SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

Informácie podnikového výboru OZO SPP

21.9.2020

Vážené kolegyne, vážený kolegovia,

Dňa 17.9.2020 nám zamestnávateľ zaslal protinávrh Kolektívnej zmluvy spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. na roky 2021 až 2022.  K protinávrhu KZ SPP bude zasadnutie PV OZO SPP v Lučenci, kde zástupcovia členovia PV OZO SPP odsúhlasia členom komisie na kolektívne vyjednávanie mandát pre kolektívne vyjednávanie k novej KZ.


27.03.2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v tejto mimoriadnej situácii zamestnávateľ nastavuje preventívne opatrenia tak, aby boli čo najlepšie zabezpečované všetky nevyhnutné činnosti. Zároveň berie do úvahy aj to, aby sa tieto opatrenia v čo najmenšej miere dotkli zamestnancov.

Dňa 27.3.200 sa zamestnávateľ a POZ  dohodli na Dodatku č. 7 ku kolektívnej zmluve, ktorý upravuje niektoré opatrenia v čase mimoriadnej situácie.


04.03.2020

Predseda POZ sa zúčastnil na stretnutí so zástupcami zamestnávateľa ohľadom postupu kolektívneho vyjednávania k návrhu KZ SPP na roky 2021 – 2023. Zástupcovia zamestnávateľa vysvetlili predsedovi POZ aktuálnu situáciu v spoločnosti SPP, aj to, že zatiaľ nemajú od predstavenstva spoločnosti SPP mandát  kolektívne vyjednávať za zamestnávateľa. Na základe uvedených skutočností navrhol generálny riaditeľ predsedovi POZ dohodu o predĺžení lehoty na predloženie vyjadrenia zamestnávateľa k návrhu KZ na roky 2021 až 2023.  Vyjadrenie zamestnávateľa k návrhu KZ SPP na roky 2021 až 2023 bude predsedovi POZ doručené najneskôr 5 pracovných dní od rozhodnutia predstavenstva SPP.


28.02.2020

Podnikový výbor OZO pri SPP predložil prostredníctvom predsedu POZ návrh novej Kolektívnej zmluvy na roky 2021-2023 generálnemu riaditeľovi Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. Dňom 28.2.2020 začína v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. kolektívne vyjednávanie. V súlade s platnou kolektívnou zmluvou očakávame do 20 pracovných dní zahájenie rokovania o novej Kolektívnej zmluve na roky 2021-2023.


12.02.2020

V Lučenci sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP, ktoré viedol  predseda POZ Pavol Korienek .  Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom.

 • Rokovanie k návrhu Kolektívnej zmluvy SPP
 • Príprava volieb do dozornej rady SPP
 • Rôzne.


 


31.1.2020

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zamestnávateľom zmeny v metodickom pokyne Pravidlá odmeňovania zamestnancov SPP – dôvodom aktualizácie dokumentu je úprava spôsobu stanovovania cieľov KPI a kompetencií, úprava pravidiel hodnotenia výkonu a kompetencií u zamestnancov sekcie OP (obchodníkov) a sú tu zapracované už zrealizované organizačné zmeny v spoločnosti – zmeny názvov organizačných jednotiek.

následne zamestnávateľ informoval zástupcov PV OZO SPP:

 • o dočasnom pridelení agentúrnych zamestnancov v našej spoločnosti – na Kc v Košiciach z dôvodu zvýšeného množstva spracovávaných zmlúv
 • o otvorení nového zákazníckeho centra v AUPARK Bratislava – pracovný čas a všetky pracovnoprávne náležitosti týkajúce sa nového pracoviska budú s nami prerokované keď budú známe  podmienky otvorenia a zoznamy zamestnancov ktorí na tomto pracovisku budú pracovať


22.01.2020

Predseda POZ Pavol Korienek a predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová, uzatvorili so zamestnávateľom  Dodatok č. 6 ku KZ SPP na roky 2018-2020, ktorým sa nahradila príloha č. 1 KZ „Tabuľka mzdových úrovní“ novým znením platným od 01.01.2020. Znenie KZ sa mení na základe úpravy minimálnej mzdy a z dôvodu úpravy mzdy o mieru inflácie za rok 2019.  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 01. januára 2020.05.12.2019

Členovia podnikového výboru OZO SPP sa zúčastnili Fóra sociálnych partnerov (FSP) so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP . Na FSP zástupcovia zamestnávateľa informovali členov PV OZO SPP o aktuálnej situácii v spoločnosti SPP. FSP pokračovalo diskusiou o rôznych problémoch, týkajúcich sa zamestnancov.

Na FSP sa prerokovali nasledujúce témy:

 • Nové vízie v spoločnosti SPP do budúcna
 • Kľúčové oblasti zmien biznis modelov
 • Ďalšie dôležité informácie
 • Diskusia


05.12.2019

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zamestnávateľom zmeny v Kolektívnej zmluve SPP na roky 2018-2020 v časti III.  Politika zamestnanosti článok 10, Pracovnoprávne vzťahy bod 3. Pracovné voľno (zmena podmienok čerpania PKZ)  a v časti V. článok 17, Sociálny program bod 9. Program benefitov (zmena čerpania Programu benefitov – dve alternatívy Programu benefitov) a uskutočnilo sa Kolektívne vyjednávanie k Dodatku č. 5 ku KZ SPP na roky 2018-2020.


