SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

Informácie z POZ

15.2.2023

Dňa 15.2.2023 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Rady predsedov POZ v Lučenci, hotel Slovan. Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov Rady POZ zúčastnilo 18 členov.

Zasadnutie Rady predsedov sa riadilo schváleným programom:

 • Rozpočet POZ na rok 2023.
 • Rôzne
 • Zasadnutie PV OZO eustream.
 • Zasadnutie PV OZO SPP a PV OZO SPP-D.

28.11.2022

V dňoch 24.11. a 25.11.2022 sa v Tatranskej Štrbe v hoteli RYSY konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ). Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov Rady POZ zúčastnilo 21 členov.

Zasadnutie Rady predsedov sa riadilo schváleným programom:

 • Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí.
 • Informácie z POZ
 • Informácie z KOZ SR.
 • Rôzne.
 • Zasadnutie PV OZO eustream.
 • Zasadnutie PV OZO SPP a PV OZO SPP-D.

12.9.2022

Dňa 12.9.2022 sa konalo v priestoroch Plynárenského múzea v Bratislave stretnutie predsedníctva Plynárenského odborového zväzu s viceprezidentom KOZ SR Františkom Gajdošom a špecialistom KOZ SR pre európske a medzinárodne vzťahy Miroslavom Hajnošom .

Zástupcovia POZ informovali kolegov z KOZ SR o spoločnostiach z oblasti plynárenstva, v ktorých zastupujú zamestnancov a to: SPP a. s., SPP-CNG, s.r.o., eustream, a.s., SPP-distribúcia a.s., Plynárenská metrológia, s.r.o., Streicher SK s.r.o., a Probugas a.s. V rámci stretnutia boli prediskutované  viaceré aktuálne témy, ktoré v súčasnej dobe rezonujú vo všetkých sférach pracovných, sociálnych, odborárskych a energetických. Viceprezident František Gajdoš otvoril tému náboru nových členov POZ.

V závere stretnutia sa obe strany zhodli, že stretnutie bolo prínosom pre oboznámenie sa so situáciou v odboroch na Slovensku a v podobných stretnutiach budú zástupcovia KOZ SR a zástupcovia odborových zväzov pokračovať.

21.5.2022

V dňoch 19.5.2022- 21.5.2022 sa zúčastnila dvojčlenná delegácia POZ  (predseda POZ a predseda PV OZO SPP-D) na základe pozvania predsedníctva OS UNIOS na VI. zjazde OS UNIOS v Prahe.

20.5.2022 podľa programu prebiehal VI. zjazd OS UNIOS, na ktorom vystúpili so svojimi príhovormi Jan Willem Goudriaan, generálny tajomník EPSU – elektronická forma; Pavol Korienek, predseda POZ; Karel Klusák, miestopredseda  OS ECHO a Josef Středula, predseda ČMKOS.

     Na VI. zjazd OS UNIOS bolo zvolené nové predsedníctvo:

 • Predsedníčka OS UNIOS   – JUDr. Jitka Kocianová
 • Miestopredseda OS UNIOS – Radek Jurečka

14.4.2022

V dňoch 11.4. – 13.4..2022 sa uskutočnilo po dva a polročnej prestávke (z dôvodu protipandemických opatrení) v Zuberci stretnutie zástupcov Odborového svazu UNIOS  (OS UNIOS) a zástupcov Plynárenského odborového zväzu (POZ). Za OS UNIOS sa stretnutia zúčastnili predseda Karel Sladkovský, podpredseda Petr Pech, člen predsedníctva Radek Jurečka a referent pre medzinárodné a organizačné činnosti Michal Jan Votava. Za POZ sa stretnutia zúčastnili predseda POZ Pavol Korienek, predseda PV OZO SPP-D Milan Boris, predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová, a tajomníčka POZ Zuzana Lacová.

Predmetom rokovania bola výmena skúseností v oblasti kolektívneho vyjednávania a sociálnej politiky v oboch spoločnostiach.  Predseda OS UNIOS Karel Sladkovský odprezentoval makroekonomické ukazovatele za ČR a informoval o aktuálnom dianí v ČMKOS. O dianí v OS UNIOS hlavne v sekcii plynárenstva informovali podpredseda zväzu Petr Pech a člen predsedníctva Radek Jurečka. Predseda POZ Pavol Korienek odprezentoval makroekonomické ukazovatele za SR, informoval o aktuálnom dianí v KOZ SR a o činnosti POZ od posledného stretnutia. V závere sa obe strany zhodli, že stretnutie bolo prínosom pre oboznámenie sa so situáciou v odborových zväzoch.

18.3.2022

V dňoch 17.3. a 18.3.2022 sa vo Svite konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ). Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov Rady POZ zúčastnilo 14 členov.

Zasadnutie Rady predsedov sa riadilo schváleným programom:

 • Informácie z POZ.
 • Informácie z KOZ SR.
 • Správa o činnosti BOZP.
 • Rôzne.
 • Zasadnutie PV OZO eustream.
 • Zasadnutie PV OZO SPP a PV OZO SPP-D.

23.2.2022

Dňa 23.2.2022 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Rady predsedov POZ dištančnou formou, prostredníctvom programu MS Teams. Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov Rady POZ zúčastnilo 18 členov.

Zasadnutie Rady predsedov sa riadilo schváleným programom:

 • Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí.
 • Rozpočet POZ na rok 2022.
 • Informácie z POZ.
 • Informácie z KOZ SR.
 • Rôzne

24.6.2021

Dňa 24.6.2020 sa v Lučenci konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ). Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov Rady POZ zúčastnilo 18 členov.

Zasadnutie Rady predsedov sa riadilo schváleným programom:

 • Návrh Rozpočtu POZ na rok 2021.
 • Rôzne.
 • Zasadnutie PV OZO eustream
 • Zasadnutie PV OZO SPP a PV OZO SPP-D

20.11.2020

Vážené kolegyne odborárky, vážení kolegovia odborári.

