SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

Program

I.

ÚVOD

 1. Plynárenský odborový zväz si vo svojom programe, v ktorom je zahrnuté jeho poslanie stanovuje, rozsah a spôsob presadzovania oprávnených požiadaviek svojich členov a základné ciele.
 1. Program, ktorý zodpovedá záujmom odborových základných organizácií vychádza z cieľov, ktorých riešenie je krátkodobé a dlhodobé.
 1. Program definuje činnosť POZ pre dosiahnutie svojich cieľov, na princípe demokracie a nezávislosti odborárskej solidarity, spolupráce odborov,,.

 

II.

OBLASTI ČINNOSTI

 

 1. Odborová politika
 2. Sociálna politika
 3. Pracovno-právne vzťahy

 

1.  Odborová politika.

 

A.   Vnútrozväzová činnosť:

 • Prostredníctvom OZO ich výborov  a úsekových dôverníkov propagovať udržanie a rozšírenie členskej základne.
 • Organizovať vzdelávanie funkcionárov a zamestnancov POZ so zameraním na nové pracovnoprávne predpisy, sociálnu reformu, zvyšovanie úrovne kolektívneho vyjednávania, práv a povinností zamestnancov.
 • Rozvíjať vnútrozväzový informačný systém s cieľom zabezpečenia včasných, kvalitných informácií.
 • Zhodnocovať majetok zväzu konzervatívnymi a nerizikovými formami.
 • Používať ako nástroj k presadzovaniu cieľov OZ všetky formy nátlakových akcií, vrátane najkrajnejších.

 

B.  Spolupráca odborov:

 

 • Podieľať sa v rámci svojich možností na tvorbe legislatívnych noriem, dohôd a na činnosti KOZ SR.
 • Zapájať sa do spolupráce s odborovými zväzmi, udržať silnú a nezávislú odborovú centrálu a v rámci spolupráce medzi odborovými zväzmi poskytovať vlastné informácie a skúsenosti.
 • Podporovať a vyjadrovať odborársku solidaritu odborovým zväzom pri riešení ich  problémov.

 

C.  Medzinárodná činnosť

 • Spolupracovať s partnerskými odborovými zväzmi a medzinárodnými centrálami PSI a EPSU pri presadzovaní a obhajovaní práv a sociálnych istôt členov.
 • Využívať skúsenosti získané aktívnou účasťou na podujatiach organizovaných       zahraničnými odborovými organizáciami pri práci POZ.
 • Rozširovať doterajšiu medzinárodnú spoluprácu s odborovými zväzmi, ktorých profesijné zameranie je obdobné ako v POZ.

 

2.  Sociálna politika

 • A. Pôsobiť pri vytváraní sociálne spravodlivých pracovnoprávnych podmienok členov.
 • B. Dôsledne presadzovať zachovanie sociálnych istôt, najmä prostredníctvom kolektívnych zmlúv.
 • C. Zamerať sa na zlepšenie podmienok zamestnaných žien, predovšetkým matiek.
 • D. Vyžadovať od zamestnávateľa dôslednú prípravu a realizáciu sociálneho programu.

 

 3.   Pracovno – právne vzťahy

 1. Zamestnanosť a pracovné podmienky
 • Iniciovať vypracovanie koncepcie zamestnanosti v rámci programu permanentnej optimalizácie.
 • V oblasti zamestnanosti sa snažiť o minimalizovanie znižovania stavu zamestnancov. Presadzovať, aby na miesta uvoľnené prirodzeným úbytkom dosadzoval zamestnávateľ zamestnancov z vlastných radov a v prípade potreby zabezpečil ich rekvalifikáciu.
 • Dozerať na dôsledné dodržiavanie BOZP prostredníctvom spoločenskej kontroly a trvať na zachovaní práv odborov v tejto oblasti v plnom rozsahu.

 

 1. Mzdová oblasť:
 • V závislosti na raste životných nákladov udržať dostupnými prostriedkami reálnu mzdu zamestnancov a presadzovaním svojich argumentov v procese kolektívneho vyjednávania dosiahnuť jej navýšenie.
 • Presadzovať u zamestnávateľov prostredníctvom kolektívnych vyjednávaní vyplácanie cieľových odmien pre zamestnancov.

 

III  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 

 • Konkretizáciu a rozpracovanie programu na jednotlivé roky medzi zjazdmi schvaľuje Rada predsedov.
 • Plnením rozpracovaného programu POZ poveruje zjazd Radu predsedov.