14.11.2019 

Vo Svite sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP, ktoré viedol  predseda POZ Pavol Korienek .  Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom.

 • KZ SPP platí do 31.12.2020, ale začiatkom roka 2021 začne príprava návrhu novej KZ SPP na roky 2021 – 2023. V mesiaci január predseda POZ a predsedníčka PV OZO SPP pripravia návrh novej KZ k prerokovaniu na zasadnutí PV OZO SPP.
 • Rôzne.

– informácia o organizačných zmenách v SPP

– riešenie sťažnosti zamestnancov ohľadom krátenia bonusov


16.10.2019

Podnikový výboru OZO SPP  prerokoval žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie výpovede v zmysle § 74  Zákonníka práce so zamestnancami SPP (ukončenie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákonníka práce pre nadbytočnosť) s účinnosťou k 1.11.2019 s nasledovným stanoviskom: S výpoveďou pre nadbytočnosť v zmysle § 63, ods. 1, písm. b) Zákonníka práce so zamestnancami v súlade s ustanovením § 74 Zákonníka práce vyjadrujeme nesúhlas.


04.10.2019

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zamestnávateľom Dohodu o vykonávaní práce v deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni, uzavretú v súlade s ust. § 97 ods. 5 a § 94 ods. 2 Zákonníka práce. Dôvodom sú urgentné práce z dôvodu navýšenia zmlúv z externých kanálov.18.09.2019

Podnikový výboru OZO SPP  prerokoval žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie výpovede v zmysle § 74  Zákonníka práce so zamestnancami SPP (ukončenie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákonníka práce pre nadbytočnosť) s účinnosťou k 1.10.2019 s nasledovným stanoviskom: S výpoveďou pre nadbytočnosť v zmysle § 63, ods. 1, písm. b) Zákonníka práce so zamestnancami v súlade s ustanovením § 74 Zákonníka práce vyjadrujeme nesúhlas.


12.09.2019

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zamestnávateľom Dohodu o vykonávaní práce v deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni, uzavretú v súlade s ust. § 97 ods. 5 a § 94 ods. 2 Zákonníka práce. Dôvodom je príprava a realizácie nevyhnutných činností na podujatí organizovanom Ministerstvom hospodárstva SR v areáli SPP – DEŇ EKO MOBILITY.


17.07.2019

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zamestnávateľom zmeny v Metodickom pokyne Pracovný čas, zásady rozvrhnutia pracovného času a prestávky v práci označenie GL.R.50.13.13. Dôvodom aktualizácie interného predpisu je doplnenie ustanovenia, ktoré upravuje spôsob započítania času stráveného cestovaním v rámci pracovnej cesty zamestnanca v čase pred stanoveným začiatkom pracovnej zmeny a po skončení pracovnej zmeny.28.06.2019

Uskutočnilo sa pracovné rokovanie PV OZO SPP so zamestnávateľom týkajúce sa riešenia započítania pracovného času zamestnancov pri pracovných cestách mimo pevnej pracovnej doby (riešenie nedostatku v zápise z následnej kontroly inšpektora BOZP za POZ).


 8.04.2019

V dňoch od 03.4. do 05.4.2019 sa konali v spoločnosti SPP stretnutia vedenia so zamestnancami v regiónoch. Cieľom spoločných stretnutí bolo poskytnúť zamestnancom informácie  o plnení finančných a obchodných cieľov za rok 2018 a cieľoch na rok 2019, ako aj ďalšie informácie.

 • 3.4.2019 sa konalo stretnutie v Bratislave, na ktorom sa za POZ zúčastnila predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová.
 • 4.4.2019 sa konalo stretnutie vo Zvolene, na ktorom sa za POZ zúčastnili predsedníčka RK POZ Ing. Jana Horniaková a podpredsedníčka OZO Zvolen Amália Mojžišová.
 • 5.4.2019 sa konalo stretnutie v Košiciach, na ktorom sa za POZ zúčastnili predseda OZO Košice Ing. Miloš Dančo a predseda OZO Poprad Ing. Róbert Maguth.

Na stretnutiach boli zamestnanci oboznámení s týmito témami:

 • hospodárske výsledky spoločnosti
 • plnenie obchodného plánu
 • informácia o prebiehajúcich projektoch
 • informácia o projekte ISoZ
 • diskusia so zamestnancami


28.03.2019

Členovia podnikového výboru OZO SPP sa zúčastnili Fóra sociálnych partnerov (FSP) so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP . Na FSP zástupcovia zamestnávateľa informovali členov PV OZO SPP o aktuálnej situácii v spoločnosti SPP. FSP pokračovalo diskusiou o rôznych problémoch, týkajúcich sa zamestnancov.

