SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

informácie z KOZ

23.11.2018

Dňa 21.11.2018 sa konal snem KOZ SR.

Delegáti Snemu KOZ SR sa  na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí zaoberali nielen tradičnými materiálmi v tejto etape roku, ako sú napríklad čerpanie a návrh rozpočtu pre budúci rok, stavom členskej základne, ale aj aktuálnym spoločensko-politickým dianím, dosiahnutými úspechmi a rozpracovanými témami súvisiacimi s pracovnoprávnou a odborovou agendou. Delegáti Snemu KOZ SR  volili aj prezidenta KOZ SR.

Novozvoleným prezidentom KOZ SR sa stal Marián Magdoško, ktorý konfederáciu povedie do riadneho zjazdu na jeseň v roku 2020. Funkciu viceprezidentky bude aj naďalej vykonávať Monika Uhlerová. Nový prezident sa svojej funkcie ujme v najbližšom období.

Prezident KOZ SR Marián Magdoško

Bývalý prezident KOZ SR Jozef Kollár požiadal o uvoľnenie z funkcie k 31. augustu 2018 po takmer šesťročnom pôsobení vo funkcii prezidenta Konfederácie odborových zväzov SR.

KOZ SR aj s novým vedením pokračuje v plnení svojho Programu na roky 2016 – 2020, ktorý je založený na piatich základných pilieroch, ako sociálny štát, zamestnanosť, transparentná odborárska politika, sociálny dialóg, solidarita a jednota odborov na medzinárodnej úrovni. Ako moderné európske odbory bude KOZ aj pod novým vedením približovať podmienky slovenských pracujúcich k  podmienkam vyspelých európskych krajín a zabezpečiť tak dôstojný život pre všetkých.

„Medzi moje priority, rovnako ako je tomu aj v pozícii predsedu Odborového zväzu polície SR, bude naďalej patriť zvyšovanie kvality života a životnej úrovne všetkých zamestnancov, ich platov a miezd v úzkej previazanosti na zvyšovanie minimálnej mzdy, skvalitňovanie pracovného prostredia a BOZP, aktuálne v snahe dosiahnuť zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov všetkých odvetví, preto sa aj ja budem usilovať o vyvážený prístup k problematike výrobných, ako aj nevýrobných odborových zväzov,“ uviedol Marián Magdoško.

Marián Magdoško je doterajší predseda OZ polície v SR, patrí medzi zakladajúcich členov OZ Polície na východnom Slovensku, v hierarchii zväzu prešiel viacerými funkciami na rôznych úrovniach, od roku 1992 bol podpredsedom OZ Polície v SR, materský odborový zväz zastupuje vo Výbore EuroCOP-u (Európska konfederácia polície).


16.5.2018

Dňa 16.5.2018 sa uskutočnilo v Bratislave mimoriadne rokovanie Rady predsedov Konfederácie odborových zväzov Slovenskej Republiky (KOZ SR). Na mimoriadnom rokovaní Rady predsedov KOZ SR za POZ sa zúčastnil predseda POZ Pavol Korienek. Mimoriadne rokovanie Rady predsedov KOZ SR sa riadil nasledovným programom:

 1. Potvrdenie obsahu zápisnice z predchádzajúceho rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR
 2. Prezentácia činnosti KOZ SR
 3. Návrh minimálnej mzdy pre rok 2019
 4. Vyhodnotenie akcie Prvého mája organizovaného KOZ SR a ČMKOS
 5. Rôzne4.5.2018

28. apríl je z iniciatívy Medzinárodnej organizácie práce nielen Svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale zároveň aj medzinárodným spomienkovým dňom na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania. Tento rok sa nesie pod výzvou „Generácia bezpečná a zdravá“.

Konfederácia odborových zväzov SR usporiadala pri tejto príležitosti 25. apríla 2018 v Bratislave pred Domom odborov (Istropolis) pietne spomienkové zhromaždenie, aby si aj týmto spôsobom pripomenula pamiatku všetkých, často verejne neznámych ľudí, ktorí odišli ráno do práce a večer sa už nevrátili. Všetci zúčastnení symbolickým zapálením sviečok a minútou ticha vyjadrili pietu a úctu zamestnancom, ktorí prišli pri výkone svojho povolania o život alebo utrpeli pri práci poškodenie svojho zdravia, a zároveň vyjadrili solidaritu a podporu zamestnancom na ich právo na ochranu zdravia pri práci a na zdravé pracovné prostredie.

