SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

Informácie podnikového výboru OZO SPP

30.6.2021

Na pracovnom rokovaní zástupcov  POZ a zamestnávateľa informovali zástupcovia zamestnávateľa o pripravovaných organizačných zmenách v SPP s účinnosťou k 1.8.2021.  S organizačnou zmenou zástupcovia POZ vyjadrili nesúhlas.

29.6.2021

Dňa 29.6.2021 sa konalo stretnutie zástupcov zamestnancov (POZ) a zamestnávateľa za účelom prerokovanie Pravidiel čerpania príspevku na regeneráciu, starostlivosť o zdravie, šport a kultúru, vyplateného v súlade s článkom 17, bod 9 KZ SPP. Každý zamestnanec, ktorému vzniká na príspevok nárok podľa týchto pravidiel je povinný vyplniť si čestné vyhlásenie, ktoré zamestnanec dostal v maily.

16.6.2021

PV OZO SPP bola doručená Žiadosť o prerokovanie náhrady škody v zmysle §191 ZP, kde bola prerokovaná 1 zápisnica o škode – strata nového NB.

10.6.2021

Na pracovnom rokovaní zástupcov  POZ a zamestnávateľa bolo prerokované zavedenie nových interných pravidiel v oblasti odmeňovania – vyplácanie provízie za predaj produktov vybraným pozíciám divízie obchodu.

13.5.2021

Dňa 13.5.2021 sa konalo stretnutie zástupcov zamestnancov (POZ) a zamestnávateľa za účelom prerokovania zmien interného predpisu „Pracovný čas“ vo väzbe na zmeny Zákonníka práce a novej Kolektívnej zmluvy. Zmeny sa týkajú najmä zamestnancov pracujúcich v pružnom pracovnom čase, a to Základného pracovného času, kedy je zamestnanec povinný byť na pracovisku a vykonávať prácu – v čase od 09,00 hod. – do 14,30 hod. (5,5hod.). Voliteľný pracovný čas je stanovený od 06,00 hod. – do 9,00 hod. a od 14,30 hod. – do 19,00 hod. Vzhľadom na rozsiahlejšiu zmenu v dochádzkovom IT systéme, zmeny v internom predpise sú platné od 01.07.2021.

21.4.2021

Dňa 21.4.2021 sa konalo stretnutie zástupcov zamestnancov (POZ) a zamestnávateľa za účelom prerokovania a dohodnutia možnosti nahradiť používanie respirátora používaním rúška, v súlade s ods. 3) písm. f) Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 175/2021. Zástupcovia zamestnancov (POZ) a zamestnávateľa súhlasili s možnosťou nahradiť používanie respirátora používaním rúška.

Zároveň bola prerokovaná zmena smernice o pracovnom čase v súvislosti s pripravovaným otvorením nového zákazníckeho centra na AS Mlynské Nivy Bratislava, kde zamestnanci podobne ako v ZC Aupark Bratislava budú pracovať v režime nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času.

29.3.2021

Na pracovnom rokovaní zástupcov  POZ a zamestnávateľa informovali zástupcovia zamestnávateľa o pripravovaných organizačných zmenách v SPP s účinnosťou k 1.5.2021. Predsedovia OZO, v ktorých budú organizačné zmeny realizované, boli predsedníčkou PV OZO SPP informovaní.

17.12.2020

Dňa 17.12.2020 sa konalo pracovné rokovanie zástupcov POZ a zamestnávateľa. Na pracovnom rokovaní boli prerokované nasledovné témy:

  • poskytnutie kafetérie benefitov pre zamestnancov SPP za 4.Q 2020
  • Dohoda o prekážkach na strane zamestnávateľa v zmysle § 142 Zákonníka práce

10.12.2020

Predseda Plynárenského odborového zväzu Pavol Korienek a podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP Ing. Richard Prokypčák podpísali novú Kolektívnu zmluvu spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. na roky 2021 až 2022. Nová kolektívna zmluva je účinná od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022.

11.11.2020

Na pracovnom rokovaní zástupcov  POZ a zamestnávateľa bol prerokovaný interný predpis Pravidlá hodnotenia výkonu zamestnancov na vybraných pozíciách odboru tradingu.

28.10.2020

Dňa 28.10.2020 sa konalo v Bratislave 4. kolo kolektívneho vyjednávanie k zneniu Kolektívnej zmluvy SPP,a s. na roky 2021 až 2022. Predseda POZ odprezentoval zástupcom zamestnávateľa schválený upravený návrh KZ SPP na roky 2021 až 2022.  Na väčšine bodov návrhu KZ SPP sa členovia komisií na kolektívne vyjednávaní dohodli, ostal otvorený ešte jeden bod KZ.  Zástupkyňa zamestnávateľa uviedla, že tento bod musí prerokovať s generálnym riaditeľom SPP. O výsledku bude informovať zástupcu POZ a dohodnú sa na ďalšom postupe pri kolektívnom vyjednávaní.