Na FSP sa prerokovali nasledujúce témy:

 • Kľúčové udalosti od októbra 2018 do marca 2019
 • Vyhodnotenie celofiremných cieľov a zisku za rok 2018 a cieľová odmena
 • Priority a obchodný plán na rok 2019
 • SPPE – status projektu
 • Ďalšie dôležité informácie
 • Diskusia


01.03.2019

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zamestnávateľom zmeny v Pravidlách využívania Programu benefitov – Kafetéria benefitov platné na roky 2019 a 2020.

 


27.02.2019

Predseda POZ  Pavol Korienek podpísal zmeny ustanovenia Pracovného poriadku SPP, ktoré upravuje povinnosť zamestnanca zachovávať mlčanlivosť o svojich mzdových podmienkach (zmena v súvislosti s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov – GDPR)

 


21.02.2019

Uskutočnilo sa rokovanie predsedu POZ Pavla Korienka a predsedníčky PV OZO SPP Viery Uhrovej so zástupcami ĽZ SPP – vyhodnotenie čerpania SF za rok 2018 a prevzatie oznámenia zamestnávateľa, že 20.02.2019 schválilo Predstavenstvo spoločnosti Pravidlá vyplatenia mimoriadnej vianočnej odmeny za rok 2019 pre zamestnancov SPP

 


05.02.2019

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zamestnávateľom Pravidlá poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancom SPP v súlade s novelizáciou ZP.


 


 

 


03.01.2019

Uskutočnilo sa rokovanie PV OZO SPP so zamestnávateľom  týkajúce sa vykonávania práce vo sviatok, práce nadčas a práce v dňoch pracovného pokoja a vo sviatok v súvislosti so zabezpečením dokončovacích prác na projekte ISOZ v prvých mesiacoch roku 2019.

 


20.12.2018

Na základe žiadosti zamestnávateľa predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová prerokovala so zamestnávateľom 6 zápisníc o škode spôsobenej zamestnancami.

 


13.12.2018

Predseda POZ  Pavol Korienek podpísal Dodatok č. 3 ku KZ SPP na roky 2018-2020, ktorým sa zmenilo v čl. 16 „Odmeňovanie“, znenie bodu 1.3. v ktorom sú definované nové mzdové stupne a zároveň sa nahradila novým znením Príloha č. 1 „Tabuľka mzdových úrovní“

 


04.12.2018

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zamestnávateľom zmeny v systéme odmeňovania zamestnancov SPP a uskutočnilo sa Kolektívne vyjednávanie k Dodatku č. 3 ku KZ SPP na roky 2018-2020.

 


21.11.2018

Vo Svite sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP, ktoré viedla  predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová. Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • Aktuálna informácia o dianí v spoločnosti SPP
 • Rôzne

 


14.11.2018

Zamestnávateľ zaslal PV OZO SPP informáciu o vyplatení mimoriadnej vianočnej odmeny za rok 2018 zamestnancom SPP.

 


12.10.2018

11.10.2018 sa uskutočnilo sa rokovanie PV OZO SPP so zamestnávateľom  týkajúce sa vykonávania práce vo sviatok, práce nadčas a práce v dňoch pracovného pokoja a vo sviatok v súvislosti so zabezpečením prác na projekte ISOZ v roku 2018.

 


14.8.2018

Predseda POZ odovzdal zamestnávateľovi v súlade s Volebným poriadkom pre Voľby člena Dozornej rady spoločný návrh POZ – kandidáta na člena Dozornej rady spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  Za POZ kandiduje predseda OZO Košice Ing. Miloš Dančo. Viac informácií v prílohe.

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ – plagát voľby SPP DR 2018


24.7.2018

Dňa 23.7.2018 sa uskutočnilo 1. zasadnutie Volebnej komisie pre voľby člena Dozornej rady voleného zamestnancami SPP. Predmetom rokovania boli  voľba predsedu a podpredsedu komisie, oboznámenie s harmonogramom volieb, príprava niektorých dokumentov, ktoré budú zverejnené pre voličov. Volebná komisia bude pracovať v nasledovnom zložení:

Zástupcovia zamestnávateľa:

Ing. Ľubomíra Radosová

JUDr. Richard Mikula

JUDr. Katarína Bareczová

Zástupcovia odborovej organizácie:

Pavol Korienek

Viera Uhrová

Ing. Erika Plevková

Ing. Peter Vaštík


7.6.2018

Dnes sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie zástupcov PV OZO SPP (predseda POZ Pavol Korienek  a predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová) a zástupcov zamestnávateľa SPP ( Riaditeľka ĽZ  Ing. Ľubomíra Radosová a supervízor pre prac.-právne záležitosti SPP JUDr. Katarína Bareczová) ohľadom spracovania dokumentácie (Volebný poriadok, Vykonávací predpis k Volebnému poriadku a ostatné) na vykonanie volieb člena Dozornej rady spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. voleného zamestnancami.


