Informácie podnikového výboru OZO SPP

17.12.2020

Dňa 17.12.2020 sa konalo pracovné rokovanie zástupcov POZ a zamestnávateľa. Na pracovnom rokovaní boli prerokované nasledovné témy:

 • poskytnutie kafetérie benefitov pre zamestnancov SPP za 4.Q 2020
 • Dohoda o prekážkach na strane zamestnávateľa v zmysle § 142 Zákonníka práce

10.12.2020

Predseda Plynárenského odborového zväzu Pavol Korienek a podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP Ing. Richard Prokypčák podpísali novú Kolektívnu zmluvu spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. na roky 2021 až 2022. Nová kolektívna zmluva je účinná od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022.

11.11.2020

Na pracovnom rokovaní zástupcov  POZ a zamestnávateľa bol prerokovaný interný predpis Pravidlá hodnotenia výkonu zamestnancov na vybraných pozíciách odboru tradingu.

28.10.2020

Dňa 28.10.2020 sa konalo v Bratislave 4. kolo kolektívneho vyjednávanie k zneniu Kolektívnej zmluvy SPP,a s. na roky 2021 až 2022. Predseda POZ odprezentoval zástupcom zamestnávateľa schválený upravený návrh KZ SPP na roky 2021 až 2022.  Na väčšine bodov návrhu KZ SPP sa členovia komisií na kolektívne vyjednávaní dohodli, ostal otvorený ešte jeden bod KZ.  Zástupkyňa zamestnávateľa uviedla, že tento bod musí prerokovať s generálnym riaditeľom SPP. O výsledku bude informovať zástupcu POZ a dohodnú sa na ďalšom postupe pri kolektívnom vyjednávaní.

27.10.2020

Do 27.10.2020 mali členovia PV OZO SPP termín hlasovať za spracovaný návrh Kolektívnej zmluvy SPP na roky 2021 až 2022 (podľa navrhovaných bodov POZ navrhuje platnosť KZ SPP len na dva roky).  Návrh KZ SPP na roky 2021 až 2022 bol spracovaný podľa protinávrhov zamestnávateľa a protinávrhov POZ, podľa možností ďalšieho postupu pri kolektívnom vyjednávaní. Hlasovaním dal PV OZO SPP komisii za POZ  na kolektívne vyjednávanie mandát vyjednávať o Kolektívnej zmluve SPP na roky 2021 až 2022 v súlade so schváleným upraveným návrhom KZ SPP po 3. kole kolektívneho vyjednávania ako celku s platnosťou KZ SPP na roky 2021 až 2022.

19.10.2020

Dňa 19.10.2020 sa konalo v Bratislave 3. kolo kolektívneho vyjednávania k zneniu Kolektívnej zmluvy SPP, a.s. na roky 2021 až 2023. Zástupkyňa zamestnávateľa predložila upravené protinávrhy zamestnávateľa proti písomnému návrhu POZ, ktorý bol odprezentovaný zamestnávateľovi na 2. kole kolektívneho vyjednávania.  V upravenom protinávrhu zamestnávateľa boli navrhnuté body KZ na ktoré nemala komisia na kolektívne vyjednávanie mandát odsúhlasený  PV OZO SPP, preto zástupcovia POZ požiadali o prerušenie kolektívneho vyjednávania. Dôležité body KZ SPP, ktoré sa týkajú mzdovej oblasti, 13. platu, CO a iných finančných plnení potrebujú prerokovať s členmi PV OZO SPP.  Zástupcovia oboch strán sa dohodli, že 4. kolo kolektívneho vyjednávania bude dňa 28. 10. 2020 v Bratislave.

14.10.2020

Dňa 14.10.2020 sa konalo v Bratislave 2. kolo kolektívneho vyjednávania k zneniu Kolektívnej zmluvy SPP, a.s. na roky 2021 až 2023. Predseda POZ predniesol stanovisko POZ k protinávrhu zamestnávateľa, ktoré bolo zamestnávateľovi doručené v písomnej podobe. Zástupkyňa zamestnávateľa uviedla, že návrh POZ, ktorý odznel na kolektívnom vyjednávaní je potrebné za zamestnávateľa prerokovať s generálnym riaditeľom SPP. Na ďalšom kolektívnom vyjednávaní sa zamestnávateľ vyjadrí k návrhu POZ. Zástupcovia oboch strán sa dohodli na termíne 3. kola kolektívneho vyjednávania na 19.10.2020 v Bratislave.

8.10.2020

Dňa 8.10.2020 sa v Bratislave konalo zasadnutie Podnikového výboru OZO SPP informoval predseda POZ členov PV OZO SPP o priebehu 1. kola kolektívneho vyjednávania ku KZ SPP na roky 2021 až 2023. Po objasnení zamestnávateľových návrhov je potrebné zo strany zástupcov zamestnancov prehodnotiť niektoré požiadavky a určiť ďalší postup pri kolektívnom vyjednávaní.  Na zasadnutí PV OZO SPP boli prerokované všetky otvorené body návrhu Kolektívnej zmluvy a bol členom komisie na kolektívne vyjednávanie za POZ odsúhlasený mandát na kolektívne vyjednávanie.

30.9.2020

Dňa 30.9.2020 sa v Bratislave konalo 1. kolo kolektívneho vyjednávania k zneniu Kolektívnej zmluvy SPP, a.s. na roky 2021 až 2023 (návrh POZ), Zamestnávateľ bližšie odôvodnil svoj protinávrh novej KZ na roky 2021 až 2022, ktorý bol doručený POZ dňa 17.9.2020. V rámci informácie o protinávrhu zástupcovia zamestnávateľa vysvetlili východiská predmetného protinávrhu najmä z pohľadu štatistík. Členovia komisie za POZ sa vyjadrili k protinávrhu KZ na roky 2021 až 2022, pričom bližšie uviedli, s ktorými bodmi protinávrhu KZ súhlasia, s ktorými bodmi  nesúhlasia a zároveň uviedli svoje návrhy a to v rozsahu mandátu, ktorý im bol udelený na zasadnutí PV OZO SPP dňa 24.9.2020. Zástupcovia oboch strán sa dohodli, že druhé kolo kolektívneho vyjednávania ku KZ bude dňa 14.10.2020 v Bratislave.

24.9.2020

V Lučenci sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP, ktoré viedol predseda POZ Pavol Korienek. Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • rokovanie k zamestnávateľom predloženého protinávrhu Kolektívnej zmluvy SPP na roky 2021-2022
 • rôzne

         


21.9.2020

Vážené kolegyne, vážený kolegovia,

Dňa 17.9.2020 nám zamestnávateľ zaslal protinávrh Kolektívnej zmluvy spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. na roky 2021 až 2022.  K protinávrhu KZ SPP bude zasadnutie PV OZO SPP v Lučenci, kde zástupcovia členovia PV OZO SPP odsúhlasia členom komisie na kolektívne vyjednávanie mandát pre kolektívne vyjednávanie k novej KZ.