V minulom roku 2017 utrpelo pracovné úrazy s následkom smrti až 41 zamestnancov. Pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví vzniklo 118 a ostatných registrovaných pracovných úrazov bolo zaznamenaných 9 169.

Pietneho zhromaždenia sa ako hostia zúčastnili aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Karol Habina.

Cieľom Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zamerať pozornosť odbornej aj laickej verejnosti na význam bezpečnosti a ochrany zdravia a prevenciu, ktorá je základným predpokladom pri znižovaní počtu úrazov a chorôb spôsobených pri výkone povolania. Významnú úlohu v tejto oblasti zohráva štát, zamestnávatelia, ale aj samotní zamestnanci.

Ochrana života a zdravia zamestnancov je naďalej jednou z priorít ministerstva práce. „Zamestnanci si zaslúžia dôstojné pracovné podmienky a obchádzanie pracovnoprávnych a bezpečnostných predpisov je pre nás neprijateľné. Aj preto okrem rôznych legislatívnych opatrení posilňujeme orgány inšpekcie práce, aby dôsledne a nekompromisne odhaľovali porušovanie a obchádzanie ustanovených pravidiel a  aby poskytovali bezplatné poradenstvo. Len tým môžeme vo výraznej miere predchádzať úrazom na pracoviskách,“ informoval prítomných Ján Richter.

Na celom svete si odbory pripomínajú pamiatku obetí pracovných úrazov, chorôb z povolania a zranených pri práci. Hlavným zmyslom je poukazovať na nutnosť zdravého pracovného prostredia a zdôrazňovať stále podceňovaný význam prevencie v oblasti bezpečnosti práce. „Máme snahu o zvyšovanie právneho vedomia zamestnancov, o zvyšovanie informovanosti, propagácie o zásadách BOZP. Ide nám však aj o dobrú spoluprácu s orgánmi štátu a štátnej správy,“ uviedol prezident KOZ SR Jozef Kollár.

Obraciame sa preto na všetkých čelných predstaviteľov štátnej správy, územnej samosprávy, zamestnávateľov a zástupcov ich reprezentatívnych organizácií, ako aj na všetkých zamestnancov a ich zástupcov, aby sme sa spoločne snažili zlepšovať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

„KOZ SR prichádza s vlastným iniciatívnym návrhom na vyčlenenie malej čiastky z prebytku tohto poistenia, ktorá by slúžila na zriadenie Osobitného fondu pre zábrannú a preventívnu činnosť, ktorý by bol preventívne zameraný na predchádzanie vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania a bol by tripartitne riadený. V súčasnosti k tomuto vedieme informačnú kampaň a žiadame všetkých o podporu v tejto záležitosti,“ dodal Jozef Kollár.

Cieľom odborov je spoločne sa podieľať na zamedzení vzniku pracovných úrazov a iných poškodení zdravia z práce a ochrániť to najvzácnejšie – zdravie a ľudský život.

 


 


4.4.2018

Dňa 4.4.2018 sa uskutočnilo v Bratislave mimoriadne rokovanie Rady predsedov Konfederácie odborových zväzov Slovenskej Republiky (KOZ SR). Na mimoriadnom rokovaní Rady predsedov KOZ SR za POZ sa zúčastnil predseda POZ Pavol Korienek.

Predmetom rokovania bolo nesplnenie záväzku z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2018, týkajúceho sa návrhu zmeny úpravy stupníc platových taríf uvedených v tomto zákone a ďalší postup KOZ SR.

 

 


28.3.2018

Dňa 28.3.2018 sa uskutočnilo v Bratislave rokovanie snemu Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR). Na sneme KOZ SR sa za POZ zúčastnil predseda POZ Pavol Korienek.  Snem KOZ SR sa riadil nasledovným programom.

 

 

 

 

 

 


11.5.2017

Pietne spomienkové stretnutie

Pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj tento rok zorganizovalo MPSVR SR spomienkové stretnutie. Pozvanie ministra naň prijali vedúce osobnosti nášho politického života, zástupcovia štátnej a verejnej správy, predstavitelia odborových zväzov a združení, zástupcovia zamestnávateľských zväzov, ako aj spoločenských organizácií.

Hostia vo svojich vystúpeniach upriamili pozornosť na dôležitosť prevencie v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spomínali na ľudí, ktorí sa zo zamestnania už nevrátili k svojim rodinám, ako aj na obete nebezpečných pracovných podmienok. Symbolickou minútou ticha vyjadrili ľútosť všetkým, ktorí stratili svojich blízkych, ale aj podporu tým, ktorí prišli pri plnení si svojich pracovných povinností o zdravie. Zároveň vyslovili nádej a presvedčenie, že aj vďaka účinnej prevencii sa počet úmrtí a pracovných úrazov bude z roka na rok znižovať.

