SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

Informácie podnikového výboru OZO Eustream

16.5.2019

Vo Veľkých Zlievciach sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO Eustream, ktoré viedol predseda PV OZO Eustream Mgr. Andrej Lendvay. Zasadnutie podnikového výboru sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie ku Kolektívnej zmluvy eustream,a.s. na rok 2020 k návrhu zamestnávateľa.
 • Rôzne.

logo POZ

 

 

 


7.5.2019

Dňa 7.5.2019 sa konalo prvé kolo kolektívneho vyjednávania k novej Kolektívnej zmluve (KZ) pre zamestnancov eustream,a.s. na rok 2020. Zástupcovia zamestnávateľa prezentovali zástupcom POZ   návrh novej KZ na rok 2020.   Vyjednávací tím za POZ vysvetlil zástupcom zamestnávateľa svoj pohľad na návrh zmien v KZ na rok 2020.   Veríme, že v procese vyjednávania prevládne snaha dospieť  k rozumnej dohode.

logo POZ

 

 

 


12.2.2019

V nadväznosti na kolektívne vyjednávanie prebiehajúce počas roka 2018 a na základe dohody medzi zástupcami POZ a zástupcami zamestnávateľa sa v Bratislave konalo prvé koordinačné stretnutie ku Kolektívnej zmluve spoločnosti eustream, a.s., na rok 2020. Na tomto stretnutí sa zmluvné strany dohodli, že návrh Kolektívnej zmluvy spoločnosti eustream, a.s., na rok 2020 predloží zamestnávateľ.

logo POZ

 

 

 


29.1.2019

V Lučenci sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO Eustream, ktoré viedol predseda PV OZO Eustream Mgr. Andrej Lendvay. Zasadnutie podnikového výboru sa riadilo schváleným programom:

 • Vyhodnotenie kolektívneho vyjednávania ku Kolektívnej zmluve eustream, a.s. na rok 2019.
 • Príprava návrhu Kolektívnej zmluvy eustream,a.s. na roky 2020-2022 a voľba členov komisie na kolektívne vyjednávanie ku KZ na roky 2020-2022.
 • Rôzne.

logo POZ

 

 

 


19.12.2018

dňa 18.12.2018 bola podpísaná Kolektívna zmluva pre zamestnancov spoločnosti eustream a.s. na rok 2019. Platné znenie novej KZ bude zverejnené na INTRANETE zamestnávateľa.

logo POZ

 

 

 


21.11.2018

Vo Svite sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO Eustream, ktoré viedol predseda PV OZO Eustream Mgr. Andrej Lendvay. Zasadnutie podnikového výboru sa riadilo schváleným programom:

 • Informácia o priebehu a výsledku Kolektívneho vyjednávania Kolektívnej zmluvy eustream na rok 2019  (informácia od posledného zasadnutia PV OZO eustream V Lučenci).
 • Rôzne.

logo POZ

 

 

 


7.11.2018

dňa 7.11.2018 sa konalo šieste kolo kolektívneho vyjednávania k novej Kolektívnej zmluve (KZ) pre zamestnancov eustream, a.s. na roky 2019 – 2021. Zástupcovia oboch vyjednávacích strán (POZ a zamestnávateľ) si vysvetlili svoje očakávania od novej Kolektívnej zmluvy spoločnosti eustream, a.s. na roky 2019 až 2021.  Zložitými rokovaniami sa zmluvné strany dohodli, že  nová Kolektívna zmluva  pre zamestnancov eustream, a.s. bude dohodnutá a platnosťou na jeden rok, t.j. rok 2019. Konečnú textovú úpravu novej KZ pripravia  ĽZ v spolupráci s POZ, následne si ju skontrolujú zástupcovia POZ a zástupcovia zamestnávateľa. Až potom bude nová KZ na rok 2019 podpísaná.

logo POZ

 

 

 


2.10.2018

dňa 2.10.2018 sa konalo piate kolo kolektívneho vyjednávania k novej Kolektívnej zmluve (KZ) pre zamestnancov eustream,a.s. na roky 2019 – 2021. Vyjednávací tím za zamestnávateľa  reagoval na upravený protinávrh  Kolektívnej zmluvy spoločnosti eustream a.s., ktorý predložili zástupcovia POZ na štvrtom kole kolektívneho vyjednávania a s niektorými ustanoveniami v návrhu POZ vyjadrili nesúhlas. Vyjednávací tím za POZ upozornil zástupcov zamestnávateľa, že upravený protinávrh KZ za POZ bol odsúhlasený všetkými OZO PV eustream a nie sú už veľké možnosti v ústupkoch zo strany zástupcov POZ. Následne sa zmluvné strany dohodli, že bude navrhnutý termín na šieste kolo kolektívneho vyjednávania k novej Kolektívnej zmluve (KZ) pre zamestnancov eustream,a.s. na roky 2019 – 2021.