V marci 2020 sa mal vo Svite konať V. zjazd POZ. Vzhľadom k epidemiologickej situácii v tomto období bolo konanie zjazdu zrušené a presunuté na jeseň.  Z dôvodu pretrvávajúcej situácie spôsobenej vírusom COVID-19 bola Radou predsedov OZO pri POZ schválená zmena realizácie V. zjazdu POZ bez osobnej prítomnosti delegátov na jednom mieste.   Rokovanie zjazdu sa uskutočnilo dňa 20.11.2020 formou videokonferencie s využitím aplikácie MS Teams s týmto programom:    

Schválené Stanovy POZ, Zásady hospodárenia POZ, Programové vyhlásenie POZ nájdete na webstránke POZ –  www.pozsk.sk

Na zjazde bolo zvolené nové vedenie Plynárenského odborového zväzu na nasledujúce 6-ročné obdobie. Do funkcií boli zvolení:

 • Predseda POZ                                                            Pavol Korienek                           (OZO Nové Mesto nad Váhom)
 • Podpredseda POZ a predseda PV OZO SPP            Viera Uhrová                              (OZO Bratislava)            
 • Podpredseda POZ a predseda PV OZO SPP-D        Milan Boris                                  (OZO Nové Mesto nad Váhom)
 • Podpredseda POZ a predseda OV OZO eustream    Andrej Lendvay                          (OZO Veľké Zlievce)
 • Revízna komisia pri POZ                                            Jana Horniaková (OZO Zvolen),   Svetlana Cingelová  (OZO Komárno),  Erika Plevková  (OZO Nové Mesto nad Váhom)

V rámci zhodnotenia činnosti za uplynulé 6-ročné obdobie predseda POZ uviedol, že to nebolo ľahké obdobie, najmä v boji za zachovanie sociálnych istôt zamestnancov všetkých spoločností prostredníctvom kolektívnych zmlúv. Ako najväčší problém sa javí stále sa znižujúca členská základňa, kedy je hlavne u mladých zamestnancov ich presvedčiť, aby vstúpili do odborov. Členská základňa sa nám znižuje najmä odchodmi do dôchodku starších členov alebo skončením pracovného pomeru našich členov. Popracovať na tomto probléme je výzvou a zároveň záväzkom do budúcnosti a to najmä z dôvodu dôležitosti pôsobenia odborov na pracoviskách v nadchádzajúcom období, kde z dôvodu rôznych okolností sa pripravujú mnohé kroky, ktoré budú mať negatívne dopady na zamestnancov, ich odmeňovanie a sociálne istoty.

22.10.2020

Dňa 22.10.2020 sa uskutočnilo rokovanie Predsedníctva POZ dištančnou formou, prostredníctvom programu MS Teams. Z dôvodu platných protipandemických opatrení , ktoré neumožňujú , aby sa V. Zjazd POZ konal vo Svite, tak ako bol odsúhlasený Radou predsedov POZ v termíne 20.11.2020,  Predsedníctvo POZ rokovalo o možnosti realizácie V. Zjazdu POZ dištančnou formou (videokonferencia s použitím aplikácie MS Teams. Predsedníctvo POZ odporučilo Rade predsedov POZ na odsúhlasenie „per rollam“ zmenu realizácie V. Zjazdu POZ dištančnou formou (videokonferencia) a realizáciu volieb korešpodenčným spôsobom.

30.6.2020

Dňa 26.6.2020 sa v Bratislave konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ). Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov Rady POZ zúčastnilo 19 členov.

Zasadnutie Rady predsedov sa riadilo schváleným programom:

 • Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí.
 • Príprava V. zjazdu POZ.
 • Informácie z POZ.
 • Informácie s KOZ SR
 • Rôzne  (krátke informácie predsedov PV OZO z diania v jednotlivých spoločnostiach)

28.1.2020

Dňa 28.1.2020 sa v Bratislave konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ).   Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov rady POZ zúčastnilo 22 členov.

Zasadnutie Rady predsedov POZ sa riadilo schváleným programom:

 • Predseda POZ informoval Radu predsedov  POZ o plnení úloh z predchádzajúcich  zasadnutí Rady predsedov POZ.
 • Rada predsedov POZ dokončila organizačné záležitosti ohľadom V. zjazdu POZ
 • Tajomníčka POZ informovala Radu predsedov POZ s návrhom rozpočtu POZ na rok 2020, ktorý členovia Rady predsedov schválili.
 • Predseda POZ informoval o činnosti a udalostiach v POZ za obdobie od posledného zasadnutia Rady predsedov POZ.

informácie z POZ – rada predsedov 28.1.2020

 • Rôzne

logo POZ


20.11.2019

Dňa 20.11.2019 sa predseda POZ Pavol Korienek zúčastnil na rokovaní VII. Zjazdu ECHOZ ako pozvaný hosť.


logo POZ


14-15.11.2019

V dňoch 14. – 15.11.2019 sa vo Svite konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ).   Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov rady POZ zúčastnilo 21 členov.

Predseda POZ Pavol Korienek v súlade s programom zasadnutia:

 • informoval Radu predsedov  POZ o plnení úloh z predchádzajúcich  zasadnutí Rady predsedov POZ.
 • oboznámil Radu predsedov POZ o príprave materiálov k V. Zjazdu POZ v roku 2020. Rada predsedov POZ schválila termín konania V. Zjazdu POZ a všetky organizačné náležitosti ohľadom V. Zjazdu POZ.

Zväzový inšpektor BOZP pán Ján Botka informoval o činnosti BOZP v rámci POZ

 • Rôzne

– predseda POZ informoval o činnosti a udalostiach v POZ za obdobie od posledného zasadnutia Rady predsedov POZ.

informácie z POZ – rada predsedov 14-15.11.2019 Svit

– predseda POZ informoval o činnosti a udalostiach v KOZ za obdobie od posledného zasadnutia Rady predsedov POZ. 

Prezentácia činnosti KOZ SR 24.7.2019

logo POZ


13.9.2019

22. stretnutie Volebného obvodu strednej Európy a západného Balkánu EPSU (CEWB)

2. stretnutie sa uskutočnilo v Belehrade, Srbsko, 3-5.septembra 2019. Na stretnutí bolo prítomných takmer 60 zväzov a bolo to jedno z najväčších regionálnych stretnutí v EPSU. Regionálne stretnutie CEWB zastupuje zväzy z Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Kosova, Macedónska, Čiernej Hory, Srbska, Slovenska (za POZ sa zúčastnil predseda Pavol Korienek) a Slovinska. Stretnutie moderoval Boris Pleša, predseda volebného obvodu CEWB a predseda chorvátskeho Odborového zväzu pre miestnu a štátnu správu.