„Som presvedčený, že naše podujatie bude naďalej výzvou pre zainteresovaných na vytváranie, zabezpečovanie a udržiavanie čo najlepších a najbezpečnejších pracovných podmienok pre každého zamestnanca na všetkých slovenských pracoviskách. Vieme, že zdravie a bezpečnosť každého je v našich životoch to najdôležitejšie čo máme. Našim zhromaždením preukážeme dôstojnú spomienku tým, ktorí zaplatili najdrahšiu daň pri výkone svojej práce. Bol by som rád, keby sme sa tu už takto nemuseli stretávať a uctievať si pamiatku ľudí, ktorí zahynuli pri výkone povolania,“ zdôraznil Ján Richter.

Na jeho slová nadviazal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. „Dovoľujem si opätovne pripomenúť, že ochrana života a zdravia zamestnancov je jednou z priorít súčasnej vlády, pretože reálne dôstojné pracovné podmienky sú nevyhnutným predpokladom pre sociálnu i ekonomickú dimenziu našej spoločnosti a je pre nás neprijateľné obchádzanie pracovnoprávnych a bezpečnostných predpisov. Pre skvalitnenie pracovných podmienok zlepšujeme nielen legislatívne predpoklady, ale aj posilňujeme orgány inšpekcie práce, aby dôsledne a nekompromisne odhaľovali porušovanie či obchádzanie ustanovených pravidiel a samozrejme, aby poskytovali bezplatné poradenstvo. Dôležitú úlohu pri presadzovaní a dodržiavaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci majú na Slovensku dozorné orgány štátnej správy, ktoré navzájom spolupracujú napr. pri spoločných výkonoch inšpekcie práce a pri vzájomnej výmene informácií a údajov,“ podčiarkol.

Medzinárodná organizácia práce si spolu so sociálnymi partnermi na celom svete pripomína obete pracovných úrazov a chorôb z povolania už od roku 2003. Tento rok sa nesie v znamení výzvy Optimalizácia zberu a využitie údajov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

urazy_2016


7.2.2017

Milí kolegovia,

dnes sa uskutočnila tlačová konferencia prezidenta KOZ SR Jozefa Kollára a viceprezidentky Moniky Uhlerovej na tému: Beh na dlhé trate – kedy dobehnú slovenskí zamestnanci svojimi zárobkami vyspelú Európu, alebo nás skôr predbehnú krajiny „rozvojovej“ Európy?

Pripájam link na správu TASR:

http://www.teraz.sk/ekonomika/koz-mzdy-na-slovensku-nerastu-tak-aby/242447-clanok.html

ako aj prezentáciu, ktorá bola súčasťou tlačovej konferencie.

prezentacia_konvergencia-1_2

Pekný deň

Mgr. Martina NEMETHOVÁ

hovorkyňa KOZ SR


 

 


14.11.2016

Konfederácia odborových zväzov SR s novým vedením: Za európsku prácu si zaslúžime európsku plácu

V dňoch 10.-11. novembra 2016 sa v Bratislave konal VIII. zjazd Konfederácie odborových zväzov SR. Delegáti zjazdu zvolili vedenie konfederácie a schválili program a smerovanie KOZ SR na ďalšie štyri roky (2016 – 2020).

Za prezidenta KOZ SR bol opätovne zvolený Jozef Kollár, za viceprezidentku KOZ SR Monika Uhlerová.

prezident-koz-sr

 

 

 

 

 

 

Delegáti VIII. zjazdu KOZ SR prijali na nasledujúce štvorročné obdobie Program KOZ SR na roky 2016 – 2020, ktorý je založený na piatich základných pilieroch, a to:

 • Sociálny štát
 • Zamestnanosť
 • Transparentná odborárska politika
 • Sociálny dialóg
 • Solidarita a jednota odborov na medzinárodnej úrovni.

Ako moderné európske odbory musíme priblížiť podmienky slovenských pracujúcich k  podmienkam vyspelých európskych krajín a zabezpečiť tak dôstojný život pre všetkých.

Delegáti schválili aj Rezolúciu VIII. zjazdu KOZ SR, ktorej zdôraznili svoju úlohu obhajovať práva a postavenie pracujúcich a presadzovať približovanie k európskym štandardom vo všetkých oblastiach života. Nové vedenie konfederácie má pred sebou jasný cieľ – za európsku prácu si aj zamestnanci na Slovensku zaslúžia európsku plácu.