logo POZ

 

 

 


17.9.2018

dňa 17.9.2018 sa konalo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania k novej Kolektívnej zmluve (KZ) pre zamestnancov eustream,a.s. na roky 2019 – 2021. Vyjednávací tím za POZ predložil zástupcom zamestnávateľa upravený protinávrh  Kolektívnej zmluvy spoločnosti eustream a.s.. Vyjednávací tím za POZ v protinávrhu KZ predkladá tie ustanovenia KZ, ktoré navrhuje zapracovať do KZ.  Z dôvodu, že protinávrh POZ bol mimo rozsahu mandátu komisie pre kolektívne vyjednávanie za zamestnávateľa, zástupcovia zamestnávateľa si vyžiadali čas na spracovanie ekonomických analýz upraveného protinávrhu POZ. Následne bude navrhnutý termín na piate kolo kolektívneho vyjednávania k novej Kolektívnej zmluve (KZ) pre zamestnancov eustream,a.s. na roky 2019 – 2021.

logo POZ

 

 

 


23.8.2018

V Lučenci sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO Eustream, ktoré viedol predseda PV OZO eustream Mgr. Andrej Lendvay. Zasadnutie podnikového výboru sa riadilo schváleným programom:

 • Prerokovanie protinávrhu zamestnávateľa ku Kolektívnej zmluvy eustream na roky 2019 – 2021. Predseda PV OZO eustream Mgr. Andrej Lendvay a predseda POZ Pavol Korienek informovali členov PV OZO eustream o jednotlivých bodoch protinávrhu zamestnávateľa, ku ktorým sa na zasadnutí PV OZO eustream aj členovia PV OZO vyjadrili.  Zostali otvorené tri dôležité body KZ, kde predseda PV OZO eustream požiadal členov PV OZO o prerokovanie týchto bodov na jednotlivých OZO. O výsledkoch prerokovania alebo doplnených návrhoch v týchto bodoch budú predsedovia elektronicky informovať predsedu PV OZO eustream do 3.9.2018.
 • Rôzne.

logo POZ

 

 

 


15.8.2018

dňa 15.8.2018 sa konalo tretie kolo kolektívneho vyjednávania k novej Kolektívnej zmluve (KZ) pre zamestnancov eustream,a.s. na roky 2019 – 2021. Vyjednávací tím za zamestnávateľa predložil zástupcom POZ protinávrh  Kolektívnej zmluvy spoločnosti eustream a.s.. Vyjednávací tím za zamestnávateľa v protinávrhu KZ predkladá tie ustanovenia KZ, ktoré navrhuje zapracovať do KZ.  Z dôvodu, že protinávrh zamestnávateľa bol mimo rozsahu mandátu komisie pre kolektívne vyjednávanie za POZ, zástupcovia POZ informovali zástupcov zamestnávateľa o nutnosti zvolania zasadnutia PV OZO eustream, na ktorom bude prerokovaný predložený protinávrh zamestnávateľa.

logo POZ

 

 

 


31.5.2018

dňa 28.5.2018 sa konalo druhé kolo kolektívneho vyjednávania k novej Kolektívnej zmluve (KZ) pre zamestnancov eustream,a.s. na roky 2019 – 2021. Vyjednávací tím za POZ opätovne vysvetlil zástupcom zamestnávateľa spôsob tvorby návrhu novej KZ na roky 2019-2021. Vyjednávací tím za zamestnávateľa vysvetlil zástupcom zamestnancov svoj pohľad na návrh zmien v KZ.

logo POZ

 

 


13.3.2018

dňa 13.3.2018 sa konalo prvé kolo kolektívneho vyjednávania k novej Kolektívnej zmluve (KZ) pre zamestnancov eustream,a.s. na roky 2019 – 2021. V návrhu novej KZ na roky 2019-2021 za POZ boli zapracované požiadavky zamestnancov spoločnosti eustream,a.s.  Vyjednávací tím za POZ vysvetlil zástupcom zamestnávateľa spôsob tvorby návrhu novej KZ na roky 2019-2021. Vyjednávací tím za zamestnávateľa vysvetlil zástupcom zamestnancov svoj pohľad na návrh zmien v KZ.   Veríme, že v procese vyjednávania prevládne snaha dospieť  k rozumnej dohode.

