SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

aktuálne informácie

28.1.2019

Milé odborárky, milí odborári.

Dôležité informácie pre klientov NN dôchodkových spoločností.

Zasielanie ročného výpisu elektronicky

Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nadobudne účinnosť 1. 1. 2019 sa týka zasielania ročného

výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok účastníka.

Každá doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaslať ročný výpis účastníkovi v elektronickej podobe na

poslednú známu emailovú adresu. Z tohto dôvodu je dôležité, aby nám klienti poskytli svoj aktuálny email, prípadne

nám potvrdili, že email nemenili a v našich databázach máme ten správny.

Poskytli ste nám už svoju aktuálnu emailovú adresu? Ak nie, urobte tak na mailovej adrese:    https://www.nn.sk/aktualizacia-kontaktnych-udajov/

®Meníme čísla bankových účtov v NN dôchodkových spoločnostiach

S účinnosťou od 1. 2. 2019 bude Slovenská sporiteľňa poverená výkonom činnosti depozitára pre NN dôchodkovú

správcovskú spoločnosť, a. s. a NN Tatry – Sympatia, d. d. s., a. s. a ich dôchodkové fondy. V súvislosti s touto zmenou

sa zmení číslo bankového účtu pre úhradu:

príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie v NN Tatry – Sympatia (III. pilier),

nové číslo bankového účtu v SLSP je:

SK11 0900 0000 0055 8060 5454

dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v NN dôchodkovej

správcovskej spoločnosti (II. pilier), nové číslo bankového účtu v SLSP je:

SK91 0900 0000 0055 2080 5454

Ostatné údaje (variabilný, špecifický a konštantný symbol) zostávajú nezmenené.

Klienti získajú viac informácií na emailovej adrese klient@nn.sk alebo na Klientskej linke 0850 111 464

v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 hod.

Zamestnávatelia účastníkov v DDS získajú viac informácií na emailovej adrese informacie@nn.sk

alebo na tel. čísle 02/59 313 867 v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod.


3.5.2018

Milé odborárky, milí odborári.

Európska komisia dnes zverejnila jednu zo svojich pravidelných hospodárskych predpovedí – jarnú hospodársku prognózu. Miera rastu v EÚ i v eurozóne v roku 2017 prekonala očakávania a na úrovni 2,4 % dosiahla najvyššiu úroveň za posledných 10 rokov. V roku 2018 má rast zostať výrazný a v roku 2019 poklesne iba mierne, pričom v EÚ by mal dosiahnuť 2,3 % a eurozóna 2,0 %. Stabilný rast umožňuje ďalšie znižovanie deficitu verejných financií a verejného dlhu a vedie aj k zlepšovaniu podmienok na trhu práce. Priaznivé externé podmienky majú pozitívny vplyv aj na Slovensko. Európska komisia predpokladá, že hospodársky rast sa ďalej zvýši na približne 4 % v roku 2018 a 4,2% v roku 2019. Súkromná spotreba pravdepodobne zostane hlavným prispievateľom k rastu. Prehrievanie sa trhu práce v spojení s nedostatkom pracovných síl v niektorých regiónoch vyvinie tlak na rast nominálnych miezd. Nezamestnanosť klesla na rekordne nízku úroveň 8,1% v roku 2017 a očakáva sa, že bude naďalej klesať na úroveň 6,3% v roku 2019. Očakáva sa zrýchlenie inflácie na 2,4 % v roku 2018 a to v dôsledku rastu cien energií a rastúcich cien služieb. Deficit verejných financií sa znížil z 2,2% HDP v roku 2016 na 1,0% v roku 2017, čo je najnižšia úroveň v histórii. Rovnako ako v zimnej hospodárskej prognóze, celková investičná aktivita pravdepodobne zostane výrazná, avšak relatívne pomalé čerpanie EU fondov v rokoch 2016 a 2017 predstavuje riziko pre krátkodobé investičné vyhliadky.

Viac v prílohe.  IP-18-3605_SK

S pozdravom

Miroslav Hajnoš

Department of International Relations and European Affairs

CONFEDERATION OF TRADE UNIONS OF THE SLOVAK REPUBLIC

Odborárske nám. č. 3

815 70  Bratislava, Slovakia

Tel: +421-2-50239193

Mobil: +421 903 251 173

Email : hajnos@kozsr.sk

Web: www.kozsr.sk

Twitter: @miroslavhajnos

Facebook: https://www.facebook.com/KOZSR/

 

 


13.3.2018

Milé odborárky, milí odborári.

v prílohe Vám posielame analýzy a prognózy na úrovni makroekonomických ukazovateľov pre rok 2018 ako možný východiskový podklad pre kolektívne vyjednávanie pre zamestnancov pracujúcich v jednotlivých odvetviach SR.

 Makroekonomicke_ukazovatele_2018

S pozdravom

JUDr. Eva Kurucová

špecialista pre činnosť HSR SR

KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

 


14,7.2017

Milé odborárky, milí odborári.