27.03.2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v tejto mimoriadnej situácii zamestnávateľ nastavuje preventívne opatrenia tak, aby boli čo najlepšie zabezpečované všetky nevyhnutné činnosti. Zároveň berie do úvahy aj to, aby sa tieto opatrenia v čo najmenšej miere dotkli zamestnancov.

Dňa 27.3.200 sa zamestnávateľ a POZ  dohodli na Dodatku č. 7 ku kolektívnej zmluve, ktorý upravuje niektoré opatrenia v čase mimoriadnej situácie.


04.03.2020

Predseda POZ sa zúčastnil na stretnutí so zástupcami zamestnávateľa ohľadom postupu kolektívneho vyjednávania k návrhu KZ SPP na roky 2021 – 2023. Zástupcovia zamestnávateľa vysvetlili predsedovi POZ aktuálnu situáciu v spoločnosti SPP, aj to, že zatiaľ nemajú od predstavenstva spoločnosti SPP mandát  kolektívne vyjednávať za zamestnávateľa. Na základe uvedených skutočností navrhol generálny riaditeľ predsedovi POZ dohodu o predĺžení lehoty na predloženie vyjadrenia zamestnávateľa k návrhu KZ na roky 2021 až 2023.  Vyjadrenie zamestnávateľa k návrhu KZ SPP na roky 2021 až 2023 bude predsedovi POZ doručené najneskôr 5 pracovných dní od rozhodnutia predstavenstva SPP.


28.02.2020

Podnikový výbor OZO pri SPP predložil prostredníctvom predsedu POZ návrh novej Kolektívnej zmluvy na roky 2021-2023 generálnemu riaditeľovi Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. Dňom 28.2.2020 začína v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. kolektívne vyjednávanie. V súlade s platnou kolektívnou zmluvou očakávame do 20 pracovných dní zahájenie rokovania o novej Kolektívnej zmluve na roky 2021-2023.


12.02.2020

V Lučenci sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP, ktoré viedol  predseda POZ Pavol Korienek .  Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom.

 • Rokovanie k návrhu Kolektívnej zmluvy SPP
 • Príprava volieb do dozornej rady SPP
 • Rôzne.


 


31.1.2020

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zamestnávateľom zmeny v metodickom pokyne Pravidlá odmeňovania zamestnancov SPP – dôvodom aktualizácie dokumentu je úprava spôsobu stanovovania cieľov KPI a kompetencií, úprava pravidiel hodnotenia výkonu a kompetencií u zamestnancov sekcie OP (obchodníkov) a sú tu zapracované už zrealizované organizačné zmeny v spoločnosti – zmeny názvov organizačných jednotiek.

následne zamestnávateľ informoval zástupcov PV OZO SPP:

 • o dočasnom pridelení agentúrnych zamestnancov v našej spoločnosti – na Kc v Košiciach z dôvodu zvýšeného množstva spracovávaných zmlúv
 • o otvorení nového zákazníckeho centra v AUPARK Bratislava – pracovný čas a všetky pracovnoprávne náležitosti týkajúce sa nového pracoviska budú s nami prerokované keď budú známe  podmienky otvorenia a zoznamy zamestnancov ktorí na tomto pracovisku budú pracovať


22.01.2020

Predseda POZ Pavol Korienek a predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová, uzatvorili so zamestnávateľom  Dodatok č. 6 ku KZ SPP na roky 2018-2020, ktorým sa nahradila príloha č. 1 KZ „Tabuľka mzdových úrovní“ novým znením platným od 01.01.2020. Znenie KZ sa mení na základe úpravy minimálnej mzdy a z dôvodu úpravy mzdy o mieru inflácie za rok 2019.  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 01. januára 2020.05.12.2019

Členovia podnikového výboru OZO SPP sa zúčastnili Fóra sociálnych partnerov (FSP) so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP . Na FSP zástupcovia zamestnávateľa informovali členov PV OZO SPP o aktuálnej situácii v spoločnosti SPP. FSP pokračovalo diskusiou o rôznych problémoch, týkajúcich sa zamestnancov.

Na FSP sa prerokovali nasledujúce témy:

 • Nové vízie v spoločnosti SPP do budúcna
 • Kľúčové oblasti zmien biznis modelov
 • Ďalšie dôležité informácie
 • Diskusia


05.12.2019

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zamestnávateľom zmeny v Kolektívnej zmluve SPP na roky 2018-2020 v časti III.  Politika zamestnanosti článok 10, Pracovnoprávne vzťahy bod 3. Pracovné voľno (zmena podmienok čerpania PKZ)  a v časti V. článok 17, Sociálny program bod 9. Program benefitov (zmena čerpania Programu benefitov – dve alternatívy Programu benefitov) a uskutočnilo sa Kolektívne vyjednávanie k Dodatku č. 5 ku KZ SPP na roky 2018-2020.


14.11.2019 

Vo Svite sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP, ktoré viedol  predseda POZ Pavol Korienek .  Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom.

 • KZ SPP platí do 31.12.2020, ale začiatkom roka 2021 začne príprava návrhu novej KZ SPP na roky 2021 – 2023. V mesiaci január predseda POZ a predsedníčka PV OZO SPP pripravia návrh novej KZ k prerokovaniu na zasadnutí PV OZO SPP.
 • Rôzne.

– informácia o organizačných zmenách v SPP

– riešenie sťažnosti zamestnancov ohľadom krátenia bonusov


16.10.2019

Podnikový výboru OZO SPP  prerokoval žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie výpovede v zmysle § 74  Zákonníka práce so zamestnancami SPP (ukončenie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákonníka práce pre nadbytočnosť) s účinnosťou k 1.11.2019 s nasledovným stanoviskom: S výpoveďou pre nadbytočnosť v zmysle § 63, ods. 1, písm. b) Zákonníka práce so zamestnancami v súlade s ustanovením § 74 Zákonníka práce vyjadrujeme nesúhlas.


04.10.2019

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zamestnávateľom Dohodu o vykonávaní práce v deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni, uzavretú v súlade s ust. § 97 ods. 5 a § 94 ods. 2 Zákonníka práce. Dôvodom sú urgentné práce z dôvodu navýšenia zmlúv z externých kanálov.18.09.2019

Podnikový výboru OZO SPP  prerokoval žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie výpovede v zmysle § 74  Zákonníka práce so zamestnancami SPP (ukončenie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákonníka práce pre nadbytočnosť) s účinnosťou k 1.10.2019 s nasledovným stanoviskom: S výpoveďou pre nadbytočnosť v zmysle § 63, ods. 1, písm. b) Zákonníka práce so zamestnancami v súlade s ustanovením § 74 Zákonníka práce vyjadrujeme nesúhlas.


12.09.2019

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zamestnávateľom Dohodu o vykonávaní práce v deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni, uzavretú v súlade s ust. § 97 ods. 5 a § 94 ods. 2 Zákonníka práce. Dôvodom je príprava a realizácie nevyhnutných činností na podujatí organizovanom Ministerstvom hospodárstva SR v areáli SPP – DEŇ EKO MOBILITY.