Ako hostia sa zjazdu zúčastnili predseda vlády SR Robert Fico, minister práce Ján Richter, minister financií Peter Kažimír, prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský, prezident RUZ Miroslav Kiraľvarga, podpredseda ZMOS Ľubomír Lőrincz, generálny tajomník Európskej odborovej konfederácie Luca Visentini, predseda Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Josef Středula, predstavitelia odborových centrál z Maďarska, Poľska, Rakúska a iní.

Vo svojom prejave premiér Robert Fico opäť prisľúbil aj snahu ďalej zvyšovať minimálnu mzdu. „Sme naďalej pripravení zvyšovať najnižšiu mzdu, aby sa ľuďom oplatilo viac pracovať, ako poberať sociálne dávky. Želám si, aby sme v roku 2019 hovorili o minimálnej mzde, ktorá sa začína číslom 5. Na Slovensku je dostatočný priestor na ďalší rast miezd. Umožňuje nám to najmä skutočnosť, že slovenská ekonomika v tomto roku vzrastie o 3,6 %. Naša krajina sa radí medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky v Európskej únii. Tejto krajine sa začína dariť. Dá sa predpokladať, že rovnaké tempo rastu dosiahneme aj v roku 2017,“ vyjadril sa R. Fico.

Minister práce Ján Richter odborárov požiadal o súčinnosť pri nastavovaní politiky zamestnanosti tak, aby zo škôl vychádzali pripravení absolventi a opatrenia aktívnej politiky trhu práce boli čo najefektívnejšie. Vláda a ministerstvo stále hľadajú spôsoby, ako zvýšiť u ľudí motiváciu pracovať. Potrebné je tiež zabezpečiť, aby sa sociálny systém nezneužíval a ľudia neboli nútení pracovať načierno. Minister na stretnutí ocenil spoluprácu KOZ SR s ministerstvom práce, aj v rámci tripartitného dialógu. „S plnou vážnosťou si dovolím povedať, že sociálny dialóg na Slovensku naozaj funguje. A to je veľmi dôležité, aby bol v krajine sociálny zmier. Aj keď niektoré rozhodnutia vlády nie sú plne v súlade so záujmami odborárov, vždy hľadáme kompromisy, za čo vám patrí moja vďaka,“ vyzdvihol minister Richter.

„Pri presadzovaní požiadaviek je potrebná a rozhodujúca podpora kolektívu, vyzbrojeného silou argumentov. Obzvlášť to platí v prípade odborov, ktorých sila bola, je a bude taká, ako sú silní jej členovia a ako ju dokážu v rozhodujúcich chvíľach ukázať,“ uviedol vo svojom vystúpení novozvolený prezident KOZ SR Jozef Kollár.

logo KOZ

 

 

 


17.10.2016

Milí kolegovia.

„Ak sa nám nepodarí dosiahnuť sociálnu a hospodársku konvergenciu smerom nahor, budúcnosť Európy je ohrozená,“ uviedla Gabriele Bischoff, predsedníčka skupiny Pracovníci v EHSV, na otvorení dvojdňovej schôdze, ktorá sa venovala téme „Európa, ktorá pracuje pre pracovníkov – spravodlivá mobilita a silné pracovné práva“ a ktorá sa uskutočnila v dňoch 12. a 13. októbra 2016 v Bratislave. Skupina Pracovníci v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore viedla dôležitú diskusiu na Slovensku, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ.

Na úvodnom zasadnutí vystúpili premiér Robert Fico a prezident Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky Jozef Kollár.

Ak si chcete prečítať viac, cely článok nájdete TU:

https://www.facebook.com/notes/konfeder%C3%A1cia-odborov%C3%BDch-zv%C3%A4zov-slovenskej-republiky-koz-sr/eur%C3%B3pske-odbory-diskutovali-v-bratislave-o-spravodlivej-mobilite-a-siln%C3%BDch-praco/1832823713617562

s pozdravom

Miroslav Hajnoš

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy

logo KOZ

 

 

 


28.9.2016

Z rokovania Snemu KOZ SR: Delegáti podporili kampaň za konvergenciu miezd v EÚ a zároveň ústredné heslo VIII. zjazdu KOZ SR „EURÓPSKA PRÁCA = EURÓPSKA PLÁCA“

snem-koz-sr-28-9-2016

 

Snem KOZ SR, ktorý sa uskutočnil 28. septembra 2016, zhodnotil na svojom druhom zasadnutí v roku 2016 činnosť konfederácie od posledného snemu vo februári 2016, plnenie úloh konfederácie, ako aj úroveň sociálneho dialógu a obhajoby sociálnych práv v súčasnosti. Prezident KOZ SR členom Snemu prezentoval činnosť konfederácie a jej reprezentatívnych orgánov, pôsobenie a aktivitu v Hospodárskej a sociálnej rade SR, v medzirezortnom pripomienkovom konaní, účasť na konferenciách a stretnutiach, informoval o rokovaniach s orgánmi štátnej správy, ako aj o pôsobení KOZ SR na medzinárodnej pôde.