logo POZ

 

 


13.2.2018

Podnikový výbor OZO eustream predložil prostredníctvom predsedu POZ návrh novej Kolektívnej zmluvy na roky 2019-2021 generálnemu riaditeľovi eustream, a.s. Dňom 13.2.2018 začína v spoločnosti eustream, a.s. kolektívne vyjednávanie. V súlade s platnou kolektívnou zmluvou očakávame do 20 pracovných dní zahájenie rokovania o novej Kolektívnej zmluve na roky 2019-2021.

logo POZ

 

 

 


20.2.2018

V Bratislave sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO Eustream, ktoré viedol predseda PV OZO Eustream Mgr. Andrej Lendvay. Zasadnutie podnikového výboru sa riadilo schváleným programom:

 • Zahájenie procesu Kolektívneho vyjednávania Kolektívnej zmluvy eustream na roky 2019 – 2021 (informácia o predložení návrhu KZ zamestnávateľovi).
 • Rôzne.

logo POZ

 

 

 


30.1.2018

V Bratislave sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO Eustream, ktoré viedol predseda PV OZO Eustream Mgr. Andrej Lendvay. Zasadnutie podnikového výboru sa riadilo schváleným programom:

 • Príprava návrhu Kolektívnej zmluvy eustream na roky 2019 – 2021.
 • Rôzne.

logo POZ

 

 

 


24.1.2018

Vážené odborárky, vážení odborári, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 23.1.2018 bol vo väzbe na zmenu výšky minimálnej mzdy a z dôvodu úpravy miezd o mieru inflácie za rok 2017 pre rok 2018 podpísaný Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve eustream, a.s. na roky 2014 až 2018.

Dodatkom č. 5 sa aktualizovala príloha č. 1 ku Kolektívnej zmluve  (tabuľka mzdových úrovní).

logo POZ

 

 

 


2.10.2017

V Bratislave sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO Eustream, ktoré viedol predseda PV OZO Eustream Mgr. Andrej Lendvay. Zasadnutie podnikového výboru sa riadilo schváleným programom:

 • Príprava tém na „Fórum sociálnych partnerov“ ktoré sa bude konať 12.10.2017.
 • Rôzne.

logo POZ

 

 


31.1.2017

Vážené odborárky, vážení odborári, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 2.1.2017 bol vo väzbe na zmenu výšky minimálnej mzdy na rok 2017 podpísaný Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve eustream, a.s. na roky 2014 až 2018.

Dodatkom č. 4 sa aktualizovala príloha č. 1 ku Kolektívnej zmluve  (tabuľka mzdových úrovní).

logo POZ

 

 

 


25.10.2016

Na Donovaloch sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO Eustream, ktoré viedol predseda PV OZO Eustream Mgr. Andrej Lendvay. Zasadnutie podnikového výboru sa riadilo schváleným programom:

 • Príprava volieb zástupcov zamestnancov do dozornej rady eustream, a.s.
 • Rôzne.

logo POZ

 

 


26.9.2016

V Bratislave sa členovia podnikového výboru OZO Eustream zúčastnili na rokovaní so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti eustream, a.s. ohľadom sociálnej kompenzácii pre zamestnancov, ktorí sa stanú nadbytočnými na základe projektu Efektivita.

Na rokovaní boli predkladané rôzne návrhy zo strany členov PV OZO Eustream, ako aj zástupcov spoločnosti eustream, a.s.

logo POZ

 

 


26.9.2016

V Bratislave sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO Eustream, ktoré viedol predseda PV OZO Eustream Mgr. Andrej Lendvay. Zasadnutie podnikového výboru sa riadilo schváleným programom:

 • Príprava na popoludňajšie rokovanie so zástupcami zamestnávateľa ohľadom sociálnej kompenzácii pre zamestnancov, ktorí sa stanú nadbytočnými na základe projektu Efektivita.
 • Rôzne.

logo POZ

 

 


24.8.2016

V Bratislave sa členovia podnikového výboru OZO Eustream sa zúčastnili Fóra sociálnych partnerov so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti eustream, a.s.