7.6.2018

Podnikový výboru OZO SPP  prerokoval žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie výpovede v zmysle § 74  Zákonníka práce so zamestnancami SPP (ukončenie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákonníka práce pre nadbytočnosť) s účinnosťou k 1.7.2018 s nasledovným stanoviskom: S výpoveďou pre nadbytočnosť v zmysle § 63, ods. 1, písm. b) Zákonníka práce so zamestnancami v súlade s ustanovením § 74 Zákonníka práce vyjadrujeme nesúhlas.


4.5.2018

Vážené odborárky, vážení odborári, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 4.5.2018 bol vo väzbe na zmenu Zákonníka práce s účinnosťou od 1.5.2018 podpísaný Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve SPP  na roky 2018 až 2020.

Dodatkom č. 2 ku KZ SPP na roky 2018 až 2020 sa upravili znenia bodov v článku 16 ohľadom mzdových zvýhodnení (napr. nočná práca, práca v sobotu, práca v nedeľu)


16.4.2018

V dňoch od 11.4. do 13.4.2018 sa konali v spoločnosti SPP stretnutia vedenia so zamestnancami v regiónoch. Cieľom spoločných stretnutí bolo poskytnúť zamestnancom informácie o novom organizačnom usporiadaní v spoločnosti, o plnení finančných a obchodných cieľov za rok 2017 a cieľoch na rok 2018, ako aj ďalšie informácie.

 • 11.4.2108 sa konalo stretnutie v Bratislave, na ktorom sa za POZ zúčastnili predseda POZ Pavol Korienek a predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová.
 • 12.4.2018 sa konalo stretnutie vo Zvolene, na ktorom sa za POZ zúčastnili predsedníčka RK POZ Ing. Jana Horniaková a podpredsedníčka OZO Zvolen Amália Mojžišová.
 • 13.4.2018 sa konalo stretnutie v Košiciach, na ktorom sa za POZ zúčastnili predseda OZO Košice Ing. Miloš Dančo a predseda OZO Poprad Ing. Róbert Maguth.
21.3.2018

Podnikový výboru OZO SPP  prerokoval žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie výpovede v zmysle § 74  Zákonníka práce so zamestnancami SPP (ukončenie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákonníka práce pre nadbytočnosť) s účinnosťou k 1.4.2018 s nasledovným stanoviskom: S výpoveďou pre nadbytočnosť v zmysle § 63, ods. 1, písm. b) Zákonníka práce so zamestnancami v súlade s ustanovením § 74 Zákonníka práce vyjadrujeme nesúhlas.


20.2.2018

V Bratislave sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP, ktoré viedla  predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová. Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • Informácie z PV OZO SPP (informácia o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu v roku 2017 a o pravidlách na vyplatenie Vianočnej odmeny v roku 2018)
 • Rôzne.


23.1.2018

Vážené odborárky, vážení odborári, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 22.1.2018 bol vo väzbe na zmenu výšky minimálnej mzdy a z dôvodu úpravy mzdy o mieru inflácie za rok 2017 pre rok 2018 podpísaný Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve SPP  na roky 2018 až 2020.

Dodatkom č. 1 sa aktualizovala príloha č. 1 ku Kolektívnej zmluve  (tabuľka mzdových úrovní účinná od 1. januára 2018).


05.12.2017

dňa 04.12.2017 predseda POZ Pavol Korienek a generálny riaditeľ SPP Ing. Štefan Šabík podpísali Kolektívnu zmluvu (KZ) pre zamestnancov SPP na roky 2018 až 2020.  Táto KZ nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť od 1.1.2018. KZ je uzatvorená na obdobie do 31.12.2020.

 


14.11.2017

Vážené odborárky, vážení odborári,

Predstavenstvo spoločnosti SPP na svojom zasadnutí minulý týždeň schválilo dojednané znenie novej KZ SPP na roky 2018 – 2020.

 • Mzdový nárast – hromadná úprava miezd

rok  2018 – hromadná úprava základných miezd všetkých zamestnancov o mieru inflácie predchádzajúceho roka, minimálne však o 25€ + vyčlenená čiastka na individuálne úpravy

rok 2019 a rok 2020 – hromadná úprava základných miezd všetkých zamestnancov o mieru inflácie predchádzajúceho roka + vyčlenená čiastka na individuálne úpravy

 • Cieľová odmena

Dojednanie nových podmienok vyplatenia cieľovej odmeny pri splnení plánovaného ekonomického ukazovateľa – ČISTÝ ZISK minimálne na 100% (fixná časť – nárokovateľná vo výške 70% zo sumy vyčlenenej na výplatu cieľovej odmeny každému zamestnancovi, spĺňajúcemu podmienky a individuálna časť – nenárokovateľná vo výške 30% zo sumy vyčlenenej na výplatu cieľovej odmeny, ktorá  bude určená na individuálne ocenenie zamestnancov)

 • Minimálna a maximálna hranica pre výpočet odstupného a odchodného

Minimum pre výpočet odstupného a odchodného nad rámec Zákonníka práce bol schválený vo výške minimum 700€ a maximum 1 500€

 • Vianočná odmena

Výška vianočnej odmeny je na úrovni 300€/zamestnanec, s rovnakými podmienkami vyplatenia ako v súčasnej kolektívnej zmluve.

