SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

Informácie podnikového výboru OZO SPP-Distribúcia

17.5.2019

V Lučenci sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP-D, ktoré viedol  predseda POZ Pavol Korienek (v zastúpení za predsedu PV OZO SPP-D).  Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie k protinávrhu Kolektívnej zmluvy SPP-distribúcia, a.s. na rok 2020 za zamestnávateľa SPP-D.  Určenie ďalšieho postupu k rokovaniu o KZ SPP-D na roky 2020-2022 a nastavenie právomocí pre komisiu na kolektívne vyjednávanie za POZ.
 • Rôzne. V bode rôzne boli prerokované nasledovné body:
  • Predseda OZO pri POZ Zvolen Stanislav Kamenský požiadal predsedu POZ a predsedu PV OZO SPP-D o vyžiadanie analýzy odpracovaných tzv. „dobrovoľníckych hodín“ od zamestnávateľa SPP-D. Týka sa to hlavne zamestnancov, ktorí pracujú v pohyblivom pracovnom čase.
  • Predseda OZO pri POZ Zvolen Stanislav Kamenský upozornil členov PV OZO SPP-D na nový ukazovateľ vo výpočte efektivity – časy na preventívnu údržbu podľa smernice – Pravidlá pre prevádzku plynárenských zariadení. Predseda PV OZO SPP-D k danej téme dohodne stretnutie s riaditeľom DU.

 

 

 


30.4.2019

Na POZ bol doručený protinávrh Kolektívnej zmluvy na rok 2020 za zamestnávateľa SPP-D.  Na základe protinávrhu KZ na rok 2020 za zamestnávateľa SPP-D predseda POZ Pavol Korienek spracoval materiál – porovnanie platnej KZ, návrh KZ za POZ na roky 2020 – 22 a protinávrh KZ na rok 2020 za zamestnávateľa SPP-D, ktorý predseda PV OZO SPP-D Milan Boris poslal ako informáciu pre členov PV OZO SPP-D k prerokovaniu na OZO pri POZ, ktoré sú členmi PV OZO SPP-D.   Ďalší postup k rokovaniu o KZ SPP-D na roky 2020-2022 bude schválený na zasadnutí PV OZO SPP-D v Lučenci dňa 17.5.2019.

 

 

 


16.4.2019

Členovia podnikového výboru OZO SPP-D sa zúčastnili Fóra sociálnych partnerov (FSP) so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s. Na FSP zástupcovia zamestnávateľa informovali členov PV OZO SPP-D o aktuálnej situácii v spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s.  FSP pokračovalo diskusiou o rôznych problémoch, týkajúcich sa zamestnancov.

Na FSP sa prerokovali nasledujúce témy:

 • Zhrnutie výsledkov roku 2018
 • Ciele v roku 2019                       
 • Z oblasti ľudských zdrojov

Ľudia

Odmeňovanie v roku 2018

Cieľová odmena za rok 2018

Benefity poskytované v súvislosti so stavebno – montážnou činnosťou

 • Sociálny fond

Prehľad tvorby a čerpania v roku 2018

Plán tvorby a čerpania pre rok 2019

 • Aplikácie

Dochádzkový systém

CALLIO karta

Rekreačný poukaz

 • Dodatková dovolenka v roku 2019
 • Prezentácia protinávrhu novej KZ (dôvody, ktoré viedli zamestnávateľa k predloženému protinávrhu KZ)
 • Diskusia

 

 

 


16.4.2019

V Bratislave sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP-D, ktoré viedol  predseda POZ Pavol Korienek (v zastúpení za predsedu PV OZO SPP-D).  Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

 • Príprava tém na nasledujúce fórum sociálnych partnerov SPP-D
 • Rôzne.

 

 

 


20.2.2019

Predseda POZ prevzal od zamestnávateľa stanovisko k návrhu novej Kolektívnej zmluvy na roky 2020-2022 za PV OZO SPP-distribúcia.  Zamestnávateľ vo svojom stanovisku vyjadril nesúhlas s návrhom novej Kolektívnej zmluvy na roky 2020-2022 za PV OZO SPP-distribúcia a neprijal žiaden z navrhovaných bodov.

Zamestnávateľ navrhol PV OZO SPP-distribúcia postup, ktorý podľa zamestnávateľa zabezpečí sociálny dialóg v spoločnosti SPP-distribúcia, a.s. Zamestnávateľ chce spracovať analýzu vývoja relevantných ukazovateľov vývoja spoločnosti, tieto prerokuje  a následne schváli v orgánoch spoločnosti. Následne vypracuje protinávrh Kolektívnej zmluvy na roky 2020-2022, ktorý predloží PV OZO SPP-distribúcia v 14. kalendárnom týždni roka 2019. Pred zahájením samotného kolektívneho vyjednávania chce zamestnávateľ svoj protinávrh Kolektívnej zmluvy na roky 2020-2022 odprezentovať členom PV OZO SPP-distribúcia na Fóre sociálnych partnerov, ktoré by sa malo uskutočniť v mesiaci apríl 2019.

 

 

 


25.1.2019

Podnikový výbor OZO SPP-distribúcia predložil prostredníctvom predsedu POZ návrh novej Kolektívnej zmluvy na roky 2020-2022 generálnemu riaditeľovi SPP-distribúcia, a.s. V súlade s platnou kolektívnou zmluvou očakávame do 20 pracovných dní stanovisko zamestnávateľa k návrhu novej Kolektívnej zmluvy na roky 2020-2022.