EOK rozbehla kampaň na konferencii vo februári s hlavnými sloganmi: Európa potrebuje rast miezd – je čas pre naše oživenie. EOK argumentuje, že nielen podiel miezd v ekonomike klesá, ale navýšenie miezd je rozhodujúce na podopretie aktuálne slabého ekonomického oživenia. Fakty a čísla, vrátane videa a ostatných kampaňových materiálov sú k dispozícii na http://payrise.eu a článok v slovenčine nájdete TU.

Tento mesiac sme sa zamerali na mladých a posielam vám 3 články, ktoré sme publikovali.

Mladí ľudia sú viac postihnuteľní neistou prácou

https://www.dennikpraca.sk/2017/07/13/mladi-ludia-su-viac-postihnutelni-neistou-pracou/

„Stáže pre mladých ľudí sú stále platovo podhodnotené“ – tvrdia mladí odborári

https://www.dennikpraca.sk/2017/07/11/staze-pre-mladych-ludi-su-stale-platovo-podhodnotene-tvrdia-mladi-odborari/

Zárobky mladých ľudí sú nízke naprieč celou Európskou úniou

https://www.dennikpraca.sk/2017/07/07/zarobky-mladych-ludi-su-nizke-napriec-celou-europskou-uniou/

V prílohe vám posielam logo kampane, ak by ste sa mohli odfotiť s logom a poslať mi fotku späť s jednou vetičkou, prečo je doležíte, aby sme zvyšovali mzdy aj na Slovensku. Tuto fotografiu, by sme publikovali na našom facebooku KOZ SR.

Logo_EPZP_KOZSR

Ďakujeme za participáciu a tešíme sa na fotografie 😉

Best Regards

Miroslav Hajnoš

Department of International Relations and European Affairs

CONFEDERATION OF TRADE UNIONS OF THE SLOVAK REPUBLIC

Odborárske nám. č. 3

815 70  Bratislava, Slovakia

 

 


2.5.2017

Milé odborárky, milí odborári.

Európska komisia dňa 26. apríla zverejnila novú iniciatívu – Európsky pilier sociálnych práv. Vízia o piliere sociálnych práv bola prvý krát spomenutá v septembri 2015. Odvtedy sa začali diskusie s inštitúciami EÚ, členskými štátmi, sociálnymi partnermi ako aj občianskou spoločnosťou o obsahu a úlohách piliera.

Pilier sociálnych práv stanovuje niekoľko kľúčových zásad na podporu spravodlivých a dobre fungujúcich trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia. Má slúžiť ako prostriedok k dosiahnutiu lepších pracovných a životných podmienok medzi členskými štátmi EÚ. Hoci bol pilier pôvodne určený pre eurozónu, platí pre všetky členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť.

 Pilier sociálnych práv obsahuje 3 hlavné kategórie:

 • rovnosť príležitostí a prístup na trh práce
 • spravodlivé pracovné podmienky
 • sociálna ochrana a začlenenie

Generálny tajomník Európskej odborovej konfederácie (ďalej ako EOK) Luca Visentini  sa o tejto iniciatíve vyjadril: „Je načase, aby EÚ preukázala, že sa stará o svojich občanov. Pilier obsahuje návrhy, ktoré sú už dávno oneskorené.“  EOK je ale podľa neho pripravená  zapojiť sa do konzultácií a sociálneho dialógu pre správne uplatňovanie zásad obsiahnutých v tomto pilieri, a preto vyzýva všetky členské štáty, aby sa do tejto iniciatívy zapojili.  EOK ďalej dúfa, že Komisia začne skutočný proces zlepšovania podmienok pre pracujúcich ľudí v Európe.

„Návrh zákona o platenej dovolenke rodičov, otcov a opatrovateľov je veľmi pozitívny a rozhodne potrebný, aj keď je poľutovaniahodné, že ešte nezlepšuje ochranu proti prepusteniu pre matky, ktoré sa vracajú z materskej dovolenky. Podporujeme záväzok Európskej komisie stať sa svojim zámerom splniť svoje zámery, napriek odporu niektorých zamestnávateľov,“  uviedol Visentini.

EOK taktiež podporuje návrhy noriem, ktoré by sa vzťahovali na samostatne zárobkovo činných a neštandardných pracovníkov, ale s podporou samostatnej zárobkovej činnosti ako všeliekom k nezamestnanosti nesúhlasí. Preto sa chcú zúčastňovať konzultácií o revízii smernice o prístupe k sociálnej ochrane pre všetkých.

EOK napokon oceňuje, že Komisia zvažuje potreby lepšieho presadzovania existujúcich európskych sociálnych predpisov a práv, a žiada aby predložila svoje konkrétne návrhy na zlepšenie.

Európska komisia zverejnila viacero dokumentov týkajúcich sa sociálneho rozmeru Európy:

 

 • Návrh Európskeho piliera sociálnych práv, ktorým tak zavŕšila takmer 1,5-ročný proces jeho príprav a rozsiahlej diskusie s členskými štátmi, sociálnymi partnermi i verejnosťou. Pilier pozostáva z 20 kľúčových zásad a práv na podporu spravodlivých a dobre fungujúcich trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré sú rozdelené do troch kategórií: rovnaké príležitosti a prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky a sociálna ochrana a začlenenie.