Vo väzbe na diskutované zavedenie 13. resp. 14. platu, ktoré však nie je ešte upravené príslušnou legislatívou, bolo dohodnuté, že zmluvné strany sa  zaväzujú uzatvoriť najneskôr do 30 dní od zverejnenia príslušnej právnej normy dodatok k tejto kolektívnej zmluve, ktorým sa zmení znenie  ustanovení o cieľovej odmene a vianočnej odmene tak, aby zohľadňovalo zmeny zavedené touto legislatívou.

 • Zvýšenie príplatkov

za prácu v S/N – príplatok vo výške 1,50€ / hodinu

za prácu v nepretržitom pracovnom režime (kogeneračná jednotka) – 90€ / mesiac

 • Pracovné voľno v zmysle Kolektívnej zmluvy

Zvýšil sa počet dní PKZ z 3 na 4 dni

 • Preventívne lekárske prehliadky

Zamestnávateľ sa zaväzuje osloviť poskytovateľov preventívnych lekárskych prehliadok s cieľom dohodnúť zvýhodnené ceny preventívnych lekárskych prehliadok pre zamestnancov, a to na celé obdobie platnosti tejto kolektívnej zmluvy.

Preventívnu prehliadku si s preventívnym centrom dohodne a uhradí priamo zamestnanec.

 • Sociálny fond – kafetéria benefitov

Príspevok na kafetériu benefitov bude hradený prednostne zo sociálneho fondu.

Zamestnávateľ sa zaväzuje aj v prípade nedostatku finančných prostriedkov v sociálnom fonde v roku 2020 tvorbu sociálneho fondu dofinancovať, aby aj v roku 2020 mohla byť zamestnancom vyplatená výška benefitu v dohodnutej výške.

Príspevok na kafetériu benefitov bol dohodnutý vo výške  336€. Na čerpanie príspevku bude využívaná IT aplikácia. Podrobnosti nového systému využívania kafetérie benefitov budú zverejnené na intranete.

 • Platnosť kolektívnej zmluvy

Kolektívna zmluva je uzavretá na obdobie 3 rokov, od 01.01.2018 do 31.12.2020.

Zamestnanci spoločnosti budú formou prezentácie oboznámení s dojednanými ustanoveniami novej KZ aj na stretnutiach Predstavenstva a vedenia spoločnosti so zamestnancami, ktoré prebiehajú tento týždeň.

Viera Uhrová predseda PV OZO SPP


26.10.2017

dňa 26.10.2017 sa konalo siedme kolo kolektívneho vyjednávania k novej Kolektívnej zmluve (KZ) pre zamestnancov SPP na roky 2018 a 2019. Zástupcovia zamestnávateľa odsúhlasili protinávrh POZ v oblasti mzdového nárastu. Tento bol posledným otvoreným bodom v procese kolektívneho vyjednávania k novej KZ SPP na roky 2018 -2020.  Platnosť novej KZ SPP na roky 2018 – 2020 musí schváliť predstavenstvo SPP na svojom zasadnutí dňa 9.11.2017.


17.10.2017

dňa 17.10.2017 sa konalo šieste kolo kolektívneho vyjednávania k novej Kolektívnej zmluve (KZ) pre zamestnancov SPP na roky 2018 a 2019. Vyjednávanie stále prebieha, dohodnuté body KZ sú podmienené mzdovým nárastom, ale  o návrhu POZ v mzdovej oblasti nemôžu zástupcovia zamestnávateľa rozhodnúť a vyžiadali si čas na prerokovanie návrhu POZ v KZ so zamestnávateľom. Komisia na kolektívne vyjednávanie  navrhla termín siedmeho kola kolektívneho vyjednávania na 26.10.2017.


9.10.2017

dňa 9.10.2017 bolo v Lučenci zasadnutie PV OZO SPP. Predseda POZ Pavol Korienek a predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová podrobne informovali predsedov PV OZO SPP o priebehu piateho kola kolektívneho vyjednávania.

Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie k protinávrhu zamestnávateľa ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2018-2019
 • Dohodnutie ďalšieho postupu a právomocí pre komisiu na kolektívne vyjednávanie za POZ.
 • Rôzne.


9.10.2017

dňa 9.10.2017 sa konalo piate kolo kolektívneho vyjednávania k novej Kolektívnej zmluve (KZ) pre zamestnancov SPP na roky 2018 a 2019. Vyjednávanie stále prebieha, jednotlivé body sa menia a prispôsobujú. Z dôvodu  rozdielov medzi návrhom KZ SPP na roky 2018-2019  za POZ a protinávrhmi zamestnávateľa, predseda POZ navrhol členom komisie na kolektívne vyjednávanie zvolanie zasadnutia PV OZO SPP na deň 11.10.2017. Komisia na kolektívne vyjednávanie návrh predsedu POZ odsúhlasila a navrhla termín šiesteho kola kolektívneho vyjednávania na 17.10.2017.


