Rady predsedov sú záväzné.

ČLÁNOK 25.

25.1      Predsedníctvo je výkonným orgánom POZ, a je oprávnené vystupovať a konať v mene odborového zväzu. Zastupuje POZ vo vzťahu k orgánom štátnej moci a správy, organizácií zamestnávateľov a vo vzťahu k ostatným odborovým zväzom.

25.2      Predsedníctvo POZ tvoria predseda Zväzu a predsedovia podnikových výborov, ktorí sú súčasne podpredsedovia Zväzu.

25.3      Predsedníctvo riadi a organizuje činnosť odborového zväzu, rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré si do svojej právomoci nevyhradil zjazd a Rada predsedov.

 

ČLÁNOK 26.

26.1      Podnikový výbor je profesné odborové združenie, ktoré zabezpečuje pre príslušné odborové základné organizácie zodpovedajúce sociálne partnerstvo vo vzťahu k zamestnávateľovi a koordináciu spoločných odborových činností a základnú výmenu skúseností a poznatkov z odborovej činnosti na podnikovej úrovni. OZO príslušné k jednotlivým podnikovým výborom tvoria prílohu stanov.

26.2      Podnikový výbor tvoria minimálne 4 OZO príslušné k organizačným jednotkám jedného zamestnávateľa. Oprávneným vystupovať v mene podnikového výboru je jeho predseda, ktorý je súčasne podpredsedom Zväzu.

26.3   Predsedu podnikového výboru, ktorý je súčasne podpredsedom Zväzu volia predsedovia organizácií, ktoré sú členmi predmetného podnikového výboru. Funkčné obdobie takto      zvoleného predsedu trvá  do zvolania mimoriadneho zjazdu, alebo do konca funkčného obdobia určeného zjazdom.

26.4      Predsedovia príslušných odborových základných organizácií môžu vysloviť nedôveru predsedovi podnikového výboru dvojtretinovou väčšinou členov podnikového výboru. V prípade vyslovenia nedôvery je funkcionár povinný ihneď odstúpiť. Voľba sa uskutočňuje najneskôr do troch mesiacov od uvoľnenia miesta.

26.5      Podnikový výbor v spolupráci s predsedom POZ vyhlasuje štrajkovú pohotovosť, štrajk a protestné akcie. Použitie finančných prostriedkov, ktoré je spojené s vyhlásením štrajkovej pohotovosti a štrajku schvaľuje rada predsedov POZ.

26.6      Podnikový výbor navrhuje a schvaľuje členov komisie pre kolektívne vyjednávanie.

26.7.     Predseda POZ je členom každého podnikového výboru a počas neprítomnosti  predsedu
podnikového výboru ho zastupuje.

 

ČLÁNOK 27.

Odborová základná organizácia je deklarovaná v článkoch 13 a 14.

ČLÁNOK 28.

Členská schôdza (konferencia) OZO:

 • určí vnútornú štruktúru OZO a počet členov výboru OZO a revíznej komisie,
 • volí a odvoláva výbor OZO, jeho členov a revíznu komisiu,
 • prijíma správy o činnosti výboru, hodnotí a kontroluje jeho činnosť,
 • samostatne určuje a schvaľuje Zásady hospodárenia a Rozpočet OZO a kontroluje použitie finančných prostriedkov,
 • navrhuje kandidátov do vyšších odborových orgánov,
 • rozhoduje o uvoľnení funkcionárov a pracovníkov orgánov OZO pre výkon funkcie a určuje výšku ich platu,
 • volí delegátov na zjazd Zväzu,
 • v spolupráci s POZ prerokováva a kontroluje dodržiavanie kolektívnej zmluvy,
 • navrhuje štrajkovú pohotovosť,
 • rozhoduje o vystúpení zo Zväzu, prípadne zániku OZO,
 • môže delegovať uznesením niektoré svoje právomoci na výbor OZO.

ČLÁNOK 29.

Výbor odborovej základnej organizácie. Pre zabezpečenie svojich úloh volí OZO výbor a revíznu komisiu a to na obdobie najviac šiestich rokov. OZO s počtom  členov menej ako dvadsať, volí len predsedu. V týchto organizáciách vykonáva kompetencie výboru členská schôdza alebo konferencia. VOZO, prípadne členská schôdza alebo konferencia volí zo svojho stredu predsedu a ďalších funkcionárov a to podľa potrieb a podmienok OZO.