 

 

 


22.1.2019

V Bratislave sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP-D, ktoré viedol  predseda POZ Pavol Korienek (v zastúpení za predsedu PV OZO SPP-D).  Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie k návrhu Kolektívnej zmluvy SPP-distribúcia, a.s. na roky 2020 – 2022. V návrhu novej KZ na roky 2020-2022 za POZ boli zapracované požiadavky zamestnancov spoločnosti SPP-distribúcia, a.s. v oblasti odmeňovania, dovolenky nad rámec ZP, odstupného, odchodného, príplatku za pohotovosť, cieľovej odmeny,  náhrad príjmu počas PN a pod.
 • Rôzne. V bode rôzne boli prerokované nasledovné body:
  • Informácia o zámeroch zamestnávateľa k poskytovaniu zákonom stanoveného príspevku na rekreácie zamestnancov v zmysle Zákonníka práce, § 152/a). O zámeroch zamestnávateľa členov PV OZO SPP-D informoval riaditeľ sekcie ĽZ, kvality, BOZP a E Ing. Kajánek František. Spoločne s členmi PV OZO SPP-D prebrali návrh zamestnávateľa, kde sa urobili rôzne korekcie možností využitia Kafetérie benefitov aj na rekreačné poukazy. Samozrejme, všetko je na rozhodnutí zamestnanca, či bude využívať doterajšiu formu čerpania Kafetérie benefitov, alebo  sa rozhodne pre novú formu (časť Kafetérie benefitov využije na rekreačný poukaz). O všetkých alternatívach využitia Kafetérie benefitov bude zamestnávateľ informovať zamestnancov. Upravený návrh zamestnávateľa na doplnenie novej alternatívy využitia Kafetérie benefitov členovia PV OZO SPP-D schválili.
  • schválenie zástupcu za POZ do Komisie pre digitalizáciu a inteligentný priemysel pri KOZ SR.

 

 

 


21.11.2018

Vo Svite sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP-D, ktoré viedol  predseda PV OZO SPP-D Milan Boris. Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

 • Príprava návrhu Kolektívnej zmluvy SPP-D na roky 2020 až 2022.
 • Rôzne.

 

 

 


23.10.2018

Členovia podnikového výboru OZO SPP-D sa zúčastnili Fóra sociálnych partnerov (FSP) so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s. Na FSP zástupcovia zamestnávateľa informovali členov PV OZO SPP-D o aktuálnej situácii v spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s.  FSP pokračovalo diskusiou o rôznych problémoch, týkajúcich sa zamestnancov.

Na FSP sa prerokovali nasledujúce témy:

Ekonomika a plnenie cieľov k 30.9.2018

 • plnenie ekonomických ukazovateľov
 • plnenie cieľov sekcií

Kvalita a efektivita údržby k 30.9.2018

 • evidencia účtovných demontáží

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Aktuálne

 • vnútorný kontrolný systém – čerpanie PHM
 • Sociálny fond – tvorba a čerpanie k 30.9.2018
 • implementácia dodatku č. 2 platnej KZ
 • pracovná pohotovosť
 • náhradný odpočinok
 • stravovacie karty
 • MultiSport karta
 • Zamestnanecký prieskum 2018
 • Naše Vianoce 2018

Diskusia

 

 


23.10.2018

V Bratislave sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP-D, ktoré viedol  predseda POZ Pavol Korienek (v zastúpení za predsedu PV OZO SPP-D).  Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

 • Príprava tém na nasledujúce fórum sociálnych partnerov SPP-D
 • Rôzne.

 

 

 


21.6.2018

Podnikový výboru OZO SPP-D  prerokoval žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie výpovede v zmysle § 74  Zákonníka práce so zamestnancami SPP-D (ukončenie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákonníka práce pre nadbytočnosť) s účinnosťou k 1.7.2018 s nasledovným stanoviskom: S výpoveďou pre nadbytočnosť v zmysle § 63, ods. 1, písm. b) Zákonníka práce so zamestnancami v súlade s ustanovením § 74 Zákonníka práce vyjadrujeme nesúhlas.

 

 

 


1.6.2018

Podnikový výboru OZO SPP-D  prerokoval žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie výpovede v zmysle § 74  Zákonníka práce so zamestnancami SPP-D (ukončenie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákonníka práce za závažné porušenie pracovnej disciplíny) výpoveďou s nasledovným stanoviskom: Podnikový výbor odborových organizácií SPP-distribúcia, a.s. (ďalej len PV OZO SPP-D) Vašu žiadosť prerokoval a s rozviazaním pracovného pomeru so zamestnancom  nesúhlasí.

 

 

 


25.4.2018

Dňa 25.4.2018 sa konalo stretnutie predsedu POZ Pavla Korienka s riaditeľom sekcie ĽZ, kvality, BOZP a E SPP-D Ing. Kajánkom k téme – problematika nastavenia systému hodnotenia zamestnancov NO.  Na stretnutí informoval predseda POZ riaditeľa sekcie ĽZ, kvality, BOZP a E o návrhoch  k riešeniu problémov ohľadom hodnotenia výkonu, ktoré boli spracované pracovnou skupinou predsedov PV OZO SPP-D.  Riaditeľ sekcie ĽZ, kvality, BOZP a E informoval o aktuálnom stave k danej téme a o možných úpravách hodnotiaceho systému od 1.1.2019.