19.9.2017

dňa 19.9.2017 sa konalo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania k novej Kolektívnej zmluve (KZ) pre zamestnancov SPP na roky 2018 a 2019. Vyjednávanie stále prebieha, jednotlivé body sa menia a prispôsobujú. Z dôvodu veľkých rozdielov medzi návrhom KZ SPP na roky 2018-2019  za POZ a protinávrhmi zamestnávateľa, si členka komisie na kolektívne vyjednávanie Ing. Radosová vyžiadala čas na prerokovanie jednotlivých zmien v KZ so zamestnávateľom a navrhla termín piateho kola kolektívneho vyjednávania na 9.10.2017.13.9.2017

dňa 13.9.2017 bolo v Bratislave zasadnutie PV OZO SPP. Predseda POZ Pavol Korienek a predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová podrobne informovali predsedov PV OZO SPP o priebehu tretieho kola kolektívneho vyjednávania.

Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie k protinávrhu zamestnávateľa ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2018-2019
 • Dohodnutie ďalšieho postupu a právomocí pre komisiu na kolektívne vyjednávanie za POZ.
 • Rôzne.


8.9.2017

dňa 7.9.2017 sa konalo tretie kolo kolektívneho vyjednávania k novej Kolektívnej zmluve (KZ) pre zamestnancov SPP na roky 2018 a 2019. Vyjednávanie stále prebieha, jednotlivé body sa menia a prispôsobujú. Z dôvodu veľkých rozdielov medzi návrhom KZ SPP na roky 2018-2019  za POZ a protinávrhmi zamestnávateľa, predseda POZ navrhol členom komisie na kolektívne vyjednávanie zvolanie zasadnutia PV OZO SPP na deň 13.9.2017. Komisia na kolektívne vyjednávanie návrh predsedu POZ odsúhlasila.25.7.2017

dňa 21.7.2017 sa konalo druhé kolo kolektívneho vyjednávania k novej Kolektívnej zmluve (KZ) pre zamestnancov SPP na roky 2018 a 2019. Vyjednávanie stále prebieha, jednotlivé body sa menia a prispôsobujú. Vyjednáva sa hlavne o týchto bodoch KZ:

 • poskytovanie riadnej dovolenky zamestnancom, vrátane Call centra – spravodlivé možnosti jej čerpania pre všetkých
 • počet dní pracovného voľna (PKZ)
 • limity pre výpočet odstupného a odchodného
 • odmeňovanie a nárast miezd
 • cieľová odmena
 • mimoriadna Vianočná odmena
 • ocenenie pre darcov krvi
 • výška príspevku na kafetériu benefitov
 • doplnkové dôchodkové sporenie
 • náhrada príjmu počas PN
 • nadštandardné preventívne lekárske prehliadky

Pokračovanie kolektívneho vyjednávania ku KZ SPP na roky 2018 a 2019 bude 7.9.2017.


20.7.2017

dňa 19.7.2017 bolo v Lučenci zasadnutie PV OZO SPP. Predseda POZ Pavol Korienek a predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová podrobne informovali predsedov PV OZO SPP o priebehu prvého kola kolektívneho vyjednávania.

Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie k protinávrhu zamestnávateľa ku Kolektívnej zmluve SPP.
 • Dohodnutie postupu a právomocí pre komisiu na kolektívne vyjednávanie za POZ.
 • Rôzne.

Na zasadnutí PV OZO SPP predsedovia podporili spoločnou fotografiou „Kampaň za rast platov v EU“ organizovanú Európskou odborovou konfederáciou (EOK).13.7.2017

dňa 6.7.2017 sa konalo prvé kolo kolektívneho vyjednávania k novej Kolektívnej zmluve (KZ) pre zamestnancov SPP na roky 2018 a 2019. V návrhu novej KZ na roky 2018-2019 za POZ boli zapracované požiadavky zamestnancov spoločnosti SPP v oblasti odmeňovania, dovolenky nad rámec ZP, odstupného, odchodného, príplatku za pohotovosť, cieľovej odmeny, mimoriadnej vianočnej odmeny, doplnkového dôchodkového sporenia, náhrad príjmu počas PN a zdravotnej starostlivosti. Vyjednávací tím za POZ vysvetlil zástupcom zamestnávateľa spôsob tvorby návrhu novej KZ na roky 2018-2019. Vyjednávací tím za zamestnávateľa mal na prvom jednaní zdržanlivý postoj k väčšine navrhovaných bodov.  Výsledkom prvého kola kolektívneho vyjednávania bola len dohoda niektorých častí KZ, ktoré riešili len textové úpravy KZ. Veríme, že v procese vyjednávania prevládne snaha dospieť  k rozumnej dohode.