22. stretnutie prebiehalo podľa schváleného programu:

4.9.2019

 • Otvorenie stretnutia, schválenie programu 21. stretnutia a schválenie zápisnice z 21. stretnutia v roku 2018 (Sarajevo).
 • Verejný dlh, štruktúra verejného dlhu, problémy a riziká verejného dlhu. Rentiersky kapitalizmus a jeho úloha pri vytváraní verejného dlhu (prezentovala asistentka projektu a politiky PSI Virginia Palomba).
 • Aká je úloha odborových zväzov pri prevencii, riešení a zmierňovaní problémov verejného dlhu.
 • Všeobecná diskusia zástupcov jednotlivých krajín na tému verejného dlhu v ich krajinách.
 • Vystúpenie prezidenta Nezávislosti profesora Stojkoviča, ktorý hovoril o nedobrej situácii v odboroch v Srbsku aj za prítomnosti Z. Ďordeviča ministra práce Srbskej vlády.
 • Informácia o kongrese EPSU v Dubline (hodnotenie, priority),(prezentoval J.W.Goudriaan, Generálny tajomník EPSU).
 • Správa ženského výboru, (prezentoval J.W.Goudriaan, Generálny tajomník EPSU)
   

Účastníci stretnutia CEWB sa odfotili a spoločná fotka a prehlásenie o podpore sa následne odoslala chorvátskym odborom ako podpora pre vyjednávanie v ich krajine.

5.9.2019

 • Vývoj EÚ po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019.
 • Záležitosti odborov v regióne CEWB (správy za jednotlivé členské krajiny: práva odborov, sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie, privatizácia a liberalizácia, opatrenia prijaté členskými organizáciami)
 • Informácie o hlavných oblastiach práce stálych výborov EPSU, členovia výborov z regiónu CEWB (J.W.Goudriaan, Generálny tajomník EPSU).
 • Aktivity a posledný vývoj v regióne CEWB (správu predniesol Boris Pleša, predseda volebného obvodu CEWB).
 • Priority a aktivity v CEWB.
 • Rôzne
 • Ukončenie stretnutia

logo epsu

logo POZ


27.6.2019

V dňoch 25.6. – 27.6.2019 sa uskutočnilo v Rožnově pod Radhoštem stretnutie zástupcov Odborového svazu UNIOS  (OS UNIOS) a zástupcov Plynárenského odborového zväzu (POZ). Za OS UNIOS sa stretnutia zúčastnili predseda Karel Sladkovský, podpredseda Petr Pech, členovia predsedníctva Martin Dilhof, Radek Jurečka, Vladimír Rosa a referent pre medzinárodné a organizačné činnosti Michal Votava. Za POZ sa stretnutia zúčastnili predseda POZ Pavol Korienek, predseda PV OZO SPP-D Milan Boris, predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová, predseda PV OZO eustream Andrej Lendvay a tajomníčka POZ Zuzana Lacová.

Predmetom rokovania bola výmena skúseností v oblasti kolektívneho vyjednávania a sociálnej politiky v oboch spoločnostiach.  Predseda POZ Pavol Korienek prezentoval činnosť POZ od posledného stretnutia. O dianí v OS UNIOS hlavne v sekcii plynárenstva informoval podpredseda zväzu Petr Pech. V závere sa obe strany zhodli, že stretnutie bolo prínosom pre oboznámenie sa so situáciou v odborových zväzoch a dohodli predbežný termín ďalšieho stretnutia, ktorý je plánovaný na rok 2020 v Slovenskej republike.

logo POZ


11.6.2019

V Bratislave sa konalo riadne zasadnutie Predsedníctva Plynárenského odborového zväzu (POZ).   Na zasadnutí Predsedníctva POZ sa zúčastnili všetci členovia Predsedníctva. Predseda POZ a podpredsedovia POZ.

Zasadnutie Predsedníctva POZ sa riadilo schváleným programom:

 •  Príprava materiálov na V. zjazd Plynárenského odborového zväzu
 •  Rôzne

logo POZ


7.3.2019

V Lučenci sa konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ).   Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov rady POZ zúčastnilo 20 členov.

Predseda POZ Pavol Korienek v súlade s programom zasadnutia:

– informoval Radu predsedov o plnení úloh z predchádzajúcich  zasadnutí Rady predsedov POZ.

– oboznámil Radu predsedov o čerpaní rozpočtu POZ za rok 2018 a navrhovanom rozpočte POZ na rok 2019.

– o rokovaniach ku Kolektívnym zmluvám v jednotlivých spoločnostiach v rámci POZ informovali predseda POZ, predsedovia PV OZO pri POZ a predseda OZO Streicher.

v bode rôzne:

 • Predseda POZ informoval o rokovaniach v rámci KOZ SR. Požiadal prítomných, aby sa pokúsili získať ešte nejaké podpisy pod petíciu za skorší odchod do starobného dôchodku. Zatiaľ je vyzbieraných 230 000 podpisov. OZ KOVO bude potrebné podpisy zbierať aj počas prezidentských volieb, tak aj tu budú mať ľudia možnosť podpísať petíciu.
 • predsedníčka revíznej komisie Jana Horniaková sa spýtala RP POZ, ako je to s preplácaním rekreačných poukazov na SPP, keďže na Callio kartách sa im zobrazuje položka rekreačné poukazy.
 • predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová uviedla, že v SPP sa v tomto roku budú preplácať rekreačné poukazy prostredníctvom faktúr, nakoľko nie sú doriešené podmienky využívania Callio karty na tento účel. V budúcnosti je predpoklad, že rekreačné poukazy sa budú čerpať prostredníctvom Callio karty. Zároveň Upozornila prítomných predsedov OZO, (týka sa aj zamestnancov eustream-u) že zamestnávateľ bude akceptovať iba tie faktúry, ktoré budú obsahovať zákonné náležitosti, nie sú akceptované žiadne pokladničné bloky, výdavkové doklady alebo faktúry nespĺňajúce potrebné údaje. V prípade potreby sa môžu jednotliví predsedovia u nej informovať.
 • predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová informovala, že v súvislosti s platnosťou GDPR sa pripravujú nové tlačivá na Plynárenskú pokladňu, n.f., ktoré obdržia mzdové účtovníčky ale budú zaslané aj jednotlivým predsedom OZO prostredníctvom POZ-u.
 • predseda OZO eustream Nitra Milan Lacena informoval, že zamestnancov nemilo prekvapili výpisy doplnkového dôchodkového sporenia z jednotlivých poisťovní.

logo POZ


23.11.2018

V dňoch 21. – 22.11.2018 sa vo Svite konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ).   Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov rady POZ zúčastnilo 22 členov.

Predseda POZ Pavol Korienek v súlade s programom zasadnutia:

– informoval Radu predsedov o plnení úloh z predchádzajúcich  zasadnutí Rady predsedov POZ.