 

 

 


18.4.2018

Dňa 18.4.2018 sa konalo zasadnutie pracovnej skupiny predsedov PV OZO SPP-D k problematike odmeňovania a systému hodnotenia zamestnancov na pracovnej pozícii kontrolór neoprávnených odberov (NO). Na zasadnutí pracovnej skupiny sa zúčastnili predseda POZ Pavol Korienek, predseda PV OZO SPP-D Milan Boris, predseda OZO Komárno Július Maráz a podpredseda OZO Košice Miroslav Groško.  Zasadnutie pracovnej skupiny bolo z dôvodu spracovania podnetov od pracovníkov oddelenia NO na problémy systému hodnotenia výkonu ich práce. Na základe diskusie boli vypracované závery a návrhy k riešeniu problémov ohľadom hodnotenia výkonu, o ktorých bude predseda POZ informovať zamestnávateľa.

 

 

 


18.4.2018

Dňa 18.4.2018 sa konalo zasadnutie škodovej komisie SPP-D z dôvodu posúdenia škodových prípadov. Za POZ sa na zasadnutí škodovej komisie zúčastnil predseda POZ Pavol Korienek (člen škodovej komisie bez hlasovacieho práva s možnosťou pripomienkovania riešených škodových prípadov).

Riešenie nových škodových prípadov:

 1. Meradlá
 2. Mobilné telefóny
 3. Brána
 4. Automobily

 

 

 


 

12.4.2018

Dňa 12.4.2018 sa konalo zasadnutie komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v spoločnosti SPP-distribúcia,a.s.

Na zasadnutí komisie zúčastnili:

Za zamestnávateľa :                                            Za zamestnancov:

Zdenka Midriaková                                                     Pavol Korienek

Lubomír Berka                                                             Tibor Tomkovič

Ramón Kajanek                                                           Róbert Lelkés

Komisia BOZP pracovala podľa schváleného programu:

 1. vývoj pracovnej úrazovosti, pracovné úrazy v roku 2018
 2. stav v dodávkach OOPP
 3. aktualizácia IRA v oblasti BOZP
 4. rôzne

 

 

 


14.3.2018

Členovia podnikového výboru OZO SPP-D sa zúčastnili Fóra sociálnych partnerov (FSP) so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s. Na FSP zástupcovia zamestnávateľa informovali členov PV OZO SPP-D o aktuálnej situácii v spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s.  FSP pokračovalo diskusiou o rôznych problémoch, týkajúcich sa zamestnancov.

Na FSP sa prerokovali nasledujúce témy:

-Zhrnutie výsledkov roka 2017

 • Bezpečne a spoľahlivo
 • Gas advocacy
 • Zemný plyn „on-line“
 • Kvalita a efektivita údržby
 • Ekonomické vyhodnotenie
 • Vyhodnotenie cieľov sekcií

Ciele v roku 2018

 • Ciele spoločnosti
 • Ciele sekcií

Z oblasti ľudských zdrojov

 • Ochrana zdravia
 • Odmeňovanie v roku 2018
 • Cieľová odmena
 • Finančné plnenia za rok 2017
 • Konto pracovného času v roku 2017
 • Dodatková dovolenka za rok 2017
 • Náhradný odpočinok v roku 2017
 • Sociálny fond
 • E-páska
 • Zlepšujeme našu spoločnosť
 • Hromadná dovolenka v roku 2018
 • Novela zákonníka práce
 • Diskusia

 

 

 


14.3.2018

V Bratislave sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP-D, ktoré viedol  predseda POZ Pavol Korienek (v zastúpení za predsedu PV OZO SPP-D).  Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

 • Príprava tém na nasledujúce fórum sociálnych partnerov SPP-D
 • Rôzne.

 

 

 


20.2.2018

dňa 20.2.2018 sa v Bratislave sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP-D, ktoré viedol  predseda POZ Pavol Korienek.  Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

 • Pripomienkovanie Metodického pokynu “ Pracovný čas, zásady rozvrhnutia pracovného času a prestávky v práci“ v SPP-D.
 • Rôzne.

 

 

 


5.12.2017

Vážené odborárky, vážení odborári,

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 5.12.2017 zástupcovia zamestnávateľa SPP – distribúcia, a. s., a zástupcovia Plynárenského odborového zväzu podpísali Dodatok č. 2 k platnej Kolektívnej zmluve SPP – distribúcia, a. s.. Kolektívna zmluva v znení dodatku č. 2 nadobudne účinnosť 1.1.2018 s výnimkou časti týkajúcej sa zmeny bodu 7. Cieľová odmena, ktorá nadobúda účinnosť dňom podpísania Dodatku č. 2 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

 

 

 


5.12.2017

Predseda POZ Pavol Korienek  a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris podpísali s generálnym riaditeľom SPP-D Ing. Martinom Hollým Dohodu o zavedení konta pracovného času v spoločnosti  SPP-distribúcia, a.s. platnú pre roky 2018-2019.  Podpísanie dohody bolo podmienené ako súčasť podpísania Dodatku č. 2 ku KZ SPP-D.