Dňa 19.7.2017 bude v Lučenci zasadnutie PV OZO SPP, kde sa dohodneme na ďalšom postupe pri kolektívnom vyjednávaní a PV OZO SPP určí  komisii pre kolektívne vyjednávanie za POZ mandát pre kolektívne vyjednávanie.20.6.2017

Dňa 20.6.2017 sa konala kontrola stavu bezpečnosti a hygieny práce na pracovisku SPP Bratislava v súlade s plánom zväzových inšpekcií na rok 2017 v Plynárenskom odborovom zväze a s ustanovením § 149 Zákonníka práce a § 9 zákona č. 124 o BOZP. Kontrolu vykonal zväzový inšpektor BOZP pri POZ pán Ján BOTKA.

Odborová kontrola bola zameraná na:

 • uplatňovanie zákona č. 124/2006 Z. z o BOZP v platnom znení v podmienkach spoločnosti. Predmetom kontroly budú prednostne pracoviská: zákaznícke centrum BA, kogeneračná jednotka a kuchyňa,
 • sociálne aspekty ochrany práce (dodržiavanie príslušných ustanovení Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy, evidencii pracovného času, pracovná pohotovosť doma a na pracovisku, nariaďovanie nadčasovej práce),
 • OOPP – vybavenie zamestnancov, ich používanie, vnútorná smernica ( v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z.),
 • činnosť POZ v oblasti BOZP,8.6.2017

Podnikový výbor OZO pri SPP predložil prostredníctvom predsedu POZ návrh novej Kolektívnej zmluvy na roky 2018-2019 generálnemu riaditeľovi Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. Dňom 8.6.2017 začína v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. kolektívne vyjednávanie. V súlade s platnou kolektívnou zmluvou očakávame do 20 pracovných dní zahájenie rokovania o novej Kolektívnej zmluve na roky 2018-2019.30.3.2017

Členovia podnikového výboru OZO SPP sa zúčastnili Fóra sociálnych partnerov (FSP) so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP . Na FSP zástupcovia zamestnávateľa informovali členov PV OZO SPP o aktuálnej situácii v spoločnosti SPP. FSP pokračovalo diskusiou o rôznych problémoch, týkajúcich sa zamestnancov.

Na FSP sa prerokovali nasledujúce témy:

 • Kľúčové udalosti v spoločnosti SPP
 • Vyhodnotenie priorít SPP za rok 2016.
 • Priority spoločnosti SPP na rok 2017.
 • Vízie a stratégia spoločnosti SPP.
 • Ďalšie dôležité informácie o SPP:

– ukazovateľ na vyplatenie cieľovej odmeny na rok 2017

– elektronická výplatná páska

– plnenie akčných plánov z prieskumu názorov zamestnancov roku 2016

 • Diskusia


2.3.2017

V Bratislave sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP, ktoré viedla  predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová. Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • Informácie z PV OZO SPP
 • Prípravné práce k  návrhu novej KZ SPP na roky 2018-2019
 • Rôzne.


31.1.2017

Vážené odborárky, vážení odborári, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30.1.2017 bol vo väzbe na zmenu výšky minimálnej mzdy na rok 2017 podpísaný Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2016 až 2017.

Dodatkom č. 2 sa aktualizovala príloha č. 1 ku Kolektívnej zmluve  (tabuľka mzdových úrovní).


27.1.2017

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP zmeny v internom predpise Metodický pokyn – Pravidlá odmeňovania zamestnancov.

Predmetom prerokovania bola zmena v oblasti hodnotenia výkonu:

 • Pravidlá hodnotenia výkonu zamestnancov na vybraných pracovných pozíciách sekcie riadenia portfólia a tradingu.
 • Pravidlá hodnotenia výkonu zamestnancov na vybraných pracovných pozíciách sekcie plánovania a obchodnej politiky.


13.12.2016

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP zmeny úprav v Jedálni Bratislava:

 • Úpravy cien stravného v jedálni BA z dôvodu zmeny zákona o cestovných náhradách s účinnosťou od 01.12.2016 – maximálna cena stravného určeného zákonom bola upravená zo sumy 4,20€ na sumu 4,50€
 • Zmeny v skladbe poskytovanej stravy (vegetariánske jedlo, zdravá strava a pod.)


5.12.2016

Predsedníčka podnikového výboru OZO SPP Viera Uhrová  prerokovala žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie výpovede v zmysle § 74  Zákonníka práce so zamestnancami SPP (ukončenie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákonníka práce pre nadbytočnosť) s účinnosťou k 1.1.2017 s nasledovným vyjadrením: Podnikový výbor odborových organizácií SPP Vašu žiadosť prerokoval a so skončením pracovného pomeru výpoveďou s uvedenými zamestnancami nesúhlasí.28.9.2016

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP zmeny v internom predpise Všeobecné zásady stravovania pre zamestnancov v nasledovnej časti predpisu:

 • Zmena papierových stravovacích poukážok na elektronickú formu – personalizovaná platobná stravovacia poukážka Callio (PESK).