 

 • Prijatie Európskeho pilieru sociálnych práv sprevádza aj predstavenie viacerých konkrétnych legislatívnych i nelegislatívnych iniciatív týkajúcich sa
  •  rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov (legislatívny návrh),
  •  informovanosti pracovníkov (dokument na konzultáciu),
  •  prístupu k sociálnej ochrane (dokument na konzultáciu) a
  •  pracovného času (objasnenie smernice o pracovnom čase). Zavádza sa aj sociálny prehľad na sledovanie trendov a výsledkov vo všetkých krajinách EÚ v 12 oblastiach a na posúdenie pokroku   v  sociálnej oblasti v rámci EÚ ako celku. Táto analýza bude súčasťou Európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík. V rámci Európskeho semestra publikovala Komisia vo februári podrobnú Správu o Slovensku za rok 2017.

 

 • Zároveň s Európskym pilierom sociálnych práv dnes Komisia schválila aj prvý z radu diskusných dokumentov, ktoré si vytýčila v Bielej knihe o budúcnosti Európy, predstavenej 1. marca 2017. Dokument sa týka sociálneho rozmeru budúcnosti EÚ do r. 2025 a je príspevkom Komisie do diskusie o tom, ako udržať životnú úroveň, zvýšiť počet a kvalitu pracovných miest a vybaviť ľudí správnymi zručnosťami. EK prezentuje 3 možné scenáre, ktoré sa dajú kombinovať a nie sú normatívne ani reštriktívne.

 

V prílohe nájdete tlačové správy EK, ktoré podrobnejšie vysvetľujú jednotlivé dokumenty.

TS Komisia otvára diskusiu o sociálnom rozmere Európy do roku 2025                                                                                                                                                                                                                                     TS Komisia predkladá Európsky pilier sociálnych práv                                                                                                                                                                                                                                                                   TS Zavedenie Európskeho piliera sociálnych práv – Prijatie prvých opatre…

 

S pozdravom

Miroslav Hajnoš

Department of International Relations and European Affairs

CONFEDERATION OF TRADE UNIONS OF THE SLOVAK REPUBLIC

Odborárske nám. č. 3

815 70  Bratislava, Slovakia

 

 

 


 

23.2.2017

Milí kolegovia.

Európska komisia nás dnes informovala o zverejni dokumentov k Európskemu semestru.

Súčasťou balíčka je 27 správ k jednotlivým členským štátom s výnimkou Grécka; v prípade 13 členských štátov zahŕňajú aj hĺbkové preskúmania v rámci postupu pri makroekonomickej nerovnováhe. Slovensko medzi týmito 13 štátmi nefiguruje. Súčasťou balíčka je aj Oznámenie a správa o rozpočtovej dohode, Správa o dlhovej situácii Talianska a Návrh rozhodnutia Rady o uložení pokuty Rakúsku

Európsky semester je kľúčovým koordinačným mechanizmom v oblasti rozpočtov, makroekonomických politík, politík zamestnanosti ako aj štrukturálnych politík a štrukturálnych reforiem.

Čo sa týka Slovenska, správa o krajine sa podrobne venuje makroekonomickému vývoju, investíciám, politikám zamestnanosti; vzdelávaniu; daniam; zdravotníctvu; podnikateľskému prostrediu, energetike, doprave a životnému prostrediu ako aj kvalite verejnej správy s dôrazom na boj proti korupcií, verejné obstarávanie, súdnictvo, manažment EU fondov a riadenie ľudských zdrojov.

V prílohe nájdete slovenskú verziu správy o krajine pre Slovensko. K dispozícií je aj slovenská tlačová správa.

2017-european-semester-country-report-slovakia-sk

Ďalšie informácie k európskemu semestru a ku zimnému balíčku nájdete tu.

S pozdravom

 

Miroslav Hajnoš

Department of International Relations and European Affairs

CONFEDERATION OF TRADE UNIONS OF THE SLOVAK REPUBLIC

Odborárske nám. č. 3

815 70  Bratislava, Slovakia

 

 


16.2.2017

Milí kolegovia,

Zastúpenie EK na Slovensku nám dalo do pozornosti práve zverejnenú zimnú hospodársku prognózu Európskej komisie 2017.

Po prvý raz za takmer desaťročie sa očakáva, že ekonomiky všetkých členských štátov EÚ budú rásť počas celého prognózovaného obdobia (2016, 2017 a 2018).  Európska komisia očakáva rast HDP v eurozóne na úrovni 1,6 % v roku 2017 a 1,8 % v roku 2018.  V nadväznosti na rozsiahle štrukturálne reformy vo viacerých členských štátoch má hospodárske oživenie naďalej výrazne priaznivý vplyv na trhy práce. Miera nezamestnanosti v eurozóne bude podľa predpokladov ďalej klesať, z 10,0 % v roku 2016 na 9,6 % v tomto roku a na 9,1 % v roku 2018. V EÚ ako celku sa očakáva pokles nezamestnanosti z 8,5 % v roku 2016 na 8,1 % v tomto roku a na 7,8 % v roku 2018. V rokoch 2017 a 2018 sa očakáva ďalší pokles deficitu verejných financií v eurozóne a pomeru verejného dlhu k HDP. Očakáva sa, že deficit verejných financií v eurozóne klesne z 1,7 % HDP v minulom roku na 1,4 % v roku 2017 a 2018. Pomer dlhu k HDP podľa očakávaní klesne z 91,5 % v roku 2016 na 90,4 % v roku 2017 a na 89,2 % v roku 2018.V prípade Slovenska je prognóza mierne pesimistickejšia v porovnaní s jesennou prognózou a to tak v oblasti hospodárskeho rastu, miery nezamestnanosti, ako aj deficitu a dlhu. Dôvodom je najmä nižší objem investícií v 2016 v porovnaní s predpokladmi jesennej prognózy. Rast HDP by mal dosiahnuť 3,3% v 2016, 2,9% v 2017 a 3,6% v 2018. Miera nezamestnanosti by mala dosiahnuť 9% v 2017 a poklesnúť až pod 8% v 2018. Deficit ako aj dlh majú mierne klesajúcu tendenciu. Inflácia podobne ako v iných krajinách eurozóny by sa mala prehupnúť do pozitívnych čísel.