Diskusiou prešli všetky dôležité dokumenty, ako sú Návrhy Stanov, Rokovacieho a volebného poriadku, Programu KOZSR, súvisiace s nadchádzajúcimi VIII. zjazdom konfederácie. Delegáti podporili kampaň za konvergenciu miezd v EÚ a zároveň ústredné heslo VIII. zjazdu KOZ SR „EURÓPSKA PRÁCA = EURÓPSKA PLÁCA“.

Priestor na predstavenie svojej práce a vízie pôsobenia v rámci konfederácie dostali aj doteraz známi kandidáti na pozície volených funkcií – prezidenta KOZ SR a viceprezidenta KOZ SR. Za prezidenta KOZ SR bude na VIII. zjazde KOZ SR v novembri tohto roka kandidovať doterajší prezident Jozef Kollár, za viceprezidentov Monika Uhlerová z OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a Ján Gabonay z OZ KOVO.

Hlavný vyjednávač za KOZ SR v kolektívnom vyjednávaní o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu na rok 2017 Anton Szalay informoval delegátov o prebiehajúcich rokovaniach so zástupcami štátu, vyšších územných celkov a ZMOS. Do dnešného dňa prišlo k zhode v dvoch ustanoveniach KZVS, ktoré sa týkajú skrátenia pracovnej doby a predĺženia nároku na dovolenku. Úrad vlády SR deklaroval, že vo vyjednávaniach budú pristupovať ku všetkých zamestnancom verejnej správy (verejná služba a štátna služba) rovnako. Každoročne najdiskutovanejšia je oblasť valorizácie platov. Voči požiadavke odborov na 10% valorizáciu prišla vláda s protinávrhom navýšenia platov o 0,9%, čo je výška predpokladanej inflácie v roku 2017. Takto navrhnutá valorizácia je pre KOZ SR neprijateľná. Preto sa rokovanie prerušilo a pokračovať bude po zverejnení novej daňovej prognózy MF SR (zverejnenie pravdepodobne vo štvrtok tento týždeň).

Rokovania Snemu KOZ SR sa zúčastnil aj prezident Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV/ECOSOC) Georges Dassis, ktorý sa v rámci svojej návštevy Slovenskej republiky počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ stretol aj s predsedom vlády SR Robertom Ficom a ministrom práce Jánom Richterom.

Georges Dassis vo svojom príhovore pripomenul históriu a okolnosti vzniku Európskeho hospodárskeho spoločenstva, samotnej EÚ, ako aj Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Vyzdvihol snahu a podiel odborov v Európe na vytvorení koherentného spoločenského celku – EÚ. Ako aj ich úlohu o presadzovanie solidarity, sociálnej politiky a sociálneho dialógu v rámci únie. „Nie je vždy jednoduché spolupracovať a dosahovať kompromisy, ale budeme reagovať na všetky hlavné výzvy spôsobom, ktorý umožní zachovať súdržnosť Európskej únie, opätovne potvrdiť jej základné zásady a posilniť úspešné projekty, ktoré majú pozitívny vplyv na každodenný život jej občanov. EÚ musí byť silná navonok a jednotná vo vnútri, musí byť funkčnou eurozónou s účinnými protikrízovými nástrojmi, musí vedieť regulovať migračné toky“ uviedol. Podľa Dassisa je najvyšší čas účinne zamedziť roztržkám, prejavom extrémizmu a jeho rétorike. O toto sa bude usilovať aj Európsky hospodársky a sociálny výbor.

V diskusii sa George Dassis dotkol aj aktuálne prerokovávaného európskeho piliera sociálnych práv, či obchodných dohôd s EÚ CETA a TTIP, ako aj fungovania sociálneho dialógu v Európe. EHSV podporuje snahy o legislatívne úpravy vedúce k dosiahnutiu európskych sociálnych štandardov, zlepšeniu životných a pracovných podmienok zamestnancov v celej Európe. Napriek tomu, že je navrhované, aby sa európsky pilier sociálnych práv vzťahoval prednostne na krajiny eurozóny, mal by byť otvorený aj pre ostatné členské krajiny. Je potrebné sa dopracovať k takému pilieru, ktorý bude zaujímavý ako pre zamestnancov, aj pre zamestnávateľov.