Po dohode s ĽZ bude na intranete na HR Dashboard zverejnená samostatná záložka – stravovanie, kde bude ihneď k dispozícii zamestnancom:

 • metodický pokyn na stravovanie
 • spôsob vyúčtovania stravovacích poukážok
 • tlačivo na poskytnutie náhradného stravovania pri školeniach
 • list, ktorý každý zamestnanec dostal spolu s kartičkou s kontaktmi na firmu
 • záložka otázky a odpovede14.9.2016

Predsedníčka podnikového výboru OZO SPP Viera Uhrová  prerokovala žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie výpovede v zmysle § 74  Zákonníka práce so zamestnancom SPP (ukončenie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákonníka práce pre nadbytočnosť) s účinnosťou k 1.9.2013 (zamestnankyňa bola v tom čase na materskej a následne na rodičovskej dovolenke) s nasledovným vyjadrením: Podnikový výbor odborových organizácií SPP Vašu žiadosť prerokoval a so skončením pracovného pomeru výpoveďou s uvedenými zamestnancami nesúhlasí.21.7.2016

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP zmeny v internom predpise Pracovný čas, zásady rozvrhnutia pracovného času a prestávky v práci v nasledovných článkoch predpisu:

 • Zmena v pružnom pracovnom čase.
 • Zmena v spôsobe čerpania pracovného voľna, ktoré si je zamestnanec povinný nadpracovať tzv. súkromná priepustka.20.5.2016

Predsedníčka podnikového výboru OZO SPP Viera Uhrová  prerokovala žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie výpovede v zmysle § 74  Zákonníka práce so zamestnancami SPP (ukončenie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákonníka práce pre nadbytočnosť) s účinnosťou k 1.7.2016 a k 1.9.2016 s nasledovným vyjadrením: Podnikový výbor odborových organizácií SPP Vašu žiadosť prerokoval a so skončením pracovného pomeru výpoveďou s uvedenými zamestnancami nesúhlasí.9.5.2016

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP zmeny v internom predpise Metodický pokyn – Pravidlá odmeňovania zamestnancov v nasledovných článkoch predpisu:

 • Úprava poskytovania príplatku za poverenie zamestnanca pri dočasnom vykonávaní ďalšej pracovnej pozície.
 • Úprava v základných pravidlách hodnotenia pracovného výkonu a kompetencií zamestnancov (obchodníkov) v sekcii OA a OK.
 • Zmena v časti hodnotenie výkonu (ČO) v sekcii OA a OK.21.3.2016

Členovia podnikového výboru OZO SPP sa zúčastnili Fóra sociálnych partnerov (FSP) so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP . Na FSP zástupcovia zamestnávateľa informovali členov PV OZO SPP o aktuálnej situácii v spoločnosti SPP. FSP pokračovalo diskusiou o rôznych problémoch, týkajúcich sa zamestnancov.

Na FSP sa prerokovali nasledujúce témy:

 • Zamestnávateľ prezentoval dosiahnuté výsledky za rok 2015, očakávané ciele na rok 2016 a zhodnotenie prieskumu spokojnosti zamestnancov.
 • Pre rok 2016 boli strategické ciele stanovené pre tri kľúčové oblasti: Zákazník – predaj komodít – dodávateľ služieb.
 • V dcérskej spoločnosti SPP CNG sa schválil strategický plán až do roku 2020, v ktorom je prioritným rozširovanie automobilovej dopravy na CNG a vybudovanie plniacich staníc.7.3.2016 Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP základné princípy plánovania a čerpania dovolenky pre zamestnancov Call centra a zákazníckych centier spoločnosti SPP.22.2.2016

Predsedníčka podnikového výboru OZO SPP Viera Uhrová  prerokovala žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie výpovede v zmysle § 74  Zákonníka práce so zamestnancami SPP (ukončenie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákonníka práce pre nadbytočnosť) s účinnosťou k 1.4.2016 s nasledovným vyjadrením: Podnikový výbor odborových organizácií SPP Vašu žiadosť prerokoval a so skončením pracovného pomeru výpoveďou s uvedenými zamestnancami nesúhlasí.5.2.2016

Vážené odborárky, vážený odborári, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 5.2.22016 bol vo väzbe na zmenu výšky minimálnej mzdy na rok 2016 podpísaný Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2016 až 2017.  Dodatkom č. 1 sa aktualizovala príloha č. 1 ku Kolektívnej zmluve  (tabuľka mzdových úrovní).22.12.2015

Vážené odborárky, vážení odborári, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 22. decembra 2015 bola podpísaná Kolektívna zmluva v  spoločnosti SPP CNG, s.r.o.  na roky 2016 až 2017.  Nová kolektívna zmluva je účinná od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017. V spoločnosti SPP CNG, s.r.o. sme so zamestnávateľom uzatvárali novú KZ z dôvodu skončenia platnosti KZ v spoločnosti SPP, ktorá platila do 31.12.2015  v spoločnosti SPP CNG, s.r.o. z dôvodu prechodu práv a povinností pri založení spoločnosti SPP CNG, s.r.o. v roku 2014.30.10.2015

Vážené odborárky, vážení odborári, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30. októbra 2015 bola podpísaná Kolektívna zmluva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. na roky 2016 až 2017.  Nová kolektívna zmluva je účinná od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017.

podpis KZ SPP