 

 

 


22.11.2017

dňa 22.11.2017 sa konalo na Donovaloch zasadnutie PV OZO SPP-D. Predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris  informovali predsedov PV OZO SPP-D  o priebehu  rokovaní so zamestnávateľom ohľadom riešenie mzdového nárastu a príplatkov a úprav znenia kolektívnej zmluvy (podľa návrhu POZ), ktoré by v prípade dohody platili od 1.1.2018.

Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

 • Plnenie úloh z predchádzajúcich zasadnutí
 • Rokovanie o návrhu zamestnávateľa na riešenie mzdového nárastu a príplatkov, ktoré by v prípade dohody platili od 1.1.2018 (návrh dodatku č. 2 k súčasne platnej KZ SPP-D).
 • Rôzne.

 

 

 


7.11.2017

dňa 6.11.2018 bola podpísaná zástupcami POZ (predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP Milan Boris) a zástupcom zamestnávateľa (generálny riaditeľ Ing. Martin Hollý) Dohoda o využití časti nevyčerpaných finančných prostriedkov.

Vzhľadom na to, že sociálny fond tvoria finančné prostriedky, ktoré sa používajú na realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov a vzhľadom na to, že zamestnávateľ eviduje k 31.10.2017  zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov fondu tzv. prebytok, dohodli sa účastníci tejto dohody na nasledovnom osobitnom čerpaní časti nevyčerpaných prostriedkov sociálneho fondu v oblasti starostlivosti o zamestnancov:

 • na úhradu nákladov, ktoré zamestnávateľovi vznikli v súvislosti s nákupom tzv. „zdravotný balíčkov“ pre podporu zdravia zamestnancov v chrípkovej sezóne 2017/2018
 • na jednorazový príspevok na podporu športových aktivít zamestnancov v roku 2018
 • na pokrytie výdavkov (náklady na zabezpečenie dopravy a ubytovania pre zamestnancov), ktoré zamestnávateľovi vzniknú v súvislosti s vianočným podujatím plánovaným v roku 2018

 

 

 


24.10.2017

Členovia podnikového výboru OZO SPP-D sa zúčastnili Fóra sociálnych partnerov (FSP) so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s. Na FSP zástupcovia zamestnávateľa informovali členov PV OZO SPP-D o aktuálnej situácii v spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s.  FSP pokračovalo diskusiou o rôznych problémoch, týkajúcich sa zamestnancov.

Na FSP sa prerokovali nasledujúce témy:

 •           Vývoj ekonomických ukazovateľov
 •           Priebežné hodnotenie sekčných cieľov pre VZ
 •           BOZP – aktuálne
 •           Kvalita a efektivita údržby
 •           Aktuality z oblasti ĽZ:

–     čerpanie Sociálneho fondu (SF)

–     Elektronická výplatná páska (EVP)

–     Odmeňovanie zamestnancov SPP – distribúcia

–     Informácia o návrhu zamestnávateľa k riešeniu mzdového nárastu a príplatkov od 1.1.2018 (návrh dodatku č. 2 k súčasne platnej KZ SPP-D)

–     Náhradný odpočinok – návrh pravidiel

–     Biele Vianoce SPP – distribúcia 2017

 

 

 


11.10.2017

dňa 11.10.2017 bolo v Lučenci zasadnutie PV OZO SPP-D. Predseda POZ Pavol Korienek a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris  informovali predsedov PV OZO SPP-D  o návrhu zamestnávateľa na riešenie mzdového nárastu a príplatkov, ktoré by v prípade dohody platili od 1.1.2018.

Zasadnutie PV OZO SPP sa riadilo schváleným programom:

Príprava návrhu Kolektívnej zmluvy SPP-D na roky 2019-2021

Rokovanie o návrhu zamestnávateľa na riešenie mzdového nárastu a príplatkov, ktoré by v prípade dohody platili od 1.1.2018 (návrh dodatku č. 2 k súčasne platnej KZ SPP-D).

Rôzne.

 

 

 

 


13.9.2017

dňa 13.9.2017 sa v Bratislave sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP-D, ktoré viedol  predsedu PV OZO SPP-D Milan Boris.  Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

Rokovanie k prvému návrhu Kolektívnej zmluvy SPP-D na roky 2019-2021

Rôzne.

 

 

 


4.9.2017

Dňa 24.8.2017 sa konalo v Bratislave stretnutie k metodike výpočtu efektivity údržby na sekcii DU.

Na stretnutí sa zúčastnili:

Za POZ –     Pavol Korienek – predseda POZ; Milan Boris – predseda PV OZO SPP-D; Marian Petrovič – predseda OZO Nitra;  Stanislav Kamenský – predseda OZO Zvolen

Za SPP- D –  Ing. František Kajánek – riaditeľ sekcie ĽZ, kvality, BOZP a E; Ing. Miroslav Horváth – riaditeľ sekcie údržby a merania; Ing. Rastislav Prelec – riaditeľ sekcie prevádzky siete a riadenia aktív; Ing. Peter Ďuračka – vedúci odboru financií ; Ing. Michal Urban – referent kontrolingu

Stretnutie inicioval POZ na základe podnetov od zamestnancov sekcie údržby. Na stretnutiach predsedníctva POZ s odborármi na ich členských schôdzach, členovia ZO upozorňovali na problémy, ktoré vyplývajú z výpočtu efektivity ich pracovnej činnosti (neovplyvniteľné ukazovatele zo strany zamestnancov, meniace sa podmienky výpočtu efektivity počas roka a pod.)