17.07.2019

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zamestnávateľom zmeny v Metodickom pokyne Pracovný čas, zásady rozvrhnutia pracovného času a prestávky v práci označenie GL.R.50.13.13. Dôvodom aktualizácie interného predpisu je doplnenie ustanovenia, ktoré upravuje spôsob započítania času stráveného cestovaním v rámci pracovnej cesty zamestnanca v čase pred stanoveným začiatkom pracovnej zmeny a po skončení pracovnej zmeny.28.06.2019

Uskutočnilo sa pracovné rokovanie PV OZO SPP so zamestnávateľom týkajúce sa riešenia započítania pracovného času zamestnancov pri pracovných cestách mimo pevnej pracovnej doby (riešenie nedostatku v zápise z následnej kontroly inšpektora BOZP za POZ).


 8.04.2019

V dňoch od 03.4. do 05.4.2019 sa konali v spoločnosti SPP stretnutia vedenia so zamestnancami v regiónoch. Cieľom spoločných stretnutí bolo poskytnúť zamestnancom informácie  o plnení finančných a obchodných cieľov za rok 2018 a cieľoch na rok 2019, ako aj ďalšie informácie.

 • 3.4.2019 sa konalo stretnutie v Bratislave, na ktorom sa za POZ zúčastnila predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová.
 • 4.4.2019 sa konalo stretnutie vo Zvolene, na ktorom sa za POZ zúčastnili predsedníčka RK POZ Ing. Jana Horniaková a podpredsedníčka OZO Zvolen Amália Mojžišová.
 • 5.4.2019 sa konalo stretnutie v Košiciach, na ktorom sa za POZ zúčastnili predseda OZO Košice Ing. Miloš Dančo a predseda OZO Poprad Ing. Róbert Maguth.

Na stretnutiach boli zamestnanci oboznámení s týmito témami:

 • hospodárske výsledky spoločnosti
 • plnenie obchodného plánu
 • informácia o prebiehajúcich projektoch
 • informácia o projekte ISoZ
 • diskusia so zamestnancami

 


28.03.2019

Členovia podnikového výboru OZO SPP sa zúčastnili Fóra sociálnych partnerov (FSP) so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP . Na FSP zástupcovia zamestnávateľa informovali členov PV OZO SPP o aktuálnej situácii v spoločnosti SPP. FSP pokračovalo diskusiou o rôznych problémoch, týkajúcich sa zamestnancov.

Na FSP sa prerokovali nasledujúce témy:

 • Kľúčové udalosti od októbra 2018 do marca 2019
 • Vyhodnotenie celofiremných cieľov a zisku za rok 2018 a cieľová odmena
 • Priority a obchodný plán na rok 2019
 • SPPE – status projektu
 • Ďalšie dôležité informácie
 • Diskusia


01.03.2019

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zamestnávateľom zmeny v Pravidlách využívania Programu benefitov – Kafetéria benefitov platné na roky 2019 a 2020.

 


27.02.2019

Predseda POZ  Pavol Korienek podpísal zmeny ustanovenia Pracovného poriadku SPP, ktoré upravuje povinnosť zamestnanca zachovávať mlčanlivosť o svojich mzdových podmienkach (zmena v súvislosti s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov – GDPR)

 


21.02.2019

Uskutočnilo sa rokovanie predsedu POZ Pavla Korienka a predsedníčky PV OZO SPP Viery Uhrovej so zástupcami ĽZ SPP – vyhodnotenie čerpania SF za rok 2018 a prevzatie oznámenia zamestnávateľa, že 20.02.2019 schválilo Predstavenstvo spoločnosti Pravidlá vyplatenia mimoriadnej vianočnej odmeny za rok 2019 pre zamestnancov SPP

 


05.02.2019

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zamestnávateľom Pravidlá poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancom SPP v súlade s novelizáciou ZP.


 


 

 


03.01.2019

Uskutočnilo sa rokovanie PV OZO SPP so zamestnávateľom  týkajúce sa vykonávania práce vo sviatok, práce nadčas a práce v dňoch pracovného pokoja a vo sviatok v súvislosti so zabezpečením dokončovacích prác na projekte ISOZ v prvých mesiacoch roku 2019.

 


20.12.2018

Na základe žiadosti zamestnávateľa predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová prerokovala so zamestnávateľom 6 zápisníc o škode spôsobenej zamestnancami.

 


13.12.2018

Predseda POZ  Pavol Korienek podpísal Dodatok č. 3 ku KZ SPP na roky 2018-2020, ktorým sa zmenilo v čl. 16 „Odmeňovanie“, znenie bodu 1.3. v ktorom sú definované nové mzdové stupne a zároveň sa nahradila novým znením Príloha č. 1 „Tabuľka mzdových úrovní“

 


04.12.2018

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zamestnávateľom zmeny v systéme odmeňovania zamestnancov SPP a uskutočnilo sa Kolektívne vyjednávanie k Dodatku č. 3 ku KZ SPP na roky 2018-2020.

 


21.11.2018

Vo Svite sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP, ktoré viedla  predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová. Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • Aktuálna informácia o dianí v spoločnosti SPP
 • Rôzne

 


14.11.2018

Zamestnávateľ zaslal PV OZO SPP informáciu o vyplatení mimoriadnej vianočnej odmeny za rok 2018 zamestnancom SPP.

 


12.10.2018

11.10.2018 sa uskutočnilo sa rokovanie PV OZO SPP so zamestnávateľom  týkajúce sa vykonávania práce vo sviatok, práce nadčas a práce v dňoch pracovného pokoja a vo sviatok v súvislosti so zabezpečením prác na projekte ISOZ v roku 2018.

 


14.8.2018

Predseda POZ odovzdal zamestnávateľovi v súlade s Volebným poriadkom pre Voľby člena Dozornej rady spoločný návrh POZ – kandidáta na člena Dozornej rady spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  Za POZ kandiduje predseda OZO Košice Ing. Miloš Dančo. Viac informácií v prílohe.

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ – plagát voľby SPP DR 2018


24.7.2018

Dňa 23.7.2018 sa uskutočnilo 1. zasadnutie Volebnej komisie pre voľby člena Dozornej rady voleného zamestnancami SPP. Predmetom rokovania boli  voľba predsedu a podpredsedu komisie, oboznámenie s harmonogramom volieb, príprava niektorých dokumentov, ktoré budú zverejnené pre voličov. Volebná komisia bude pracovať v nasledovnom zložení:

Zástupcovia zamestnávateľa:

Ing. Ľubomíra Radosová

JUDr. Richard Mikula

JUDr. Katarína Bareczová

Zástupcovia odborovej organizácie:

Pavol Korienek

Viera Uhrová

Ing. Erika Plevková

Ing. Peter Vaštík


7.6.2018

Dnes sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie zástupcov PV OZO SPP (predseda POZ Pavol Korienek  a predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová) a zástupcov zamestnávateľa SPP ( Riaditeľka ĽZ  Ing. Ľubomíra Radosová a supervízor pre prac.-právne záležitosti SPP JUDr. Katarína Bareczová) ohľadom spracovania dokumentácie (Volebný poriadok, Vykonávací predpis k Volebnému poriadku a ostatné) na vykonanie volieb člena Dozornej rady spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. voleného zamestnancami.