Výhľad však sprevádza vyššia neistota než zvyčajne hlavne v dôsledku týchto faktorov:  odchod Veľkej Británie z Európskej únie a neistota ohľadom jej budúceho statusu;  voľby v niektorých veľkých členských štátoch či konkrétna podoba hospodárskej politiky novej vlády USA v kľúčových oblastiach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s pozdravom

Miroslav Hajnoš

Department of International Relations and European Affairs
CONFEDERATION OF TRADE UNIONS OF THE SLOVAK REPUBLIC
Odborárske nám. č. 3
815 70  Bratislava, Slovakia

 

 

 


20.12.2016

Milí kolegovia.

Dnes nás kolegovia z Európskej komisie informovali o prehľade vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe.

Najnovší ročný prieskum vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe ukázal, že za posledný rok boli vytvorené približne 3 milióny pracovných miest, vďaka čomu vzrástla zamestnanosť a podarilo sa znížiť mieru chudoby. Čo je pravda, ale stále máme v EU skoro polovicu pracovných zmlúv na dobu určitú. V Španielsku kde EK obhajuje zvýšenie zamestnanosti o 1.3 % nie je úspech, keďže skoro 40 % sú pracovné zmluvy na skrátený pracovný úväzok.

Miera nezamestnanosti ostáva naďalej vysoká, pričom medzi jednotlivými členskými štátmi sú priepastné rozdiely. Ukazuje to, že trh práce, ako aj samotná spoločnosť sa budú musieť prispôsobiť novým formám práce.

Hlavné zistenia:

 • Minulý rok bolo zamestnaných až 232 miliónov Európanov, čo je najvyšší doposiaľ nameraný počet. Zároveň došlo k vytvoreniu troch miliónov prevažne trvalých pracovných miest.
 • Podľa prieskumu z októbra 2016 je však naďalej nezamestnaných 8,3 percenta Európanov a v priebehu troch rokov sa asi len jednej z ôsmich nezamestnaných osôb podarilo nájsť si stále pracovné miesto na plný úväzok. Závažným problémom ostáva nezamestnanosť mladých ľudí, ktorá je stále vyššia ako 20 percent
 • Investície do informačných a komunikačných technológií síce v období rokov 2005 až 2010 dopomohli až k tretine hospodárskeho rastu EÚ, no i napriek tomu ostávajú v tejto oblasti mnohé voľné pracovné miesta neobsadené. Ak preto chceme v budúcnosti naplno využívať výhody digitalizácie, musíme investovať do zručností

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová pri predstavovaní najnovšej správy uviedla: „Tohtoročný prehľad dokazuje, že úsilie vynaložené v posledných rokoch, prináša svoje ovocie. Naše hospodárstva vytvárajú nové pracovné miesta a disponibilné príjmy domácností sa zvyšujú. Avšak mnohí pracujúci ostávajú naďalej chudobní, čo dokazuje, že nestačí len vytvárať pracovné miesta, ale musia byť aj kvalitné. Navyše, s príchodom nových technológií a nových foriem práce sa spoločnosť a pracovný trh menia. Tieto zmeny so sebou prinášajú nové príležitosti, ale aj nové výzvy. Musíme preto zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo. Chceme tak spraviť pomocou európskeho piliera sociálnych práv a nových iniciatív v rámci našej európskej agendy pre nové zručností.“

Celú tlačovku si môžete pozrieť v anglickom jazyku TU.

Podrobnosti sa dočítate v priloženej oficiálnej EK tlačovej správe:  ts-prehlad-vyvoja-v-oblasti-zamestnanosti-a-socialnej-situacie-v-eu

S pozdravom.

Miroslav Hajnoš

Department of International Relations and European Affairs

CONFEDERATION OF TRADE UNIONS OF THE SLOVAK REPUBLIC

Odborárske nám. č. 3

815 70  Bratislava, Slovakia

logo epsulogo KOZ


23.9.2016

V Bratislave sa na Hviezdoslavovom námestí uskutočnil MEDZINÁRODNÝ PROTEST „Stop CETA!“

14310299_1085876128172262_1064011661130682632_o

Akčnú jeseň, ktorej súčasťou sú aj podujatia a protesty v dňoch 22. a 23. 9. v Bratislave organizuje široká koalícia organizácií z celej Európy. Na Slovensku sú spoluorganizátormi: združenie Utopia, Priatelia zeme-CEPA, Konfederácia odborových zväzov Slovenska, v spolupráci s medzinárodnou sieťou Seattle to Brussels Network (S2BN), organizáciou Friends of the Earth Europe, európskou kampaňou Stop TTIP a ďalšími dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.