 

logo KOZ

 

 

 

 


19.7.2016

Publikácia o sociálnej ochrane.

Milí kolegovia,

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal novú publikáciu o sociálnej ochrane autora R. Bednárika „Stav sociálnej ochrany na Slovensku (Situácia k 1. júlu 2016)“:

 

socialna_ochrana_k_1_julu_2016

Pekný deň

Martina Nemethová

hovorkyňa KOZ SR

logo KOZ

 

 

 

 


5.5.2016

Pietne spomienkové stretnutie

Minister Ján Richter vzdal úctu obetiam pracovných úrazov na Slovensku. Aj tento rok sa za prítomnosti členov vlády SR, zástupcov rezortov a sociálnych partnerov uskutočnilo pietne stretnutie pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
V minulom roku utrpelo pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví 165 zamestnancov, 58 ich pri svojej práci zahynulo. „Dnešným podujatím preukážeme dôstojnú spomienku tým, ktorí zaplatili najdrahšiu daň pri výkone svojej práce. Zároveň verím, že naše podujatie bude naďalej výzvou pre všetkých zainteresovaných na vytváranie, zabezpečovanie a udržiavanie čo najlepších a najbezpečnejších pracovných podmienok pre všetkých zamestnancov na pracoviskách tak, aby obetí pracovných úrazov a chorôb z povolania bolo čo najmenej,“ zdôraznil minister práce Ján Richter.

Na posilnenie ochrany zamestnancov slúži Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020 . Vláda aj v tomto volebnom období využije všetky existujúce nástroje, aby zabezpečila zamestnancom bezpečné pracoviská. „Žiaľ, na celom svete sú pracovné úrazy a choroby z povolania hlavnou príčinou úmrtí spojených s prácou. Tento pietny akt je tiež prejavom toho, že ochrana života a zdravia patrí k prioritám súčasnej vlády. Prevencia a ochranné opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musia byť trvalou súčasťou firemnej kultúry, preto je potrebné aj naďalej viesť sociálny dialóg na celoslovenskej úrovni a komunikovať so zamestnancami, ktorí si musia uvedomovať dôležitosť dodržiavania bezpečnostných predpisov,“ povedal podpredseda vlády SR Peter Pellegrini.

Medzinárodná organizácia práce si spolu so sociálnymi partnermi na celom svete pripomína obete pracovných úrazov a chorôb z povolania už od roku 2003. Každý rok, 28. apríla, zameriava pozornosť na iné výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V tomto roku nesú medzinárodné iniciatívy názov „Stres na pracovisku: spoločná výzva“.

Štatistiky úrazovosti a mená obetí pracovných nehôd za rok 2015

 

   logo KOZ

 

 

 

 


28.04.2016

Práca ľuďom nesmie škodiť

„Stres na pracovisku – spoločná výzva“ je témou tohtoročného Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Od roku 2003 sa 28. apríla upriamuje pozornosť na dôležitosť dodržiavania bezpečnostných predpisov na pracovisku, ktoré je prevenciou úrazov a chorôb z povolania.

Zvýšená konkurencia, vysoké požiadavky na výkonnosť či zvyšujúci sa počet hodín na pracovisku vytvárajú pre zamestnancov čoraz stresujúcejšie prostredie. Podľa štatistík je po bolestiach chrbta stres druhým najčastejším zdravotným problémom. V členských štátoch Európskej únie ním trpí 28 % pracovníkov a ich počet neustále rastie. Aj preto je nevyhnutné využívať všetky existujúce nástroje na ochranu a zabezpečenie dôstojných pracovných podmienok. „Je potrebné ochraňovať zamestnancov pred zdravotnými rizikami pri práci, či už dôslednejšou prevenciou alebo intenzívnou dozornou a poradenskou činnosť u zamestnávateľov. Vláda bude preto presadzovať preventívne aktivity inšpekčných orgánov, sociálnych partnerov a zamestnávateľov v tejto oblasti,“ zdôrazňuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

V minulom roku evidovali orgány inšpekcie práce a štátnej banskej správy 9 258 registrovaných pracovných úrazov, z nich bolo 58 s následkom smrti a 165 s ťažkou ujmou na zdraví. „Takéto čísla nemôžu nikoho tešiť. Je to výzva nielen pre vládu, ale najmä pre zamestnávateľov, aby na svojich pracoviskách intenzívne uplatňovali prevenciu a zvýšili ich bezpečnosť. Zamestnanci musia mať vytvorené vhodné podmienky, pretože platí, že spokojný zamestnanec je výkonnejší zamestnanec,“ hovorí minister Richter.