7.6.2018

Podnikový výboru OZO SPP  prerokoval žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie výpovede v zmysle § 74  Zákonníka práce so zamestnancami SPP (ukončenie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákonníka práce pre nadbytočnosť) s účinnosťou k 1.7.2018 s nasledovným stanoviskom: S výpoveďou pre nadbytočnosť v zmysle § 63, ods. 1, písm. b) Zákonníka práce so zamestnancami v súlade s ustanovením § 74 Zákonníka práce vyjadrujeme nesúhlas.


4.5.2018

Vážené odborárky, vážení odborári, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 4.5.2018 bol vo väzbe na zmenu Zákonníka práce s účinnosťou od 1.5.2018 podpísaný Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve SPP  na roky 2018 až 2020.

Dodatkom č. 2 ku KZ SPP na roky 2018 až 2020 sa upravili znenia bodov v článku 16 ohľadom mzdových zvýhodnení (napr. nočná práca, práca v sobotu, práca v nedeľu)


16.4.2018

V dňoch od 11.4. do 13.4.2018 sa konali v spoločnosti SPP stretnutia vedenia so zamestnancami v regiónoch. Cieľom spoločných stretnutí bolo poskytnúť zamestnancom informácie o novom organizačnom usporiadaní v spoločnosti, o plnení finančných a obchodných cieľov za rok 2017 a cieľoch na rok 2018, ako aj ďalšie informácie.

 • 11.4.2108 sa konalo stretnutie v Bratislave, na ktorom sa za POZ zúčastnili predseda POZ Pavol Korienek a predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová.
 • 12.4.2018 sa konalo stretnutie vo Zvolene, na ktorom sa za POZ zúčastnili predsedníčka RK POZ Ing. Jana Horniaková a podpredsedníčka OZO Zvolen Amália Mojžišová.
 • 13.4.2018 sa konalo stretnutie v Košiciach, na ktorom sa za POZ zúčastnili predseda OZO Košice Ing. Miloš Dančo a predseda OZO Poprad Ing. Róbert Maguth.
21.3.2018

Podnikový výboru OZO SPP  prerokoval žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie výpovede v zmysle § 74  Zákonníka práce so zamestnancami SPP (ukončenie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákonníka práce pre nadbytočnosť) s účinnosťou k 1.4.2018 s nasledovným stanoviskom: S výpoveďou pre nadbytočnosť v zmysle § 63, ods. 1, písm. b) Zákonníka práce so zamestnancami v súlade s ustanovením § 74 Zákonníka práce vyjadrujeme nesúhlas.


20.2.2018

V Bratislave sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP, ktoré viedla  predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová. Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • Informácie z PV OZO SPP (informácia o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu v roku 2017 a o pravidlách na vyplatenie Vianočnej odmeny v roku 2018)
 • Rôzne.


23.1.2018

Vážené odborárky, vážení odborári, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 22.1.2018 bol vo väzbe na zmenu výšky minimálnej mzdy a z dôvodu úpravy mzdy o mieru inflácie za rok 2017 pre rok 2018 podpísaný Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve SPP  na roky 2018 až 2020.

Dodatkom č. 1 sa aktualizovala príloha č. 1 ku Kolektívnej zmluve  (tabuľka mzdových úrovní účinná od 1. januára 2018).


05.12.2017

dňa 04.12.2017 predseda POZ Pavol Korienek a generálny riaditeľ SPP Ing. Štefan Šabík podpísali Kolektívnu zmluvu (KZ) pre zamestnancov SPP na roky 2018 až 2020.  Táto KZ nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť od 1.1.2018. KZ je uzatvorená na obdobie do 31.12.2020.

 


14.11.2017

Vážené odborárky, vážení odborári,

Predstavenstvo spoločnosti SPP na svojom zasadnutí minulý týždeň schválilo dojednané znenie novej KZ SPP na roky 2018 – 2020.

 • Mzdový nárast – hromadná úprava miezd

rok  2018 – hromadná úprava základných miezd všetkých zamestnancov o mieru inflácie predchádzajúceho roka, minimálne však o 25€ + vyčlenená čiastka na individuálne úpravy

rok 2019 a rok 2020 – hromadná úprava základných miezd všetkých zamestnancov o mieru inflácie predchádzajúceho roka + vyčlenená čiastka na individuálne úpravy

 • Cieľová odmena

Dojednanie nových podmienok vyplatenia cieľovej odmeny pri splnení plánovaného ekonomického ukazovateľa – ČISTÝ ZISK minimálne na 100% (fixná časť – nárokovateľná vo výške 70% zo sumy vyčlenenej na výplatu cieľovej odmeny každému zamestnancovi, spĺňajúcemu podmienky a individuálna časť – nenárokovateľná vo výške 30% zo sumy vyčlenenej na výplatu cieľovej odmeny, ktorá  bude určená na individuálne ocenenie zamestnancov)

 • Minimálna a maximálna hranica pre výpočet odstupného a odchodného

Minimum pre výpočet odstupného a odchodného nad rámec Zákonníka práce bol schválený vo výške minimum 700€ a maximum 1 500€

 • Vianočná odmena

Výška vianočnej odmeny je na úrovni 300€/zamestnanec, s rovnakými podmienkami vyplatenia ako v súčasnej kolektívnej zmluve.

Vo väzbe na diskutované zavedenie 13. resp. 14. platu, ktoré však nie je ešte upravené príslušnou legislatívou, bolo dohodnuté, že zmluvné strany sa  zaväzujú uzatvoriť najneskôr do 30 dní od zverejnenia príslušnej právnej normy dodatok k tejto kolektívnej zmluve, ktorým sa zmení znenie  ustanovení o cieľovej odmene a vianočnej odmene tak, aby zohľadňovalo zmeny zavedené touto legislatívou.

 • Zvýšenie príplatkov

za prácu v S/N – príplatok vo výške 1,50€ / hodinu

za prácu v nepretržitom pracovnom režime (kogeneračná jednotka) – 90€ / mesiac

 • Pracovné voľno v zmysle Kolektívnej zmluvy

Zvýšil sa počet dní PKZ z 3 na 4 dni

 • Preventívne lekárske prehliadky

Zamestnávateľ sa zaväzuje osloviť poskytovateľov preventívnych lekárskych prehliadok s cieľom dohodnúť zvýhodnené ceny preventívnych lekárskych prehliadok pre zamestnancov, a to na celé obdobie platnosti tejto kolektívnej zmluvy.

Preventívnu prehliadku si s preventívnym centrom dohodne a uhradí priamo zamestnanec.

 • Sociálny fond – kafetéria benefitov

Príspevok na kafetériu benefitov bude hradený prednostne zo sociálneho fondu.