Obchodná dohoda CETA, diabolské dvojča TTIP, sa túto jeseň vydáva na dlhú cestu k ratifikácii. Kľúčová diskusia o nej sa uskutoční v hlavnom meste Slovenska Bratislave 22. a 23. septembra. Na stretnutí za zavretými dverami sa ministri a ministerky členských štátov EÚ rozhodnú, či sa priklonia k ochrane ľudí a planéty, alebo či nechajú priechod dohode v ich neprospech. Státisíce občanov a občianok EÚ a Kanady vyvíjajú teraz veľké úsilie, pripravujú akcie a mobilizujú svoje sily, aby túto nebezpečnú dohodu zastavili na jej ceste cez bratislavské rokovania.

Nedovolíme, aby predstavitelia a predstaviteľky našich štátov, naši zástupcovia a zástupkyne, mali v Bratislave ďalšie utajené stretnutie, ktorého výsledok vážne ohrozí naše životné prostredie, prácu, zdravie, poľnohospodárstvo, verejné služby a demokraciu. 22. a 23. septembra sa v Bratislave zídu aktivisti a aktivistky zo Slovenska aj mnohých európskych krajín, aby nahlas a rozhodne vyjadrili svoj nesúhlasný názor. V hlavnom meste Slovenska sa stretnú delegácie z Českej republiky, Poľska, Slovinska, Chorvátska, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Francúzska či Talianska. Zároveň sa v iných európskych hlavných mestách a v on-line priestore budú konať solidárne akcie.

Na protestnej akcii vystúpili Penny Clarke EPSU (EÚ), Anton Szalay EPSU (Slovensko), Jan Májíček – SocSol/Stop TTIP (ČR) a Mark Dearn organizácia War on Want (UK).

ceta2 img-20160923-wa002220160923_10085120160923_100818ceta-1


 

 

 

 

logo epsu logo KOZ logo POZ

 

 


6.6.2016 Milí kolegovia. Dovoľte ma informovať vás o 105. zasadnutí Medzinárodnej konferencie práce. „Nerovnosť, marginalizácia a členenie nie sú fenomény, na ktoré svet práce musí reagovať, ale sú to dôsledky toho, čo robíme, ako sa správame a ako sa rozhodujeme“ povedal vo svojom úvodnom príhovore generálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie práce (ILO), Guy Ryder na 105. zasadnutí Medzinárodnej konferencie práce (ILC ) v Ženeve. Počas konferencie sa predstavila správa s názovom: „Iniciatíva koniec chudoby: MOP a agenda 2030 Počas nadchádzajúcich 14 dní bude viac ako 4000 delegátov z celého sveta pracovať v štyroch výborov. Jeden z najstarších výborov, ktorý tento rok oslavuje 90 rokov je výbor pre aplikáciu dohovorov a odporúčaní MOP. V tomto výbore, kde delegáti zastúpení vládami, zamestnancami a zamestnávateľmi prerokúvajú 24  krajín a dodržiavanie ich dohovorov, zastupuje KOZ SR Miroslav Hajnoš. Dohovory Medzinárodnej organizácie práce sú multilaterálne medzinárodné zmluvy prezidentskej povahy, označované aj ako pracovné normy Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa ponúkajú členom (členským štátom) Medzinárodnej organizácie práce na ratifikáciu. Krátky zoznam nedodržiavania dohovorov pre tento rok je nasledovný:

 • Madagaskar – 182. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce č. 182 z roku 1999; dohovor prijala Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve na svojom 87. zasadnutí 17. júna 1999.
 • Nigéria – 138. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania č. 138 z roku 1973; dohovor prijala Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve na svojom 58. zasadnutí 26. júna 1973. Dohovor nadobudol platnosť 19. júna 1976.
 • Veľká Británia, Svazijsko, Mexiko, Kazachstan, Indonézia, Guatemala, Salvador, Filipíny, Bangladéš, Kambodža – 87. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva  organizovať sa č. 87 z roku 1948; dohovor prijala Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce v San Franciscu na svojom 31. zasadnutí 9. júla 1948. Dohovor nadobudol platnosť 4. júla 1950
 • Turkmenistan – 105.  Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zrušení nútenej práce č. 105 z roku 1957; dohovor prijala Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve na svojom 40. zasadnutí 25. júna 1957. Dohovor nadobudol platnosť 17. januára 1959
 • Mauritánia, Bielorusko – 29.  Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o nútenej alebo povinnej práci č. 29 z roku 1930; dohovor prijala Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve na svojom 14. zasadnutí 28. júna 1930. Dohovor nadobudol platnosť 1. mája 1932
 • Maurícius, Malajzia, Írsko, Ekvádor, Zimbabwe – 98. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roku 1949; dohovor prijala Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve na svojom 32. zasadnutí 1. júla 1949. Dohovor nadobudol platnosť 18. júla 1951
 • Honduras – 169. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o domorodom a kmeňovom obyvateľstve v nezávislých krajinách č. 169 z roku 1989; dohovor prijala Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve na svojom 76. zasadnutí 27. júna 1989
 • Katar, Česka republika – 111.  Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o diskriminácii, pokiaľ ide o zamestnanie a povolanie č. 111 z roku 1958; dohovor prijala Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve na svojom 42. zasadnutí 25. júna 1958. Dohovor nadobudol platnosť 15. júna
 • Bolívarovské republiky Venezuela – 122. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o politike zamestnanosti č. 122 z roku 1964; dohovor prijala Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve na svojom 48. zasadnutí 9. júla 1964. Dohovor nadobudol platnosť 15. júla 1966.