Iniciátorom Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je Medzinárodná organizácia práce. Tento deň, 28. apríl, je zároveň Medzinárodným spomienkovým dňom na zamestnancov, ktorí zomreli v dôsledku úrazu na pracovisku alebo dôsledkom choroby z povolania. Pri tejto príležitosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opäť pripravuje pietne spomienkové zhromaždenie za účasti zástupcov rezortov, inšpekčných a dozorných orgánov a sociálnych partnerov. Uskutoční sa 5. mája 2016 v Bratislave.

logo KOZ

 

 

 

 


19.4.2016

Správa o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2015.

SPRÁVA BOZP KOZ SR 2015_odbor

 

logo KOZ

 

 

 

 


15.3.2016

Dňa 15.3.2016 sa uskutočnilo rokovanie Rady predsedov OZ KOZ SR v Bratislave, v hoteli SOREA REGIA. Rokovanie prebiehalo podľa schváleného programu. Dôležitým bodom programu bol návrh najdôležitejších téz pre budúcu vládu SR.

Rada predsedov OZ KOZ SR     

15. 3. 2016, SOREA, Bratislava

Rada predsedov Odborových zväzov KOZ SR sa na svojom dnešnom rokovaní venovala návrhom téz odborov do programového vyhlásenia a vyzýva budúcu vládu:

 • zvyšovať dosiahnuté štandardy zamestnávania a ochrany zamestnanca na pracovisku, ktoré sú súčasťou platnej pracovnoprávnej legislatívy

 • pokračovať v trende zvyšovania miezd a životnej úrovne s cieľom odstrániť príjmové nerovnosti

 • v súlade s európskou koncepciou boja s fenoménom pracujúcej chudoby pokračovať vo zvyšovaní minimálnej mzdy

 • odstrániť prehlbujúcu sa nivelizáciu platov vo verejnom a miezd v súkromnom sektore.

KOZ SR požaduje v systéme tvorby návrhov legislatívnych noriem participáciu odborov už v štádiu ich prípravy.

20160315_120435

logo KOZ

 


 

 

15.3.2016

Milí kolegovia.

Európska komisia minulý týždeň predstavila prvý predbežný návrh európskeho piliera sociálnych práv, ktorý oznámil predseda Komisie Juncker v septembri minulého roka, a otvára rozsiahlu verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť názory a spätnú väzbu od ostatných európskych inštitúcií, národných orgánov a parlamentov, sociálnych partnerov, zainteresovaných strán, občianskej spoločnosti, odborníkov z akademickej obce a občanov. Táto iniciatíva sa zameriava na eurozónu, pričom ostatné členské štáty EÚ majú možnosť sa k nej pripojiť, ak si to želajú. Online konzultácia bude prebiehať do konca roka 2016.

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis uviedol: „Európa stále čelí problémom vyplývajúcim z finančnej krízy a krízy štátneho dlhu: chudoba, sociálne vylúčenie, nerovnosť a vysoká nezamestnanosť. Zároveň potrebujeme aktualizovať sociálnu agendu a naše sociálne acquis, aby zodpovedali hospodárskemu a sociálnemu vývoju v 21. storočí. Ide o zložitú úlohu, ktorá si vyžaduje rozsiahly konzultačný proces s cieľom zaručiť, aby sa zohľadnili všetky názory. Pilier sociálnych práv je súčasťou nášho úsilia o posilnenie hospodárskej a menovej únie a je zameraný na eurozónu. Zabezpečíme však, aby aj členské štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny, boli plne zapojené do konzultačného procesu a aby sa mohli do tejto iniciatívy zapojiť, ak si to želajú.“

Marianne Thyssenová, komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu, uviedla: „Najväčšou výzvou 21. storočia je meniaci sa svet práce. Globalizácia spolu s digitálnou revolúciou a nástupom nových obchodných modelov majú bezprecedentný vplyv na náš spôsob práce. Musíme byť pripravení na to, aby sme mohli predvídať tieto trendy a vývoj a aby sme ich vedeli ovplyvniť. Musíme si položiť základné otázky: zodpovedajú politiky Európskej únie a jednotlivých členských štátov v sociálnej oblasti v širokom zmysle slova vývoju v 21. storočí? Ako môžeme zabezpečiť, aby európsky sociálny model obstál v budúcnosti? Konzultácia, ktorú dnes otvárame, predstavuje prvý krok na ceste k vybudovaniu európskeho piliera sociálnych práv“.