Stretnutie k metodike výpočtu efektivity údržby na sekcii DU sa konalo podľa nasledovného programu:

Princípy výpočtu efektivity

Výsledky efektivity

Výnimky

 

 

Princípy vyhodnotenia efektivity.

Zástupcovia zamestnávateľa prezentovali spôsob výpočtu efektivity podľa jednotlivých druhov údržby, kde sa efektivita počíta:

a) Preventívna údržba

                                      b) Prešlá doba ciachu (PDC)

                                      c) Údržba malých meradiel

                                      d) Údržba veľkých meradiel

                                      e) Korektívna údržba

                                      f) Stavebno-montážna činnosť

 

 

Výsledky efektivity.

a) Preventívna údržba.

Vyhodnotenie efektivity preventívnej údržby je vyjadrené prostredníctvom skutočných výkonov k plánovaným výkonom.  Tu zástupcovia POZ poukázali na zmeny v popise pracovných činností preventívnej údržby voči predchádzajúcim obdobiam (TON). Pravidlá pre Prevádzku a údržbu PZ v SPP – distribúcia, a.s. sa menia. V prípade rozšírenia činnosti by zmeny mali byť zohľadnené v jej časovom limite.

Zástupcovia POZ vo výpočte efektivity upozornili zamestnávateľa, že je potrebné vyžadovať od zamestnancov, aby pri odhlasovaní výkonov vykazovali pravdivé údaje o vykonanej práci a činnosti realizovali presne podľa postupu v TON. Taktiež upozornili na skryté hodiny (čas strávený vo vozidle pri výjazde na prácu z domu, ktorý nie je nikde vykazovaný). Týka sa to štartu z domu. Zástupcovia POZ upozornili aj na vykazovanie výkonov u nových zamestnancov, ktorí sú v procese zácviku. Tí samozrejme nemôžu dodržiavať časy podľa TON.

Zástupcovia POZ vo výpočte efektivity namietali, že porovnávanie odovzdaných výkonov k plánovaným výkonom (orientačné časy podľa TON) je v podstate v poriadku, ale v porovnávaní aktuálne odovzdaných výkonov s referenčnou hodnotou vytvorenou 3-ročným priemerom z minulosti nevidia zmysel. Porovnanie odovzdaných hodín s referenčnou hodnotou neodráža efektivitu výkonu činností, ale zmenu časovej náročnosti realizovanej údržby v čase.

 

b) Prešlá doba ciachu.

c) Údržba malých meradiel.

Efektivita PDC a údržby malých meradiel je takisto vyjadrená pomerom skutočných výkonov k plánovaným výkonom. Upozornenie zástupcov POZ na tie isté problémy, ako pri preventívnej údržbe.

 

d) Údržba veľkých meradiel.

Pri činnosti údržby veľkých meradiel sa porovnávajú skutočne odovzdané výkony s očakávaným plánom napočítaným na základe limitu a počtu kusov. Efektivita je počítaná zvlášť z každej činnosti MaT (činnosť pre dodávateľov, preventívne činnosti, korektívne činnosti, investičné projekty a doba jazdy) a následne navážená na základe odovzdaných výkonov.

U MaT sa to počíta týmto spôsobom, ale zástupcovia POZ  upozornili  na problém, kde MaT má postavený plán PaU na ročnej báze, takže vyhodnotenie či už mesačnej alebo kvartálnej efektivity, nie je merítkom plnenia. V preventívnej údržbe sa dajú počítať v reálnom čase len ciachové výmeny, ostatné činnosti v preventívnej údržbe sú podmienené klimatickými podmienkami (skr. skúšky, telemetria), činnosť pre dodávateľov a korektívna údržba sa nedá ovplyvniť zo strany pracovníkov MaT.  Taktiež investičné projekty, aj keď sú plánované, ale nie vždy sa to dodrží zo strany dodávateľa rekonštrukčných prác a odberateľa. Tak isto nie je správne porovnávať nejaké spätné obdobie, kde v každom roku dochádza k dosť podstatným zmenám, čo do počtu údržbových položiek a časov. Z týchto dôvodov vyhodnotenie efektivity v rámci LC v dvoch kvartáloch stiahne do mínusu MaT.

 

e) Korektívna údržba

Efektivita sa sleduje v štyroch nosných DVÚ 120; 320; 323; 220.

Vyhodnocovanie efektivity korektívnej údržby je nastavené na porovnávaní odovzdaných výkonov na jednotlivé DVU v roku, s porovnávaním priemeru na jednotlivé DVU za roky 2012 -2014 (tieto priemery sú platné pre celú sekciu DU).

Zástupcovia POZ vo výpočte efektivity namietali, že porovnávanie odovzdaných výkonov na jednotlivé DVU korektívnej údržby v roku, s porovnávaním priemeru na jednotlivé DVU za roky 2012 -2014 je problematické a nemá žiadnu výpovednú hodnotu (v tomto spätnom porovnávaní nevidia zmysel, lebo nikto nevie naplánovať koľko bude robiť napr. porúch a ako dlho mu bude trvať práca na ich odstraňovaní).