Zamestnávateľ sa zaväzuje aj v prípade nedostatku finančných prostriedkov v sociálnom fonde v roku 2020 tvorbu sociálneho fondu dofinancovať, aby aj v roku 2020 mohla byť zamestnancom vyplatená výška benefitu v dohodnutej výške.

Príspevok na kafetériu benefitov bol dohodnutý vo výške  336€. Na čerpanie príspevku bude využívaná IT aplikácia. Podrobnosti nového systému využívania kafetérie benefitov budú zverejnené na intranete.

 • Platnosť kolektívnej zmluvy

Kolektívna zmluva je uzavretá na obdobie 3 rokov, od 01.01.2018 do 31.12.2020.

Zamestnanci spoločnosti budú formou prezentácie oboznámení s dojednanými ustanoveniami novej KZ aj na stretnutiach Predstavenstva a vedenia spoločnosti so zamestnancami, ktoré prebiehajú tento týždeň.

Viera Uhrová predseda PV OZO SPP


26.10.2017

dňa 26.10.2017 sa konalo siedme kolo kolektívneho vyjednávania k novej Kolektívnej zmluve (KZ) pre zamestnancov SPP na roky 2018 a 2019. Zástupcovia zamestnávateľa odsúhlasili protinávrh POZ v oblasti mzdového nárastu. Tento bol posledným otvoreným bodom v procese kolektívneho vyjednávania k novej KZ SPP na roky 2018 -2020.  Platnosť novej KZ SPP na roky 2018 – 2020 musí schváliť predstavenstvo SPP na svojom zasadnutí dňa 9.11.2017.


17.10.2017

dňa 17.10.2017 sa konalo šieste kolo kolektívneho vyjednávania k novej Kolektívnej zmluve (KZ) pre zamestnancov SPP na roky 2018 a 2019. Vyjednávanie stále prebieha, dohodnuté body KZ sú podmienené mzdovým nárastom, ale  o návrhu POZ v mzdovej oblasti nemôžu zástupcovia zamestnávateľa rozhodnúť a vyžiadali si čas na prerokovanie návrhu POZ v KZ so zamestnávateľom. Komisia na kolektívne vyjednávanie  navrhla termín siedmeho kola kolektívneho vyjednávania na 26.10.2017.


9.10.2017

dňa 9.10.2017 bolo v Lučenci zasadnutie PV OZO SPP. Predseda POZ Pavol Korienek a predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová podrobne informovali predsedov PV OZO SPP o priebehu piateho kola kolektívneho vyjednávania.

Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie k protinávrhu zamestnávateľa ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2018-2019
 • Dohodnutie ďalšieho postupu a právomocí pre komisiu na kolektívne vyjednávanie za POZ.
 • Rôzne.


9.10.2017

dňa 9.10.2017 sa konalo piate kolo kolektívneho vyjednávania k novej Kolektívnej zmluve (KZ) pre zamestnancov SPP na roky 2018 a 2019. Vyjednávanie stále prebieha, jednotlivé body sa menia a prispôsobujú. Z dôvodu  rozdielov medzi návrhom KZ SPP na roky 2018-2019  za POZ a protinávrhmi zamestnávateľa, predseda POZ navrhol členom komisie na kolektívne vyjednávanie zvolanie zasadnutia PV OZO SPP na deň 11.10.2017. Komisia na kolektívne vyjednávanie návrh predsedu POZ odsúhlasila a navrhla termín šiesteho kola kolektívneho vyjednávania na 17.10.2017.


19.9.2017

dňa 19.9.2017 sa konalo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania k novej Kolektívnej zmluve (KZ) pre zamestnancov SPP na roky 2018 a 2019. Vyjednávanie stále prebieha, jednotlivé body sa menia a prispôsobujú. Z dôvodu veľkých rozdielov medzi návrhom KZ SPP na roky 2018-2019  za POZ a protinávrhmi zamestnávateľa, si členka komisie na kolektívne vyjednávanie Ing. Radosová vyžiadala čas na prerokovanie jednotlivých zmien v KZ so zamestnávateľom a navrhla termín piateho kola kolektívneho vyjednávania na 9.10.2017.13.9.2017

dňa 13.9.2017 bolo v Bratislave zasadnutie PV OZO SPP. Predseda POZ Pavol Korienek a predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová podrobne informovali predsedov PV OZO SPP o priebehu tretieho kola kolektívneho vyjednávania.

Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie k protinávrhu zamestnávateľa ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2018-2019
 • Dohodnutie ďalšieho postupu a právomocí pre komisiu na kolektívne vyjednávanie za POZ.
 • Rôzne.


8.9.2017

dňa 7.9.2017 sa konalo tretie kolo kolektívneho vyjednávania k novej Kolektívnej zmluve (KZ) pre zamestnancov SPP na roky 2018 a 2019. Vyjednávanie stále prebieha, jednotlivé body sa menia a prispôsobujú. Z dôvodu veľkých rozdielov medzi návrhom KZ SPP na roky 2018-2019  za POZ a protinávrhmi zamestnávateľa, predseda POZ navrhol členom komisie na kolektívne vyjednávanie zvolanie zasadnutia PV OZO SPP na deň 13.9.2017. Komisia na kolektívne vyjednávanie návrh predsedu POZ odsúhlasila.25.7.2017

dňa 21.7.2017 sa konalo druhé kolo kolektívneho vyjednávania k novej Kolektívnej zmluve (KZ) pre zamestnancov SPP na roky 2018 a 2019. Vyjednávanie stále prebieha, jednotlivé body sa menia a prispôsobujú. Vyjednáva sa hlavne o týchto bodoch KZ:

 • poskytovanie riadnej dovolenky zamestnancom, vrátane Call centra – spravodlivé možnosti jej čerpania pre všetkých
 • počet dní pracovného voľna (PKZ)
 • limity pre výpočet odstupného a odchodného
 • odmeňovanie a nárast miezd
 • cieľová odmena
 • mimoriadna Vianočná odmena
 • ocenenie pre darcov krvi
 • výška príspevku na kafetériu benefitov
 • doplnkové dôchodkové sporenie
 • náhrada príjmu počas PN
 • nadštandardné preventívne lekárske prehliadky

Pokračovanie kolektívneho vyjednávania ku KZ SPP na roky 2018 a 2019 bude 7.9.2017.


20.7.2017

dňa 19.7.2017 bolo v Lučenci zasadnutie PV OZO SPP. Predseda POZ Pavol Korienek a predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová podrobne informovali predsedov PV OZO SPP o priebehu prvého kola kolektívneho vyjednávania.

Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie k protinávrhu zamestnávateľa ku Kolektívnej zmluve SPP.
 • Dohodnutie postupu a právomocí pre komisiu na kolektívne vyjednávanie za POZ.
 • Rôzne.