Na Fóre sociálnych partnerov informovali zástupcovia zamestnávateľa členov PV OZO Eustream o výsledkoch projektu Efektivita.

logo POZ

 

 


24.8.2016

V Bratislave sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO Eustream, ktoré viedol predseda PV OZO Eustream Mgr. Andrej Lendvay. Zasadnutie podnikového výboru sa riadilo schváleným programom:

 • Príprava na poobedňajšie rokovanie „Fóra sociálnych partnerov“.
 • Príprava postupu predloženia požiadavky na vyplatenie sociálnej kompenzácie pre zamestnancov, ktorí sa stanú nadbytočnými na základe projektu Efektivita.
 • Rôzne.

logo POZ

 

 


15.8.2016

Na KS04 Ivanka pri Nitre sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO Eustream, ktoré viedol predseda PV OZO Eustream Mgr. Andrej Lendvay. Zasadnutie podnikového výboru sa riadilo schváleným programom:

 • Organizačné zmeny v spoločnosti eustream, a.s.
 • Rôzne.

logo POZ

 

 


2.8.2016

V Bratislave sa zástupcovia podnikového výboru OZO Eustream (komisia na kolektívne vyjednávanie) zúčastnili na rokovaní so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti eustream, a.s. ohľadom požiadavky POZ na vyplatenie dodatočného finančného príspevku pre zamestnancov, ktorí by sa v dôsledku prijatých opatrení a výsledkov projektu Efektivita stali pre spoločnosť nadbytočnými a ktorí by z tohto dôvodu končili pracovný pomer. Predmetom rokovania bolo vysvetlenie dôvodov predloženia tejto požiadavky. Zástupcovia zamestnávateľa požiadali zástupcov PV OZO Eustream o prehodnotenie návrhu POZ.

logo POZ

 

 

 


8.6.2016

V Bratislave sa členovia podnikového výboru OZO Eustream zúčastnili rokovania so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti eustream, a.s. v súvislosti s riešením problematiky poistenia vodičov motorových vozidiel vykonávajúcich túto činnosť v rámci pracovných povinností. Zástupcovia zamestnancov poukázali na modelových príkladoch, aké možnosti škodových udalostí môžu vzniknúť pri riadení motorových vozidiel počas pracovnej cesty a zástupcovia zamestnávateľa vysvetlili postup zamestnávateľa v prípade riešenia škodových udalostí – ktoré zhrnuli do dvoch skupín:

 1. Postup zamestnávateľa voči zamestnancovi – vodičovi, ktorý spôsobí dopravnú nehodu a je  uznaný vinným.
 2. Postup zamestnávateľa voči zamestnancovi v prípade odcudzenia (vykradnutia) náradia a meracích prístrojov z automobilovej techniky.

Na záver rokovania navrhol zástupca zamestnávateľa Ing. Peter Pčola doplniť do škodovej komisie jedného zástupcu POZ.

logo POZ

 

 


8.6.2016

V Bratislave sa konalo zasadnutie podnikového výboru OZO Eustream, ktoré viedol predseda PV OZO Eustream Mgr. Andrej Lendvay. Zasadnutie podnikového výboru sa riadilo schváleným programom:

 • Informácia predsedu POZ o dianí v jednotlivých spoločnostiach v rámci POZ.
 • Riešenie problematiky poistenia vodičov motorových vozidiel vykonávajúcich túto
 • činnosť v rámci pracovných povinností.
 • Rôzne.

logo POZ

 

 

 


31.5.2016

Vážené odborárky, vážení odborári, dovoľujeme si Vás informovať o liste generálneho riaditeľa spoločnosti Eustream, a.s. zo dňa 17.5.2016, v ktorom informuje zamestnancov o spustení projektu Efektivita v spoločnosti Eustream, a.s.

Výsledky  projektu  zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov (podnikový výbor OZO Eustream) na Fóre sociálnych partnerov.

 

Mgr. Andrej Lendvay

predseda PV OZO Eustream

 

eustream

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16.12.2015

Vážené odborárky, vážení odborári, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 16. novembra 2015 bol podpísaný Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na roky 2014 až 2018.  Dodatok č. 3  je účinný            od 1. januára 2016 do 31. decembra 2018.

Návrh Dodatku č. 3 predložil zamestnávateľ 30.11.2015 , v ktorom navrhol zmenu Tabuľky mzdových úrovní a s tým súvisiacich ustanovení. Na zasadnutí Podnikového výboru OZO Eustream dňa 3.12.2015 PV OZO Eustream prerokoval návrh Dodatku č. 3 od zamestnávateľa a pripravil protinávrh. Predmetom protinávrhu bola úprava KZ na roky 2014 až 2018 v bode ďalšie odstupné, kde sa upravila skupina zamestnancov, ktorej vzniká nárok na ďalšie odstupné.

logo POZ