Nesúhlas vyjadrili zástupcovia POZ hlavne pri urgentných činnostiach hlásených monitorovacím centrom. Ide napríklad o vytyčovanie, kontrolu prípojok, náhle poruchy technologických objektov, či hlásenia únikov. Ide v zásade o činnosti vyžadujúce okamžitý výjazd a pri nich nie je možné zo strany zamestnancov ovplyvniť ani ich počet ani dobu jazdy.

 

f) Stavebno-montážna činnosť

Táto činnosť z pohľadu efektivity v procese nadstavovania.

 

Výnimky.

Výnimky sa uplatňujú iba pri vyhodnotení efektivity korektívnej údržby a sú dohodnuté nasledovne:

poruchy spojené s veľkým výpadkom odberateľov (nad 50 OM)

kosenia a výruby väčšieho rozsahu, realizované pre účely inšpekcií

akcie väčšieho rozsahu realizované na podnet DP, mimo plán PaÚ

akcie väčšieho rozsahu realizované na základe výsledkov inšpekcií

 

Počas rokovania boli vzájomnou diskusiou a otázkami objasnené princípy výpočtu efektivity. Zástupcovia POZ opakovane upozorňovali aj na negatívny efekt výpočtu efektivity na sekcii údržby, ktorým sú nahnevaný a frustrovaný zamestnanci. Výpočet je pomerne zložitý, zamestnanci mu nie celkom rozumejú. Z výsledkov výpočtu nie je zrejmé, aké opatrenia je potrebné prijať na zvýšenie efektivity realizácie činností. Chýba tiež zoznam konkrétnych neefektívnych zákaziek pre ich analýzu a odstránenie neefektivity.   Zástupcovia zamestnávateľa oponovali, že pre nich je výpočet efektivity potrebný na účel hodnotenia výkonu zamestnancov. Niektoré podnety zástupcov POZ zamestnávateľ vzal na vedomie a prehodnotí ich. Na záver sa účastníci stretnutia zhodli, že toto stretnutie k výpočtu efektivity nebolo posledné.

logo POZ

 

 


12.7.2017

Predseda POZ Pavol Korienek (v zastúpení za predsedu PV OZO SPP-D) sa zúčastnil na pracovnom rokovaní s riaditeľom ĽZ Ing. Františkom Kajánkom.

Predmetom rokovania boli:

osobitná úprava výpočtu a výplaty VZM pre odbor údržby DU podľa Pravidiel odmeňovania zamestnancov. Predseda POZ upozornil na nespokojnosť zamestnancov so sekcie údržby DU s novým spôsobom výpočtu VZM. Pre veľkú časť zamestnancov  je nový spôsob výpočtu VZM naviazaný na efektivitu a kvalitu údržby demotivujúci (samotnými zamestnancami neovplyvniteľný)

logo POZ

 

 

 


27.4.2017

V dňoch 25.4. a 27.4.2017 sa konala kontrola stavu bezpečnosti a hygieny práce na pracovisku SPP-distribúcia,a.s  Bratislava v súlade s plánom zväzových inšpekcií na rok 2017 v Plynárenskom odborovom zväze a s ustanovením § 149 Zákonníka práce a § 9 zákona č. 124 o BOZP. Kontrolu vykonal zväzový inšpektor BOZP pri POZ pán Ján BOTKA.

Odborová kontrola bola zameraná na:

následná kontrola na odstránenie nedostatkov z predchádzajúcej kontroly uvedených v protokole zo dňa 17.5.2016 (problematika manipulácie s odorantom a vozidlá na prepravu odorantu).

opakovaná kontrola na výkon zemných prác v SPP-distribúcia, a.s.

OOPP – vybavenie zamestnancov, ich používanie, vnútorná smernica ( v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z.).

logo POZ

 

 

 


15.3.2017

Predseda POZ Pavol Korienek, predseda PV OZO SPP-D Milan Boris a podpredsedníčka POZ Viera Uhrová sa zúčastnili na pracovnom rokovaní s riaditeľom ĽZ Ing. Františkom Kajánkom. Predmetom prerokovania boli nasledovné body:

informácia o zavedení elektronickej výplatnej pásky

návrh zmeny systému v hodnotení variabilnej zložky zamestnancov sekcie DU

návrh úpravy usmernenia k vykazovaniu pohotovosti mimo pracoviska a nadčasu z pohotovosti mimo pracoviska v Dochádzkovom systéme (riešenie problému nepretržitého denného odpočinku v podmienkach SPP-D)

logo POZ

 

 

 


7.3.2017

Členovia podnikového výboru OZO SPP-D sa zúčastnili Fóra sociálnych partnerov (FSP) so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s. Na FSP zástupcovia zamestnávateľa informovali členov PV OZO SPP-D o aktuálnej situácii v spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s.  FSP pokračovalo diskusiou o rôznych problémoch, týkajúcich sa zamestnancov.