Vo väčšine prípadov príslušný protokol Medzinárodnej organizácie práce nadobudne platnosť po dvanástich mesiacoch odo dňa, keď generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce zaregistroval ratifikácie protokolu dvoma členmi (členskými štátmi) Medzinárodnej organizácie práce. Potom tento protokol nadobudne platnosť pre ktoréhokoľvek člena Medzinárodnej organizácie práce po dvanástich mesiacoch odo dňa, keď sa jeho ratifikácia zaregistrovala. Odvtedy bude príslušný člen Medzinárodnej organizácie práce viazaný predmetným dohovorom doplneným o články príslušného protokolu.   V nasledovnom výbor pre „Hodnotenie dopadu Deklarácie Medzinárodnej organizácie práce o sociálnej spravodlivosti pre spravodlivú globalizáciu, 2008“ sa zúčastnila Marta Hašková. MKP v Deklarácii vyhlasuje, že „práca nie je tovar, a že každá chudoba predstavuje nebezpečenstvo pre prosperitu všade vo svete“, a že „dôležitosť pracovného pomeru by sa mala uznať za prostriedok zabezpečenia právnej ochrany pracovníkov“.   Deklarácia je postavená na štyroch základných pilieroch:

 • podporovanie zamestnanosti vytváraním udržateľného inštitucionálneho a ekonomického prostredia;
 • rozvíjanie a rozširovanie opatrení sociálnej ochrany – sociálne zabezpečenie a ochrana práce – ktoré sú udržateľné a prispôsobené národným podmienkam (rozširovanie sociálneho zabezpečenia, BOZP, mzdové politiky, politiky pracovného času a iné podmienky práce určené na zabezpečenie spravodlivého podielu na výsledku pokroku pre všetkých,…);
 • podporovanie trojstrannosti (tripartity);
 • rešpektovanie, podporovanie a realizácia základných zásad a práv pri práci (vrátane slobody združovania a kolektívneho vyjednávania).

Z dôvodu nasledujúcej finančnej krízy a turbulentných zmien vo svete sa MOP rozhodla posúdiť dopady a implementáciu Deklarácie vo svete. Za týmto účelom MOP zostavila dotazník, ktorým sa dopytovala krajín sveta, ale aj rôznych organizácií vrátane odborových zväzov, zamestnávateľských organizácii a neziskových inštitúcii, ako sa ju podarilo implementovať na národných úrovniach.   Vyhodnotením dotazníka bola správa, ktorá v sebe nesie:

 • popis zmien svetovej ekonomiky a sociálny aspekt;
 • činnosti vykonané členskými štátmi jednak samostatne, ale aj vo vzájomnej kooperácií;
 • hodnotenie organizáciou;
 • kroky vykonané medzinárodnými a národnými organizáciami a ostatnými medzinárodnými aktérmi;
 • dôkazy celkového vplyvu Deklarácie a možné budúce kroky.

Na základe vypracovanej správy sa vo výbore MKP diskutovali nasledujúce okruhy tém:

 • Všeobecné preskúmanie vplyvu Deklarácie a identifikáciu celkových úvahách o budúcich krokoch;
 • Využitie opakovanej diskusie pre lepšie pochopenie a odpovede na potreby členských štátov
 • Koordinácia akčných prostriedkov MOP založených na tripartitnej štruktúre a systémových normách;
 • Partnerstvo a politika súdržnosti.

Diskusia bola interaktívna, nakoľko v rámci tripartitných sedení sa mohli vyjadriť aj zástupcovia:

 • Neziskových organizácii;
 • Organizácie spojených národov;
 • Skupiny Svetovej banky;
 • Organizácie svetového obchodu.