Európsky pilier sociálnych práv stanoví niekoľko kľúčových zásad s cieľom podporiť dobre fungujúce a spravodlivé trhy práce a systémy sociálneho zabezpečenia. Skúsenosti z posledných pätnástich rokov ukázali, že pretrvávajúce nerovnováhy v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, môžu ohroziť stabilitu eurozóny ako celku. Ako sa uvádza v správe piatich predsedov „Dobudovanie európskej hospodárskej a menovej únie“, je potrebné klásť silnejší dôraz na výkonnosť v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí ako súčasť širšieho procesu vzostupnej konvergencie smerom k odolnejším hospodárskym štruktúram v rámci eurozóny.

V rámci EOK vítame navrhovaný pilier sociálnych práv, ale máme tiež iste pochybnosti o tom, ako bude realizovaná implementácia.

Luca Visentini, generálny tajomník EOK, uviedol: „Európska komisia zverejnila ambiciózny zoznam zásad, z ktorých väčšinu môžeme podporiť, ale napriek tomu sme zvedaví, ako a kde budú tieto zásady vykonávane. Vyzerá to tak, že pre tuto chvíľu nie je návrh právne záväzný, čo by spôsobilo oslabenie pilieru sociálnych práv.“

Tiež musím pripomenúť, že pre EOK je veľmi ťažké prijať pilier sociálnych práv, ktorý sa vzťahuje len na zamestnancov v Eurozóne a nie pre zamestnancov po celej EÚ.

Konzultácia bude prebiehať do 31. decembra 2016 a konsolidované znenie európskeho piliera sociálnych práv by sa malo predložiť začiatkom roku 2017. Po prijatí by sa pilier mal stať referenčným rámcom na posudzovanie výkonnosti zúčastnených členských štátov v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí a na podporu reforiem na vnútroštátnej úrovni. Konkrétnejšie by mal slúžil ako usmernenie pre obnovenú konvergenciu v eurozóne.

S pozdravom / Best Regards

Miroslav Hajnoš

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy

logo KOZ

 

 

 


 

25.2.2016

Milí kolegovia.

V minulosti až do dneška, odbory prispeli k sociálnemu a politickému pokroku a rozvoju sociálnych modelov v Európe. Väčšina z odborárskych úspechov z minulosti sú dnes považované za samozrejmosť. Preto je Európska únia je založená na nasledovných hodnotách: rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv. Práva odborových zväzov sú ľudskými právami. Práva odborových zväzov sú opísané v rôznych dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce, sú tiež uznané Chartou základných práv Európskej únie a patria medzi základné práva garantované Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv.

SĽUB K PODPORE

logo KOZ

 

 

 


 

24.2.2016

Výzva snemu KOZ SR členskej základni k parlamentným voľbám 2016.

Záujmom odborov je dôsledná obhajoba práv a záujmov zamestnancov. KOZ SR odmieta všetky pokusy o obmedzenie alebo odstránenie dosiahnutých práv, zníženie úrovne ochrany zamestnancov alebo ich životného štandardu.

Ambíciou KOZ SR je aktívne participovať na zlepšovaní pracovnoprávnej ochrany, ktorá bude zaručovať zamestnancom dostatočnú mieru ochrany priamo zo zákona a dôstojné pracovné podmienky, najmä spravodlivé mzdy a platy, bezpečnú prácu, rovnaké zaobchádzanie, odborný a profesijný rast a umožňovala im zosúladiť ich pracovný a rodinný život.

KOZ SR preto vyzýva svojich členov k účasti na marcových parlamentných voľbách a verí, že svoj hlas dajú tej politickej strane, ktorá vo svojom prístupe k sociálnej politike kladie dôraz predovšetkým na aktívnu ochranu občanov štátu, garanciu udržania doposiaľ dosiahnutých štandardov vo všetkých oblastiach života, stability Slovenska a výrazného sociálneho zmieru.

Preto voľme istotu a stabilitu, voľme sociálny charakter štátu! Voľme tých, ktorí v spolupráci s odbormi prispievajú k modernému spravovaniu spoločnosti na základe sociálnej spravodlivosti a solidarity.

Sociálna, ekonomická, ale aj nemenej dôležitá politická stabilita vytvára vhodné podmienky na ochranu zamestnancov, na zabezpečenie rastu životnej úrovne a sociálnych istôt obyvateľstva.

logo KOZ