Na FSP sa prerokovali nasledujúce témy:

Zhrnutie výsledkov roka 2016

Cieľová odmena za rok 2016

Pravidlá vianočnej odmeny (VO) a cieľovej odmeny (CO) pre rok 2017

Návrh zmeny systému v hodnotení zamestnancov v DU

Hodnotenie výkonu

Dodatková dovolenka

Prehľad priznania počtu dní dodatkovej dovolenky vo vzťahu k ENN v roku 2016

Určenie dní pre čerpanie dodatkovej dovolenky v roku 2017

Práca v konte PČ mínus za obdobie 1 – 2/ 2017

Využívanie náhradného odpočinku v roku 2016

Sociálny fond (prehľad tvorby a čerpania v roku 2016 a plán tvorby a čerpania pre rok 2017)

Zamestnanecký prieskum spokojnosti – súhrnné info

Vyhodnotenie zákaziek DEME

Zhodnotenie vplyvu rizikovej segmentácie RS

Elektronická výplatná páska

logo POZ

 

 

 


7.3.2017

V Bratislave sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP-D, ktoré viedol  predseda POZ Pavol Korienek (v zastúpení za predsedu PV OZO SPP-D).  Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

Príprava tém na nasledujúce fórum sociálnych partnerov SPP-D

Rôzne.

logo POZ

 

 

 


2.3.2017

V Bratislave sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP-D, ktoré viedol  predseda PV OZO SPP-D Milan Boris. Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

Informácie z PV OZO SPP-D

Rôzne.

logo POZ

 

 

 


23.2.2017

Predseda POZ Pavol Korienek (v zastúpení za predsedu PV OZO SPP-D) sa zúčastnili na pracovnom rokovaní s riaditeľom ĽZ Ing. Františkom Kajánkom. Predmetom rokovania bola informácia o pripravovaných organizačných zmenách k 1.4.2017

logo POZ

 

 


25.1.2017

Predseda POZ Pavol Korienek (v zastúpení za predsedu PV OZO SPP-D) sa zúčastnil na pracovnom rokovaní s riaditeľom ĽZ Ing. Františkom Kajánkom.

Predmetom rokovania boli:

informácia o pripravovaných organizačných zmenách k 1.2.2017

stravovanie zamestnancov na pracovisku Bratislava (závodná jedáleň), úprava stravného

riešenie KPČ pre LC Žilina z dôvodu extrémnej zimy

logo POZ

 

 

 


6.12.2016

Predseda POZ Pavol Korienek  a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris podpísali s generálnym riaditeľom SPP-D Ing. Martinom Hollým Dohodu o zavedení konta pracovného času v spoločnosti  SPP-distribúcia, a.s. platnú pre rok 2017.  Podpísaniu dohody predchádzal súhlas zo zasadnutia PV OZO SPP-D z 1.12.2016.

logo POZ

 

 


1.12.2016

V Bratislave sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP-D, ktoré viedol  predseda PV OZO SPP-D Milan Boris. Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

Prerokovanie návrhu Dohody o zavedení konta pracovného času v zmysle §87a ods. 1 ZP

Rôzne.

logo POZ

 

 

 


25.11.2016

Predseda POZ Pavol Korienek  a predseda PV OZO SPP-D Milan Boris sa zúčastnili na pracovnom rokovaní s riaditeľom ĽZ Ing. Františkom Kajánkom. Predmetom prerokovania bolo odsúhlasenie výnimiek z krátenia nároku dovolenky nad rámec zákonníka práce v súlade s KZ SPP-D čl. 12 ods.2. Dovolenka nad základnú výmeru v zmysle ZP.

logo POZ

 

 

 


25.10.2016

Na Donovaloch sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP-D, ktoré viedol  predsedu PV OZO SPP-D Milan Boris. Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

Príprava tém na nasledujúce fórum sociálnych partnerov SPP-D

Organizácia volieb do DR SPP-D

Rôzne.

logo POZ

 

 

 


30.8.2016

Predseda POZ Pavol Korienek  (v zastúpení za predsedu PV OZO SPP-D) sa zúčastnil na pracovnom rokovaní s riaditeľom ĽZ Ing. Františkom Kajánkom.

Témy rokovania:

zamestnávateľ na požiadanie POZ vypracoval analýzu miezd v spoločnosti – porovnanie miezd v roku 2014 a 2015. Na rokovaní zamestnávateľ informoval a výsledku tejto analýzy.

pokračovanie konta pracovného času (KPČ)v nasledujúcich rokoch. Zamestnávateľ pripraví návrh KPČ pre členov PV OZO SPP-D a spoločne tento návrh prerokujú v mesiaci december 2016.

logo POZ

 

 

 


28.7.2016

Predseda POZ Pavol Korienek (v zastúpení za predsedu PV OZO SPP-D) prerokoval žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie výpovede v zmysle § 74  a § 240 ods. 9 Zákonníka práce so zamestnancami SPP-D (ukončenie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákonníka práce pre nadbytočnosť s účinnosťou k 1.9.2016. s nasledovným vyjadrením: Podnikový výbor odborových organizácií SPP-D, a.s. Vašu žiadosť prerokoval a so skončením pracovného pomeru výpoveďou s uvedenými zamestnancami nesúhlasí.

logo POZ

 

 

 


12.7.2016

Predseda POZ Pavol Korienek  (v zastúpení za predsedu PV OZO SPP-D) prerokoval a odsúhlasil žiadosť zamestnávateľa o posun pracovnej doby na sekcii DU z dôvodu vysokých denných teplôt na pracovisku.

logo POZ

 

 

 


23.6.2016

Bolo zasadnutie podnikového výboru OZO SPP-D, ktoré viedol predseda POZ Pavol Korienek  (v zastúpení za predsedu PV OZO SPP-D). Zasadnutie PV OZO SPP-D sa riadilo schváleným programom:

Informácia z POZ

Príprava tém na nasledujúce fórum sociálnych partnerov SPP-D

Rôzne.

logo POZ

 

 

 


23.6.2016

Členovia podnikového výboru OZO SPP-D sa zúčastnili Fóra sociálnych partnerov (FSP) so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s. Na FSP zástupcovia zamestnávateľa informovali členov PV OZO SPP-D o aktuálnej situácii v spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s. FSP pokračovalo diskusiou o rôznych problémoch, týkajúcich sa zamestnancov.