Na zasadnutí PV OZO SPP predsedovia podporili spoločnou fotografiou „Kampaň za rast platov v EU“ organizovanú Európskou odborovou konfederáciou (EOK).13.7.2017

dňa 6.7.2017 sa konalo prvé kolo kolektívneho vyjednávania k novej Kolektívnej zmluve (KZ) pre zamestnancov SPP na roky 2018 a 2019. V návrhu novej KZ na roky 2018-2019 za POZ boli zapracované požiadavky zamestnancov spoločnosti SPP v oblasti odmeňovania, dovolenky nad rámec ZP, odstupného, odchodného, príplatku za pohotovosť, cieľovej odmeny, mimoriadnej vianočnej odmeny, doplnkového dôchodkového sporenia, náhrad príjmu počas PN a zdravotnej starostlivosti. Vyjednávací tím za POZ vysvetlil zástupcom zamestnávateľa spôsob tvorby návrhu novej KZ na roky 2018-2019. Vyjednávací tím za zamestnávateľa mal na prvom jednaní zdržanlivý postoj k väčšine navrhovaných bodov.  Výsledkom prvého kola kolektívneho vyjednávania bola len dohoda niektorých častí KZ, ktoré riešili len textové úpravy KZ. Veríme, že v procese vyjednávania prevládne snaha dospieť  k rozumnej dohode.

Dňa 19.7.2017 bude v Lučenci zasadnutie PV OZO SPP, kde sa dohodneme na ďalšom postupe pri kolektívnom vyjednávaní a PV OZO SPP určí  komisii pre kolektívne vyjednávanie za POZ mandát pre kolektívne vyjednávanie.20.6.2017

Dňa 20.6.2017 sa konala kontrola stavu bezpečnosti a hygieny práce na pracovisku SPP Bratislava v súlade s plánom zväzových inšpekcií na rok 2017 v Plynárenskom odborovom zväze a s ustanovením § 149 Zákonníka práce a § 9 zákona č. 124 o BOZP. Kontrolu vykonal zväzový inšpektor BOZP pri POZ pán Ján BOTKA.

Odborová kontrola bola zameraná na:

 • uplatňovanie zákona č. 124/2006 Z. z o BOZP v platnom znení v podmienkach spoločnosti. Predmetom kontroly budú prednostne pracoviská: zákaznícke centrum BA, kogeneračná jednotka a kuchyňa,
 • sociálne aspekty ochrany práce (dodržiavanie príslušných ustanovení Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy, evidencii pracovného času, pracovná pohotovosť doma a na pracovisku, nariaďovanie nadčasovej práce),
 • OOPP – vybavenie zamestnancov, ich používanie, vnútorná smernica ( v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z.),
 • činnosť POZ v oblasti BOZP,8.6.2017

Podnikový výbor OZO pri SPP predložil prostredníctvom predsedu POZ návrh novej Kolektívnej zmluvy na roky 2018-2019 generálnemu riaditeľovi Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. Dňom 8.6.2017 začína v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. kolektívne vyjednávanie. V súlade s platnou kolektívnou zmluvou očakávame do 20 pracovných dní zahájenie rokovania o novej Kolektívnej zmluve na roky 2018-2019.30.3.2017

Členovia podnikového výboru OZO SPP sa zúčastnili Fóra sociálnych partnerov (FSP) so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP . Na FSP zástupcovia zamestnávateľa informovali členov PV OZO SPP o aktuálnej situácii v spoločnosti SPP. FSP pokračovalo diskusiou o rôznych problémoch, týkajúcich sa zamestnancov.

Na FSP sa prerokovali nasledujúce témy:

 • Kľúčové udalosti v spoločnosti SPP
 • Vyhodnotenie priorít SPP za rok 2016.
 • Priority spoločnosti SPP na rok 2017.
 • Vízie a stratégia spoločnosti SPP.
 • Ďalšie dôležité informácie o SPP:

– ukazovateľ na vyplatenie cieľovej odmeny na rok 2017

– elektronická výplatná páska

– plnenie akčných plánov z prieskumu názorov zamestnancov roku 2016

 • Diskusia


2.3.2017

V Bratislave sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP, ktoré viedla  predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová. Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • Informácie z PV OZO SPP
 • Prípravné práce k  návrhu novej KZ SPP na roky 2018-2019
 • Rôzne.


31.1.2017

Vážené odborárky, vážení odborári, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30.1.2017 bol vo väzbe na zmenu výšky minimálnej mzdy na rok 2017 podpísaný Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2016 až 2017.

Dodatkom č. 2 sa aktualizovala príloha č. 1 ku Kolektívnej zmluve  (tabuľka mzdových úrovní).


27.1.2017

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP zmeny v internom predpise Metodický pokyn – Pravidlá odmeňovania zamestnancov.

Predmetom prerokovania bola zmena v oblasti hodnotenia výkonu:

 • Pravidlá hodnotenia výkonu zamestnancov na vybraných pracovných pozíciách sekcie riadenia portfólia a tradingu.
 • Pravidlá hodnotenia výkonu zamestnancov na vybraných pracovných pozíciách sekcie plánovania a obchodnej politiky.


13.12.2016

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP zmeny úprav v Jedálni Bratislava:

 • Úpravy cien stravného v jedálni BA z dôvodu zmeny zákona o cestovných náhradách s účinnosťou od 01.12.2016 – maximálna cena stravného určeného zákonom bola upravená zo sumy 4,20€ na sumu 4,50€
 • Zmeny v skladbe poskytovanej stravy (vegetariánske jedlo, zdravá strava a pod.)


5.12.2016

Predsedníčka podnikového výboru OZO SPP Viera Uhrová  prerokovala žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie výpovede v zmysle § 74  Zákonníka práce so zamestnancami SPP (ukončenie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákonníka práce pre nadbytočnosť) s účinnosťou k 1.1.2017 s nasledovným vyjadrením: Podnikový výbor odborových organizácií SPP Vašu žiadosť prerokoval a so skončením pracovného pomeru výpoveďou s uvedenými zamestnancami nesúhlasí.28.9.2016

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP zmeny v internom predpise Všeobecné zásady stravovania pre zamestnancov v nasledovnej časti predpisu:

 • Zmena papierových stravovacích poukážok na elektronickú formu – personalizovaná platobná stravovacia poukážka Callio (PESK).