VOZO

 • vykonáva svoju činnosť z poverenia členskej schôdze,
 • hospodári s finančnými prostriedkami podľa schváleného Rozpočtu a Zásad hospodárenia,
 • vystupuje ako reprezentant OZO navonok vo vzťahu k iným subjektom, (fyzické alebo právnické osoby)
 • o výsledkoch hospodárenia podáva pravidelne správu členskej schôdzi,
 • zvoláva členskú schôdzu alebo konferenciu podľa potreby, najmenej jedenkrát za kalendárny rok. Ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov OZO alebo revízna komisia, je VOZO povinný zvolať členskú schôdzu alebo konferenciu do 30 dní.

 

ČLÁNOK 30.

30.1   Predseda Zväzu:
a)   zastupuje Zväz navonok,
b)   je predstaviteľom Zväzu v odborových centrálach,
c)  ; zvoláva a riadi rokovanie Rady predsedov,
d)   plní úlohy a funkciu vedúceho organizácie,
e)   plní úlohy určené Radou predsedov,
f)   v mene Zväzu je oprávnený podpisovať KZVS poprípade aj PKZ.

30.2    Predsedu v neprítomnosti zastupuje podpredseda, poverený predsedom.

ČLÁNOK 31.

31.1      Revízna komisia kontroluje:

 • hospodárenie majetkom Zväzu,
 • dodržiavanie schváleného rozpočtu Zväzu,
 • správnosť vykonávania finančných operácii Zväzu,
 • dodržiavanie Zásad hospodárenia Zväzu,
 • správnosť počtu členov, výšku a pravidelnosť odvodov OZO na Zväz,
 • dodržiavanie Stanov Zväzu

31.2      Revízna komisia o záveroch revízie predkladá správu Zjazdu a Rade predsedov.

31.3      Revízna komisia je 3 členná.

31.4      Revízna komisia si zo svojich členov volí predsedu na 6 rokov a tiež ho aj odvoláva.

31.5      Predseda revíznej komisie, alebo nim poverený zástupca revíznej komisie má povinnosť zúčastňovať sa rokovania Rady predsedov, kde má hlas poradný.

31.6      Revíznu komisia zvoláva jej predseda min. 1x v priebehu 6 mesiacov.

31.7      Mimoriadnu revíznu komisiu predseda zvoláva aj v prípade, ak o to požiada najmenej 1/3 členov revíznej komisie alebo Rady predsedov Zväzu .

31.8      Revízna komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov.

VI. HOSPODÁRENIE

ČLÁNOK 32.

32.1      Zväz hospodári s vlastným a zvereným majetkom v súlade so Zásadami hospodárenia.

32.2      Finančné zabezpečenie Zväzu je z týchto zdrojov:

  a)   členské príspevky,
b)   peňažné dary a dotácie,
c)   ostatné príjmy

32.3      Príspevky na činnosť Zväzu sa odvádzajú mesačne, najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca.

 

VII. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 33.

Zväz zanikne:

  a)   so súhlasným písomným vyhlásením všetkých jeho členov,
b)   zjazdom Zväzu pri odsúhlasení jeho zrušenia dvojtretinovou väčšinou delegátov s hlasom rozhodujúcim. Likvidácia Zväzu sa v takomto prípade vykoná podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ak sa členovia nedohodnú inak.

 

 ČLÁNOK 34.

Zmeny a doplnky Stanov Zväzu schvaľuje zjazd Zväzu.

 

ČLÁNOK 35.

Stanovy Zväzu nadobúdajú platnosť a účinnosť ich schválením IV. zjazdom  Plynárenského odborového zväzu, dňa 25.3.2014 a týmto dňom končí platnosť Stanov Plynárenského odborového zväzu, ktoré boli schválené na III. zjazde Plynárenského odborového zväzu, konaného dňa 26.10.2007.

 

ČLÁNOK 36.

Vysvetlivky skratiek použitých v týchto Stanovách:

POZ                 Plynárenský odborový zväz
PVOZO            Podnikový výbor odborových základných organizácií
OZO                 Odborová základná organizácie
VOZO               Výbor odborovej základnej organizácie
SR                   Slovenská republika
KZVS               Kolektívna zmluva vyššieho stupňa
PKZ                 Podniková kolektívna zmluva
BOZP               Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
KZ                    Kolektívny zmluva