Na FSP sa prerokovali nasledujúce témy:

Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti v roku 2016 k 31.5.2016, plnenie plánu za spoločnosť aj za jednotlivé sekcie

Informácia o pracovných úrazoch

Informácia o procese manažérskych kontrol kvality výkonu údržby na sekcii DU

Forma flexibility pracovného času – postup pri využívaní flexibility

Riešenie škodových udalostí

Problematika nového dochádzkového systému

logo POZ

 

 

 


10.5.2016

Predseda POZ Pavol Korienek sa zúčastnil zasadnutia komisie BOZP v SPP-D ako člen komisie.  Na komisii BOZP  predložil zamestnávateľ správu o stave BOZP a vývoji pracovnej úrazovosti v spoločnosti SPP-D.  Zamestnávateľ informoval o procese výberu nových dodávateľov OOPP (pracovná obuv – samostatný výber, odevy – samostatný výber). Predseda POZ informoval zamestnávateľa o plánovaných kontrolách úrovne BOZP v spoločnosti SPP-D, ktoré vykoná zväzový inšpektor za POZ.

logo POZ

 

 

 


15.3.2016

Predseda PV OZO SPP-D Milan Boris prerokoval so zamestnávateľom v zmysle §68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce žiadosť o prerokovanie okamžitého skončenia pracovného pomeru so zamestnancom SPP-D za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

logo POZ

 

 


10.3.2016

Predseda PV OZO SPP-D Milan Boris prerokoval so zamestnávateľom v zmysle §30e odst 14. Zákona č. 355/2007 Z.z. žiadosť o odoslanie zamestnankyne SPP-D na mimoriadnu lekársku prehliadku vo vzťahu k práci.

logo POZ

 

 


1.3.2016

Členovia podnikového výboru OZO SPP-D sa zúčastnili Fóra sociálnych partnerov (FSP) so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s. Na FSP zástupcovia zamestnávateľa informovali členov PV OZO SPP-D o aktuálnej situácii v spoločnosti SPP-Distribúcia,a.s. FSP pokračovalo diskusiou o rôznych problémoch, týkajúcich sa zamestnancov.

Na FSP sa prerokovali nasledujúce témy:

Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti za rok 2015, plnenie plánu za spoločnosť aj za jednotlivé sekcie

Informácia GR o vplyve legislatívnych zmien na činnosť spoločnosti (neoprávnené odbery a falšovanie – v trestnom zákone)

Dôsledná kontrola dodávateľov, optimalizácia vozového parku, optimalizácia priestorov,

Vyplatenie CO zamestnancom za rok 2015 v plnej výške – prezentácia pravidiel pre vyplatenie CO

Stanovenie cieľov spoločnosti aj jednotlivých sekcií na rok 2016

Zameranie sa v roku 2016 na rozvoj firemnej kultúry, posilnenie interpretácie a komunikácie hodnôt spoločnosti voči zamestnancom

Informácia o pracovných úrazoch

Informácia o dojednaných rekondičných pobytoch pre zamestnancov na rok 2016

Dohodnutie termínu čerpania hromadnej dovolenky

Vyhodnotenie čerpania sociálneho fondu za rok 2015

Zavedenie konta pracovného času – informácia o jeho využití od začiatku roku

Problematika nového dochádzkového systému

Problematika poskytovania náhradného odpočinku medzi dvomi zmenami

20160301_140339_HDR 20160301_161013_HDR

logo POZ

 


11.12.2015

Podnikový výbor OZO SPP-D prerokoval so zamestnávateľom zmeny v internom predpise „Pracovný čas, zásady rozvrhnutia pracovného času a prestávky v práci“ účinné od 1.1.2016. Návrh  zmien zamestnávateľ predstavil zástupcom zamestnancov na stretnutí 26.11.2015. Pripomienky k navrhovaným zmenám interného predpisu mohli posielať predsedovia jednotlivých OZO do 7.12.2015.  Pripomienky  OZO boli predložené na rokovaní so zamestnávateľom, z ktorých niektoré zamestnávateľ akceptoval a zapracoval ich do interného predpisu.

logo POZ

 


20.11.2015

Vážené odborárky, vážení odborári, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 20. novembra 2015 bola podpísaná so zamestnávateľom Dohoda o zavedení konta pracovného času (KPČ) v zmysle §87a,   ods.1 Zákonníka práce. Táto dohoda bola uzavretá medzi POZ a  spoločnosťou SPP-distribúcia, a.s. a  je účinná od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.     

Rokovania  o zavedení   KPČ prebiehali od  13.10.2015 (prvýkrát zasadala pracovná skupina v zložení zástupcov zamestnávateľa a POZ) do jej podpísania dňa 20.1.2016.   Dohoda o KPČ je výsledkom viacerých rokovaní medzi POZ a zamestnávateľom a dohodnúť sa nebolo jednoduché.

logo POZ