Cieľom záverov tripartitných rokovaní je posúdiť aké ďalšie kroky bude potrebné podniknúť, nakoľko mnoho krajín, ale aj reprezentatívnych organizácii na pôde MKP deklaruje záujem ratifikovať a implementovať opatrenia MOP, ale na národných úrovniach, prípadne národných tripartitných rokovania sa to nepreukazuje.   Uvidíme, čo závery prinesú, ale isté je, že nie je až tak potrebné revidovať samotnú Deklaráciu, ale zabezpečiť aby bola rešpektovaná a implementovaná na národných úrovniach. Tripartitný výbor sa v zásade zhodol, že nie je potrebné mať „hromady kníh“, ale treba vyvinúť reálne kroky, ktoré povedú k väčšej akčnosti.   Mnoho štátov sveta zápasí s deficitom dôstojnej práce, preto treba vytvoriť kontrolné mechanizmy a účinné nástroje na jej podporu.   Diskusia o pracovných podmienkach v globálnych dodávateľských reťazcoch bol jeden z výborov, kde sa zúčastnila Monika Benedeková a ako ukazujú príklady z mnohých krajín sveta konkurenčný boj medzi globálnymi hráčmi vedie k mnohým negatívnym dôsledkom pre pracujúcich. Najviac postihuje práve zamestnancov v najnižších článkoch reťazca. Nútená práca, neformálna ekonomika, nerešpektovanie práv zamestnancov, nízka ochrana kvôli obmedzenej možnosti kolektívne vyjednávať a neefektívnej kontrole a inšpekcii práce, tlak na vyššiu flexibilitu a tiež tlak na znižovanie nákladov prejavujúci sa tlakom na znižovanie miezd. Naším cieľom je vytvorenie štandardov, ktoré by eliminovali tieto negatívne dôsledky globalizácie. A hoci mnohé vlády túto snahu podporujú, postoj zamestnávateľov je opozičný. Podľa nich nie je dosť relevantných výskumov a dát, ktoré by mapovali stav pracovných podmienok v globálnych reťazcoch a teda akákoľvek snaha o vytvorenie štandardov je predčasná.   S pozdravom / Best Regards   Miroslav Hajnoš Oddelenie pre medzinárodné vzťahy / Department of International Relations ODKAZ: wcms_479681   logo KOZ


30.5.2015 FT_brochure_SK Milí kolegovia a priatelia. Spravodlivá doprava v Európe je iniciatíva, ktorá sa snaží zlepšiť pracovné podmienky pre európskych pracovníkov v doprave. Podpísať ju môžete TU: https://sign.fairtransporteurope.eu/?lang=sk Cieľom tejto iniciatívy je zdvihnúť povedomie ľudí  pre túto dôležitú  tému a zároveň jej zaradenie do agendy Európskej komisie. Aby sme dosiahli tento cieľ, musíme získať čo najviac podpisov. Hlavným nástrojom tohto podnetu je ´´Európska Občianska Iniciatíva´´ (ECI). Pokiaľ sa získa najmenej 1 milión podpisov pod túto petíciu od európskych občanov, Európska Komisia sa musí zaoberať nevyhnutnými legislatívnymi návrhmi pre spravodlivú dopravu. Ešte stále nám chyba veľa podpisov, preto v prílohe posielam aj podpisové hárky a brožúrku. Boli by sme vám veľmi vďační, ak by ste nám pomohli! Facebook: https://www.facebook.com/FairtransportSK/ S pozdravom / Best Regards Miroslav Hajnoš Oddelenie pre medzinárodné vzťahy / Department of International Relations logo KOZ


Milí kolegovia. Zastúpenie EK na Slovensku nám dalo do pozornosti zverejnený balíček dokumentov k Európskemu semestru. Súčasťou balíčka sú odporúčania Európskej komisie pre členské krajiny a hodnotenia v rámci Paktu stability a rastu. Slovensko sa nachádza v preventívnej časti Paktu stability a rastu. Európsky semester je kľúčovým koordinačným mechanizmom v oblasti rozpočtov, makroekonomických politík, politík zamestnanosti ako aj štrukturálnych politík a reforiem. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je počet skupín odporúčaní nižší a Slovensko má odporúčania zosumarizované v troch skupinách. Odporúčania sa sústredili na oblasti, ktoré považuje Európska komisia za kľúčové z makroekonomického pohľadu a ktoré je možné realizovať v najbližších 12-18 mesiacoch. Odporúčania pre Slovensko sa v tomto roku venujú štrukturálnemu deficitu, nákladovej efektívnosti zdravotníctva, daňovej disciplíne, zamestnanosti, vzdelávaniu; ako aj verejnému obstarávaniu, modernizácii verejnej správy, súdnictvu a podnikateľskému prostrediu. csr2016_slovakia_sk V prílohe nájdete slovenské znenie odporúčaní pre Slovensko (práve zverejnené). Slovenskú tlačovú správu si môžete stiahnuť tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1724_sk.htm Ďalšie dokumenty k Európskemu semestru si môžete stiahnuť tu: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm S pozdravom / Best Regards Miroslav Hajnoš Oddelenie pre medzinárodné vzťahy / Department of International Relations logo KOZ