Po dohode s ĽZ bude na intranete na HR Dashboard zverejnená samostatná záložka – stravovanie, kde bude ihneď k dispozícii zamestnancom:

 • metodický pokyn na stravovanie
 • spôsob vyúčtovania stravovacích poukážok
 • tlačivo na poskytnutie náhradného stravovania pri školeniach
 • list, ktorý každý zamestnanec dostal spolu s kartičkou s kontaktmi na firmu
 • záložka otázky a odpovede14.9.2016

Predsedníčka podnikového výboru OZO SPP Viera Uhrová  prerokovala žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie výpovede v zmysle § 74  Zákonníka práce so zamestnancom SPP (ukončenie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákonníka práce pre nadbytočnosť) s účinnosťou k 1.9.2013 (zamestnankyňa bola v tom čase na materskej a následne na rodičovskej dovolenke) s nasledovným vyjadrením: Podnikový výbor odborových organizácií SPP Vašu žiadosť prerokoval a so skončením pracovného pomeru výpoveďou s uvedenými zamestnancami nesúhlasí.21.7.2016

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP zmeny v internom predpise Pracovný čas, zásady rozvrhnutia pracovného času a prestávky v práci v nasledovných článkoch predpisu:

 • Zmena v pružnom pracovnom čase.
 • Zmena v spôsobe čerpania pracovného voľna, ktoré si je zamestnanec povinný nadpracovať tzv. súkromná priepustka.20.5.2016

Predsedníčka podnikového výboru OZO SPP Viera Uhrová  prerokovala žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie výpovede v zmysle § 74  Zákonníka práce so zamestnancami SPP (ukončenie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákonníka práce pre nadbytočnosť) s účinnosťou k 1.7.2016 a k 1.9.2016 s nasledovným vyjadrením: Podnikový výbor odborových organizácií SPP Vašu žiadosť prerokoval a so skončením pracovného pomeru výpoveďou s uvedenými zamestnancami nesúhlasí.9.5.2016

Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP zmeny v internom predpise Metodický pokyn – Pravidlá odmeňovania zamestnancov v nasledovných článkoch predpisu:

 • Úprava poskytovania príplatku za poverenie zamestnanca pri dočasnom vykonávaní ďalšej pracovnej pozície.
 • Úprava v základných pravidlách hodnotenia pracovného výkonu a kompetencií zamestnancov (obchodníkov) v sekcii OA a OK.
 • Zmena v časti hodnotenie výkonu (ČO) v sekcii OA a OK.21.3.2016

Členovia podnikového výboru OZO SPP sa zúčastnili Fóra sociálnych partnerov (FSP) so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP . Na FSP zástupcovia zamestnávateľa informovali členov PV OZO SPP o aktuálnej situácii v spoločnosti SPP. FSP pokračovalo diskusiou o rôznych problémoch, týkajúcich sa zamestnancov.

Na FSP sa prerokovali nasledujúce témy:

 • Zamestnávateľ prezentoval dosiahnuté výsledky za rok 2015, očakávané ciele na rok 2016 a zhodnotenie prieskumu spokojnosti zamestnancov.
 • Pre rok 2016 boli strategické ciele stanovené pre tri kľúčové oblasti: Zákazník – predaj komodít – dodávateľ služieb.
 • V dcérskej spoločnosti SPP CNG sa schválil strategický plán až do roku 2020, v ktorom je prioritným rozširovanie automobilovej dopravy na CNG a vybudovanie plniacich staníc.7.3.2016 Podnikový výbor OZO SPP prerokoval so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP základné princípy plánovania a čerpania dovolenky pre zamestnancov Call centra a zákazníckych centier spoločnosti SPP.22.2.2016

Predsedníčka podnikového výboru OZO SPP Viera Uhrová  prerokovala žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie výpovede v zmysle § 74  Zákonníka práce so zamestnancami SPP (ukončenie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákonníka práce pre nadbytočnosť) s účinnosťou k 1.4.2016 s nasledovným vyjadrením: Podnikový výbor odborových organizácií SPP Vašu žiadosť prerokoval a so skončením pracovného pomeru výpoveďou s uvedenými zamestnancami nesúhlasí.5.2.2016

Vážené odborárky, vážený odborári, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 5.2.22016 bol vo väzbe na zmenu výšky minimálnej mzdy na rok 2016 podpísaný Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve SPP na roky 2016 až 2017.  Dodatkom č. 1 sa aktualizovala príloha č. 1 ku Kolektívnej zmluve  (tabuľka mzdových úrovní).22.12.2015

Vážené odborárky, vážení odborári, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 22. decembra 2015 bola podpísaná Kolektívna zmluva v  spoločnosti SPP CNG, s.r.o.  na roky 2016 až 2017.  Nová kolektívna zmluva je účinná od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017. V spoločnosti SPP CNG, s.r.o. sme so zamestnávateľom uzatvárali novú KZ z dôvodu skončenia platnosti KZ v spoločnosti SPP, ktorá platila do 31.12.2015  v spoločnosti SPP CNG, s.r.o. z dôvodu prechodu práv a povinností pri založení spoločnosti SPP CNG, s.r.o. v roku 2014.30.10.2015

Vážené odborárky, vážení odborári, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30. októbra 2015 bola podpísaná Kolektívna zmluva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. na roky 2016 až 2017.  Nová kolektívna zmluva je účinná od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017.

podpis KZ SPP26.6.2020

V Poprade sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Poprad. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Róbert Bajtoš. Výbor OZO Poprad zhodnotil činnosť OZO za rok 2019 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2019. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2020, čo aj členovia OZO  schválili.  V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé  obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ.  VČS ukončil predseda OZO Poprad.

 

 

 

 

 

 

 


6.3.2020

V Michalovciach sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Michalovce. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Peter Pašuth. Výbor OZO Michalovce zhodnotil činnosť OZO za rok 2019 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2019. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2020, čo aj členovia OZO  schválili. Predseda OZO Ing. Peter Pašuth v rôznom informoval členov OZO Michalovce o zmenách vo výbore OZO. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé  obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ.  VČS ukončil predseda OZO Michalovce.


logo POZ


24.1.2020

V Novom Meste nad Váhom sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Nové Mesto nad Váhom. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO pán Milan Boris. Výbor OZO Nové Mesto nad Váhom zhodnotil činnosť OZO za rok 2019 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2019.   Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2020, čo aj členská schôdza schválila. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ a členov výboru OZO Nové Mesto nad Váhom.


logo POZ


13.1.2020

V Rožňave sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Rožňava. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Mikuláš Maník. Výbor OZO Rožňava zhodnotil činnosť OZO za rok 2019, informoval členov OZO o hospodárení v roku 2019. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2020, čo aj VČS schválila. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO eustream Mgr. Andrej Lendvay. Informovali členov OZO o dianí v POZ a v spoločnosti eustream, a.s. (kolektívne vyjednávanie novej Kolektívnej zmluvy) za uplynulé ročné obdobie.  Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ .

logo POZ


13.12.2019

V Senici sa konala výročná členská konferencia (VČK) OZO Senica. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Zdeno Valent. Výbor OZO Senica zhodnotil činnosť OZO za rok 2019, informoval členov OZO o hospodárení v roku 2019. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2020, čo aj VČK schválila. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO eustream Mgr. Andrej Lendvay. Informovali členov OZO o dianí v POZ a v spoločnosti eustream, a.s. (kolektívne vyjednávanie novej Kolektívnej zmluvy) za uplynulé ročné obdobie.  Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ . PO ukončení VČK pokračoval KONCOROČNÝ SENICKÝ VEČIEROK za účasti pozvaných hostí.