27.10.2020

Do 27.10.2020 mali členovia PV OZO SPP termín hlasovať za spracovaný návrh Kolektívnej zmluvy SPP na roky 2021 až 2022 (podľa navrhovaných bodov POZ navrhuje platnosť KZ SPP len na dva roky).  Návrh KZ SPP na roky 2021 až 2022 bol spracovaný podľa protinávrhov zamestnávateľa a protinávrhov POZ, podľa možností ďalšieho postupu pri kolektívnom vyjednávaní. Hlasovaním dal PV OZO SPP komisii za POZ  na kolektívne vyjednávanie mandát vyjednávať o Kolektívnej zmluve SPP na roky 2021 až 2022 v súlade so schváleným upraveným návrhom KZ SPP po 3. kole kolektívneho vyjednávania ako celku s platnosťou KZ SPP na roky 2021 až 2022.

19.10.2020

Dňa 19.10.2020 sa konalo v Bratislave 3. kolo kolektívneho vyjednávania k zneniu Kolektívnej zmluvy SPP, a.s. na roky 2021 až 2023. Zástupkyňa zamestnávateľa predložila upravené protinávrhy zamestnávateľa proti písomnému návrhu POZ, ktorý bol odprezentovaný zamestnávateľovi na 2. kole kolektívneho vyjednávania.  V upravenom protinávrhu zamestnávateľa boli navrhnuté body KZ na ktoré nemala komisia na kolektívne vyjednávanie mandát odsúhlasený  PV OZO SPP, preto zástupcovia POZ požiadali o prerušenie kolektívneho vyjednávania. Dôležité body KZ SPP, ktoré sa týkajú mzdovej oblasti, 13. platu, CO a iných finančných plnení potrebujú prerokovať s členmi PV OZO SPP.  Zástupcovia oboch strán sa dohodli, že 4. kolo kolektívneho vyjednávania bude dňa 28. 10. 2020 v Bratislave.

14.10.2020

Dňa 14.10.2020 sa konalo v Bratislave 2. kolo kolektívneho vyjednávania k zneniu Kolektívnej zmluvy SPP, a.s. na roky 2021 až 2023. Predseda POZ predniesol stanovisko POZ k protinávrhu zamestnávateľa, ktoré bolo zamestnávateľovi doručené v písomnej podobe. Zástupkyňa zamestnávateľa uviedla, že návrh POZ, ktorý odznel na kolektívnom vyjednávaní je potrebné za zamestnávateľa prerokovať s generálnym riaditeľom SPP. Na ďalšom kolektívnom vyjednávaní sa zamestnávateľ vyjadrí k návrhu POZ. Zástupcovia oboch strán sa dohodli na termíne 3. kola kolektívneho vyjednávania na 19.10.2020 v Bratislave.

8.10.2020

Dňa 8.10.2020 sa v Bratislave konalo zasadnutie Podnikového výboru OZO SPP informoval predseda POZ členov PV OZO SPP o priebehu 1. kola kolektívneho vyjednávania ku KZ SPP na roky 2021 až 2023. Po objasnení zamestnávateľových návrhov je potrebné zo strany zástupcov zamestnancov prehodnotiť niektoré požiadavky a určiť ďalší postup pri kolektívnom vyjednávaní.  Na zasadnutí PV OZO SPP boli prerokované všetky otvorené body návrhu Kolektívnej zmluvy a bol členom komisie na kolektívne vyjednávanie za POZ odsúhlasený mandát na kolektívne vyjednávanie.

30.9.2020

Dňa 30.9.2020 sa v Bratislave konalo 1. kolo kolektívneho vyjednávania k zneniu Kolektívnej zmluvy SPP, a.s. na roky 2021 až 2023 (návrh POZ), Zamestnávateľ bližšie odôvodnil svoj protinávrh novej KZ na roky 2021 až 2022, ktorý bol doručený POZ dňa 17.9.2020. V rámci informácie o protinávrhu zástupcovia zamestnávateľa vysvetlili východiská predmetného protinávrhu najmä z pohľadu štatistík. Členovia komisie za POZ sa vyjadrili k protinávrhu KZ na roky 2021 až 2022, pričom bližšie uviedli, s ktorými bodmi protinávrhu KZ súhlasia, s ktorými bodmi  nesúhlasia a zároveň uviedli svoje návrhy a to v rozsahu mandátu, ktorý im bol udelený na zasadnutí PV OZO SPP dňa 24.9.2020. Zástupcovia oboch strán sa dohodli, že druhé kolo kolektívneho vyjednávania ku KZ bude dňa 14.10.2020 v Bratislave.

24.9.2020

V Lučenci sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP, ktoré viedol predseda POZ Pavol Korienek. Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

  • rokovanie k zamestnávateľom predloženého protinávrhu Kolektívnej zmluvy SPP na roky 2021-2022
  • rôzne