– oboznámil Radu predsedov o plnení Kolektívnych zmlúv v organizáciách v rámci POZ.

– informoval o činnosti a udalostiach v POZ za obdobie od posledného zasadnutia Rady predsedov POZ.

informácie z POZ – rada predsedov21-22.11.2018 Svit

– informoval o činnosti a udalostiach v KOZ SR za rok 2018 (prezentácia zo snemu KOZ SR z 21.11.2018).

SNEM_KOZ_21_11_2018_prezentacia_cinnosti

 

v bode rôzne:

 • predseda POZ poďakoval  členom Rady predsedov POZ za aktívny prístup pri zbieraní podpisov na petičné hárky za Petíciu za vyhlásenie referenda, aby bolo ústavným zákonom zastavené predlžovanie dôchodkového veku dosiahnutím 64 rokov, a požiadal členov Rady predsedov POZ, aby poďakovali členom svojich Základných organizácií, ktorí sa podpísali pod petičné hárky.  Nakoľko potrebujeme vyzbierať 350 000 podpisov (zatiaľ majú organizátori petície cca 182 000 podpisov), je potrebné aby ešte petíciu podpisovali ďalší občania SR.
 • predseda POZ informoval o činnosti n.f. Plynárenská pokladňa za posledné obdobie.
 • predseda POZ informoval o aktuálnom stave kolektívneho vyjednávania v spoločnosti Probugas, a.s. (zamestnávateľovi bol doručený návrh novej KZ)
 • predseda OZO Streicher Žilina Ing. Dušan Janíček informoval o aktuálnom stave v spoločnosti Streicher, a.s. Žilina (platnosť KZ, počet členov OZO a pod)

logo POZ


2.7.2018

21. stretnutie Volebného obvodu strednej Európy a západného Balkánu EPSU (CEWB)

21. stretnutie sa uskutočnilo v Sarajeve, Bosna a Hercegovina, 25-27 júna 2018. Na stretnutí bolo prítomných takmer 60 zväzov a bolo to jedno z najväčších regionálnych stretnutí v EPSU. Regionálne stretnutie CEWB zastupuje zväzy z Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Kosova, Macedónska, Čiernej Hory, Srbska, Slovenska (za POZ sa zúčastnil predseda Pavol Korienek) a Slovinska. Stretnutie moderoval Boris Pleša, predseda volebného obvodu CEWB a predseda chorvátskeho Odborového zväzu pre miestnu a štátnu správu.

21. stretnutie prebiehalo podľa schváleného programu:

26.6.2018

 • Otvorenie stretnutia, schválenie programu 21. stretnutia a schválenie zápisnice z 20. stretnutia v roku 2017 (Podgorica).
 • Seminár rodovej rovnosti:  Organizácia a nábor žien, pozícia EPSU v rodovej rovnosti v práci odborov. Správa Ivany Břenkovej, členky Výboru žien v EPSU, o pokroku v oblasti rodovej rovnosti a práv žien.
 • Diskusia a návrhy na zlepšenie rodovej rovnosti v odborových organizáciách vo verejnom sektore v krajinách strednej Európy a západného Balkánu.
 • Aktualizácia posledného vývoja v Bosne a Hercegovine.
 • Priority EPSU a pracovný plán na rok 2018 a 2019, Budúca orientácia práce v strednej a východnej Európe. Informácia o príprave nasledujúceho kongresu PSI (prezentoval J.W.Goudriaan, Generálny tajomník EPSU).
 • Príprava na nachádzajúci kongres EPSU v roku 2019, návrhy uznesení, zmeny a doplnenie štatútu EPSU, sponzorovanie účastníkov kongresu za jednotlivé členské krajiny (prezentoval J.W.Goudriaan, Generálny tajomník EPSU).

26.6.2018

 • Účasť odborov CEWB v mládežníckych a ženských štruktúrach PSI a EPSU, členovia mládežníckej siete a výbor pre rodovú rovnosť.
 • Záležitosti odborov v regióne CEWB (správy za jednotlivé členské krajiny: práva odborov, sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie, privatizácia a liberalizácia, opatrenia prijaté členskými organizáciami)
 • Informácie o hlavných oblastiach práce stálych výborov EPSU, členovia výborov z regiónu CEWB (správu predniesol Josef Krejbych, regionálny tajomník EPSU pre volebný obvod CEWB)
 • Aktivity a posledný vývoj v regióne CEWB (správu predniesol Josef Krejbych, regionálny tajomník EPSU pre volebný obvod CEWB.
 • Skúsenosti pobočiek s národnými komisiami pre integráciu.
 • Priority a aktivity v CEWB.
 • Rôzne
 • Ukončenie stretnutia

logo epsu

logo POZ


15.6.2018

V dňoch 12.6. – 14.6.2018 sa uskutočnilo v Topoľčiankach stretnutie zástupcov Odborového svazu UNIOS  (OS UNIOS) a zástupcov Plynárenského odborového zväzu (POZ). Za OS UNIOS sa stretnutia zúčastnili predseda Karel Sladkovský, podpredseda Petr Pech, člen predsedníctva Martin Dilhof a referent pre medzinárodné a organizačné činnosti Michal Votava. Za POZ sa stretnutia zúčastnili predseda POZ Pavol Korienek, predseda PV OZO SPP-D Milan Boris, predsedníčka PV OZO SPP Viera Uhrová, predseda PV OZO eustream Andrej Lendvay a tajomníčka POZ Zuzana Lacová.

Predmetom rokovania bola výmena skúseností v oblasti kolektívneho vyjednávania a sociálnej politiky v oboch spoločnostiach a riešenie problematiky úbytku členskej základne.  Predseda POZ Pavol Korienek prezentoval činnosť POZ od posledného stretnutia. O dianí v OS UNIOS hlavne v sekcii plynárenstva informoval podpredseda zväzu Petr Pech. V závere sa obe strany zhodli, že stretnutie bolo prínosom pre oboznámenie sa so situáciou  v odborových zväzoch a dohodli predbežný termín ďalšieho stretnutia, ktorý je plánovaný na rok 2019 v Českej republike.

logo POZ


2.5.2018

Dňa 2. mája 2018 o 10,00 h. sa stretli zástupcovia Odborových zväzov zo SR združených v EPSU a PSI v pracovni predsedu SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb v Bratislave.

V programe pracovného stretnutia boli nasledovné okruhy tém :

1) členstvo v EPSU a PSI – uhradenie členských príspevkov za rok 2018;

2) zastúpenie OZ na regionálnom stretnutí v Sarajeve v Bosne a Hercegovine v dňoch 26. –  27.6. 2018;

3) vyslanie zástupcov OZ na akcie poriadané EPSU v Bruseli a v Berlíne v najbližších dvoch mesiacoch;

4) spracovanie správ za jednotlivé krajiny na rokovanie v Sarajeve;

5) vzájomná komunikácia medzi zväzmi, zastúpenie v stálych výboroch a komisiách EPSU;

6) informácie o nadchádzajúcom rokovaní Výkonného výboru EPSU (EC EPSU);

Rokovania sa zúčastnili : Pavol Korienek – POZ, Katarína Krajčová – OZ zamestnancov armády  SR, Anton Szalay – SOZ ZaSS;

ospravedlnili sa zástupcovia OZ: ECHOZ, OZH, OZ DLV;

logo POZ


10.4.2018

Dňa 10.4.2018 sa uskutočnilo v Trenčíne a v Nosiciach rokovanie zástupcu Plynárenského odborového zväzu (POZ), predsedu POZ Pavla  Korienka a  zástupcu ZO Vodné elektrárne pri ZOES, predsedu ZOVE pri ZOES Ľubomíra Černotu.  Rokovanie sa riadilo nasledovným programom:

logo POZ


20.2.2018

V Bratislave sa konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ).   Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov rady POZ zúčastnilo 21 členov.

Predseda POZ Pavol Korienek v súlade s programom zasadnutia:

– informoval Radu predsedov o plnení úloh z predchádzajúcich  zasadnutí Rady predsedov POZ.

– oboznámil Radu predsedov o čerpaní rozpočtu POZ za rok 2017 a navrhovanom rozpočte POZ na rok 2018.

– informoval o činnosti a udalostiach v POZ za obdobie od posledného zasadnutia Rady predsedov POZ.

informácie z POZ – rada predsedov 22.2.2018 Bratislava

– informoval o činnosti a udalostiach v KOZ SR za rok 2018 (prezentácia zo snemu KOZ SR z 29.11.2017).

Snem_KOZ_SR_ 29_11_2017_prehlad_aktivit.

v bode rôzne:

 • predseda POZ poďakoval  členom Rady predsedov POZ za aktívny prístup pri zbieraní podpisov na petičné hárky za skorší odchod do dôchodku, a požiadal členov Rady predsedov POZ, aby poďakovali členom svojich Základných organizácií, ktorí sa podpísali pod petičné hárky.  V utorok 6. februára odovzdali do Národnej rady SR  zástupcovia vedenia OZ KOVO (OZ KOVO bolo organizátorom petičnej akcie) petičné hárky za skorší odchod do dôchodku, na ktorých bolo 126 015 platných podpisov. Zástupcov OZ KOVO zároveň prijal predseda NR SR, Andrej Danko, ktorý obsah petície verejne podporil.
 • predseda POZ informoval o aktuálnom stave kolektívneho vyjednávania v spoločnosti Probugas, a.s. (zatiaľ nie je dojednaná a podpísaná nová KZ)
 • predseda OZO Streicher Žilina Ing. Dušan Janíček informoval o aktuálnom stave v spoločnosti Streicher, a.s. Žilina (platnosť KZ, počet členov OZO a pod.)

logo POZ


27.11.2017

V dňoch 21. -22.11.2017  sa na Donovaloch konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ).   Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov rady POZ zúčastnilo 20 členov.

Predseda POZ Pavol Korienek v súlade s programom zasadnutia:

– informoval Radu predsedov o plnení úloh z predchádzajúcich  zasadnutí Rady predsedov POZ.

– informoval o činnosti a udalostiach v POZ za obdobie od posledného zasadnutia Rady predsedov POZ.

informácie z POZ – rada predsedov21-22.11.2017 Donovaly

– informoval o činnosti a udalostiach v KOZ SR za obdobie od posledného zasadnutia Rady predsedov POZ.

krok za krokom KOZ

v bode rôzne:

 • predsedníčka PV OZO SPP informovala o prebiehajúcej zbierke na Plynárenskú pokladňu n.f.  Predsedovia rady predsedov POZ požiadali o umiestnenie informácie o Plynárenskej pokladni na stránke pozsk.sk
 • zväzový inšpektor BOZP Ján Botka informoval Radu predsedov POZ o zrealizovaných kontrolách BOZP v rámci POZ-u. V roku 2017 zrealizoval v súlade s plánom 7 kontrol BOZP.


logo POZ


21.6.2017

V dňoch 15. -16.6.2017 sa konal na Donovaloch „Odborný seminár k Zákonníku práce a k zákonu č. 2/1991 Zb o kolektívnom vyjednávaní“. Odborný seminár zorganizoval Plynárenský odborový zväz (POZ) pre predsedov OZO pri POZ. Lektorkou na vzdelávaní bola JUDr. Zdeňka Dvoranová – spoluautorka zákona o kolektívnom vyjednávaní a dlhoročná odborníčka v oblasti pracovného práva a Zákonníka práce.

15.6.2017 pred odborným seminárom sa konalo mimoriadne zasadnutie Rady predsedov POZ k jedinému bodu zasadnutia Rady predsedov POZ.

 • Prerokovanie a prijatie ďalšieho postupu k riešeniu problematiky k podielom za rok 2001.

OZNAM

V januári 2017 vydal Krajský súd – Bratislava stanovisko k sporu o vyplatenie Podielov za r. 2001, ktorým zrušuje rozhodnutie vo veci vyplatenia podielov a konanie zastavuje, nakoľko sa nejednalo o kolektívny spor ale o spor, z ktorého vznikol nárok jednotlivým zamestnancom. Právny zástupca POZ – JUDr. Falis v tomto spore neodporúča pokračovať. Na základe toho Predsedníctvo POZ na svojom zasadnutí odporučilo RP prijať uznesenie nepokračovať v súdnom spore. Na základe uvedených skutočností ako aj finančnej náročnosti s neistým výsledkom, Rada predsedov POZ schválila ukončenie súdneho sporu k Podielom za r. 2001.

logo POZ


Vo Zvolene sa konalo pracovné stretnutie zástupcov POZ, ECHOZ a ZOES, ktoré zorganizovali zástupcovia ECHOZ..  Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili: Pavol Korienek – predseda POZ,            Andrej Lendvay – podpredsea POZ,  Juraj Blahák – predseda ECHOZ,  Marián Baňanka – podpredseda ECHOZ,  Zdenko Turjan – predseda ZOES,  Ľudovít Hacaj – podpredseda ZOES.

Program pracovného stretnutia:

 1. Založenie Európskej zamestnaneckej rady pri EPH.
 2. Riešenie problému dôchodkového zabezpečenia zamestnancov.
 3. Spoločné presadzovanie požiadaviek na úpravu vybraných legislatívnych predpisov prostredníctvom KOZ SR a v rámci pripomienkovacieho konania.

Ďalšie pracovné stretnutie zástupcov POZ, ECHOZ a ZOES organizačne zabezpečí v 2. polroku 2017 POZ.

logo POZ

 


2.3.2017

V Bratislave sa konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ).   Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov rady POZ zúčastnilo 20 členov.

Predseda POZ Pavol Korienek v súlade s programom zasadnutia:

– informoval Radu predsedov o plnení úloh z predchádzajúcich  zasadnutí Rady predsedov POZ.

– oboznámil Radu predsedov o čerpaní rozpočtu POZ za rok 2016 a navrhovanom rozpočte POZ na rok 2017

– informoval o činnosti a udalostiach v POZ za obdobie od posledného zasadnutia Rady predsedov POZ.

informácie z POZ – rada predsedov 2.3.2017 Bratislava

– informoval o činnosti a udalostiach v KOZ SR za obdobie od posledného zasadnutia Rady predsedov POZ.

Prehlad_aktivit KOZ

v bode rôzne:

– predseda POZ informoval  členov Rady predsedov POZ o:

 • aktuálnej situácii OZO Streicher Žilina
 • informoval o materiáloch zo snemu KOZ SR
 • informoval o pripravovanom školení predsedov POZ v oblasti Zákonníka práce a Zákona o kolektívnom vyjednávaní

logo POZ


14 -15.2.2017

20. stretnutie Volebného obvodu strednej Európy a západného Balkánu EPSU (CEWB)

20. stretnutie sa uskutočnilo v Podgorici, Čierna Hora, 14-15 februára 2017. Na stretnutí bolo prítomných takmer 60 zväzov a bolo to jedno z najväčších regionálnych stretnutí v EPSU. Regionálne stretnutie CEWB zastupuje zväzy z Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Kosova, Macedónska, Čiernej Hory, Srbska, Slovenska a Slovinska. Stretnutie moderoval Boris Pleša, predseda volebný obvod a predseda chorvátskeho Odborového zväzu pre miestnu a štátnu správy.

20. stretnutie prebiehalo podľa schváleného programu:

14.2.2017

 • Otvorenie stretnutia, schválenie programu 20. stretnutia a schválenie zápisnice z 19. stretnutia v roku 2016 (Dubrovník)
 • Aktualizácia posledného vývoja v Čiernej hore
 • Záležitosti odborov v regióne CEWB (správy za jednotlivé členské krajiny: práva odborov, sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie, privatizácia a liberalizácia, opatrenia prijaté členskými organizáciami)
 • Aktivity a posledný vývoj v regióne CEWB (správu predniesol Josef Krejbych, regionálny tajomník EPSU pre volebný obvod CEWB)
 • Otázky žien a rodovej rovnosti (správu predniesla Ivana Břenková, zástupkyňa Výboru Žien a rodovej rovnosti)
 • Priority EPSU a pracovný plán na rok 2017, Budúca orientácia práce v strednej a východnej Európe (prezentoval J.W.Goudriaan, Generálny tajomník EPSU)
 • Kongres PSI 2017 – diskusia o programe akcií, dodatky k stanovám, ostatné záležitosti (informoval J.W.Goudriaan, Generálny tajomník EPSU)
 • Kongres PSI 2017 (príprava kongresu v roku 2017, účasť na kongrese, informoval J.W.Goudriaan, Generálny tajomník EPSU)

15.2.2017

 • Pokračovanie v bode Kongres PSI 2017 (príprava kongresu v roku 2017, účasť na kongrese, informoval J.W.Goudriaan, Generálny tajomník EPSU)
 • Kampane EPSU v strednej a východnej Európe v roku 2017, trendy v členstve odborov, mapovanie organizovanosti (moderoval Josef Krejbych, regionálny tajomník EPSU pre volebný obvod CEWB)
 • Nové členské organizácie. Členské poplatky, potvrdenie účastníka pracovnej skupiny EPSU (prezentoval J.W.Goudriaan, Generálny tajomník EPSU)
 • Nominácie CEWB do orgánov EPSU a skúsenosti zástupcov z práce v orgánoch EPSU (správu predniesol Josef Krejbych, regionálny tajomník EPSU pre volebný obvod CEWB)
 • Rôzne
 • Ukončenie stretnutia

logo POZ

logo epsu


8.12.2016

Predseda POZ Pavol Korienek a podpredsedníčka POZ Viera Uhrová sa zúčastnili na predvianočnom stretnutí Plynárenských seniorov v klube Slovenského plynárenského múzea v Bratislave. Bolo super sa ocitnúť medzi plynárenskými seniormi, medzi „skutočnými plynármi“, ktorí presne vedia čo znamená logo SPP (väčšinou všetci plynárenský seniori pracovali len v nerozdelenej spoločnosti SPP), vedeli čo znamenalo pre zamestnancov v tejto spoločnosti pracovať a boli na svoju spoločnosť právom hrdí. Predseda POZ plynárenským seniorom vysvetlil súčasné fungovanie spoločností (SPP, SPP-D, eustream, SPP-CNG, Probugas) a v skratke informoval o aktuálnych kolektívnych zmluvách v týchto spoločnostiach.

20161208_143157_hdr_resized 20161208_143131_hdr_resized

logo POZ

 


25 – 26.10.2016

Na Donovaloch sa konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ).   Na Rade predsedov POZ sa z počtu 23 členov rady POZ zúčastnilo 20 členov.

Predseda POZ Pavol Korienek v súlade s programom zasadnutia:

– informoval Radu predsedov o plnení úloh z predchádzajúcich  zasadnutí Rady predsedov POZ.

– informoval o činnosti a udalostiach v POZ za obdobie od posledného zasadnutia Rady predsedov POZ.

informacia-z-poz-donovaly-25-26-10-2016

– informoval o činnosti a udalostiach v KOZ SR za obdobie od posledného zasadnutia Rady predsedov POZ.

snem_koz_sr_-28_9_2016_prehlad_aktivit

v bode rôzne:

– predseda POZ informoval  členov Rady predsedov POZ o:

 • voľbách členov Dozorných rád volených zamestnancami v spoločnostiach eustream,a.s. a SPP-distribúcia, a.s. 
 • účasti na konferencii organizovanej KOZ SR v spolupráci s MPSVaR „QUO VADIS 3. pilier“ a vysvetlil predsedom, prečo už aj vláda SR začína podporovať DDS (hlavne zlý  demografický vývoj na Slovensku, nedostatok financií na dôchodky)

– predsedníčka PV OZO SPP pani Viera Uhrová informovala členov Rady predsedov POZ o stave financií v Plynárenskej pokladni a požiadala členov Rady predsedov POZ o podporu novej             finančnej zbierky na Plynárenskú pokladňu.

20161025_104657_hdr_resized20161025_113239_hdr_resized

logo POZ


16.6.2016

Viedeň 13.6.2016

Seminár o digitalizácii verejných služieb.

EPSU v spolupráci s rakúskym odborovým zväzom YOUNION zorganizoval seminár o digitalizácii verejných služieb. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia odborárov z Rakúska, Slovenska, Česka, Maďarska, Belgicka, Estónska, Holandska, Nórska, Portugalska, Španielska, Švédska, Veľkej Británie a Turecka. Za POZ sa zúčastnil predseda POZ Pavol Korienek a predseda OZO Nitra – eustream     Milan Lacena.

Na úvod stretnutia zástupca OZ YOUNION Thomas Kattnig  informoval o veľkom tlaku korporácií a štátnej správy na využívanie digitálnych systémov (IT, mobilné siete, automatizácia a pod.) vo vyššej miere. Následky takejto digitalizácie budú mať ale dopad na zamestnanosť v jednotlivých krajinách, kde mi, odborári jednotlivých krajín musíme byť pripravení na veľký nápor v nezamestnanosti. Musíme sa pripraviť na to, akým spôsobom budeme spolupracovať so zamestnávateľmi v snahe udržať čo najvyššiu zamestnanosť (bude napr. potrebné veľa zamestnancov rekvalifikovať).

V priebehu seminára vystúpili odborníci v dvoch diskusných paneloch.

Prvý panel sa týkal hlavných vplyvov digitalizácie na dane, sociálne zabezpečenie, zamestnanosť a poskytovanie služieb. Patrik Orr z EPSU informoval o zámeroch komisie EU v oblasti zavádzania digitalizácie procesov – o tejto téme hovorí komisia EU od roku 1993. Je schválený európsky akčný plán pre digitalizáciu na roky 2016 – 2020 , kde zástupcovia komisie EU stále hovoria hlavne o efektivite, ktorá bude lepšia následkom využívania digitalizácie vo všetkých možných procesoch. Anke Mönnig z GWS, súkromného nemeckého výskumného ústavu, načrtla svoju prácu o dôsledkoch zavádzania digitalizácie na zamestnanosť v Nemecku. Daniela Zimmer z rakúskej komory práce predstavila problematiku spracovania veľkých objemov dát a ochrany osobných údajov. Taktiež upozornila na možnosť zneužitia týchto údajov voči pracovníkom alebo spotrebiteľom. Tieto informácie o využívaní digitalizácie doplnila Anna Machová, predsedníčka Odborového svazu pracovníkú kultury a ochrany přírody, a informovala o odborných skúsenostiach využitia digitalizácie v knižniciach a múzeách v ČR.

Témou druhého panelu bola ochrana údajov, problémy občanov a zamestnancov. Ako prvý vystúpil poslanec Európskeho parlamentu za Rakúsko pán Josef Weidenholzer (S & D ).V europarlamente je členom výboru EU pre digitalizáciu. Informoval o príprave vyhlášky EU o ochrane dát – platná by mala byť od roku 2018. Vo vypracovanom projekte digitalizácie nie je riešená problematika zamestnanosti. Preto od jednotlivých vlád členských krajín EU závisí, ako sa bude vyhláška implementovať na národných úrovniach. Thomas Lynge Madsen z dánskej centrálnej vlády odboru HK Stat, prezentoval praktické poznatky z využitia digitalizácie v dánskej daňovej správe, zatiaľ čo Klemens Himpele z magistrátu mesta Viedne, informoval ako mesto Viedeň využíva digitalizáciu súvisiacu so službami likes Airbnb a Uber.                                                                                                                                K téme zdravie v centre pozornosti, skúsenosti s novými technológiami v zdravotníctve a v sociálnej starostlivosti vystúpili prof. Dr. Josef Hilbert (Institut für Arbeit und Technik Nemecko) a MuDr. Francisco José Sánchez Laguna (andalúzske zdravotníctvo). Vo svojich vystúpeniach informovali o využití digitalizácie dát v zdravotníctve (orientácia na pacienta).

20160613_094711 EPSU%20digitalisation%20seminar,%20Vienna,%2013%20June%202016 20160613_152724

logo POZ


25.4.2016

V dňoch 21.- 23.4.2016 sa zúčastnila dvojčlenná delegácia POZ  (predseda POZ a tajomníčka POZ) na základe pozvania predsedníctva OS UNIOS na V. zjazde OS UNIOS v Prahe. Na V. zjazd bol pozvaný aj Jan Willem Goudriaan, generálny tajomník EPSU.  Dňa 21.4.2016  vo večerných hodinách rokovala menšia pracovná skupina (Jan Willem Goudriaan, predsedníctvo OS UNIOS, zástupcovia POZ, členovia európskej zamestnaneckej rady RWE za českú republiku), kde sme sa navzájom informovali o problematike kolektívneho vyjednávania, získavania nových členov odborov, činnosti v európskych zamestnaneckých radách.

22.4.2016 podľa programu prebiehal V. zjazd OS UNIOS, na ktorom vystúpili so svojimi príhovormi Jan Willem Goudriaan, generálny tajomník EPSU; Pavol Korienek, predseda POZ a Josef Středula, predseda ČMKOS. Ďalšie informácie v tlačovej správe OS UNIOS.

logo POZ

Tisková zpráva

Ve dnech 22. a 23. dubna 2016 se v hotelu Olšanka v Praze konal V. sjezd Odborového svazu UNIOS. Sjezdu se zúčastnilo 102 delegátů z odborových organizací z celé republiky. Na sjezd přijeli i hosté z tuzemska a ze zahraničí, představitelé partnerských odborových svazů. Hlavními body jednání byly zpráva o činnosti svazu, změna stanov OS UNIOS, program svazu na další období a volba nových funkcionářů. Do vedení svazu byli zvoleni:

předsedou svazu pan Karel Sladkovský

a místopředsedou svazu pan Petr Pech.

Posláním svazu je i nadále hájit práva a zájmy svých členů, především v oblasti pracovněprávní, mzdové, sociální a bezpečnosti práce.

V Praze dne 23. 4. 2016


19.3.2016

160 rokov plynárenstva na Slovensku

V roku 2016 si slovenské plynárenstvo pripomína 160. výročie od svojho vzniku. V marci 1856 sa rozsvietilo v Bratislave 209 plynových lámp zásobovaných svietiplynom z mestskej plynárne. Tento okamih môžeme označiť za začiatok plynárenstva na Slovensku.

Od tých čias sa slovenské plynárenstvo zmenilo na významné priemyselné a energetické odvetvie. Slovenská prepravná sieť patrí k najvýkonnejším v celej Európe a pokrytie krajiny distribučnou sieťou a podzemnými zásobníkmi radí Slovensko na druhé miesto v Európskej únii.

160 rokov plynárenstva plynarne20038

V predchádzajúcich obdobiach pri okrúhlych výročiach založenia plynárenstva na Slovensku zamestnávatelia vedeli poďakovať svojim zamestnancom za obetavú prácu pri zabezpečovaní bezporuchovej prevádzky plynárenských zariadení a zásobovaní odberateľov plynom.

V súčasnej dobe asi zamestnávatelia zabudli na svojich zamestnancov (jediný, kto si  160. výročie vzniku plynárenstva na Slovensku pripomenul bol Slovenský plynárenský a naftový zväz), preto je našou povinnosťou (predsedníctvo POZ), poďakovať zamestnancom spoločností SPP,a.s., SPP-distribúcia, a.s.,  eustream, a.s., SPP-CNG, s.r.o. a Plynárenská metrológia, s.r.o.  za obetavú prácu v plynárenskom sektore na Slovensku a do ďalšieho obdobia im popriať veľa zdravia a šťastia v osobnom aj pracovnom živote.

logo POZ


14.3.2016

V dňoch 9.3- 10.3.2016 sa konalo 19. stretnutie volebného obvodu strednej Európy a západného Balkánu EPSU (CEWB) v Dubrovníku, Chorvátsko.  Organizáciu stretnutia zabezpečili odborári z Chorvátska. Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia odborových zväzov z CZ, SK, H, B-H, CRO, SRB, SLO, KOSOVO, MAC, MN. Rokovanie skupiny zahájil sekretár skupiny CEWB Jozef Krejbych. Na rokovaní sa zúčastnil Jan Willem Goudriaan, generálny tajomník EPSU.

Jan Willem Goudriaan informoval účastníkov stretnutia o súčasnej politike EÚ (referendum vo Veľkej Británii, migranti a neočakávané výsledky parlamentných volieb na Slovensku). Požiadal účastníkov o vyjadrenie podpory štrajkujúcim lekárom vo Veľkej Británii. Ďalej informoval o veľmi zložitej situácii v Grécku, kde z dôvodu úsporných opatrení v štáte je veľmi ťažká situácia pre zamestnancov (problematické kolektívne vyjednávania).

Hlavným bodom programu rokovania boli informácie za jednotlivé členské krajiny volebného obvodu strednej Európy a západného Balkánu EPSU (CEWB).  Vo všetkých krajinách západného Balkánu (okrem Slovinska a Chorvátska) majú  veľké spoločné problémy – zmeny zákonníka práce, neexistujúca tripartita a veľká korupcia.

V ostatných bodoch programu rokovania informovali predsedajúci účastníkov o:

 • plánovaných aktivitách EPSU (28.apríl deň zdravotníctva a bezpečnosti, 1.máj –  Prvý máj, 23.jún – deň verejných služieb.
 • financovaní EPSU, nové členské organizácie, členské poplatky.
 • aktualizácia a nominácie CEWB do orgánov EPSU a skúsenosti zástupcov z práce v orgánoch EPSU

SAM_2054 SAM_2051 SAM_2046

logo POZ

logo epsu


1.3. – 2.3.2016

V Topoľčiankach sa konalo medzinárodné stretnutie zástupcov odborových zväzov verejného sektora zo Slovenskej republiky, Českej republiky a Rakúska.

Prvý deň konferencie zahájil predseda SOZ ZaSS pán Anton Szalay a z príhovormi vystúpili  pán Emil Machyna, predseda OZ KOVO SR, pani Dagmar Žitníková, predsedníčka OSZ SP ČR a Thomas Kattnig, younion Die Daseinsgewerkschaft Rakúsko. Hlavným bodom programu v prvý deň konferencie bola téma „Nábor, získavanie a udržanie členov odborov“, s ktorou vystúpil  Eddy Stam, zástupca EPSU. Nasledovala informácia o vývoji sociálneho dialógu a dosiahnuté výsledky v kolektívnom vyjednávaní zúčastnených krajín.

Druhý deň pokračovala konferencia prednáškou o TTIP (Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo medzi EU a USA). Ako prvý vystúpil Anton Szalay, predseda SOZ ZaSS a informoval zúčastnených o stanoviskách KOZ SR, EPSU k TTIP.  V prednáške pokračoval zástupca MH SR, generálny riaditeľ Sekcie zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí, pán Ivan Lančarič. K problematike TTIP sa vyjadril aj zástupca Rakúska  pán Thomas Kattnig. K téme TTIP nasledovala diskusia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

logo POZ


16.2.2016

v Lučenci sa konalo riadne zasadnutie Rady predsedov Plynárenského odborového zväzu (POZ).   Na Rade predsedov POZ sa z počtu 24 členov rady POZ zúčastnilo 21 členov.

Predseda POZ Pavol Korienek v súlade s programom zasadnutia:

– informoval Radu predsedov o plnení úloh z predchádzajúcich  zasadnutí Rady predsedov POZ.

– informoval o činnosti a udalostiach v POZ za obdobie od posledného zasadnutia Rady predsedov POZ.

– informoval o činnosti a udalostiach v KOZ SR za obdobie od posledného zasadnutia Rady predsedov POZ.

v bode rôzne:

– predseda POZ informoval o spustení web stránky POZ.

– predseda PV OZO SPP-D pán Milan Boris požiadal členov Rady predsedov POZ o preverenie záujmu na jednotlivých OZO

o organizovanie rôznych športových akcií, ktoré by boli organizované v spolupráci viacerých OZO.

logo POZ