16.5.2016 Milí kolegovia.  Zastúpenie EK na Slovensku nám dalo do pozornosti práve zverejnenú jarnú hospodársku prognózu Európskej komisie. Hospodársky rast v Európe bude podľa očakávaní aj naďalej len mierny, keďže výkonnosť kľúčových obchodných partnerov sa spomalila a niektoré doposiaľ priaznivé faktory začínajú slabnúť. Veľmi ústretová menová politika vytvorila podmienky na oživenie investícií, keďže sa zjednodušil a zlacnil prístup k financovaniu. Očakáva sa, že fiškálna politika v eurozóne bude v tomto roku priaznivá pre rast. Hoci ceny ropy začiatkom roka 2016 opäť klesli, a umocnili tak nárast reálnych disponibilných príjmov, táto podpora by mala postupne slabnúť, keď začne cena ropy opäť rásť. Podobne platí, že hoci vývoz eurozóny ešte do istej miery profituje zo znehodnotenia eura v minulosti, nedávne posilnenie meny by mohlo eurozónu viac vystaviť účinkom pomalšieho vonkajšieho rastu. Prognóza rastu v tomto roku je 1,8% pre EÚ a 1,6% pre eurozónu. Pre Slovensko sa očakáva solídny rast 3,2% v tomto roku a 3,3% v roku 2017. Zlepšuje sa aj situácia na trhu práce. Miera nezamestnanosti by mala v 2016 klesnúť na 8,9% v EÚ, na 10,3% v eurozóne;  na Slovensku sa očakáva miera nezamestnanosti na úrovni 10,5% s poklesom na 9,5% v roku 2017. Miera inflácie bude aj naďalej v dôsledku nízkych cien ropy nízka. Celkový deficit verejných financií má podľa prognóz v tomto a budúcom roku v eurozóne aj v EÚ naďalej klesať v kontexte hospodárskeho rastu a nízkych úrokových sadzieb. Za predpokladu, že nedôjde k zmene politík, sa očakáva, že deficit verejných financií v eurozóne ako celku klesne z 2,1 % HDP v roku 2015 (2,4 % v EÚ) na 1,9 % v roku 2016 (2,1 % v EÚ) a na 1,6 % v roku 2017 (1,8 % v EÚ). Zároveň platí, že pomer dlhu k HDP bude v eurozóne podľa prognóz naďalej postupne klesať – z 94,4 % v roku 2014 na 91,1 % v roku 2017 (85,5 % v EÚ). Na Slovensku tiež dôjde k poklesu deficitu z 3% v roku 2015 na -2,4% v 2016 a -1,6% v 2017. Verejný dlh na Slovensku na rozdiel od klesajúcej tendencie v EU či eurozóne by mal mierne rásť na 53,4% v roku 2016 a znovu klesnúť 52,7 % v 2017. V prílohe nájdete slovenskú tlačovú správu a detailnú prognózu pre Slovensko. jarná hospodárska prognóza Európskej komisie S pozdravom / Best Regards

Miroslav Hajnoš

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy / Department of International Relations

logo KOZ


11.5.2016 Milí kolegovia. Čína nie je podľa kritérií EÚ trhovým hospodárstvom, znelo v včera zo všetkých kútov rokovacej sály Európskeho parlamentu. Poslanci v rámci rozpravy so zástupcami Rady a Komisie hľadali spôsob, ako bojovať s nekalou konkurenciou zo strany Číny po 11. decembri 2016, kedy by malo na základe jej prístupového protokolu k Svetovej obchodnej organizácii (WTO) dôjsť k zmenám vo vyšetrovaniach Pekingu za účelom ochrany obchodu v EÚ. Väčšina poslancov v rámci rozpravy kritizovala Peking za netransparentnú politiku štátnej pomoci a štátne dotácie čínskych firiem, dôsledkom čoho sú nízke ceny exportu neodrážajúce vzťah ponuky a dopytu. Nadmerná výrobná kapacita Číny je podľa poslancov zdrojom lacného exportu, ktorý v EÚ spôsobuje škody najmä oceliarskemu priemyslu a ohrozuje tak státisíce pracovných miest. Mnoho poslancov vyzvalo Komisiu, aby čo najskôr predložila návrh novej právnej úpravy na boj proti dumpingovému dovozu. Podľa ďalších musí EÚ vyslať jasný signál, že Čína nebude uznaná za trhovú ekonomiku. Komisár Vytenis Andriukaitis poslancov uistil, že riešenie krízy oceliarskeho priemyslu v EÚ je vysoko na zozname priorít Európskej komisie. Podľa neho je nepopierateľné, že Čína nie je trhovým hospodárstvom. Komisia preto pracuje na novom prístupe, ktorého súčasťou bude silný systém ochrany obchodu a ktorý bude zároveň v súlade s pravidlami WTO, dodal. Tento nový prístup by podľa komisára Andriukaitisa mohol byť založený na príklade Spojených štátov, ktoré vypočítavajú dumpingové rozpätie v závislosti od konkrétneho prípadu. Prisľúbil tiež, že kolégium komisárov sa bude touto otázkou zaoberať začiatkom leta. Holandská ministerka Jeanine Hennis-Plasschaert dodala, že táto téma bude predmetom zasadnutia Rady (ministrov) EÚ pre zahraničné veci dňa 13. mája. Na európskej úrovni bude EOK trvať na svojich obavách, generálny tajomník EOK Luca Visentini sa vyjadril: „EOK je proti rozšíreniu statusu trhovej ekonomiky pre Čínu. Bolo by závažnou chybou, ak by EÚ ustúpila tlaku výmenou za ústupky v rámci bilaterálnych rokovaní o investíciách, ktoré by sa mohli ukázať ako iluzórne.“ S pozdravom Miroslav Hajnoš Oddelenie pre medzinárodné vzťahy / Department of International Relations logo KOZ