logo POZ


6.12.2019

Vo Zvolene sa konalo Koncoročné posedenie odborárov  OZO Zvolen. Koncoročné posedenie otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO pán Stanislav Kamenský. Predseda  OZO Zvolen informoval členov OZO o odborárskej činnosti v roku 2019.  V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé  obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. Po oficiálnom ukončení diskusie pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

logo POZ


29.11.2019

V Prievidzi sa konalo Koncoročné posedenie odborárov a zamestnancov OZO Prievidza. Koncoročné posedenie otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO pán Branislav Krajčo. Výbor OZO Prievidza zhodnotil činnosť OZO za rok 2019 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2019.  V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. Po oficiálnom ukončení diskusie pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

logo POZ


25.10.2019

V Nitre sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Nitra. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO pán Marián Petrovič. Výbor OZO Nitra zhodnotil činnosť OZO za rok 2019 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2019.  Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia členov výboru OZO sa na VČS konali voľby nových členov výboru OZO na obdobie 6 rokov, kde za predsedu OZO Nitra bol zvolený Marián Petrovič. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2020, čo aj delegáti členskej schôdze schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ a členov výboru OZO Nitra.

logo POZ


24.5.2019

Vo Zvolene sa konala výročná konferencia (VK) OZO Zvolen. VK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO pán Stanislav Kamenský. Výbor OZO Zvolen zhodnotil činnosť OZO za rok 2018 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2018. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2019, čo aj delegáti konferencie schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ. Po oficiálnom ukončení VK pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

logo POZ


24.4.2019

V Poprade sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Poprad. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Robert Maguth. Výbor OZO Poprad zhodnotil činnosť OZO za rok 2018 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2018. Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia členov výboru OZO sa na VČS konali voľby nových členov výboru OZO na obdobie 4 rokov. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2019, čo aj členovia OZO  schválili.  V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ.  VČS ukončil predseda OZO.

logo POZ


12.4.2019

V Lučenci sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Lučenec so sídlom v Lučenci. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda  OZO Miroslav Bartoš.  Výbor  OZO Lučenec zhodnotil činnosť OZO za rok 2018, informoval členov OZO o hospodárení v roku 2018. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2019, čo aj členská schôdza schválila. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris, a informovali členov OZO Lučenec o dianí v POZ a v spoločnostiach  SPP,a.s., SPP-distribúcia.a.s. a eustream, a.s. za uplynulé  obdobie.  Po oficiálnom ukončení VČS pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

logo POZ


11.4.2019

V Bratislave sa konala výročná členská konferencia (VČK) OZO Región Západ so sídlom v Bratislave. VČK otvorila a všetkých prítomných privítala predsedníčka OZO Viera Uhrová.  Výbor  OZO Región Západ zhodnotil činnosť OZO za rok 2018, informoval členov OZO o hospodárení v roku 2018. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2019, čo aj členská konferencia schválila. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek, predseda PV OZO SPP-D Milan Boris, predseda PV OZO eustream Mgr.  Andrej Lendvay, a informovali členov OZO Región Západ o dianí v POZ a v spoločnostiach  SPP,a.s., SPP-distribúcia.a.s. a eustream, a.s. za uplynulé ročné obdobie.  Po oficiálnom ukončení VČK pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

logo POZ


15.3.2019

V Komárne sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Komárno. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Roland Jakubík. Výbor OZO Komárno zhodnotil činnosť OZO za rok 2018, informoval členov OZO o hospodárení v roku 2018. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2019, čo aj členská schôdza schválila. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie. Po oficiálnom ukončení VČS pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

logo POZ


12.3.2019

V Ivanke pri Nitre sa konala výročná členská konferencia (VČK) OZO Ivanka pri Nitre. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Marius Bojo. Výbor  OZO Ivanka pri Nitre zhodnotil činnosť OZO za rok 2018, informoval členov OZO o hospodárení v roku 2018. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2019, čo aj členská konferencia schválila. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek, predseda PV OZO eustream Mgr.  Andrej Lendvay a informovali členov OZO o dianí v POZ a v spoločnosti eustream, a.s. za uplynulé ročné obdobie.  Po oficiálnom ukončení VČK pokračovalo spoločenské posedenie členov OZO.

logo POZ


26.2.2019

V Košiciach sa konala výročná členská konferencia (VČK) OZO Košice. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Miloš Dančo. Výbor OZO Košice zhodnotil činnosť OZO za rok 2018 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2018. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2019, čo aj delegáti konferencie schválili. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek, predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová a  predseda PV OZO SPP-D Milan Boris. Informovali členov OZO o dianí v POZ a v príslušných podnikových výboroch (PV OZO SPP a PV OZO SPP-D) za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ a členov výboru OZO Košice.

           

logo POZ

 


7.12.2018

V Modrom Kameni sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Veľké Zlievce. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Mgr. Andrej Lendvay. Výbor OZO Veľké Zlievce zhodnotil činnosť OZO za rok 2018 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2018. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na roky 2019 a návrh rozpočtu na rok 2019, čo aj členovia OZO  schválili.  Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia členov výboru OZO sa na VČS konali voľby nových členov výboru OZO na obdobie 6 rokov, kde za predsedu OZO Veľké Zlievce bol zvolený Mgr. Andrej Lendvay. V diskusii vystúpil predseda PV OZO eustream Mgr. Andrej Lendvay  a informoval členov OZO o dianí v spoločnosti eustream a v POZ za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedu.  VČS ukončil predseda OZO.

logo POZ


28.11.2018

V Plaveckom Petri sa konala výročná členská schôdza (VČS) OZO Plavecký Peter. VČS otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Ľuboslav Hlavata. Výbor OZO Plavecký Peter zhodnotil činnosť OZO za rok 2017, informoval členov OZO o hospodárení v roku 2017. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2018, čo aj členská schôdza schválila. V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek, predseda PV OZO eustream Mgr.  Andrej Lendvay, predseda OZO Rožňava Ing. Mikuláš Maník a informovali členov OZO o dianí v POZ a v spoločnosti eustream, a.s. za uplynulé ročné obdobie.  Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ .

logo POZ


2.2.2018

V Žiline sa konala výročná členská konferencia (VČK) OZO Žilina. VČK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Richard Vadkerty. Výbor OZO Žilina zhodnotil činnosť OZO za rok 2017 a informoval členov OZO o hospodárení v roku 2017. Výbor OZO následne predstavil členom plán činnosti OZO na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2018, čo aj členovia OZO  schválili.  V diskusii vystúpili predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie. Diskusia pokračovala otázkami členov OZO na predsedníctvo POZ a členov výboru OZO Žilina.  VČK ukončil predseda OZO.

 

logo POZ

 


3.11.2016

V Nitre na Vihorlatskej sa konala výročná konferencia (VK) OZO Nitra eustream. VK otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZO Ing. Milan Lacena, PhD.   V diskusii vystúpili predseda POZ  Pavol Korienek,  predseda PV OZO eustream Mgr.  Andrej Lendvay, predseda OZO Rožňava Ing. Mikuláš Maník  a informovali členov OZO o dianí v POZ za uplynulé ročné obdobie.  Nasledovalo predstavenie kandidátov do volieb členov DR eustream za POZ volených zamestnancami spoločnosti,   predsedu PV OZO eustream Mgr.  Andreja Lendvaya a predsedu OZO Rožňava Ing. Mikuláša Maníka.

sam_2412 sam_2413

logo POZ

 

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *